Opening van hel Magazijn op Donderdag 12 Maart, 's avonds 6 uren De Aloë. PBEU-QUANO. 2L Payglop, het tweede huis van de Laat. KUNEMAN DE VISSER. Te koop: Modes. Kol'fïe-afslag. Gevraagd een Doctor. Slagersknecht. Oude Erfenissen. sa.!iC Uit de hand Ir koop Te huur gevraagd. Wordt Ie huur gevraagd, Twee bekwame Kraanzagers KERNKAMP CRONE rj Eigengemaakte Siootcrs- UL Laarzen Liebig's Yleesch - Extract 3 Maanden Crediet. S c li r o e I s t o o m b o o t Alkmaar-Facket. Soiree Musicale 3K5E" BOEKHOUDEN. M El D-H UISH OUDSTER. GEVRAAGD, LEESHÏER. SCHILDERS. J. WESTERHOF, BLOEM- TUINZADEN. T. VELDERMAN, lioutcn en IJzeren Cylinder- Mangels Wasch- en Wringmachines kook fornuizen J. PEISNAT C°., ROOS, uitvallen der haren genezen door Extrait Ninon, hetwelk kale hoofden weder van haren voorziet en de baard doet uitkomen, oer fl. 0,40. Auinl)«*!jcilkulüi«*lli per potje0,50. cenig 9. %i\'IÏ. ISestc «Suvakoflie a cents de 5 o bij G. J. SPRUIT C3., Boterstraat te Alkmaar. lilesse Hengst. Dekgeld 5 Gulden. Ike li'egrooting van ONTVANG UIT- .ÏzGAAF der Algemeene Bewaarschool over 1874775 ligt ter inzage, van Maandag 9 tot en met Zaterdag 21 Maart, van 's middags 12 tot 3 uren, ten huize van den Heer BODISCO en den onder geteekende. Namens het Bestuur, Magazijn jj g,* jrp|W 4 r. Hoek Mient „de Witte RoosAl» -IVJLilJ 1 Lilt ï\lim en Waagplein. Ontvangen de nieuwe dessins in Behangselpapieren, Schoorsteenplaten, 1 apijten,Karpetten,!afelkleeden,Gordijnlinnens, Ijzergazen en Chassinetten etc. Behangsellinnen in verschillende kwaliteit en breedte. (:welke door diverse verkeerde handelin gen en onbekendheid der familiebetrek kingen, in verschillende administratiën verbleven zijn, terwijl zoodoende, énorme kapitalen aan daarop rechthebbenden onthouden werden;)— moet thans openlijk verklaren FÓNfiiEHS. 0IIGEL- EN PIANO-MEK EN STEMER. ,i rB et ÜMETMEttS AMSTERDAM. r HUNFACTMKX IN MODES HËiïl' Een net Hl'M, ingericht tot ZOMER- en WINTERVERBLIJF, bevattende twee kamers, betimmerd met drie slaapplaatsen en kasten keuken en overdekte werkplaats, alles nieuw geverfd, met wel- en regenwater, bleekveld en vrije steeg, in en bij den Stadshnut, te bevragen bij P. IJ. TW1SK, aan de Paardensteeg te Alkmaar een goed onderhouden en welingerichte IBnis- itiaiiNniniing met dito ruime Mchlilir, 'I «liII en zeer best Hei- en ËSouialand, groot 1 hektare, 76 aren, voor Bouwgrond en ook voor Bloembollen-cultuur uitmuntend geschikt, on der Heilobeoosten den Oosterweg, nabij het Dim mer-tolhek De grond terstond en gebouwen 1 Mei 1874. te aanvaarden. Informatiën bij den Notaris J. G. A. VERHOEEE te Alkmaar. oor Jongelieden, die eetie zaak zoeken, welke meer dan ruim bestaan oplevert biedt zich, wegens ziekelijke omstandigheid, op zeer voordeelige condi tiën opeen welvarend dorp (Z.H.), eene florissante Bi rit idrnici'Na llii i remet SSi-oimS kueR - en BBank«*ll)akk«*r$jj aan, sinds onheugelijke jaren met buitengewoon succes gedreven. Brieven franco, lett. O.O. bij den boekhandelaar J BEE REN DONK Singel bij de Heisteeg, P 292. Amsterdam. In Noord-Holland wordt TE HUUR gevraagd een fatsoenlijk !kog«*i!i<*nt of lacrlicrg, tegen I Mei a.s. Brieven franco met opgave van voor waarden enz. enz. onder letters A. A. bij de Uit gevers dezer Courant. ten platten lande, liefst nabij een spoorwegstation, «•4*61 met UliF en Te bevragen bij de boekhandelaars HERM*. COS- TER ZOON te Alkmaar. De ondergeteekende bericht aan hare geëerde stad- genooten de ontvangst van B)aati<*K- en 34in- «Ierli«>ei8<*ii alsmede van ILinteiiSBim* men Weeeen en al wat. tot het vak behoort. E. DEYLIUS. Platte Steenenbrug, tegenover de Langestraat. J. M. HANSUM, voorheen modiste bij den Heer Damavk alhier, heeft de eer te berichten, dat zij Dinsdag 3 Maart haren winkel heeft geopend in SS««l«»s. SKitiiCN en lAêmtariaoeden en wat v«*rd«»r lui Eat*9 val* IteSiuotl, ten huize van den lieer Ik JANSEN, in het Venisse. Zij beveelt zich tevens aan tot het maken van Mantel»Costumes. cBaponnen en mi«ier«* 14 Seedi mislukken. Ook kunnen er Bie«*i'lïn jen geplaatst worden e Bij R. BAS, te Sc.hoorl is tot dek- kin g beschikbaar gesteld een g<; kunnen eene partij eiken en gretuien liai- ken aannemen te zagen van VEST ER en DE GRAAF te Alkmaar een fatsoenltfk 1IEISJÜ, tot het verlich ten van boodschappen. Adres: Langestraat 76. De tweede verificatie van schuldvorderingen in het faillissement van D ZON. koopman in groenten te Helder, zal worden gehouden op Woensdag den 18 Maart L874, des voormiddags te elf uren, in de Raadkamer der Rechtbank op het Stadhuis, aan de Langestraat te Alkmaar. De Curator, Helder5 Maart 1874. W. APPEL Jr. Een JONGMENSCH, met boekhouden en ad ministratie vertrouwd, zelfstandig kunnende werken en voorzien van de beste getuigen, wenschte eenige uren daags voor eene firma of een handelaar «Ie luicken liij te houden, ofwel eene vaste betrekking. Adres met franco brieven, letterW., bij de Uitgevers dezer Courant. Een jonge DU1TSCHER R. C. godsd., reeds vele jaren in een Azijn- en Likeurhandel in Duitsch- land werkzaamaan welke zaak tevens de handel in koloniale waren verbonden iswenscht eene betrekking in Nederland te erlangen. Op salaris zal minder gereflecteerd worden. Brieven franco onder lett. Z.A., bij de Uitgevers dezer Courant. Een fatsoenlijk JONGMENSCH wenscht zich te vestigen te Alkmaar, tot het uitoefenen van eene zindelijke en stille zaak. Gelegenheid daartoe wordt gezocht op een goeden stand bij nette lieden. Vereischten zijn: zoo mogelijk een flinke kamer aan de straat en opname in het huisgezin, met ver pleging. Aan billijke eischen wordt voldaan. Oj.gaven van conditiën en stand worden franco ingewacht bij den Boek- en Papierhandelaar J. A van ZIJL te Haarlem, onder letters E. F. Inr wordt gevraagd in de Sociëteit de Vereeni- jginy" een B£«*«liei)dc, die tevens het biljart kan waarnemen. Gegadigden vervoegen zich bij W. F. van TELLINGEN, Hoogstraat alhier. Tegen 1". Mei wordt bij een HEER op eender Zaanlandsche dorpen gevraagd; eene Meid IBllis- liomlstcr, niet beneden de 40 jaren. Aanbiedingen franco, adres Boekh. HERM.COS TER ZOON te Alkmaar. Voor het Verzekering-Genootschap Eendracht maakt macht tot het uitkeereu van Gelden bij het leven in tijd van ziekte en na overlijden, worden ter plaatse, waar het Genootschap nog niet is vertegenwoordigd flinke en ijverige Per- SOiiCii gevraagd, om als AkEilT IfiBBBE werkzaam te zijn. Brieven franco aan de Directeuren BONSEMA BENTUM KOOY, te Amsterdam. om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een Dienstmeisjebeneden de 16 jaren, bij L. ROOG, Goud- en Zilversmid aan de Doelenstraat. Er wordt gevraagd een BBOEBftEÜ- KNECHT, tusschen de t5 en 20 jaren oud, goed kunnende melken. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. Er wordt gevraagd een BSocccnknccht, die goed kan melken om dadelijk in dienst te treden, bij P. BRUIN, op het Rijpe, gemeente Schagen. Gemeentebesturen geneeskundigen of particulieren worden uitgenoodigd tot het aanwfjzen eener ^tailllplauts in Noordholland voor Brieven franco, No. 354, aan den heer A. KNOOP, Klein Heiligland te Haarlem. Worden gevraagd twee Kcllihlcrsknecilts, bij E. SPEETS, Mr. Schilder te Broek op Langedijk. S. MEURS, Mr. Vlecschhouwer te Schagen, vraagt CCI» ËAnccilt, in zijn vak bekwaam, tegen hoog loon. J. van der KAAY, Secretaris. De tweede verificatie der schuldvorderingen in den faillieten boedel van H. A. N. STORM, firma H. STORM O», te Alkmaar, is bepaald opWoens- dag 25 Maart 187 4, d es voormiddags te 11 uren, in de vergaderzaal der Rechtbank, op het stadhuis te Alkmaar; wordende de crediteuren opgeroepen om aldaar in persoon of bij gemachtigde tot dat einde te verschijnen De Curator in voornoemden boedel J. C. VONK. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den derden Maart 1874, is van af dien dag verklaard te zijn in staat van faillissement GERRIT de GEUS Dz., veearts, artsenijmenger en verhuurder van één paard, te Anna Paulowna; bij dat vonnis is benoemd tot Rechter-Commissaris de WelEdel Achtbare Heer Mr. M A. WIC1IERS, Rechter in die Rechtbank, en tot Curator Mr. J. P. KRAAKMAN, Procureur te Alkmaar. AlkmaarDe Curator, 5 Maart 1874 J. P. KRAAKMAN. De Hooge Raad heeft, op 13 Pebruari 1874,! aan RE1JER SCHOENMAKER, gedomicilieerd te Wieringeu verleend brieven van in«*«*i*der- jarig verklaring, goedgekeurd bij s Ko nings besluit van 22 Pebruari 1874 No. 13, ge registreerd 27 Februari 1874, welke hem geven al de rechten bij de wet aan meerderjarigen toe gekend behoudens de bepaling van art. 478 fiur- KRAIJEN HOFF, Procureur. gerlijk Wetboek. verzoeken beleefd een ieder, die iets van hen te vorderen heeft of verschuldigd is, daarvan opgave of betaling te doen aan Mejuffrouw M. KUNEMAN, Payglop, te Alkmaar. zijii te bekomen in alle lengten, bij J.WIJ DEM AN, Mr. Schoenmaker, Boterstraat, in de Vergulde Laars. Voor goed en dicht wordt ingestaan. Mr. KLEERMAKER te SCHERMERHORN bericht aan zijne geëerde begunstigers de ontvangst van een ruim assortimenten beste kwaliteiten I^a- kens, Nuiin «Ie Luines, IBoescSdng, de nieuwste patronen IBuk^king, differente stofl'eii voor Costumes, BBemi sais«ms enz.;, beveelt zich bij vernieuwing zeer beleefd aan. Ondergeteekende, die zich, zoo als algemeen be kend is sedert vele jaren onledig gehouden heeft met oude zaken en erfenissen der vorige eeuw, Dat hij het eindelijk, bij zijne hooge jaren en afnemende gezondheid plicht gelooft een einde aan de hem bekende onbillijke toestanden te provoceeren, hetgeen hij om verschillende redenen vermeende zóó lang te moeten uitstellen, ofschoon de krach tigste en onwcdcri«*gl»aarst<; bewijsstuk ken reeds jaren lang in zijn bezit geweest zijn. Hij roept mitsdien de hem nog onbekende aan spraakmakenden op, om zich, met hunne bewijzen, tot hem te wenden, aan onderstaand adres: Heerenmarkt 273, te Amsterdam De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij wederom ruim gesorteerd is in bovenge noemde artikelen zich vleiende, even als vroegere jaren, zich in een ruim debiet te mogen verheugen. K. Ph. NÖNHEBEL. Hoek Langestraat en Mient. Firma J. COOPS. van FH Il' - BENTOS. Oogenblikkelijke bereiding van Biouillon. Uitmuntend geschikt tot het gereed maken v.m alle soorten van Soep, Sausen, Ragouts enz Zeer aan te bevelen in elke huishouding, voor gestichten, logementhouders, restaurateurs euz. Zie verder de gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij G. H. VAN DER VEEN te Alkmaar. Bij de ondi-rgeteekeiiden is op franco aanvrage direct verkrijgbaar de e«*lit«* BVril kuann zonder bij berekening van vracht, franco spoor ol aan boord. PORTUIN BLOK. Alkmaar, Kaasmarkt. Zijn iederen ËPonderdag te spreken bij den het-r SPIERS, t? Schagen, en des BBinsdagS bij den heer MAARTEN de GROOT, te Purmerende. TE ALKMAAR, beveelt zich zoo binnen als buiten deze stad be leefdelijk aan voor alles wat zijn vak betreft. Woonplaats St. Aunastraat G. 144. en alle andere nieuwste Werktuigen en Gereed schappen voor huishoudelijk gebruik zijn in groote verscheidenheid voorhanden in het Magazijn van Warmoesstraat M 446, hij de Nieuwebrugsteeg Prijscouranten worden op franco aanvraag franco toegezonden. Depothouder J. BEONGERS Gz. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morgens 8 uur. AMSTERDAM 's nam. 4 Op baandag. VI o«»n$dag en trfjdag: Van ALKMAAR 's morgens 6 u. 30 m. AMSTERDAM 's nam. 2 u. 30 m. Informatiën bij J. ENGELSMAN, aan den Voor- dam, alhier. te geven door de ZANGVEREEN1GING „BËu- terpe" onder directie van den heer J.M.OTTO, ten voordeele der gewonde strijders in Atchin op Dinsdag, 10 Maart 1874, in het locaal van den heer W. van Tellingen. Aanvang half 8 uren. Kinderen zonder behoorlijk geleide zullen niet worden toegelaten. _pa_ Te Alkmaar bij ïïerm'. Coster Zoon. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 4