No. 7. Zesenzeventigste Jaargang. 1871. Een bedenkelijk verschijnsel. ZONDAG 15 FEBRUARI. ÖDfftciccl (Bcbecltc. Herziening van de belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen. ®2lcfïclijksche öcutchtca Glimienlaml. A L k 11 A A C con Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O,OS, franco per post t 0,$0, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER. ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN HET RIJK. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORDHOLLAND herinnert alle autoriteiten, en een ieder die daarbij belang heeft aan de bepalingen der wet van den 8 November 1815 (Staatsblad No. 51), en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 1841 (Staats blad No. 40), betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het Rijkmet aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijkimmers vóór den eer sten Juli aanstaande in te dienenaangezien aan die wetsbe- bepalingenzoo nu als in het vervolgstiptelijk de hand zal worden gehouden. De Commissaris des Konings voornoemd Haarlemden 13 februari 1874. RÖELL. De Voorzitter der commissie in de Controle Alk maar, voor de herziening der belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen ingevolge de wet van den 22 Juli 1873 (Staatsblad No 116), brengt ter algemeene kennis dat de commissie hare werk zaamheden zal aanvangen op Maandag 16 Febru ari as., en dat zij daarna ingevolge hare verplich ting achtereenvolgens alle huizen en andere gebou wen zal opnemen, waartoe zij krachtens art 15 van voormelde wet dagelijks, de Zon- en algemeen er kende Christelijke feestdagen uitgezonderd, van des voormiddags 8 uren tot zonsondergang toegang tot de perceelen heeft op welke wetsbepaling een ieder beleefdelijk wordt opmerkzaam gemaakt. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd, 14 Februari 1871. van dek TAK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat ieder bevoegd is zich van de dienst bij het 'brand- wezen vrij te koopentegen betaling eener jaarlijksche con tributie van 3,vóór en 6,na de lotingten kan tore van den gemeente-ontvanger. Burgemeester en Weth ouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Jan. 1873. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden de na volgende circulaire van den minister van binnenlandsche zaken, I luidende De stand van de longziekte onder het rundvee is in Hol land en Utrecht, vroeger brandpunten dier ziekte, zeer gun stig in de overige provinciën komt zij niet of zelden meer voor, behalve in Friesland, waar zij in de laatste weken eene belangrijke uitbreiding heeft bekomen. Deze staat van zaken was voorzien. De ontdekking dat Holland en Utrecht telkens besmet werden door Friesch vee, waaraan op het oogenblik van het vervoer of op de markt nog geene teekenen der ziekte te bespeuren warenheeft geleid tot de vaststelling van het Koninklijk besluit van 3 October 1873 (Staatsblad No. 135) waarbij onder anderen uitvoer van rundvee uit aangewezen besmette kringen ver boden, is. Het gevolg van dit verbod doet zich thans reeds gevoelen in sterke vermindering avn het aantal ziektegevallen in Holland en Utrechtdie hoofdzakelijk in de kringen voorkomenwaarop boven vermeld besluit is toegepast en in belangrijke toename der ziektegevallen in de stallen in Frieslandook daar voornamelijk in de besmet verklaarde kringen, maar toch ook herhaaldelijk daarbuiten. Tot ongerustheid behoeft deze toestand geen aanleiding te geven. Met volharding zullen de maatregelendie elders met zoo gunstigen uitslag aangewend zijnook in Friesland bij voortduring worden toegepast. Een tweede districts-vee- arts is in die provincie tijdelijk aangesteldal het in de besmette kringen door de opzigters opgeschreven vee wordt wekelijks onderzocht, zoodat het ontstaan der ziekte spoedig ontdekt wordt en de onteigening spoedig plaats heeft. Toch blijft Friesland een gevaarlijk brandpunt van besmet ting voor de overige provinciën, indien de veehouders Friesch vee aankoopen. Konden zij gedurende een half jaar wel licht korter of langer, naar gelang van den loo.p dien de ziekte daar verder nemen zal zich onthouden van den aankoop van Friesch vee, dan zouden zij niet alleen voor zich zei ven het gevaar van belangrijke verliezen door de longziekte afwenden, maar ook medewerken tot de veiligheid van den rijken Nederlandschen veestapel. Al geschiedt de aankoop buiten de kringen, waaruit de uitvoer' verboden is, geeft dit toch geene zekerheid dat het aangekochte vee niet reeds de kiemen der ziekte bij zich draagt. Herhaaldelijk toch komen buiten die kringen geval len voor onder vee, dat waarschijnlijk in de weide besmet is geworden. Volstrekte onthouding tot aankoop van Friesch vee, zoo dit eenigzins mogelijk is, behoort dus aan alle vee houders buiten Friesland met den meesten aandrang te worden aangeraden. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 2 Febr. 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De persoon van DIRK H1LDERING wordt verzocht zich ter gemeente-secretarie, afdeeling bevolking, aantemelden. VERKIEZINGEN. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD van ALKMAAR, roept bij deze op de ingezetenen dezer gemeente, die elders in 's Rijks directe belastingen zijn aangeslagen om vóór 15 Februarij e.k. hunne aanslagbilletten van de Grondbelasting, dienst 1874 en van de Personele belasting, dienst 1873/74, te vertoonen ter secretarie dezer gemeente, ten einde ook voor dat bedrag op de kiezerslijsten alhier te worden gebragt. De Voorzitter voornoemd Alkmaar, 26 Jan. 1874. A. MACLAINE PONT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR heeft ter secretarie dier gemeentegedurende dertig dagenter inzage van de belanghebbenden nedergelegd, eene opgave van uitkomsten bedoeld in de artikelen 15, 23 en 43 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82), betreffende de grondbelastingwaarvan, ter voldoening aan art. 15, 2'. lid van gemelde wet, bij deze afkondiging geschiedt. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 5 Feb. 1874. A. MACLAINE PONT. Aan de openbare armenschool te Alkmaar worden op 450,— jaarwedde gevraagd tioee derde hulponderwijzers. Sollicitanten worden verzocht hunne stukken vrachtvrij inte- zenden aan het Gemeentebestuur vóór 22 Februarij 1874. POLITIE. Ter terugbekoming aan het commissariaat van policie voor handen het navolgende gevondene, als; een damestasje, een kinderzakje, twee sleutelseen servet. POSTER IJ EN. Verzending der correspondentie voor Nederlandsch Oost-Indie over Brindisi. Marseille. Triest. 1874. Februari 5 19. 12 26. 3 17. Maart 5 19. 12 26. 3 17 31. April 2 - 16 30. 9 23. 14 28. Mei 14 28. 7 21. 12 26. Juni 11 25. 4 18. 9 23. De verzending der correspondentie voor Atchin geschiedt over Brindisi en Penang den 19 Februari a.s., en verder om de 14 dagen. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedure de de 1«. helft der maand Januari 1874. Ade GEER, Amsterdam; H. J. E. van HOORN, Arnhem; F. GENESIUS, H. van HEMELT, Assen; P. BOOTS, Hensbroek P. BEEK Hoorn IJ. MEETER Batavia J. BAKKER, Akwijk. Laat ons beginnen met een h e u g 1 ij k verschijnsel op te merken. Het is ditdat de hevige aanvallen van zekere kerkelijke partij op den Staat, zooals die thans in zijn wezen en werkkring is geregelden de onverholen begeerte om, ware het slechts mogelijk, den Staat onder de macht van de Kerk te brengen, en, waar de onmogelijkheid daarvan blijkt, hem terug te dringen van een gebied waarop hij een zijner eerste plichten heeft te vervullen, hier in Nederland de liefde voor de vrijheid en het geloof in de maeht der vrijheid niet hebben kunnen overwinnen. Het heuglijk verschijnsel datal moge het drijven dier partij worden afgekeurd en toegegeven dat zij de maatregelen, die thans in Pruisen tegen haar genomen worden, zelve heeft uitgelokt, die maatregelen nogthans hier vrij algemeen worden veroordeeld, en niet wordt getwijfeld, of het Nederlandsche stelsel//scheiding van Kerk en Staat" en //de vrije Kerk in zijn vrijen Staat", is het beste. Pruisen heeft zich niet bepaald tot een kloek en krachtig handhaven van de souvereiniteit van den Staat tegen de Kerk, maar het is verder gegaan. De Staat had belmo ren te toonen dat hij de krachtigste en zich van die meerdere kracht bewust was, door pal te staan als de rots in de branding, door geen duimbreed te wijken van zijn eigen weg en zijn schreden daarop geen oogenblik te ver tragen. Zoo had hij getoond zelf van zijn meerderheid overtuigd te zijn, en vertrouwen en kalmte ingeboezemd aan allen die op zijn bescherming steunen. Zoo was de weer stand van zijn tegenpartij krachtverspilling gebleken, en haar veerkracht allengs verlamd. In plaats van die natuur lijke houding van den krachtige tegen den zwakkerevan den Staat die zijn eigen taak met ijver en nauwgezetheid vervult, maar tevens weet dat hij niet geroepen is invloed uit te oefenen in den strijd der godsdienstige meeningen en regelend op te treden in de eigen huishouding der Kerk heeft hij de Kerk willen voorkomen, haar voorschriften ge geven voor de vervulling harer taak, en haar zjjn voogdij opgelegd. En ook daarby schijnt Pruisen zieh niet te willen bepalen. De partijwaartegen het den strijd heeft aangevangenis niet binnen de grenzen van den Pruisischen Staat beperkt maar leeft en werkt en strijdt ook daar buiten. Ook daar wil hij haar zooveel mogelijk bestrijden. Zooveel mogelijk want immers met zijn grondgebied eindigt het gezag van den Staat. Ja, maar heeft ook de Staat geen invloed op zijn buren, en kan hij althans hun welwillende medewerking niet inroepen Dat heeft de Pruisische Staat gedaan. Eerst bij den nabuur die hem het meest moest ontzienen nog bloedt uit de vreeselijke worden die hem in den laatsten hevigen strijd zijn geslagenbij Frankrijk. Daar voerde zijn tegenpartij liet hoogste woorden Pruisen verlangde dat hemwiens stem zieh het luidst en het scherpst deed hooren de mond werd gesnoerd F-ankrijk gaf toe, moest toegeven en het blad van Veuillot werd geschorst. Heeft ook België een verzoek of een vermaning ontvangen Neen, wordt gezegd, maar een beroep op de vaderlands liefde van hen die het hevigst tegen Pruisen uitvarenop hun vaderlandsliefde om door matiging van hun toon moeilijkheden te voorkomenwerd toeh niet overbodig geacht. De Pruisische dagbladpers ontvouwt inmiddels de verplichting van eiken Staat om zooveel mogelijk te zorgen, dat de bevriende mogendheden niet worden beieedigd of ge krenkt en zoo doende te waken voor het behoud der goede verstandhouding. Vau haar gedrag tegenover Frankrijk heeft de Pruisische Regeering althans zoo wordt vrij sterk verzekerd, en die verzekering bevat niets onwaarschijnlijks zelve een verkla ring gegeven in een circulaire tot inlichting harer vertegen woordigers bij de groote mogendheden. Zij verklaart niets liever te wenschen dan met Frankrjjk in vrede te leven. Daartoe zal zij zelfs geen middel onbeproefd laten. Wanneer het echter duidelijk mocht worden, dat een vredebreuk tus- schen Frankrijk en Duitsehland onvermijdelijk is, dan zon het onverantwoordelijk zijn, indien Duitsehland aan Frankrijk de keus liet van het meest geschikte tijdstip om den oorlog te beginnen. En als Duitseliland zieh afvraagt, of het behoud van den vrede mogelijk is, dan zal het antwoord vooral hier van afhangen, of Frankrijk zijn staatkunde losmaakt van de belangen der ultramontaansche partij, dan wel of het zieh tot het werktuig maakt van de priesterheerschappij. Indien inderdaad dergelijke inlichtingen zijn verstrekt, dan is de taal al zeer duidelijk. Als de Fransehe Regeering met de ultramontanen breekt en overtuigend toont niet met hen mede te werken in het levendig houden en voortdurend meer opwekken van den nationalen haat tegen Duitsehlanddan kan zij van Duitschlands vredelievende gezindheid zeker zijn. Zoo niet, dan keert het zwaard niet in de schede, maar blijft dat zware en scherpe Duitsehe zwaard ontbloot en met de punt naar Frankrijk gerichtgereed om toe te stootenals Duitsehland den tijd daartoe gekomen acht. En zal zoo de volkshaat tegen Duitsehland in Frankrijk verminderen Men zou even goed kunnen vragen, of een nieuwe vernedering den overwonnen vijand tot verzoening stemt, en of het herinneren aan zijn machteloosheid en het doen gevoelen van zijn zwakheid er toe meewerkt om hem het ondervonden leed te doen vergeven en vergeten. Dat, Duitsehland er de Fransehe Regeering op wijst, hoe de hef tige en beleedigende toon van sommige bladen de harts tochten blijft prikkelen, elke verzoenende gedachte terughoudt en het gevaar van het hervatten van den oorlog dagelijks grooter doet worden - wie zou het afkeuren Dat de Fransehe Regeering zelve die bladen vermaant om toch het belang des vaderlandsdat vóór alles behoefte heeft aan rust en verademing, niet uit het oog te verliedên en den over winnaar niet voortdurend te prikkelen en steeds meer te verbitterenwie zou het niet de vervulling achten van een duren plicht Het is waarlijk niet twijfelachtig, dat een man als Veuillot in zijn blinden hartstocht het ware belaDg des lands niet kan onderscheidenevenmin als hij kan berekenen, waar en wanneer het vuur, dat hij zoo ijverig aanblaast, zieh loeiend zal verheffen tot een geweldige vlam, evenmin als hij in staat zou zijn den uitgebarsten brand te beheerschen of zijn gevolgen kan voorzien. Maar nu de overwinnaar zelf openbaar maakt, dat de eisch tot matiging van hem is uitgegaan, nu is die eiseh een eiseh tot gedwee heid en onderwerping, nu gevoelt zich de nationale eer ge krenkt, en ziet men in Veuillot het slachtoffer der overheer- sching van Frankrijks vijand. Nu heeft ook het beroep der Regeering op de vaderlandsliefde des volks tegen het drijven der kerkelijke partij alle beteekenis verloren, omdat het zal worden beschouwd als een voldoening aan den wensch van het gehate Pruisen. Afgescheiden echter van de averechtsche uitwerking die de Pruisische tusschenkomst in de drukpersaangelegenheden zal hebben op de wederzijdsehe gezindheid tusschen Duitseh land en Frankrijkheeft deze zaak een zeer bedenkelijke zijde. In meer of minder beleefden vorm kan Pruisen of wil men liever, het Duitsehe Rijk hetzelfde verzoek aan andere mogendheden doen, en vorderen dat zijn Regee ring en bet hoofd van den Staatde Duitsehe Keizer zelf voor schimp en smaad worden beveiligd. De Duitsehe Re geering kan zich beroepen op de bestaande wetgeving in verschillende Statenof haar ernstigen wenseh te kennen geven, dat in de strafwet evenzeer tegen laster en hoon van vreemde mogendheden bepalingen worden opgenomen, als er bepalingen bestaan tegen het lasteren en hoonen van eigen burgers. Voor ons Nederlanders bestaat nog altijd de wet van 28 September 1816, tot vaststelling van straffen voor hen die vreemde Mogendheden beleedigenwaarbij geldboete en gevangenisstraf worden bedreigd tegen allen die //in hunne geschriften vreemde Souvereinen of Vorsten en hun perso neel karakter hoonen of beleedigende wettigheid van hun geslacht of regeering tegenspreken of in twijfel trekken of hunne daden met hoonende of in beleedigende woorden berispen." Bedenkelijk is de houding der Duitsehe Regeering die zieh mengt in de eigen huishouding van andere staten en hun Regeeringen lastig valtze min of meer aansprakelijk stelt voor hetgeen binnen haar gebied wordt geschreven en gedrukt. Bedenkelijk is evenzeer het bestaan eener wet als de onze van 1816, die het recht tot klagen en het eisehen van ver volging uitdrukkelijk aan de vreemde Regeeringen toekent. Het zal de taak der diplomatie zijn en hoe eerder die taak wordt vervuld des te beter - - als regel van het Euro- peesche volkenrecht te doen aannemendat vrijheid van drukpersevenals vrijheid van godsdienstonder die zaken worde gesteld, waarover de eene mogendheid de andere niet mag lastig vallen. Maar is het tegenwoordig oogenblik voor dergelijke onderhandelingen niet uitermate ongeschikt? In- tussehen schrijft vaderlandsliefde reeds aanstonds aan de pers magtiging voor en, bij ruiterlijke verdediging van beginselen, waardigheid van taalo.n onder de bestaande toestanden zoo mogelijk aanleiding tot moeilijkheden te voorkomen. Zou het aan den anderen kant zoo moeilijk zijnDuitsehland te doen begrijpendat de dagen der censuur voorbij zijn W. v. D. R. De Koning is den 12 van het Loo in den Haag terug gekeerd. Verkiezingen. Dr. A. liuyper heeft de benoeming tot lid der 2'. Kamer voor het kiesdistrict Gouda aangenomen. Benoemingen. Bij de faculteit der wis- en natuurkunde te Leiden zijn benoemd tot gewoon hoogleeraar dr. J. M v. Bemmelendirecteur der h. burgerschool te Arnhem, en tot buitengew. lioogl. dr. A. P. NFranchimont, leeraaraande h. burgerschool te Wageningen. Munt. De regeering heeft in de ingediende muntwet de voorgestelde bronzen pasmunt door koperen vervangen, ver mits zij wenscht, af te wachten wat in Belgie omtrent de koperen munt zal besloten worden. Onze Staatsschuld is sedert 1858 met 289,900,000 in kapitaal en 8,800,000 in rente verminderd. Zij vordert thans nog aan rente 26,900,000. Rijks-telegraaf. De opbrengst der kantoren in Noord holland is in 1873 geweest: Amsterdam 179,580, Haarlem 4135, Nieuwediep 10824, Alkmaar 3242, Zaandam 2642, Hoorn 2501, Purmerende 1922, Wormerveer 1751, Enkhuizen 1562. Hilversum 1109, Vlieland 742, Edam 699, Weesp 596, Naarden 585, Monnickendam 534, Texel 509, Egmond 491, de Rijp 415, Medemblik 385 en Haarlemmermeer 338. Scheepvaart. In 1873 zijn te Harlingen binnengekomen 639 schepen, metende 192,530 ton. Den 30 Jan. is te Middelburg langs het kanaal van Veere gearriveerd het clipperschip 's Gravenhage, van de firma Zeylen gr Cie., te Rotterdamom stukgoederen te laden bestemd voor Samarang. Marktwezen. De gemeenteraad van de Rijp heeft be sloten, de in 1870 ingestelde voor- en najaarsveèmarkten af- teschaffën op grond dat er hoegenaamd geen gebruik meer van gemaakt wordt. Feesten. Den 3 is het lOjarig bestaan der Vereeniging voor Volksvermaak te Meppel gevierd met een optocht bij fakkellicht, muziekuitvoering op het marktplein door het Kam per muziekcorps, en concert (van het reg. veldartillerie uit Amersfoort) en bal in de groote societeitszaal. De gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft het adres betreffende de vastenavondvermakelijkheden aan den burge meester gezondenals den eenigen bevoegden persoon om daarop eene beslissing te nemen. Te Noordscharwoude heeft zieh eene feestcommissie voor 12 Mei gevormd, bestaande uit de heeren C. Kroon, burge meester, ds. M. Buys, F. TV. J. H. Tengbergen, de Geus, C. Opperdoes en P. de Geus Az. De gemeenteraad" van Arnhem heeft een crediet tot een bedrag van 3000 verleend aan de commissie voor de feest viering van 12 Mei en 1200 bestemd tot illuminatie van gemeente-gebouwen bij die gelegenheid. Te "Waalwijk heeft de gemeenteraad 250 ter beschikking der feestcommissie gesteld. t Aanbestedingen. Den 2 Febr., te Amsterdam, het bouwen der Rijks-academie van beeldende kunsten, op de bestaande fundeering, aan de Stadhouderskade, minste inschr. J. Heijink en TV. F. Leibbrandt, voor f 144,275. Het vergrooten van het raadhuis te Velsen is aangenomen door A. Bieniond Jr. te Hillegomvoor 4595. Den 9, door de commissie van de waalsck-herv. diaconie te Amsterdam, het bouwen van arbeiderswoningen voor 60 gezinnen, aan de Jaeob v. Gampen- en v. d. Helst-straten, buiten de Utreehtsehe barrière, minste inschr. Maks en Schoo- voor f 95,900. Den 12. te Amsterdam, het bouwen van een blok huizen aan den Buiten-Amstel, Utreehtsehe zijde, voor rekening van den heer Vooren v. d. Naaten, minste inschr. JII. B,olfers c.s., voor 58,524door B. en W. van Haarlem 1°. het weg ruimen van de Kleine Houtbrug en het maken van den on derbouw voor een nieuwe brug over de Singelgraeht2°. het maken van den bovenbouw van die brug, minste inschr. voor 1 B. Zuithof a 8749, voor 2 Gebr. Figee, a 8495. Bouwwerken. De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten tot verlaging der Nieuwe Brug en van een aantal andere bruggen, o.a. die in de Leidsehe en Utreehtsehe stra ten; tot het maken van bruggen over de Lijnbaans- en Sin- gelgraehten tegenover de Spiegelgracht; tot het vernieuwen der Rattenburgerbrug, het vastmaken der bruggen op de ei landen en het maken eener kade aldaar; tot het normaliseeren van den Buitensingel van de Leidsehe poort tot de Elands gracht; tot het maken van verhoogde voetpaden in de Utreeht sehe Leidsehe, Oude- en Nieuwe Hoogstraten en op den Heiligen Weg. Een voorstel om trottoirs in de Vijzelstraat te maken en de bruggen aldaar te verlagen is verworpen. Het voormalig waaggebouw op de Botermarkt te Amster dam is den 4 voor afbraak verkocht voor f 5600. Straatverlichting. De gemeenteraad van Zuidschar- woude heeft besloten tot verlichting der dorpsstraat door middel van lantarens. Giften. Mevr. de wed. Roeloffs, geb. Dammers, den 6 Jan. in den Haag overleden, heeft gelegateerd aan de diaconie der herv. gemeente van 's Gravenhage 25000; de diaconie school der herv. gemeente f 5000; de Prins Willemsehool het vruchtgebruik eener som van 4000de herv. diaconie van Scheveningen ƒ4000; het Nederl. Zendeling-genootschap /5000; het Nederl. Bij hei-genootschap ƒ2000; het asyl Steenbeek /2000; de Bijbel-vereeniging van 's Gravenhage J 2000; het fonds voor noodlijdende kerken en personen f 1000; het Nederl. godsdienstig Tractaat-genootschap f 250; het r.-o. ziekenhuis van den H. Johannes de Dooper 20,000; het r.-c. parochiaal armbestuur f 15000; het r.-o. armbestuur van Scheveningen f 2000het r.-o. fonds voor liefdadigheid f 5000de r.-e. vereeniging van den II. Willebrordus 2000; de r.-o. veree niging van den H. Vineent da Paulo 1000; het armbe tuur der luthersche gemeente 5000; het israëlietisch armbestuur 5000; het israëlietisch ziekenhuis 1000; het S. Nico- laasgasthuis 10000; het fonds voQr nagelaten betrekkingen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1