1874. l T. A Bijblad van de Alkmaarsche Courant van Zondag 28 Februari 1874 Selgie. Frankr|}k. Rusland. Turkije. WostenrUk-IflongariJe. Italië. Spanje. Frankrljk. A V Den 15 hebben zich de voornaamste werklieden der groote ijzersmelterij en smederij te Clabeeq van den heer Josse Goffinten getale van 1100met een specialen spoor trein naar Brussel begevenom hunnen chef met het tot hunne vereeniging behoorende muziekcorps eene serenade te brengen wegens zijne benoeming tot ridder der Leopolds orde als gevolg zijner inzendingen op de tentoonstelling te Weenen. De heer Goffin heeft zijne werklieden, met welke hij de beste overeenstemming onderhoudt en nooit eenige moeilijkheid heeft gehaddaarna in zijn huis en in zijnen grooten tuin feestelijk onthaald. De vermaarde geleerde Quetelet, wiens wiskundige, sterre- kundige en statistische werken algemeen bekend zijnis in den ouderdom van 78 jaren overleden. Het hof van assises van West-Vlaanderen heeft Alphome de Kerckhovezoon van den burggraaf Eug. de Kerckhove te Mechelen, wegens inbraak in het kasteel van zijnen oom, den heer Peneranda de Franchemont, te S. Michiel bij Brugge, en diefstal aldaar van effecten, juweelen, banknoten en goud geldter gezamenlijke waarde van 85000 fr., bij verstek veroordeeld tot 10 jaren tuchthuisstraf. Hij bevindt zich thans in Noord-America en heeft van daar een deel van den geroofden buit terug gezonden. Een ander deel is verborgen gevonden in de woning van den heer Deby te Meehelen wiens vrouw en zoon als medeplichtigen, tot 5- en 4jarige gevangenisstraf veroordeeld maar onmiddelijk van dit vonnis in cassatie gekomen zijn. De diefstal was met veel overleg gepleegd en is ontdekt door dat op een der door de Kerck hove gebruikte, te Brussel gekochte, ladders een briefje gehecht was, waaruit de verzending per spoor van daarnaar Brugge bleek. Bij de Kamer is een wetsvoorstel ingediend tot overbren ging naar het budjet van het departement van openbare werken, van een in 1866 aan het departement van binn. zaken verleendmaar tot dusver ongebruikt gebleven, erediet van 1 miljoenvoor den bouw eener zaal tot het houden van tentoonstellingen van fraaie kunsten te Brussel. De geheele aanbouw zal nagenoeg 3}- miljoen kosten. De gemeenteraad van Antwerpen heeft den 21 met 24. tegen 2 st. de overeenkomst goedgekeurd, den 16 tusschen den Staat en het gemeentebestuur gesloten ter zake der ver nieuwing van de Schelde-kaden. Den23 is de overeenkomst van 10 Jan. tusschen den Staat en de „Compagnie Immobi- lière de Belgique", omtrent den afstand der terreinen van de Zuider-citadelmede goedgekeurdmet 17 tegen 1 st., terwijl zich 8 leden buiten stemming hielden. De Kamer heeft den 24 met 55 tegen 17 st. aangenomen eene regeerings-voordraeht tot wijziging van art. 132 der provinciale wetten gevolge waarvan alle gemeenten met eene bevolking van meer dan 5000 zielen aan de jurisdictie der arrondissements-commissarissen onttrokken zullen worden. Daarna is met nagenoeg alg. st. goedgekeurd een wetsont werp om de jaarwedde der leden van Gredep. Staten op 4000 fr. te bepalen. De rechtbank te Toulouse heeft niet ontvankelijk verklaard de administratie van het dagblad la Réforme in haren eisch tegen den militairen bevelhebber van het dept., genl. Lapasset, om vergoeding voor geleden schade door de toepassing van het decreet van 9 Aug. '70waarbij de stad in staat van beleg is verklaard, maar welk decreet niet wettelijk afgekon digd is geworden. De crimineele kamer van het hof van cassatie heeft gecasseerd een arrest van het hof van appèl te Aixwaarbij het bedoelde decreetvoor zooveel het dept. van de Monden der Rhone betreftniet vatbaar voor executie was verklaarddewijl het niet op regelmatige wijze afgekondigd was. Het bestuur der Orleans-spoorwegmaatschappij heeft 20000 fr. gesteld ter beschikking van den voorzitter der hoofdcom missie tot het tegengaan der ziekte in den wijnstok, ten einde het opsporen van middelen ter wering van het kwaad zooveel mogelijk aan te moedigen. In het Journal du Havre heeft een schrijven het licht ge zien van den hertog v. Padua, 't welk strekt om deelneming uittelokken aan de manifestatie, die de bonapartisten voor nemens zijn den 16 Maart, ter gelegenheid der staatkundige meerderjarigheid van den keizerlijken prins, te doen, door het ondernemen eener reis naar Cbiselhurst. De hertog de Broglie heeft de prefecten aangeschreven om nauwlettend het oog te houden op het gevolg van deze opwekking en op de pogin gen, welke aangewend worden om de deelneming aan de ma nifestatie te bevorderen. De regeering had er niets tegen dat de gewezen dienaren des Keizers zijne begrafenis gingen bijwonen, maar acht de voorgenomen manifestatie bedenkelijk, omdat slechts gedurende het Keizerrijk spraak kon zijn van de staatkundige meerderjarigheid van des Keizers zoon. De parijsehe handelsstand wil den maarschalk Mac Mahon een bal aanbieden in het gebouw der rechtbank van koop handel, waartoe 7 a 8000 personen genoodigd zullen worden. Een tweede feest ter eere van den President is ontworpen door den heer üebrousse, directeur van het dagblad la Presse, en zou bestaan in een monster-concert in het oude nijverheids paleis, waartoe de orkesten van verscheidene parijsehe schouw burgen, verscheidene muziekcorpsen der parijsehe bezetting, de koren van het Conservatoire en de voornaamste franséhe artisten zouden medewerken, en 't welk gevolgd zou worden door een schitterend bal. De heer üebrousse had 600000 fr., ja een miljoen voor dit feest veil. Het zou heeten gegeven te worden door de dagbladpers, maar het plan vond bij de republikeinsche en de ultra-conservatieve bladen geene on dersteuning. De meeste democratische organen besloten zich van deelneming te onthouden, omdat zij „zich niet geroepen gevoelen om een feest aan te bieden aan een gou vernement, dat hen vervolgt." Het plan van den heer üebrousse is intusschen, gelijk het heet voorloopig, opgegeven, omdat de leveranciers (o. a. die van het gas) niet vóór 12 Maart gereed konden zijn en het oude nijverheidspaleis na dat tijdstip ter beschikking van de Maatschappij tot veredeling van het paardenras moet gesteld worden. Men schrijft de mislukking toe èn aan de buiten sporig groote schaal, waarop men het feest wilde inrichten, èn aan staatkundige bedenkingen der verschillende partijen. De hertogin v. Magentadie voornemens was op liet feest eene inzameling voor de thans zoo talrijke parijsehe behoeftigen te doen, heeft alsnu de direction der parijsehe bladen tot eene vergadering genoodigd en hare medewerking ingeroepen voor het inrichten van 14 nieuwe volksgaarkeukens. De heer üe brousse heeft haar 100000 fr. ter ondersteuning van haar plan toegezonden. De maarschalk heeft er 20000 frzijne gemalin 2000 de Bank 20000, de prins Joimdle 3000 voor ingeschreven; de ministers dragen ieder 500 fr. bij, vele gegoede lieden, Bankinstellingen enz. 2000,1500,1000 fr. Bovengenoemde plannen hebben bij de radicale en repu-j blikeinscbe partij het denkbeeld doen ontstaan om den heer Thiers insgelijks een bal aan te bieden. De president van het parijsehe hof van appèlde heer Pasquier, neef van den beroemden kanselier van dien naam, is den 14 overleden. De Raad van State heeft zijne beraadslaging over de door de Hervormde Synode aangenomen geloofsverklaring ten einde gebracht en den 16 machtiging tot de afkondiging daarvan verleend. In de vastenbrief van den aartsbisschop van Parijs wordt ernstig te velde getrokken tegen het leeken-onderwijs. De prelaat onthoudt zich van elke uitwijding van staatkundigen aard en bezigt zelfs geen enkele maal den naam van dei Pausnoch dien van Italië. De hertog de Broglie heeft de prefecten uitgenoodigd om alle manifestation ter gelegenheid van den verjaardag der Eebruari-omwenteling tee en te gaan. Bij decreet van 17 Pebr. is de prefect van polieie te Pa rijs met liet bestuur der openbare veiligheid belast, doch als gedelegeerde van den minister van binn. zaken-en onder diens oppergezag. De Afgevaardigden Margaine, Allemund en Deregr.eaucourt laatstgenoemde te Roubaixzijn als maire afgezet. De republikeinsche maire van Rijssel, de heer Catel-Béghin, is in zijne betrekking bevestigd, maar zijne 5 adjuncten, waaronder de heer Testelin, zijn ontslagen. Te Toulon is een nieuw gemeentebestuur buiten den raad gekozenaan het hoofd daarvan is de s. b. n. Martin gesteld. Bij ministerieële beschikking is de interest der schatkist bons met p. c. verminderd. De administratie der schatkist is, na den 20 Dec. de door den Staat aan de Bank over 1873 verschuldigde annuiteit, van 200 miljoen gestort te hebben, er onmiddelijk toe over gegaan om het voorschot van 150 miljoen aftelossen, hetwelk de Bank haar ter bespoediging der kwijting van het vijfde miljard der aan Duitsehland verschuldigde oorlogsschatting had verstrekt. Mevrouw Bazaine heeft zich naar het eiland Se. Margue rite begeven, met voorloopig verlof om de gevangenschap van haren echtgenoot te deelen. Op het plein Rivoli of der Pyramiden te Parijs is den 19, zonder plechtstatigheid, een zeer fraai ruiterstandbeeld ont huld van Jeanne d'Are, „de maagd van Orleans." Bij het departement van buit. zaken is eene commissie voor het diplomatieke archief ingesteldwaarvan het doel is na te gaanin hoever tot de uitgaaf van bij het depar tement aanwezige, voor de geschiedenis belangrijke bescheiden kan worden overgegaan. In het geding-NaundorJJ heeft de advocaat-generaal den 20 geconcludeerd tot verwerping der aanspraken van de eischers op de nalatenschap van Lodeurijk AVI; hij heeft Namdorj} een bedrieger genoemd. In de zaak van het Suez-kanaal heeft het Hof van Cas satie het verzoek om cassatie van de Mes.iageries verworpen en daardoor het arrest van het Hof van Appèl en de rechten der aandeelhouders bekrachtigd. Ledru-Rollin heeft de caudidatuur voor de Nat.Vergadering aanvaard in het dept. Vaucluse. Vele republikeinen vreezen dat zijne verkiezing de regeering zal nopen, hare reactionaire staatkunde tot het uiterste te drijven, en hebben eene depu tatie tot hem gezonden om hem te bewegen zich terug te trekken. Maar hij heeft verklaard daartoe niet in staat te zijn, nu hij de candidatuur aanvaard heeft na haar reeds 2 malen te hebben afgewezen. De heer Thiers heeft aan den heer Lepitit, den republi- keinschen candidaat in la Vienneeen brief geschreven, waarin hij zijdelings het gerucht logenstraft, als zou hij de candidatuur van Ledru-Rollin ondersteunen. De kiezers moe ten zegt hij door wel overlegde keuzen in den zin der conservatieve republiek de Nat. Vergadering voorlichten, zonder haar schrik aan te jagen. Andere keuzen zouden na deel toebrengen aan stand, voorspoed en aanzien. Bij decreet van den 12 zijn de voornaamste bepalingen der wet van 20 Januari op de maires ook op de algerijnsche kolonie toepasselijk gemaakt. Nationale Vergadering. Een wetsontwerp is ingediend waarbij den minister van oorlog, tot aanbouw van de kleinste helft der 13 forten, welke volgens het door het comité van defensie vastgestelde plan de buitenste verdedigingslinie van Parijs zullen vormen, de beschikking wordt gegeven over 7 miljoen uit het door den heêr Thiers ingestelde likwida- tiefondsgevormd uit overschotten of vrijvallende fondsen van vorige budjetten, uit restanten van de leening van 1872, uit de opbrengst van den verkoop van staatsgoederen enz., en bestemd tot gedeeltelijke aanvulling van het krijgsmateriëel, kwijting der aan de overheerde gewesten toegekende schade vergoeding teruggaaf van voorschotten voor het onderhoud der duitsche troepenherbouw van parijsehe openbare ge bouwen en andere uitgavenuit de jongste oorlogsrampen voortvloeiende en minder geschikt om op het gewone budjet gebracht te worden. Den 19 is de beraadslaging over de nieuwe belastingen hervat. Omtrent het zegel op de assignatiën is, met ver werping van het ingewikkelde schaalstelsel der commissie overeenkomstig een amendement der heeren Pouyer-Quertier, Léon Say en Andre, besloten tot de heffing van een vast recht van 10 centimes van assignatiën die betaalbaar zijn in de plaats van afgifteen van 20 centimes van de op andere plaatsen afgegeven wordende. Een amendement van den heer Belcastel om, in plaats van het successierecht in de rechte lijn te verhoogen, eene belasting van 10 fr. van elke piano te heffenis ernstig bestreden als eene gevaarlijke weelde belasting en als onbillijk, dewijl de piano's zeer verschillend in waarde zijn; hebbende zij in de Yer.-Staten niet langer dan een jaar kunnen bestaan. Een ander surrogaat voor de verhooging van het successierecht, door de heeren Lespinasse en Raudot aan de hand gedaan, bestaande in het verdubbe len van het zegel der bankbiljetten (nu 1,50 fr. per mille), werd door den minister Magne bestreden en den 20 met 510 tegen 116 st. verworpen. Een derde middel, bestaande in het herstel van het dagbladzegel, vond eveneens levendige bestrijding, te meer omdat de voorsteller niet verheeld had, dat hij het herstel niet enkel in het belang der schatkist, maar als protest tegen een besluit van het September-bewind wilde. Uit ontevredenheid over eenige dezer dagen gedane be noemingen van jongelieden tot prefect en tot secretaris-ge neraal van prefectuurraden, hebben de heeren de Franclieu Chaurand, de Larochejaquelin en andere Afgevaardigden der uiterste rechterzijde een wetsvoorstel ingediend, waarbij be paald wordt, dat men den ouderdom van 25 jaren moet be reikt hebben om tot onderprefect, van 30 jaren om tot se cretaris-generaalvan 35'jaren om tot prefect benoemd te worden. De commissie heeft met eene groote meerderheid besloten, tot verwerping van dit .voorstel te concludeeren. De heeren AubryüufournelCourcelle en Jozon hebben een voorstel rondgedeeld tot invoering eener inkomstenbe lasting gegrond op de huurwaarde der door de belasting schuldigen bewoonde perceelenmet inachtneming van de talrijkheid van het gezin en de vreemde inwonende personen. Deze belasting zou moeten strekken tot vervanging van alle of van het meerendeel der sedert den jongsten oorlog inge voerde nieuwe belastingen. De radicale Afgevaardigde Naquet heeft den 23 eene door hem en 3 andere leden onderteekende aanvraag ingediend om den minister van binnenlandsche zaken te mogen interpeller ren over de „bedenkelijke pressiewelke op de verkiezing voor de Kamer in het dep', der Vaucluse wordt uitgeoefend en met een herstel der schreeuwendste misbruiken gelijk staat, welke onder de heerschappij der officiëele candidat.uren plaats hadden." De minister de Brogliehet betwijfelende of de in- terpellanten eenig bewijs van hunne bewering zouden kunnen bijbrengen verzocht het uitstel der interpellatie totdat rap port over de geloofsbrieven van het te benoemen lid zou zijn uitgebracht, en de Kamer vereenigde zich met dit verlangen. Het voorstel- Bidardtot herstel van het dagbladzegel, werd ernstig bestreden door den heer Rivedie herinnerde, dat het zegel vervangen was door eene belasting van 20 fr. per 10O kilo's papier, waarin het Petit Journal 500,000, le Petit Moniteur 300,000 fr. bijdraagt. Werden deze halfstuivers- bladen nog met een zegel van 5 centimes getroffen, dan zou den zij te niet gaan en de schatkist alzoo schade lijden. De heer Bidard heeft ten laatste zijn voorstel ingetrokken, maar de genl. Langlois heeft het dadelijk overgenomenomter voorkoming van nieuwe dergelijke pogingeneene stemming uittelokken. Slechts 2 leden der rechterzijde stemden voor nagenoeg 400 leden tegenterwijl de heer Bidard en een groot aantal leden der rechterzijde zich van de stemming onthielden. Op het gala-diner, den 15 ten hove gegeven, heeft de Czaar een toast uitgebracht op zijnen keizerlijken gast en daarij o.a. tot hem gezegdonze vriendschappelijke betrekkingen met Keizer Wilhelm en met Koningin Victoria zijn de beste waar borgen voor den vrede. De russische gezant te Weenen, de heer Nooikoff, en de oostenrijksche gezant te Petersburgde heer Lagenauzijn beiden tot den rang van ambassadenr verheven. Prins Arthur van Engeland heeft den 15 Petersburg ver laten. De generaal-adjudant v. Luders, indertijd generalissi mus der russische krijgsmacht in de Krimlater luitenant des Keizers in het Koningrijk Polen is dien dag overleden. De academie van genees- en heelkundedie in 1838 op last van Keizer Nicolaas om den toenemenden geest van insubordinatie bij de studenten tegen te gaanonder het departement van oorlog was gebrachtzal eerstdaags naar dat van openbaar onderwijs overgaan. De nieuwe bewindvoerder van Polen, genl. Kotzebue, tot dusver gouv.-genl. van Nieuw-Ruslaudheeft niet den titel bekomen van „luitenant des Keizers in het Koningrijk Polen", maar eenvoudig dien van „gouverneur-generaal en militair commandant te Warschau." Gelijktijdig met het luitenant schap des Keizers in Polen is het gouverneur-generaalschap van Nieuw-Rusland opgeheven, zullende dit gewest, bestaande uit de gouvernementen Bessarabie, Cherson en Taurie, voor taan door de respectieve prefecten beheerd worden. De Keizer van Oostenrijk heeft zich in den nacht van 2223 met den grootvorst Constantijn naar Moskou begeven alwaar hij den volgenden avond aan de zeer feestelijk ge tooide station door de overheden ontvangen isterwijl de geheele stad met vlaggen versierd en allerschitterendst ver licht was. De grootvizier Mehemed Ruschdi-bassa is afgezet en ver vangen door Hussein Arni-bassadie echter zijn portefeuille van oorlog behoudt. Nog andere ministeriëele wijzigingen worden verwacht. Oostenrijk. Een der voormalige „helden" van de beurs te Weenen, de bankier Placht, die zich sedert eenige maan den onder beschuldiging van oplichterij in hechtenis bevond, is dezer dagen tot 6 jaren zware kerkerstraf veroordeeld. De minister van financiën heeft den 13 bij het Huis der Afgevaardigden 4 ontwerpen tot hervorming van het belas tingstelsel ingediend, door invoering eener belasting op de gebouwende winsten der bedrijvender renten en der persoonlijke inkomsten. De laatste is bestemd tot aanvulling van sommige leemten in de belasting op de bedrijvendoor invoering van een naar het zuiver inkomen berekenden aan slag, voor zoover dat inkomen meer dan 600 gulden bedraagt. Den 20 is het door eenige leden ingediendemaar door de regeering bestreden voorstel tot afschaffing der zegelbelasting op de dagbladen, advertentiën en almanakken met 129 tegen 114 st. verworpen. Bijna 100 Afgevaardigden hebben aan de stemming niet deelgenomen. Te Leopol is gedurende de godsdienstoefening in de kerk der jezuietenin den avond van den 18 een valsch alarm van brand ontstaanhetwelk zooveel verwarring en gedrang heeft veroorzaaktdat 4 personen het leven verloren hebben en 20 andere ernstig gekwetst zijn geraakt. De eerst onlangs benoemde kardinaal Tarquini, behoorende tot de orde der jezuieten, is den 15 overleden. De gezond heid van den kardinaal Antonelli blijft wankelend. Van het wetsontwerp op den omloop van het papiergeld, van welks aanneming of verwerping de president-minister Minghetti eene kabinetskwestie had gemaakt, is den 14 het eerste artikel door de Kamer van Afgevaardigden met 207 tegen 44 st. aangenomen. Daags te voren was eene motie, waarbij de regeering zich vereenigde, van de volgende inhoud goedgekeurd„De Kamer, overwegende, dat het aanhangige wetsontwerp onderscheid maakt tusschen Saatspapiergeld en Bankpapiergeld, den gedwongen koers van het eerstgenoemde beperkt, een grens aan den omloop van biljetten stelt en streeft naar de afschaffing van den gedwongen koers, gaat tot de behandeling der afzonderlijke artikelen over." Den 21 is de discussie over de artikelen dér wet geëindigd en het geheele ontwerp met 199 tegen 63 stemmen aangenomen. De kardinaal Barnabo is den 24 overleden. De genl. Moriones heeft zichondanks de ongunstige weersgesteldheidte Santander met het gros van zijn leger ingescheept, en is op hetzelfde punt geland waar zijne voor hoede eenige dagen vroeger ontscheept was. Hij heeft met Primo de Rivera Castro Urdiales en de hoogten van Sommor- rostro, op 2 mijlen van Portugalete, bezet en ook Outon in genomen. Zijne macht wordt begroot op 22000 manen door eene goede hoeveelheid geschut ondersteund. Zijne troepen hebben verscheidene positiën der carlisten ingenomen, doch niet zonder aanzienlijke verliezen te hebben geleden. Het eskader is de rivier Nervion opgestevend en heeft den 23 het vuur tegen Portugalete geopend. Den 24 heeft Moriones met 2 bataljons de brug te Sommerrostro en al de huizen tot S. Martin toe bezet. De carlisten hebben Vinaroz in de provincie Valencia ingenomenna het zes uren achtereenvolgens te hebben be schoten. Het 200 man sterke garnizoen is gevangengenomen. KoLONlëN. Voor het paleis van den kapitein-generaal Jovellar te Havana is den 14 eene talrijke volksmenigte sa mengeschoold welke er op aandrong, dat alle vrijwilligers ter bestrijding der insurgenten zouden uitgezonden worden. De menigte werd door de polieie uitgedreven. In het centraal-departement van Cuba heeft een gevecht van 7 uren plaats gehad tusschen een spaansch legercorps van 3000 man en 5000 insurgenten, onder bevel van den markies Santa Lucia. De regeeringstroepen hebben de over winning behaald, maar ten koste van 50 dooden en 180 ge kwetsten. T. 0,75, voor elke regel meer 15 izending tot Zaterdag namiddag irstvolgend nommer ingestaan; /an kleeding en wapenen, ter waarde van 350.000 gegaan - ie spoorweg van Hasselt naar Maaseyck feest- Uatie van het nieuwe gemeentebestuur te Toulon e raadslid, de heer Votrain, hulde gebracht aan >estuur en de verantwoordelijkheid voor de te ijkheden en teleurstellingen geworpen op hen, sht hebben aan het plegen eener daad van vij- sn de republiek dan aan de belangen der ge rede werd met den kreet „leve de republiek! rmede alle raadsleden instemden. De nieuwe le daarop den raad uit, gezamenlijk de kreten „leve Frankrijk Leve de republiek Leve de e raadsleden stonden ten tweeden male op, maar ine instemming tot Frankrijk en de republiek. Afgevaardigde Godin, die als maire van het ontslagen is, heeft geweigerd zijne functiën n en de mairie aan het eerste raadslid over te itevredenheid der republikeinen is vermeerderd ag als mairie der heeren Lenoel en Tocqueville, Nauw van Calais in de Kamer vertegenwoor- le gematigden behooren. fr. door den heer üebrousse geschonken, is uit- nd voor het lossen van bedden uit de parijsehe eening. Voor de volksgaarkeukens heeft hij *vende baron Rothschild 10000, de manufac- Belle Jardinière" 3000, de graaf v. Chambord tsbisschop Tuibert 1000, de hertog v. Auniale dene prinsen en prinsessen v. Orleans 3000 of te Parijs weder een wereldtentoonstelling van rheid gehouden worden, als particuliere onder- er Staats-subsidie. Het oude nijverheidspaleis s-Elysées zal daarvoor beschikbaar gesteld en 3 annexen voorzien worden, die der te Nieuw-York gevestigde franschen .en heer Thiers een album en een adres over- heer Thiers heeft, in zijn antwoord aan die ;egd. dat de eenige mogelijke regeeringsvorm de republikeinsche is en, dat alle pogingen lie te herstellen vruchteloos zouden zijn. Hij dat hij zijne nog overige levensdagen aan wijden. appèl heeft den 27 uitspraak gedaan m de fgenamen van NaundorfJen, hen voor stout en gelukzoekers verklarende, de uitspraak in :kraehtigd en hen veroordeeld tot het betalen en van de kosten der instantie, en Vienne zijn tot Afgevaardigden verkozen che candidaten Ledru-Rollin en Lepetit, met van 2000 en 3000 stemmen. Eerstgenoemde stemmen; in de hoofdplaats Avignon bleef jrheid tegenover zijn conservatieven mededin- illiotti. Vienne, dat steeds door royalisten en ertegenwoordigd werd, verkoos den heer Lepetit Vergadering. De commissie voor het erediet ten behoeve der naar Algiers geweken 1714 rgenten, heeft den minister van binn. zaken i eisch tot 250000 fr. te beperken, racht van den minister üepeyre, tot wijziging jnt den Staatsraad wordt het aantal staats- ne dienst op 27 gebracht, de benoeming van aan den President der republiek opgedragen ie voorzitter zitting in den ministerraad zal idviseerende stem ten opzichte van alle zaken taatsraad onderworpen zijnen het minimum (25 jaren) opgeheven voor de deelneming aan oor 'den rang van auditeur 1" kl. met 510 tegen 129 st. verworpen de door de rgestelde verhooging met 50 p.c. van de suc- in de rechte lijn. De budjet-commissie heeft jrteerd over het voorstel van den heer Pouyer- als surrogaat voor de zoutbelasting, eene hcf- uiker bij de raffinaderijen (opbrengst 20 a 25 ivoeren. De conclusie strekte tot verwerping, voorgestelde wijze van heffing onmogelijk werd omdat het land door de suiker-conventie ge ring heeft verworpen de voorstellenvan den om de piano's te belasten met 10 fr. per stuk; de Lorgeril om de photografische portretten harer grootte, te belasten met 10 c. tot 1 fr. sibediende met 20 fr.; van den heer Casimir- ndeerd door den heer Leon Saytot belasting en kristalwerk met 12) p.c., het laatste met t st. beraadslaagd over het voorstel van den heer er, om de suikerraffinaderijen, die belasting van r bij den inslag betalen, aan hetzelfde toezicht sn als de fabrieken-raffinaderijendie zoowel s raffineeren en. belasting betalen van de voor ipgenomen suiker. Het werd door 3 ministers et omdat zij in die verandering geen voordeel omdat Frankrijk aan de suikerconventie van 3n is en het alzoo niet mogelijk zou zijn de 1°. April of Mei in te voeren. De voorsteller t de conventie geen beletsel was en^ dat, indien stig wilde de onderhandeling voor dien tijd on. De minister Magne verklaarde zich voor ■an den heer Parisdat hetzelfde bedoelt, maar verstrijken der conventie, met 1 Juli 75. De d hartstochtelijk en de heer Pouyer-Quertier toegejuicht. Toen het echter op stemmen aan- ,ij, tot verwondering van velen, die luide hunne t.e kennen gavenzijn voorstel in. De heer de uiterste linkerzijde), ondersteund door den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 5