m GRIETJE OOTJERS. m m Hunne dankbare kinderen en behuwdkinderenfjeffS mwwwwwwwwmwwwwwwm te gsgfflessrassgffiss swwwwewwwwswws No. 12. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. m van Sh Openbare Verkooping, Openbare Verpachting, ZONDAG 22 MAAR T. WIMHilHIHK WIJKERMEER. dDfficiëel ©ebcelte ^taöa-ilieuw0. 3 buerïstdiiu. SOjurige llclilverccniging «ajaris© liohtvereènïging |f§ Sajarigc Echt vereen Iging Publieke Verkooping, ALK»! A A II S C H E tl 0 I II A A i; Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O, OA, franco per post O, i), afzonderlijke nommers A Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HER.M". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de loting der in Januarij j.l. voor de brandweer inge schreven personen door hen in het openbaar zal worden ge houden op Vonderdag 26 Maart 1874, des voormiddag ten 10 ureten raadhuize der gemeente Alkmaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 11 Maart 1874. Ve Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien art. 264, der gemeentewet. Brengen ter algemeene kennis dat het kohier der directe gemeente belasting over de dienst van bet loopende jaar door hen voorloopig is vastge steld en gedurende veertien dagen na heden ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd, gedurende welken tijd bij den gemeenteraad op ongezegeld papier bezwaren kunnen worden ingediend. Burgemeester en W et houders voornoemd. AlkmaarA. MACLAINE PONT. 11 Maart 1874. Ve Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. K I E Z E R S L IJ S TEN. BURGEMEESTER enWETHOUDERB van ALKMAAR, brengen mits deze ter kennis van de ingezetenendat de lijsten aanwijzende de personendie bevoegd zijn tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Qeneraal van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraadzijn opgemaakt en voorloopig vastgesteld en van heden afge durende veertien dagen op de secretarie dezer gemeente, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure (de zondagen alleen uitgezonderd), voor een ieder ter inzage zijn gelegd, terwijl zij die zich daarop niet geplaatst vinden of vermeenen mogten dat anderen daarop ter, onregte zijn gehragtworden uitgenoodigd hunne bezwaren bij verzoekschriftdoor de noodige bewijsstukken gestaafdbinnen veertien dagen na dato dezer, aan den Gemeenteraad intedienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd AlkmaarA. MACLAINE PONT. 14 Maart 1874. Ve Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren dat zij, wier granen onverkocht blijven, bevoegd zijn den onverkochten voorraad binnen de kom der gemeente Alkmaar optezetten en die granen op den volgenden markt dag weder op de markt te brengen en te verkoopen, zonder de belasting verschuldigd te zijn. indien zij NA AELOOP DER MARKT daarvan kennnis geven aan den Marktmeester, met aanwijzing der plaats, waar zulks gedaan is. Burgemeester en W ethouders van Alkmaar, AlkmaarA. MACLAINE PONT. 17 Maart 1874. Ve Secretaris NUHOUT van deb VEEN. BURGEMEESTER en WETHOU DE RS van ALK MAAR brengen bij dezen ter kennis van de belanghebbenden dat het kohier voor de belasting op de honden voor 1874, door den gemeenteraad op 18 dezer vastgesteldop heden aan den gemeente ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwijl de aanslag vóór of op 1 Julij 1874 in ééns moet zijn voldaan Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 19 Maart 1874. Ve Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis de door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 18 Maart 1874 vastgestelde VERORDENING, regelende de verpligting tussehen eigenaars van naburige erven. Art. 1 De afsluiting, dienende 1ot afscheiding van huizen, opene plaatsen en tuinenwaartoe ieder, krachtens art. 690 van het burgerlijk wetboek zijnen nabuur kan noodzaken bij te dragenbestaat in eene houten schutting van twee meter hoogte; waar de beide erven niet even hoog zijn, te meten van den hoogsten grond. De zweepingen en palen moeten om den anderen op de we- derzijdsche erven worden geplaatst, zoodanig dat ieder erf een rei palen heeft. Art. 2. Die zijn erf verhoogt, is verpligt, voor zijne kos ten, ook den muur of de schutting evenveel te verhoogen en haar de noodige vastheid te geven, dat zij niet worde over- of doorgedrongen. Art. 3. Die een waterloop heeft over eens anders erf óf door eens anders huis, moet op eigen erf, ter plaatse waar die waterloop zijn erf verlaat, een zinkput maken, gemetseld van goede klinkerts en cementten minste drie centimeter diepvoorzien van een vasten ijzeren rooster, die een centi meter beneden den onderkant van den zinkput doorhangt twee decimeter daarboven uitkomt en met proken in het metselwerk is bevestigd; de rieden moeten hoogstens vijf millimeter van elkander staan en de rooster zoo geplaatst zijn, dat het komen van vaste stoffen op bnurmans erf daardoor voorkomen worde. Art. 4. Hijdie in de nabijheid van een gemeenen of met gemeenen muur een puteen riool of een secreet laat graven, die aldaar een schoorsteen of eene stookplaatseen oven of fornuis wil metselen, er een stal of mestbak tegen aan wil bouwenof tegen dien muur een magazijn of pakhuis voor zoutof eene verzamelplaats voor bijtende stoffen wil aan leggen of daartegen andere schadelijke of gevaarlijke werken wil maken is verpligt eene tusschenruimte te laten of te ma ken van minstens v ij f decimeter. Op dien afstand moet hij een anderhalven-steens muur maken van klinkerts in sterke trastot eene diepte zooals voor elk bijzonder geval door Burgemeester en Wethouders wordt noodig geacht om de buren voor overlast te bewaren. Burgemeester en JP ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Maart 1874. Ve Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. P O L I C I E. Ter terugbekommg aan bet commissariaat van policie voor handen het navolgende gevondene, als; een hazewindhondje, een huissleuteleen paar pantoffels, een kinderlaarsje, eenpor- temonnaie met eenig geld. Den 17 is bij de rechtbank een begin gemaakt met de instructie in zake de 13 ontslagen conducteurs vandenHol- landschen spoorweg. Op de torenspits der r. c. S. Laurenskerk wordt thans een bliksemafleider geplaatst. De netto opbrengst van het concertgegeven door de zangvereeniging Euterpeten voordeele der in den oorlog tegen de atehineezen gewonde krijgers, is geweest f 77,25 welk bedrag is overgemaakt aan het hoofdcomité van het Roode Kruis, te 's Gravenhage. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 12 Mrt..Jan van der Oord, te Alkmaar, en Antje Boes, te Blokzijl. Jacob Olthoffte Bergum in Friesland, en Cornela Basiete Alkmaar. Abraham Bruijs- schaartte Pettenen Vieuwertje Schotvanger, te Alkmaar. Pieter Spruitte Alkmaaren Grietje Voogtte Oterleek. GEBOREN. 13 Mrt. Christiaan, Z. van Willem Hoekmeijer en Aagtje van Hoek. 14 u Anna Catharina D. van Matthijs van Veen en Ma- rijtje Mooij. Cornelis Herman, Z. van Liekeles Oebles en Reinoutje Nachbar. Maria Clara WilheU mina, D. van Arend van Diggelen en Jantje Admiraal. 15 Johanna Maria Catharina en Johannes Franciscus D. en Z. van Hendricus Anthonius Schoenmaker en Maria Adriana Willebrands. Maria Josephina An- tonia, D. van Thomas Michiel Kronenburg en Jo hanna Theresia Cremer. 16 e Maria Anna, D. van Willem Lijbering en Cornelia Croll. Catharina Geertruida Hendrica, van Al- bertus van Giezen en Agatha Maria Middeldorp. 17 h Roelof, Z. van Anthonie Bernardus Boogh en Maria de Wit. Gerrit JohannesL. van Pieter Metselaar en Maria Alida de Wit. - - Geertje, D. Hendrikus Johannes Nieuwenkamp en Maartje Roderwijn. Johanna Maria, D. van Josephus Petrus Sanders en Magdalena Weber. 18 Jan, 1 van Jan Prins en Neeltje Schuurman. CornelisZ. van Cornelis Bronsveld en Elisabeth Pijpers. Harend JacobZ. van Dirk Daniel Room en Fietje Barends Duijf. 20 CatharinaD. van Karei Akkerman en Cornelia Maria Pukkel. OVERLEDEN. 17 Mrt. Trijntje de Haas, echtgen. van Jan Snijders, 51 j. Allen die op den 18 Maart, bij gelegenheid on zer 25jarige eclitvereeniging, ons bewijzen van har telijke belangstelling betoonden, zeggen wij onzen oprechten dank. D. AMSE. Schermeer, E AMSE- 21 Maart 1874. Schermerhorn. Bevallen van een welgeschapen Dochter ANNA THERESIA CREMER, echtgenoote van T. M. KROONENBURG. Alkmaar, 15 Maart 1874. Bevallen van een welgeschapen Zoon M. SCHOONE GO VERS.' Oterleek, 15 Maart 1874. Voorspoedig Dochter A M. Alkmaar, 16 bevallen van van GIEZEN Maart 1874. een welgeschapen MIDDELDORP. Bevallen van eene Dochter MARG ARETHA CA- THaRINA de VISSER, geliefde echtgenoote van SIMON van dek MOLEN. Beilo, 16 Maart 1874. Door Gods goedheid beviel zeer voorspoedig van een welgeschapen Zoon M. A. de WIT, Echtgenoote van Alkmaar 17 Maart 1874. P. METSELAAR. Algemeene kennisgeving. Heden werden werden wij verblijd door de ge boorte van een Zoon. ABR. P. de LANGE. E. de LANGE Slikkel. Schermeer20 Maart 1874. Heden overleed, tot mijne innige droefheid, na eene kortstondige ziekte en voorzien van de gena demiddelen der H.Kerk, mijne waarde Echtgenoot J. GROOT Gzn., in den ouderdom van 86 jaren mij nalatende acht kinderen. Hoe zwaar mij deze slag ook trefthoop ik voor G'>d te zwijgen en mij met ZijneJ genade aan Zijnen altoos heiligen wil te onderwerpen. A. van BEUSEKOM, Schermeergem. Akersloot, Wed. J. GROOT Gz. 9 Maart 1874. Eenige en algemeene kennisgeving VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 19 Maart. Door den Notaris J. STIKKEL. Winkelhuisn.z. Luttik-OudorpC 212, Str. 6'. E. van der Laag f 7420,- (Afslag 26 Maart.) j| KLAAS SCHUIT g fH Oudkarspel, 21 Maart 1874. c||§ van JAN oe WIT ||J Jgj en ANTJE STUURMAN. jfe gil Hunne dankbare 'Anderen en behuwdkinderen.^Z HU Oudcarspel, 18 Maart 1874. j|§t van 8 D. AMSE en E. SCHERMERHORN. Schermeergemeente Akersloot18 Maart 1874. 5 Eenige en algemeene kennisgeving Voorzien van de Heilige Sacramenten der ster venden, overleed heden, tot innige droefheid van mij en van wederzijdsche betrekkingen in den ou derdom van 26 jaren, mijn geliefde echtgenoote GUURTJE PUNT, uit ons bijna vierjarig huwe lijk mij 8 kinderen nalatende. Wijde Warmer, 15 Maart 1874. A. KLAVER. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, na voorzien te zijn ge weest van de II, li. Sacramenten der stervenden, de heer WILLEM GROEN, in den ouderdom van bijna 63 jaren, na een langdurig doch geduldig-lijden. J. GROEN—CORNELISSE. Uitgeest, 16 Maart 1874. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele beVijzen van hartelijke deelneming, bij de ziekte en het overlijden mijner geliefde echt genoote ondervonden, betuig ik daarvoor aan allen mijnen hartelijkeu dank. P. de WINTER. Alkmaar, 17 Maart 1874. deelnemingbetoond Moeder en innigen dank. ^^^^^^op Maandag, den 23 Maart 1874, voormiddags 10 uren, in de herberg de Vergulde l alk, te Alkmaar, van 10 Koeien, waarvan 5 die gekalfd hebben of op kalven staan 1 Beestermarkt1 in de herfst en 3 gelde; voorts: 1 Paard, 1 Teutwagen, 1 Boerenwagen ArresledeKartuigenStalgereed- schap en een stuit beste Koemest op Dinsdag, 34 Maart 1874, des voormiddags te 9 uren, en dus niet op Woensdag 25 Maart, zoo als reeds bij advertentiën was geannonceerd ten huize van de weduwe G. Duits, aan de West zijde van de Zuidervaart, in de Schermeer, gemeente Akersloot, om contant geld, ten overstaan van den Notaris J STIKKEL van 7 Kalfkoeien, 2 Geldekoeien, 3 Kalfvaarzen 2 Hokkelingen, 1 zwart Paard, 10 a 11 jaren, 7 Hen nen en 1 Haan, 2 Boerenwagens, 1 Speelwagen en 1 Kar, beide op veeren met Kap, 1 Karnmolen, 6 Ganzenhokken Boerengoed en Gereedschappen tot eene complete Boerderij behoorende, en eenig Huis raad en Inboedel. Op Woensdag 1 April 1874, voormiddags 10 uren precies, zal VAN OS, Notaris te Zijpe, ten huize en ten verzoeke van den heer J. J. Volder, op de plaats Zeenimf, bij de Burgerbrug in de Zijpe, in het openbaar, om contant geld, verkoopen17 Kalf koeien, 3 Geldekoeien, 3 Kalfvaarzen, 1 vette Koe, 7 Hokkelingen, een mak en vlug bij den weg loo pend Merriepaard, 1 bles Ruinpaard 1 bles Mer- riepaard 4 Wintervarkens, 4 Ganzen en een Gent, 12 Kippen en een Haan, 10 Eenden en een Woord, Rijtuigen, Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschap, Huisraad en Inboedel. Voor de vele bewijzen van bij het overlijden van onze geliefde; Behnwdmoeder, betuigen wij onzen Egmond aid. Boef, Uit aller naam Alkmaar, 20 Maart 1874. Jra. VEENHUIJSEN. Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenootbetuig ik bij dezemede namens mijne kinderen en be huwdkinderen, mijnen oprechten dank. Schermeer, G. HART, 21 Maart 1874 Wed. C. BOMMEZIJ. De ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van zijnen Zoon. Alkmaar. G. SCHUTZ. den dag der Den 18 Maart 1874 herdacht ik indiensttreding van A. J. van den BERG, die mij gedurende dertig jaren trouw en ijverig heeft T. H. DE LaNGE IJ zerkooper. O gediend. op Dinsdag, den 31 Maart 1874, voormiddags te 10 uren, in het hotel Appeldoorn, te Velsen, ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris W. BOERLAGE: lo. Van puike R4leigroiltIcil in den Oost- wijkermeerpolder, uitmakende Kavel 1 van Af- deeling C, te zamen ter grootte van ongeveer 6 hectaren, in perceelen van 25 en 50 aren, op het terrein in tijds afgebakend, eerst afzon derlijk en daarna in massa bij combinatiën. Voorden tijd van elf jaren, eindigende voor het Bouwland met het ontblooten van de schoof in den jare 1885, of voor zooveel de perceelen in Wei mochten zijn gelegd, met Kerstmis van dat jaar. De pachters verlangende een Huis of andere gebouwen te stichtenkunnen den daarvoor benoodigden grond terstond in gebruik bekomen. De pachtersde pachtpenningen over den geheel en pachttijd ten volle hebbende voldaan, zullen na verloop van dien tijd, zonder ver dere betaling, in den eigendom der perceelen noorden gesteld en alsdan alleen hebben te dragen de kosten en rechten der nadere acte van overdrachtvoor den eigendomsover gang gevorderd, 2°. Van uitmuntend 4% CÏ- en SBouilt&Ildin den Westwijkermeerpolder of zoogenaamden Kleinen polder, ter gezamenlijke grootte van ongeveer elf hectarenin vijf perceelen, eerst afzonderlijk en daarna gecombineerd in huur aantebieden. Voor den tijd van 6 jaren eindigende Kerstijd 1879, terstond te aanvaarden. 3". Van het Jiiehil'CCht op den geheelen Westwijkermeerpolder, groot ruim 27 hectaren, van af de opening van het jachtsaizoen in 1874 tot 1° Januari 1880. Alles breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten aanzien der perceelen in den Oostwijkermeerpolder bij den Heer C. BOUTERSE te Pelsen, door wieu aan wijzing van die perceelen zal geschieden en ten opzichte van al de perceelen ten kantore van ge noemden Notaris BOERLAGE, alwaar de pacht- conditiën in tijds ter lezing zullen liggen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1