D 1) HUUR. èS 'boden cevraacdT" Veiling te Amsterdam. van Ingepolderde en drooggemaakte GRONDEN, ruim 440 Hectaren puike KLEIGRONDEN Boelhms Wier waar den. Lit de hand te koop: Lit de hand te koop: Uit de hand te koop: Uit de hand te koop Te huur of te koop: LEES OIL Zieken- Begrafenisfotuis, Boerenmeid gevraagd, Twee Kleermakersknechts Aandeelen, groot 250,-. Vermist, Kiesvereeniging Leeghwater I). J. Iluiser van Reenen. D. J. Iluiser van Reenen. AMSTËRDAII1SCHK MAAL-MATSCHAPPIJ TWEEDE VEILING VERPACHTING J7 NrQüËHELÏali- 6 Bekwame Sigarenmakers ILLUMINATIE. Heeren Landbouwers. Beemster, Provincie Noord-Holland, van liet voormalig H'ijkebiueeb. Jlanvi jjzing der gronden zal Dinsdag, Woensdag en Donderdag van elke weekdes voor middags te elf uren uitgaande van Velsen gedaan worden door den Opzichter C. BOU- TERSE aldaar. Extract uit de Veilconditiën, aan wijzing der Perceelen Combinatiën enz. zullen ver krijgbaar zijn op 25 dezer en volgende dagen, ten kantoren der Maatschappij en van de bovengenoemde Notarissen. J Een Huis met Stal en Eri, aan den Ach terweg, te Alkmaar, sectie B, No. 58. U.WI1ES! De zwartste geelste tanden worden wit door Beiacre's Tandpoeder, dezelve maakt lippen en tandvleesch roozeurood en geeft den adem een liefelijken geur. Doos f 0,50. De ondergeteekende maakt aan zijne geachte be gunstigers bekend, dat hij ruim voorzien is van alle soorten gemaakte Heeren kleede ren, tegen de minst mogelijke prijzen. ruim duizend stuks Parasols en En-tout-cas duizend stuks Parapluies, Een bekwame llelselaars- ken Heslfnalsche Hammen, Saucisse de Kologne en Rook vleesde. Mij steeds min zaam in ieders gunst aanbevelende verblijf ik met achting UEd. dv. dienaar, lliederlandscli - lTcstl'aa Isclie Spoorweg Maatschappij. (e Schermeer. Men is van meening, om ten overstaan van K°L dente Alkmaar gevestigden Notaris BAKKER gjjfaUlSCHUT, op Woensdag, den 8 April 1874, publiek te verkoopen: In de gemeente Schermerhornaan de noordzijde van de Breestraat, ten sterfhuize van den Heer J. van der LINDEN van SPRANKHUIZEN. Meubelen, Huisraad en Inboedel, bestaande in tafels, stoelen, kasten, bedden en toebehoorenmauskleederenkoper-, tin-, glas- en aardewerk, gemaakt goud-en zilverwerk, eene groote (trap) naaimachine, twee schuitjes en het geen verder te koop zal worden aangeboden En des avonds te 6 uren in de herberg iË van den Heer OLIJ Een Huis en Erf te Schermerhorn, aan de noordzijde vah de Breestraat, kadaster sectie G, No 827, groot 4 roeden 40 ellen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT. 'G. FIKKERT Jzn. en verdere Ma kelaars zullen, op Maandag 13 April 1874, des middags te twaalf uren in het lokaal de Brakke Grond" in de Nesten overstaan van de Notaris sen van der MOOLEN en KLINKHAMER, in veiling brengen eene kapitale Koeren-Hol* Stede, benevens diverse perceelen uitmuntend, weltoegemaakt Hei en Hooiland, staande en gelegen in de Gemeente te zamen ter grootte 33 hectaren5,> aren en ÏO centiaren. t De situatie en wijze van veiling is breeder bij biljetten omschreventerwijl de veilconditiën vier dagen vóór en op den verkoopdag des voormid dags, ten kantore van genoemde Notarissen zullen liggen Notitiën zijn 8 dagen vóór de veiling verkrijgbaar bij den Makelaar G. FIKKERT Jzn. te Amsterdam. Op Dinsdag, den 21 April 1874, en zoo noodig den volgenden dag, zullen door de .linstcr- damsehe Kanaal Maatschappijten overstaan van de Notarissen C. J. G. DE BOOY te Haarlem, W. BOERLAGE te Velsen en B. A. YAN DER MADEN te Haarlem, in de groote zaal der Sociëteit de Vereenigivg, in de Lange Begij nenstraat te Haarlemtelkens te beginnen des voormiddags te 1© uren, in het openbaar ten verkoop worden aangeboden geheel verkaveldin cultuur gebracht en met Kool zaad bezaaid, gelegen ten zuiden van het Hoofd kanaal en zulks bij perceelen en Combinatiën, zooals in de Notitiën en op de Kaart der te veilen Gronden staat aangewezen. De volledige Veiling- en Verkoopsvoorwaarden zijn tegen betaling van f 35 verkrijgbaar aan de kantoren der Amsterdamsche Kanaai.-Maat- scHAPpfj te Amsterdam en te Velsen en bij boven genoemde Notarissen. Het volledig Rapport, uitgebracht door den Heer Dr. J. M. VAN BEMMELEN, betref fende het scheikundig onderzoek van de Gronden lp polder I en TI, met daarbij behoorende tabellen en de profillen van de boringenis tegen betaling van f 3,— verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij. De Directie: Amsterdam JITT A President. 16 Maart 1874. P. H. BRUYN, Secretaris Ter gelegenheid van bruiloften kermis en andere feestenzijn alle artikelendaarvoor benoodigdin HUUR te bekomen. Groote sorteering in alle soorten van IVfjn-, Ma dera, Eikeur-, Hier- en andere klazen. Alle nummers van Eampenglazcn en Ballons, in de nieuwste soorten tegen vermin derde doch vaste prijzen. J)E BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris BAKKER SCHUT, op Dinsdag 24 Maart 1874, voormiddags 1 0 uren, ten huize van H. Veenboer, aan den Pluimdijk, te Heer Hugo Waard, van: 18 Kalfkoeien 7 Kalfvaarzen 3 Geldevaarzen 2 Geldekoeien, 1 Zeug, 34 Schapen (Overhouders), 1 Boerenwagen, 1 Melkwagen, eenig Boeren- en Bouwgereedschap en eenig antiek Porcelein. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. VAN De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Helder zal op Zaterdagden 4 April a.s., des na middags te 1 ure, ten zijnen kantore, in het open baar, bij inschrijving, VERPACHTEN Eenige M iernaarden in de Zuiderzee, uitmakende de perceelen 1, 4, 6—10 en 1214 der verpachting van den 16 Mei 1871. Voor den tijd van 9 jaren ingegaan 1 Januari 1874, eindigende 31 December 1882, zullende evenwel de pachters het recht hebben om de pachtmet het i einde der jaren 1876 en 1879, te doen ophouden. De inschrijvingsbiljetten, op zegel, gesloten en in- j gericht volgens het in natemelden boekje opgenomen model, moeten franco worden bezorgd, ten kantore van voornoemden Ontvanger, uiterlijk op Zaterdag den 4 April 1874, des namiddags te één ure, op welk tijdstip de opening der biljetten, in bijzijn der opgekomen belanghebbenden, zal plaats vinden. Hoekjes, bevattende de voorwaarden en per ceelsbeschrijving, zijn, a 10 cents, verkrijgbaar bij voornoemden Ontvanger en voorts, tegen vooruitbe taling, door tusschenkomst van elk ander Ontvanger der Registratie en Domeinen. Eene florissante Herberg, Tapperij en KMjteril met goed loopend Biljactl en Her berg inventaris welke een goed burgerlijk bestaan oplevert, staande in een welvarend dorp in N.Holland, in de nabijheid van een spoorwegstation. Brieven franco, bij de Uitgevers dezer Courant. Door omstandigheden presenteert men gjjff; UIT DE HAND TE KOOP een goed on- derhouden en net betimmerd ll'inkci- huis voorzien van alle gemakken met een ruim fraai land-, duin-en dorpgezichtook zeergeschikt en met weinige kosten gepaard gaande tot een stil of toehuis Erf en Tuin. met alle jonge en goed vruchtdragende boomen beplantstaande en gelegen aan het vaarwater, op het vroolijkste en beste ge deelte van Egmond aan den Hoef, des verkiezende met Mei of eerder te aanvaarden, Met franco brie ven aan den eigenaar en bewoner C. VEENHÜ1JSEN. een Huis en Erve, staande en gelegen te Zuid- scharwoudezeer geschikt voor affaire of winkel huis. Te aanvaarden 1 Mei aanstaande en te bevragen bij A. VREDENBURG aldaar Brieven franco. eene florissante Rogge- en llitiebroofl en Beschuit bakkerij, met Koet en Erve, stalling voor Koeien en Paarden en Berging voor hooi, en daarbij TE HUUR 2| bunder best Weiland. Franco te bevragen onder de letters H N., bij de Boekhandelaars HERM\ COSTER ZOON te Alkmaar. Belanghebbenden gelieven zich in den loop dezer week te vervoegen bij D. STAM, in de herberg het Vergulde Paard, te Koedijk. eene WEET, te bevragen bij HENDRIK DaUEN- BERG Az., te Groet, gemeente Schoorl. 1». Een gedeelte van een Bovenhuis, aan de Langestraat 2°. Eene StallingKoetshuis en ruime Kolders, die vroeger toebehoord hebben aan het Logement .,de Burg." De conditiën kunnen vernomen worden bij den eigenaar V. R, op het Hof te Bergen. Depothouder J. BRONGERS Gz. II. POORTMAN, Verdronkenoord, wijk C, No. 50. bericht de ontvangst eener groote partfj goederenbestaande in Zijden en Sanella. Deze goederen zijn alle soliede en élégant bewerkt en zulien tegen buitengewoon lage prijzen worden verkocht. Onder de Parapluies bevindt zich eene partij SANELLA, die voor 1,8S, t 3,©© en t 3,«ï© zullen worden opgeruimd. De ondergeteekende maakt H.H Reizigers en het publiek bekend, dat hij zijn nieuw en welinge- richt EogCllient hel iandmans Welvaren, heeft geopend; voor eene soliede bediening zal worden zorggedragen. JAN LONT, Hypolitushoef te Wieringen. Ïn een fatsoenlijk gezin zonder kinderen bestaat gelegenheid voor kost en inwoning, voor een JONGEN of MEISJE, die hier ter stede een der scholen wenschen te bezoeken. Adres met franco brieven onder letter X bij de Uitgevers dezer Courant. I in een stil gezin wordt tegen 1 Mei de gelegen heid aangeboden tot plaatsing van 3 h 3 COM MENSALEN. Te bevragen onder letter B, bij 'de Uitgevers dezer Courant, 108^8 Wordt gevraagd te Haarlem, tegen Mei a.s., eene flinke Dienstbode (Prot. Godsd.), kunnende koken en verder huiswerk verrichten. Loon f 60, voor verhooging vatbaar; te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. kllCCllf vast werk begeerende, ver- voege zich spoedig bij P. YORST, in de Schermeer, bij wien ook een Eceriillg kan geplaatst worden Op een dorp bij Alkmaar wordt met 1 Mei i|V, a.s. gevraagd eene flinke ifienstbode koken wMz&f die kan koken en het huiswerk verrichten met de hulp van een kindermeisje. Loon aanvan kelijk 60 gulden. Brieven franco onder letter W, bij de Uitgevers dezer Courant. J. ERIKS te Dirkshorn vraagt 3 a 3 bekwame Timmcrlic den en een Metselaarsknecht. Brieven franco. e Heer P. A. van der DRIET vraagt met 1 Mei aanstaande eene Keukenmeid. Naar aanleiding der kennisgeving van Heeren Burgemeester en Wet houders, waarbij vermeld wordt, dat in het vervolg het verkrijgen van geneeskundige hulp en zoo voorts van gemeentewege zal worden beperkt, word; de aan dacht gevestigd op het sedert meer dan twintig jaren bestaan hebbende ook in andere plaatsen van ons Vaderland gevestigd en vele duizenden leden tellende, waaraan verbonden zijn als Geneesheer Doctor C. J. de Lange, als Heel kundige de Heer A. A. Gouwe en als Apotheker de Heer F. WA. Brom (firma II. Schreuder Comp.), bij welke Heeren en ook bij C. A. Schröder, Agent dier Maatschappij, wonende op het Venisse de noodige inlichtingen kunnen worden ingewonnen. Het Bestuur der ALGEMEENE BEWAAR SCHOOL alhier brengt ter kennis van de le den der Vereeniging, dat de algeilieene ver gadering, waarin de begrooting voor 1874/75 zal worden overgelegd en twee leden yan het Be stuur moeten gekozen worden zal gehouden worden op Dinsdag 24 Maart e.kdes avonds te 7^ uren, op de bovenzaal van het lokaal Diligentia van den heer Wvan Tellingen. Namens het Bestuur, J. van der KAAY, Secretaris. e ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij heeft [ontvangen eene nette partij Klok- welke tot de minst mogelijke prijzen zullen worden verkocht, alle met 2 jaren guarantie. A. B. GOETTEL Herologiemaker. Breedstraat, A. 433, te Alkmaar. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen den Heer J. van der LIN DEN van|SPRANKHUIZEN, gewoond|hebbende en overleden te Schermerhorn, worden verzocht vóór den 8 April 1874 daarvan opgaaf of betaling te doen, ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar. I?r wordt gevraagd een Boerenknecht jjgoed kunnende melken om dadelijk in dienst te treden, bij J. J. VISSER, te St. Pancras. in een gezin zonder kinderentegen hoog loon, P. G.; adres P. HARTLAND te koedijk. Brieven franco, doch liefst in persoon. Voor alle plaatsen in Nederland kunnen soliede Boden aangesteld worden tegen ruime provisie en premiën. Adres franco onder No 1690bij P. SCHORN Jr., boekhandelaar, aan de Prinsen gracht bij de Vijzelstraat te Amsterdam. kunnen dadelijk geplaatst worden tegen genot van kost en inwoning, loon naar bekwaamheid, bij J. AMELSBEEK meester kleermaker te Noord- seharwoude. Brieven franco. De Crediteuren in den faillieten boedel van H. J. ELFRING broodbakker te Alkmaar, wor den uitgenoodigd om op Woensdag 1 April 1874, voormiddags 11 ij uren, iu persoon of bij gemach tigde te verschijnen voor den E A. Heer Rechter Commissaris in dien boedelin de gewone verga derzaal der Rechtbank op het stadhuis te Alkmaar, tot inlevering en verifiëering hunner vorderingen. De Curator, J. C. VONK. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZIJPE brengen bij deze ter algemeene kennis: Dat ME K ER Al IS aan de Schagerbrug in dezen jare en vervo'gens zal worden gehouden op den (lerden Zondag van de maand AUGUS TUS en den daarop volgenden Maandag en Dinsdag en de I* IK BE*«IHKT op den zoo even genoemden Maandag. Burgemeester en Wethouders vooriA, Zijpe, G. C. HULST. den 10 Maart 1874. De Secretaris, W. VAN OS. kunnen dadelijk geplaatst worden op de sigarenfa briek van H. H. E. OSTENDORF, te Nieuwediep, tegen vast werk en goed loon, minste loon 3,50 per duizend. Voor de aanstaande feesten worden aangeboden TALK E.lMI'IOflS, te bevragen onder lett. B, bij den boekhandelaar BRONS BOLDINGH, te Amsterdam. lie ondergeteekende bericht aan zijne stad- en Ulandgenooten de ontvangst van eene ruime partij J. J. ALFERINK, Brood-en Koekbakker, IIouttilstraat te Alkmaar. In het laatst dezer week ben ik wederom eene partij Eaildbuizen te wachten, in verschillende soorten. W. F. STOEL. Alkmaar, 22 Maart '74. Inschrijvingen worden tot en met 31 Maart 1874 aangenomen bij den Makelaar CORN. JOH. DE LANGE te Alkmaar, bij wien inlichtingen te be komen zijn een Schaap, te Heer Hugo Waard. Die hetzelve terug bezorgt aan KLAAS KIEFT alhier, ontvangt eene belooning van f 15. Voor de verkiezing van een Hoofdingeland, den 25 Maart, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer C. Smit, is als candidaat gesteld de Heer P. RUS, President. F. de BOER, Secretaris. Eenige kiezers bevelen bij de aanstaande verkie zing van een Hoofd-lngeland voor den polder de Schermeer, in de vacature, ontstaan door het over- van den heer C. SMIT, ten dringendste aan den Heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 3