Winkeljuffrouw Gelden beschikbaar, Keurige Vaatboter, vim. sloos, ""böTlhuis, Openbare Verkooping Publieke Verkooping, Openbare Verkooping, Liebig's Vleesch - Extract Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Veiligheids Stallantaarns. Danies-Zangvcreeniging. 65 ets. de 5 Ons. Bij II. W. IIOLSMULLER, KAMERS. Openbare Verkooping teWarmenhuizen, Publiek Verkoopen: Locaal voor Publieke Verkoopiugen, Langeslraat, wijk B, No. 8*2. Geileeltelijke herbouw van het Weeshuis waarvan het bestek en teekening van af 3 Maart, van des morgens 10 tot 6 uren des namiddags, ter inzage liggen. ten, Erf, WerlTuin Boomgaard 2. Eene Hnismansw oning, Boel, Erf, aan het Zuideinde te Koedijk, met vier stukken Weiland, in de gemeenten Koedijk en Sint Pancras, te zamen groot 10,43,50. In den ouderdom van 21 jaren, overleed heden, tot diepe, droefheid van mij en van hare dierbare betrekkingen, mijne innig geliefde Echtgenoote BAAFJE de GEUSna eene gelukkige echtver- eeniging van circa één jaar, mij nalatende een Zoontje van slechts 7 dagen. Wc. HOUTKOOPER. Noordschermergem. Ursem,1Q Februari 1874. Eenige kennisgeving. Heden overleed, tot diepe droefheid zijner kin derenbehuwd- en kleinkinderen, de heer COR- NETJS PLANTEIJDT, in den ouderdom van ruim 71 jaren. KrommenieUit aller naam 22 Februari 1874. T. PUANTEIJDT. Heden overleed na voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der stervenden in den ou derdom van 56 jarenmijn geliefde echtgenoot JOHANNES POULE in leven lid van het ge meentebestuur, mij, na eene gelukkige echtvereeni- ging van 20 jaren, 14 kinderen nalatende, waar van de meeste nog te jong zijn om hun zoo smar telijk verlies te beseffen. W. LOUTER, Schoorl, 22 Februari 1874. Wed. J. POULE. Heden overleed, op zijnen 73e« geboortedag, mijn geliefde Echtgenoot Ks. de GEUS. Schermeer, gem. Alkmaar, A. BAKKER, 24 Februari 1874. Wed. K de Geus, Heden overleed, tot droefheid van hare kinderen, behuwd- en kleinkinderenMej. A. PLANTEIJ UT, Wed. den heer A. VEENHUIJSEN, in den ou derdom van ruim 75 jaren. op Woensdag, den 4 Maart 1874, des voormiddags te 9 uren ten sterfhuize van den heer J. Blokland en Mejuffrouw M. Langedijk, nabij de Sint Maar tensbrug in de Zijpe, van: 13 kalfkoeien, 1 gelde- koe, 4 hokkelingen, 2 paarden, I engelsche ram, 20 oonschapen, 6 overhouders, 1 jachtwagen, 1 kar op veeren, 2 boerenwagens, 1 ierwagen, een partij goed gewonnen hooi, boeren- en bouwgereedschap pen, meubelen, huisraad en inboedel en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. üe verkoop geschiedt om contant geldten over staan van deii te Alkmaar gevestigden Notaris H. J. de LANGE jHgmond aid. Hoef 26 Febr. 1874. Uit aller naam, J. VEENHUIJSEN. Heden overleed mijne geliefde echtgenoote HE LENA PEETERS, in den nog jeugdigen leeftijd van bijna 36 jaren mij nalatende vier kinderen allen nog te jong om hun zoo dierbaar verlies te kunnen beseffen. Alkmaar27 Februari 1874. D. OVERTOOM. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving zoo binnen als buiten de stad. meening Dinsdag 3 Maart 1874, 10 uren, in de herberg van Corn5. Hoogvokst, te Groet, in het openbaar te verkoopen: in Men is van voormiddags Voor de algemeene deelneming bij het overlijden onzer dierbare zuster CORNELIA MARIA GlJS- BRECtlT, betuigen wij onzen hartelijken dank. H. GIJSBRECHT. De ondergeteekende betuigt, ook namens weder- zijdsche familie zijnen hartelijken dank aan allen die bij het overlijden zijner dierbare echtgenoote blijken van deelneming hebben gegeven. Zijpersluis, Februari 1874. J. L. GROOT. Men is van meening om op Maandag den 9 Maart 1874, des voormiddags 11 uren, in de herberg de Nachtegaal van K. Waal, te Alkmaar, ten over staan van den Notaris BAKKER SCHUT publiek te verkoopen Twee perceelen Weilandgelegen in de Egmondermeer, onder Alkmaar, kadastraal sectie D, n°. 32, groot 1 bunder 54 roeden 30 ellen, en n°. 33 groot 3 bunders 6 roeden 20 ellenen dus te zamen groot 4 bunders 60 roeden 50 ellen. De landerijen zijn dadelijk te aanvaarden, terwijl nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar. np Woensdag 4 Maart 1874, voormiddags 11 ure, in het logement de Vergulde Valk, te Alk maar. van de volgende perceelen, den 25 Februari, bevorens in opbod geveild en destijds opgebracht heb bende, te weten: 1.Het Logement en Herberg de Ver gulde Valk, te Alkmaar, aan de Heeren straat f 10000, 2. Een Stal, daarachter, aan het Toren burg1515, 3. Een ^ttalnaast den vorige 1430, 4. Een Stal en Kneelitswo- ning, aan den Achterweg 1605, 5. Een Stal of Pakhuis, aan de Sliksteeg2255, Een stuk Weiland, in Hargerpolder, te Schoorl, kad. sectie A, No. 120, groot 2,62,60. 2. En 3 akkers ESouwland, te Groet, kad. sectie A, Ns 237, groot 0,27,30. 244, 0,41,20. 245, 0,26,00. En publiek voor 4 jaren te verhuren2 akkers ■Bouwland, te Bregtdorp onder Schoorl, op den Bovengeest, kad. sectie B, No. 263, groot 0,53,40. Alles dadelijk te aanvaarden. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. van LEEUWEN, te Schoorldam. Men is van meening, op Woensdag 4 Maart 1874, 's morgens 10 uren, ten huize van Jku wijlen de wed. A. Modder, te Hargen, onder Schoorl, om contant geld, publiek te verkoopen: Huisraad en Inboedel en daarna in de herberg van Corn5. Hoogvorst, te Groet, publiek te verkoopen een Huis en Erf, te Hargen, aan den Straatweg, kad sectie A Ns.417 en 419, groot 0,03,07. Dadelijk te aanvaarden. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. van LEEUWEN, te Schoorldam. op Dinsdag 10 Maart 1874, des voormiddags 10 uren, in de herberg van C. Blokker, van: 1. Eene Slliisiliunswoning, met ISoet en Erve, te Warmenhuizen, kad. sectie B, No. 350, groot 0,14,50. Bewoond door P. de GROOT. 2. Een akker Bouwland,-onder Warmenhuizen, kad. sectie C, No. 127, groot 0,24,80. 3. Een akker llouwlandaldaar, kad. sectie D, No. 13, groot 0,52,60. 4. En een stuk Hietland, in de Rietgreb, onder Warmenhuizen kad. sectie 1), Ns. 267, groot 0,35,80. Alles breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. van LEEUWEN te Schoorldam op Woensdag 4 Maart 1874, voormid- dags 10 uren, ten huize van DIRK PLAS, aan de noordzijde der Breestraat te Schermerhorn, ten over staan van den Notaiis J. STIK KEU, in de Scher meer, van 4 Kalfkoeien, die op kalven staan, 2 Geldekoeien, 2 Hokkelingen, 1 klamp Hooi, 1 stuit Mest, 1 Kapwagen, 2 Schuitjes, alsmede Boerengoed en Gereedschappen en eenig Huisraad, en hetgeen meerder zal worden gepresenteerd. Notaris teWinkel,zal op Dinsdag, den 10 Maart 1874, des voonniddags 10 uren, in het logement „deZwaan,1 toebehoorende aan den heer Abraham Strijker te Winkel, eene kapitale en voor weinige jaren nieuw gebouwde HllisinailS- woninK met hijgetimmer Saw 6. Een stuk Grasland, bij de 2135,- 10622,50 Boompoort, groot ,52,60 7. Een stuk Graslandbij den pelmolen aan den Reekerdijk, on der Oudorp, groot 2,88,10 8. Een stuk Grasland bij de Zes Wielen, groot 1,54,80 5490, Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Pil. HUUST, te Zuidscharwoude. van FR4Y - BEMTOS. Oogenblikkelijke bereiding van Bouillon. Uitmuntend geschikt tot het gereed maken v..n alle soorten van Soep, Sausen, Ragouts enz Zeer aan te bevelen in elke huishouding, voor gestichten, logementhouders, restaurateurs enz. Zie verder de gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij G-. H. VAN DER VEEN te Alkmaar. VERKOOPING op Woensdag 11 Maart e.k., des voormiddags te elf uren, van eene aanzienlijke collectie nieuwe Spiegels en Prenten uellter glas, in diverse soorten en grootten, alsmede eene partij nieuwe R4lolikcn. Ie bezichtigen Dinsdag 10 Maart, van 10 tot 3 uren. Regenten van het R. C. Parochiaal Armbestuur alhier zijn voornemens publiek te besteden aan ingezetenen van Alkmaar: De aanwijzing zal geschieden Donderdag den 5 Maart des morgens 10 uren. De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd den 12 Maart, uiterlijk vóór 's middags 12 uren, ter genoemde plaats. H. J. CONIJN, Pres T. L. KOORN, Secr. en diverse perceelen uitmuntend Wel- en ËSouw- laild, staande en gelegen in de gemeente Winkel en aldaar kadastraal bekend in sectie A, Ns. 768, 158,159,160,198,156, 152, 153, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 108, 109, 124, en sectie B, Ns. 172 en 173, te zamen groot 18 hectaren, 55 aren 82 centiaren. Te aanvaarden de landerijen dadelijk en huis erf, tuin, enz. met 1 Mei e k. Alles in eigendom van den heer T. KLAIJ te Lutjewinkel. tpk, Ten overstaan van den te Alkmaar geves tigden Notaris W. F. G L GOUWE, zal, op Donderdag, den 12 Maart 1874, naden middag te vijf uren in het Kleine Koffiehuis van Mej.de Wed. Lievendag, aan de Gedempte Nieuwe- sloot te Alkmaar, bij OPBOD en AF8UAG, in het openbaar worden verkocht Een onlangs vernieuwd, welbetimmerd Hee- renhuis, met Tuin en Erve, te Alkmaar, aan de zuidzijde van het Verdronkenoord in de nabijheid van de Hooge Steenenbrug, de R. C. St Uaurentiuskerk en de-Kapelkerk wijk D, No. 33, sectie B, No. 2063, groot 1 roe en 72 el. Breeder bij verspreide billetten en nadere inlich tingen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de Gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. iSa»op Dinsdag, 17 Maart 1874, voormid dag 10 uren, om kontant geld, op de Plaats Overbroek, aan de oostzijde van den Middenweg in de Heer Hugo Waard ten overstaan van den Notaris J. STIKKEL, van: 4 Kalfkoeien, 1 Gelde><oe, 4 Kalfvaarzen 6 Hokkelingen 1 eenjarige Stier, 40 Oonscha pen I driejarig bles Merriepaard 1 tweejarig dito, 1 tweejarige bruine Merrie, 1 tweejarige zwarte Ruin, 1 Boerenwagen, 1 Kar op veeren, 2 Ploegen 2 Eggen 1 steenen en 1 houten Landrol 1 Zaadwaaier, 2 Zaadrollen Ploegtui- Meri is van meening om, op ffiSmiLlï Dinsdag, den 10 Maart 1874, des voormiddags te 10 uren, in de herberg het Ver gulde Paardte Koedijk, ten overstaan van den Notaris J. STIK KEU, in hit openbaar te VERKOOPEN: Eene Hllisniitnswoning;, waarin stalling voor 20 koeien en berging voor hooi, met daarbij zijnde Erf, groot 0 04,80. En te VERHUREN 1. Acht perceelen Wcilailll, in de gemeenten Koedijk, Oudcarspel en Warmenhuizen, groot 18,19.60. Voor den tijd van 4 jaren. In ééne massa voor den tijd van 8 jaren. Uitvoeriger bij biljetten vermeld. (ten gevolge van overlijden) het logement de Jageraan het Waagplein te Alkmaar, ten overstaan van den Notaris J. STIK KEL in de Schermeer, bij opbod Donderdag 19) M 1874 bij afslag Donderdag 26 j Maa beide dagen des namiddags te 6 urenvan m Dijkgraaf en Heemraden van de Sc lermeer ma ken bekend dat de herstemming tusschen de Heeren C. VAN DER OORD en J. SCHIPPER, die bij de op 25 Februari j.l gehouden verkiezing de meeste stemmen op zich hebben vereenigd zal worden gehou den op Woensdag den 25 Maart e.k, ten huize van MAARTEN HOS, kastelein aan den Stompen Toren, zullende terzelfder plaats en tijd stemming worden gehouden ter vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den Hoofdingeland C. SMIT. De stembussen zijn geopend van 10 tot 2 uren en onmiddelijk daarna zal worden overgegaan tot bet openen der biljetten. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer, DE DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris enzenz op voonniddags Woensdag, den 11 Maart 1874, des te 10 uren, ten huize van den heer G. ADMIRAAL aan de westzijde van het Groot Noordholl. Kanaal, even voorbij het station Alkmaar en de spoorbrug, ten overstaan van drn Notaris J. STIKKEL van 20 Koeien die gekalfd hebben en nog op kalven staan 1 Kar op veeren met kap, 1 Melk- kar, voorts Boerengoed en Gereedschap, Huis raad Inboedel en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. »j|| Tot informatie der gegadigden dientdat Jp^ter voorschreven plaats, op den dag des verkoops geene paarden of rijtuigen kun nen geplaatst worden. huize van D. KOKKES, aan den Jan- de Heer Hugo Waard, op Dinsdag den 17 Maart 1874, des voormiddags te 10 uren, van: 4 Koeiendie gekalfd hebben, 2 Geldekoeien, 4 Pinken, 1 Paard, 2 Boerenwagens, 1 Speelwa gen, 1 Kar op veeren, Tuigen, Boeren-en Bouw gereedschap enz. enz. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar. Glijniswe, Een soliede W inkel- en logeabel Woon huis, aan de noordzijde van het Luttik Oudorp of Zaadmarkt, dus op een der beste standen, zijnde daarin sedert onheugelijke jaren de tabaks- affaire uitgeoefend en bizonder geschikt voor alle andere bedrijvenvoorzien van ruimen winkel beneden- en bovenkamers, zolders, keuken, kelders, regenbakken, putwaterspompen en verdere ge- rijfelijkhedenmet Erf en Tuin waaraan koe- en paardenstal, uitkomende in de Spanjaard straatachter het Plantsoen, kadaster sectie B, Nos. 200 en 212, groot 6 a. 60 c. Zijnde uitvoeriger bij biljetten vermeldte aan vaarden 1 Mei 1874, te bezichtigen op de dagen van veiling en afslag, van des voormiddags 10 tot des namiddags te 4 uren, en zal de kooper de helft van den koopprijs op het pand gevestigd kunnen houden. gjop Woensdag, den 1 April 1874, voor middag 10 uren om kontant geld op de Plaats van den heer Jb. GOVERS aan de Noordervaart in de Schermeer, gemeente Schermerhorn, ten over staan van den Notaris J. STIKKEL, van 16 Kalfkoeien, 1 Koe (Beemstermarktkalver), 3 Geldekoeien20 Oonschapen 8 Ganzen 2 Genten 1 Zeug met Biggen 3 Zeugen die biggen moeten, 1 Boerenwagen op veeren 1 Ploeg, 1 Modderschuit, Tuigen, Boerengoed en Gereed schappen enz., enz. wordt gevraagd in eene nette zaak. Adres ouder lett C. met opgave van ouderdom, godsdienst enz., met eigenhandig geschreven briefje, bij de Uitge vers dezer Courant. om contant geld, op Woensdag, 25 Maart 1874, voormiddags 10 uren, ten huize van den heer J. SLOT, te Tutjehorn ten overstaan van den No taris P. van LEEUWEN, van: 5 Oonschapen, 1 vet Varken, 1 Platschuit. 1 Boeierschuit1 stuit Mest, Boeren- en Bouw gereedschappen Huisraad en Inboedel en wat verder zal worden gepresenteerd. Heeren Landbouwers worden attent gemaakt op bovengenoemde Lantaarns. Kosten zeer weinig, z||n zeer soliede gemaakt en verbranden een beetje Petroleum. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. als le. hypotheek op Huizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. Brieven franco. N.B. Zaterdags te spreken, van 11 1 ure, in het koffiehuis f -Wapen van Haarlembij den Heer J. van der POST, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. REPETITIE op Alaundag in plaats van Dinsdag. De Dames worden verzocht tot bijwoning. Eene eenige Dame verlangt drie of twee B4amers met Alcove en S&eukentje te HUREN. Adres franco onder letter K bij den boekhandelaar JOH. ROEM. F. OONNEE, Breedstraat. Voordam over de Kaasmarkt, zijn te verkrijgen puike gedroogde Appelen, voor 35, SO en 33^ Cts. de 5 Ons. NB. Een geineulieleerdc Voorkamer te HUUR, om dadelijk te aanvaarden-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 3