-jas s-asrjr 4;*i=si A frSJ&'&Zp ^SSSStt SUiöSi - ui i-L.g«r- Bijblad va» de Alkmaareche Courant van Zondag 3ngc20iibc*i Stukken. dastMi te Gesticht voor ouden van S<]gnion(l aan ïce. PROGRAMMA eerste steenlegging voor het Gesticht voor Ouden van dagen te Egmondaan Zee, Frankrijk. eeUkclijnschc ficcichlca „pb»g.t r»:4.e fifl-ouMSrittanie en lerlanu. B&taUschlaiuï ££tJr£rïtuigen bij het tweegevecht hebben zich den 14 in hechtenis begeven. Wegens den ongunst,ïgen staat der gezondheid van den hoofdveroordeelde en van prins Ghika, een der getuigen van zijne-tegenpartijis aan de gevangenen vergund hunne straf voorloopig in een der strat- gestichten van het dept. der Seine te ondergaan. 22 Maart 1874. Nu de bouw van bet gesticht eerlang zal aanvangen en de commissie eër nieuw beroep doet op de publieke weldadig heid ten behoeve van het noodige ameublement en van het onderhoud der te huisvesten oude liedenmag het wensche- liik geacht wordendat de commissie aa Waanden twijfel omtrent het doel der Se maakt, door te verklaren, of de stichting zal strekken tot vervanging van het bestaande gasthuis en tot °P"e"ung van bejaarden van verschillende godsdienstige gezindheid dat zij eene minder algemeene bestemming zal hebben. De uitgevers zijn van officiëele zijde in staat gesteld te berichten datblijkens de statuten voor het gestichtse- een paar wekeó aan L. M. den Koning ter goedkeuring ingezonden, het bestemd is voor mannen en vrouwen vma lelindten, mits zij aan zekere eisehen van leeftijd en stand voldoen en de onderhoudskosten vergoed worden De uit gevers laten hieronder volgen het hun medegedeelde ).p( l Prttisfn De bisschop van Culm is, wegens de aanstelling Aanbestedingen. Het graven van een haven e verscheidene geestelijken zonder daarvan aan de regeering bouwen van kaaimuren op l' ijenoord, voor rekening 2g Q00 keimis te „even veroordeeld tot betaling van '2400 th., of, terdamsche Handelsvereniging, is gegund v°orb niet_befai;no- tot 10 maanden gevangenisstraf. Om de- de heeren Tienhoven Sr Cte. te Werkendam die me bijmet betalin to Wokiechomkidie tijdens de op van de feestviering ter gelegenheid der door Z. A. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Dinsdag 24 Maart. 1°. Te 12 uren 's middags, aankomst van Z. K. H. lrins Hendrik. Muziek. 2° Te 12i urenopening van het feestterrein. Te 1 urekomst van Z. K. H. op het terrein. a. Muziek. b. Toespraak van den President der Commissie. c. Eerste steenlegging. Muziek. d Slottoespraak van den President der Commissie. e Z K H. verlaat het feestterrein. Neêrlands bloed", begeleid door muziek. 4° Bezoek van 't van Speijk s monument. 5«.' Collation aan Zijne Koninklijke Hoogheid aangeboden Tblrenvertrek van Zijne Koninklijke Hoogheid. aan ue ueereu v. u™»™» y de minste inschrijvers waren, maar aannemers voor den Staatsspoorweg op Pijenoord zijn. Den 16, door B. en W. van Amsterdamhet maken van eene houthaven in het afgesloten IJ, benoorden den Wcsten- doksdijk, minste inschr. J. v. d. Pelden te Papendrecht, f 169,800; te 's Gravenhage, door het prov. bestuur van Zuidholland, het doorgraven van de Ruigeplaat en het afdammen van de Kous te Delfshavenminste inschrijver J. J. Bekker te Lent, voor f 126,960. Giften. Wijlen mevr. de douair. Ecksteen-Cortheyhgers den huize „de Brinkgreve" bij Deventer, heelt behoudens eenige legaten, tot erfgenaam harer nalatenschap benoemd de orde der vrijmetselaren in Nederland. Baron v. L. v. S. te 's Gravenhage heeft/2000 bijgedragen tot stichting en onderhoud van een seminarie nabij Batavia. Een te Rotterdam door de liedcrtafel „Rotte s Mannenkoor en de Rotterdamsche Sympbonie- en Harmonie-VereemgTiig, ten voordeele van onze krijgslieden m Atckm, gegeven con cert heeft zuiver 790 opgebracht. Voor het asyl voor oude en verminkte zeelieden te13™! is ruim S0000 bijeengebrachtdaarvan heeft de commissie ruim 80000 afgezonderd tot vestiging van een ondersteu ningsfonds voor de later op te nemen invaliedenzoodat voor den bouw 50000 overblijft, hetwelk «^°'d®®nQdeer voor liet middelgedeeltemet voor de vleugels is. ioevoer van giften blijft dus wensekelijk. De Willemszuil te Tilburg is den 17 onthuld, in tegen woordigheid van prins Hendrikdie door eene eerewacht te L ingehaald en na afloop der plechtigheid de werk- veroordeeld tot betaling van bij niet-betalingtot 16 maanden gevangenisstraf, zelfde reden is de kanunnik ffojciechowski gevangenschap van den aartsbisschop Ledochowski met een deel van het bestuur des aartsbisdoms Gnesen en Posen last istot 300 th. of 4 maanden veroordeeld. De onderhandelingen van het gemeentebestuur van Ant werpen met de „Compagnie Immobilize de Belgique over het gezamenlijk exploiteeren der militaire gronden hebben tot, het gewenschte resultaat geleid, zijnde den 12 deswege eene overeenkomst gesloten. In de zitting van den Senaat van den 12, heeft de heei Solvyns het daags te voren door den minister Delcour ken baar gemaakte voornemen der regeering, om aan de stad Brus sel de .zooveel besproken subsidie van 100000 fr. voor het la°-er onderwijs toe te kennen', nadrukkelijk afgekeuid op grond, dat hét godsdienstig onderwijs aan de lagere scholen aldaar niét overeenkomstig de bestaande bepalingen gegeven werd De minister verzekerdedat het godsdienstig onder wijs zeer voldoende en dat van het toekennen der subsidie crootere uitbreiding te wachten was, en dat het besluit paard de hoogere burgerschool bezocht 3' Yolkskoor „Wien heeft. Bij de onhulling en gedurende den maaltijd hebben de liedertatel en de Harmonie zich beurtelings doen booreu. Het hardsteenen gedenkteeken is 12 ellen hoog en prijkt, met een marmer borstbeeld van Willem 11. door G/fA Standbeeld van Thorbbcke. Den 17 heelt de gemeen teraad van 's Gravenhage, na verwerping van een voorstel van den heer Mock, om de verleende vergunning tot plaatsing het standbeeld in te trekken, het afwijzend advies van W. op het adres van 872 ingezetenen, houdende be- nog irrouieio iq,iO der regeering zich alleszins met den geest der wet van 1842 liet overbrengen. Den volgenden dag is het budj et van binn. zaken met alg. st. aangenomen, hebbende de heer Solvyns en 2 andere senateurs zich van de stemming onthouden. De antwerpsche gemeenteraad heeft den 10 met alg. st. goedgekeurd de additioneele overeenkomst, door het gemeente bestuur gesloten met den Staat omtrent de exploitatie der kaden en dokken. 18i7,> Vergeleken met 1872 wijst de belgische handel over 1813 eene vermeerdering aan van 18 p.c. wat den in- en van 6 p.c. wat den uitvoer betreft. 6' Eenige dames te Samarang wenschen eene loterij te on dernemen ten voordeele van het protestantsch wees- en arm huis aldaar waarin 18Ü weezen uit geheel Indie, meest vai soldaten en van onbemiddelde europeeërs, voor rekening van het o-ouvernement verpleegd worden, maar tegeneen bedrag, dat bij de toenemende duurte der levensmiddelen verre van toereikende is. Het kleine aantal europeanen voorziet door gaans in het tekort, maar nu het getal verpleegden door liet sneuvelen vau zoo vele gehuwde soldaten in Atchm zeer staat te vermeerderen, is krachtiger hulp noodig, en wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van het moedei- De heeren Nijqh Sf v. Ditmar te Rotterdam belasten met, de ontvangst en verdere expeditie der prijzen en gelden, die vóór 10 April e.k. tot bovengenoemd doel franco aan hen toegezonden worden. van B. en Te Limoges is overleden de vermaarde geuees- en heel- Nationale Vergadering. Den 10 is met 374 tegen 245 st. verworpen een voorstel van den heer de Lillancoun om van eiken kubieken meter gasbehalve tot verlichting van den openbaren weg dienende, eene belasting van 5 cen times te heffen, hetwelk naar zijne raming 17 miljoen Ir. zou opbrengen. De bestrijders van dit voorstel beweerden, dat dit middel grootendeels door Parijs zou worden opgebracht, 't welk de helft van de geheele gasconsumtie verbruikt en reeds eene stedelijke gasbelasting opbrengt. Er werd besloten tot het in overweging nemen van een voorstel van den ne Caillauxstrekkende om den doorvoer van goederen van de eene naar de andere grens des Rijks en het tran3Portn V uitgevoerd wordende goederen van de belasting op het spoo wegvervoer te ontheffen. Den 11 heeft de budj et-commissie een door haar ontworpen voorstel betreffende de suiker-belasting aan de vergadering voorgelegdwaarbij de handhaving der overeenkomst van 1864 en het brengen daarin der door de ervaring noodzakenj gebleken wijzigingen wenschelijk verklaard en de i'egee™S uitgenoodia-d werd, de onderhandelingen met de mede-onder teekenaren der conventie ijverig voortiezetten, om te.geraken tot het stelsel der heffing van de belasting door middel van het toezicht in de raffinaderijen, „welk stelsel geacht wor van nu af aan in beginsel te zijn aangenomen. De Heer Raoul Duval stelde bij amendement voor, de invoering van het stelsel Pouyer-Quertier facultatief te laten, enMe g<tegen heid niet af te snijden om bij internationaal overleg daarv0^ een ander in de plaats te stellen. De heer külai-M^ voorstel handhaven om het stelsel-Pouyer-Quertier met 1 A g. in te voeren. Den 12 is dit voorstel verworpen en vervolgens dat van den heer Pouyer-Quertier (invoering der heffing blJ de ra "V uiterlijk op 1 Juli '75), na door den minister Decazes en de budj et-commissie als onaannemelijk en overbodig be®tr®^f zijnmet 364 tegen 267 st. aangenomen. Toen daarna de vraag opreesof de motie der commissie nog reden van De- Tan had hetgeen door den heer Pouyer-Quertier en zijne medestanders bestreden werd, verklaarde de mml&t^ TmM dat de regeering den datum van het aangenomen regeering - soort van ultimatum beschouwde, t vrelk haai voorstel als een s»™» i,..j.ii,m,n kundigTcruveUhier.'lterlmg en opvolger van Dupuytren, ge-1 tot regel zou strekken bü de te v^on en horen in 1791. Te Parijs den 7, na een jaar lijdensde Na deze verklaring trok de r,ii nroi'^ ppb wptsontwero iiijtc— land. zich Staten-Genera al. Bij de 2'. Kamer is een wetsontwerp ingediend strekkende tot het toevoegen cler drooggemaakte of eerlan" droog te maken gronden in het Wijkermeei en het westelijk IJ aan de gemeenten Velzen, Beverwijk, Spaarn- dam, Assendelft, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Westzaan enpeaa2dan^amer heeft den 17 eenige kleine wetsontwerpen aangenomen waaronder dat tot bepaling van den dag der verkiezing voor de Prov. Staten, dit jaar op 7 Mei. Den 19 is het voorstel-sa» Zuylen, om den werkkring der commissie van rapporteurs volgens het oude reglement, te herstellen, verworpen met 33 tegen 32 st, en daarna het stelsel der commissie van rapporteurs, om dc vroegere wijze van werken in de afdeelingen alleen ten aanzien der begroo tingsontwerpen te volgen aangenomen. Burgerplichtte Amsterdam en te de De kiesvereenigmgen j. ,p Rotterdam de kiesvereemgmg i'Aederland»te Delttei liberale kiesvereeniging te Leeuwarden hebben adressen van adhaesie gericht aan den leidschen hoogleeraar ter zake van zijn oordeel over de miskenning van het gemeen overleg door de 2'. Kamer, uitgesproken in zijnen bnet aan den beer Gratama. Spoorwegen. Het kapitaal, noodig voor den aanleg van den spoorwegAmsterdamWageningen—Arnhem,ïs gevonden. Nijverheid. Ongeveer 89 nederlandsche industrieelen en belangstellenden in den bloei der nederlandsche kunst en nij verheid hebben een adres aan den minister van bmn. zaken "ericht, waarbij wordt aangedrongen op het tijdig nemen van fiksohe maatregelen, waardoor de deelneming woidt be- vorderd aan de internationale tentoonstelling, den IJ Apn 1876 te Philadelphia te openen. Koffie. Bij de veiling van 84000 balen gouvernements- koffie den 18 te Rotterdam, is de opbrengst 13f cent, per 5 ons' minder geweest dan op grond der laatste veilingen geschat, was. De daling veroorzaakt voor het Rijk eene winst- ferving van 13 a 14 ton. De prijzen varieerden tusschen 47 en 67 centbij de indisehe begrooting voor 1874 zijn zij op 450CNDERWljfTe Broek op Langedijk en te Noordscharwoude zijn de bezoldigingen van de hulponderwijzers verhoogd t0 Het adres der Maatschappij van Nijverheid aan den Koning strekkende tot het verkrijgen eener Rijks-landbouwschool, is ondersteund door de Hollandsche en Geldersche Maatschap pijen van Landbouw, de Maatschappij van Landbouw, Tuin bouw en Veeteelt te Breda en bet Genootschap tot bevor- derine van nijverheid te Onderdendam. karen. Den 15 is het nieuwe zwaren tegen die vergunning, aangenomen en in dezer voe e gewijzigddat een nader onderzoek zal worden ingesteld omtrent de plaats voor let standbeeld. Oudheden. Te Zaandam worden pogingen in het werk gesteld om in dezen zomer eene tentoonstelling te houden van zaanlandsche oudheden en rariteiten en tevens 'anti quiteiten, die het eigendom ziju van personen, aan de Zaan W"veeziekte. Op de Badhoeve van mr J. P. Amersfoordt, te Haarlemmermeer, is de longziekte uitgebroken. Ei zijn daar 128 stuks hoornvee, alles van eigen aanfok en in ]e c- digen leeftijd eenmaal ingeënt, aanwezig. Een os is afgemaakt Iiechtszaken. De rechtbank te Haarlem heeft den 16 G II L. Smit vrijgesproken van 3 maar schu dig verklaar aan 9 bedriegelijke oplichtingen, en veroordeeld tot 4Tjaren gevangenisstraf9 boeten van 25 en lOjang verhes van de burgerlijke en burgerschapsrechten. Onder de hrma \an Henry Smit Sf de. stelde lnj agenten aau van zqn huur- en verhuurkantoor, onder belofte van vaste bezoldigingen en vrije woningmaar hij voldeed niet aan deze toezegging en hield de door zijne agenten gestorte borgtochten voor ziel Voorts is de officier van justitie met ontvankelijk verklaaid in zijnen eisch tot veroordeeling ter zake van 22 andeie beHetf^kof6van^Noordhólland heeft den 18 vrijgesproken T I) H. Francino te Amsterdambeschuldigd van poging tót brandstichting in zijn perceel aan de Spuistraat, en zijne invrijheidstelling gelast. Het hof oordeelde, dat het bewijs ontbrak dat de gepleegde handelingen een ander kmakter droesren da.u van baldadigheid. Een bedelaar van beroep te Aarlanderveen, van Rotterdam komende, beeft, zijn Siari" zoontjedat van vermoeidheid neergezegen was en daarom door hem gedragen moest worden, uit gramstongheffi zoo deerlijk mishandeld dat het kind vóór of even na de tETerzake tan "het óóerljjden onder verdachte omstandig heden van den 13jarigen zoon van een watermolenaar te Sckermerhorn, zijn gearresteerd en naar Alkmaar overgebiacht diens 17jarige zuster en zekere P. S. olgens de A. Bott. Court zouden heide reeds gewichtige bekentenissen gedaan hebben. Den 18 is het lijk van den knaap weder ontgraven ook liet bjj de lijkschouwing niet afgezonderde gedeelte „h«,l,,,„ rlin- /winor7nPk T.P. nilflPT" en zulks de ge- oan het, Gouvernement der iNationaie ueieusie uvci i zal neoueu geregciu - 1 ,an- het" kamp' van Coulie of van het leger van Bretagne komen omdat de nieuwe gemeentewet eene vernieuwt, s llefnk deDeches en verklaringen van den toenmaligen minister van meenteraden zal ten gevolge hebben en het urgentie STftST ^voor, waarin het gedrag der mobiele nat. is thans geene verkiezing te houden. De ge-vratigde urgentie ^iRerïr'Nat VeTSrinfgeïl.SK d' ging de eer van florpn 7ou dat. de dictator Gambetta dat leger en de belan-1 0nderteekenaar gen der nationale defensie aan zijne staatkundige oogmerken kenaren gehandhaah1 1verwórpen heeft opgeofferd. Van den stap der 40 Afgevaardigden van 370 tegen 286 st. verworpen. Verveg er verruiidinc Tti-etap-ne ter /.elfder zake is reeds in ons vorig Nr. gewaagd. I een door Daron de Janze gedaan '?orste1 0 P dienst Mevr de wed. Lenoir-Jousseran, dezer dagen te Parijs over- Lan eene verhooging der zoutbelas^ÓV De parnSche Af tellen heelt 10 miljoen fr. gelegateerd voor het, stichten van van 1874 door schatkistbons te dekken. D P J zout. een groot gasthuis in den omtrek der hoofstad, en eene door Le vaardigden Sj*k'Tevoeren (het voorstel der haren echtgenoot bijeengebrachte 10 tot 20 tr. p.er 100 k. o? ten ingetrokken maar door zijne mede-ondertee- 1 -*met maar de Vergadering betoonde Misdrijven. den 12 in de sneeuw tpi- waar e van 800,000 fr„ aan den Staat vermaakt. I commissie strekte tot 15 fr.), --- -- H-.+- :et De 18e. 'krijgsraad te Parijs heeft twee personen ter dood zooveel onwildat de beelD lTvrceg de heer Say. hoe veroordeeld den gewezen loodgieter Bonnard en den zoon ten einde kon brengen. Den 14 voormalig serpent de ville van Toulouse, Pelata, [groot, het tekort nog was, waa™ 1 „20 mihoen die wel niet, de hoofddaders maar medeschuldigen waren aan de minister dus8"met de voorgestelde het verdrinken op 26 Eebr. 1871 van den gewezen brigadier aan de middelen Tide de Vergadering er 10 heffen, der serpents de ville Vincenzini. Het bonapartistische orgaan 5 0pc. kon volstaan; maar wilde de vergauen g Qm rOrdre heeft eene nieuwe inschrijving voor de betrekkingen I zijn ambtgenoot van hnancien ^ou g van den vermoorde geopend waarin Keizerin A~ voor 7iju ontslag TdJT^t'o^smTdm verhooging eene mindere - aa f ]1(,pft deelgenomen. De weduwe geniet van de stad 1 bodig, omdat de late toepa-sing aer g g trr,kken Parijs eeT]aargeld va™ 800 beeft haar uit deed verwachten. De heeren Wolowsh c.s. trokken der ingewanden enz. aan een scheikundig onderzoek te onder. W(Staats-Lotbrij. Trekking der '2«. klasse. No. 11017 f 20000 No 4892 5000No. 8722 2000, No. j.098 12792' 1500 No. 4264, 4877, 11327, 12475 en 15 fr. en de Figaro heeft haar uit de in 1872 ten behoeve van de slachtoffers der Commune geopende inschrijving 8000 fr. toegelegd. De Eransche Academie heeft den 12, naar aanleiding van een nader schrijven van den heer Ollimer aan haren secre taris besloten, dat, genoemd lid voortaan aan hare werkzaam heden kan deelnemen en even als de overige leden voor de vergaderingen zal worden opgeroepen. Van 8 tot 15 Maart is het cijfer gratis-bons voor spijs, portion door het comité voor de parijsehe volksgaarkeukensbe paald op 34600 daags. De inschrijving beliep den 13 438,400 tr. Verschillende groepen bonapartisten zijn naar Lngeland vertrokken ter gelegenheid van den 18™ verjaardag van den keizerlijken prins.. Het gros der staatkundige bedevaartgan- steldeToor, ter vermijding van de verhooging der zoutbe het crediet van 4 maanden lasting, creuieu v*u t welk aan de raffina- deurs voor de voldoening der suikerbelasting 'erleend wordt tot 2' maand te beperkenhetgeen eene beschikking over 21' miljoen zou geven. Dit vond bij de tegenstanders der zoutbelasting een zeer gunstig onthaal, en tot het in ovei- weging nemen van het voorstel werd besloten. De Koningin, de hertog en de hertogin v. Edinburgh prins b -- L- a.. ,jell j2 van Windsor te Leopold en prinses Beatrice zijn i 1, „4 „mo O 15504 en Koloniön. Aan den heer J. Beerink te Cheribon (Java) is het Kelnkt in de afdceling Mad|alenka aardolie te ont dekken. Hij laat thans eenige deskundigen met de noodige werktuigen uit Noord-America komen. De Bondsraad heeft den 17 met groote meerderheid het, regelende de straffen wegens wederspanmgbeicl wetten, overeenkomstig het voorstel I-L 11 „n3pn p-ekomen en van het smaakvol versierde Paddington- gers is den 13 en 14 te Calais naar ChislehurSt scheep gegaan, ^°"d® B ti f de praohtig versierde hoofdstraten naar onder de, leiding van den hertog v.Padma en de heeren geredL. In weemil van gedurige Bouher en Bugué de la Faucomene. Den 14 zijn van Parijs j p talrijke volksmenigte op de been, 200 personen behoorende tot de handwerksklassenaarErige- s vorstei1jke personen hartelijk en luide toejuichte, land op reis gegaan; het gouvernement had b LëëlhkëV^nWhtene leden van het nieuwe ministerie zijn den 13, gewone policie-maatregelen tot het tegengaan van mogelijke Kerkelijke uit liefde wetsontwerp tegen de kerkelijke zifner rechtsgeleerde commissie aangenomen Rijksdag. De fractie der socialisten heeft voorgesteld om de regeering te verzoekende Afgevaardigden Bebel en Liebknecht, die zich in Saksen in hechtenis bevinden, op vrije voeten te stellenopdat zij aan de beraadslagingen van den Rijksdag zouden kunnen digden Eioald en Kryger, - ----- partij stemden met de socialisten voor bet voorstel. Jjaiiy =10 3cr ecerwet 1 deelnemen. digden "Ernld en Hryger. benevens 3 leden der fortschritts- De commissie voor lT'^ondmzoek deilegerwet heeft den verworpen het eerste artikeluet gaven gestichte kerkje te Kage ingewjjd. De Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk heeft eenparig be sloten de, kerkeraden uiltenoodigen om het aanstaande kroo- ningsf'eest des Konings godsdienstig te gedenken. Ds A. v. Laerte Egmond aan Zee, heeft, het beroep naar Haarionabij Borculoaangenomen en zal 12 April zijn af ÏEESTENm6Te Zaandam zal 's Konings krooningsfeest op 14 Mei Hemelvaartsdag, gevierd worden door volksspelen en een gondelfeest op de Zaan. een en ander opgeluisterd door de muziek van het 6'. reg. infanterie uit Amsterdam. Er is ruim 800 voor de feestviering ingezameld. Men vernacht ook eene algemeene illuminatie. Te Tilburg is voor de feestviering ingezameld/1491, waar van voor het nationaal geschenk, te Noordscharwoude f 150, waarvan t 90 voor een schoolfeest en t 60 voor het geschenk. Te Berkhout is voor het geschenk bijeengebracht W, te Groningen f 2686; voor dat der schooljeugd is in de kolonie Suriname 414 verzameld. IS met tilff» st. op 4 na, *v/a»- cijfer der legersterkte in tijd van vrede tot eene volgende wettelijke regeling op 401,659 man bepalennde. Mede zijn verworpen een voorstel van de 4 conservatieve leden der commissie om het cijfer op 384,000 man vast |e stelten-, en een van de ultramontaansche leden om den diensttijd van 3 op 2 jaren te brengen eu het cijfer der legersterkte jaar lijks bij de behandeling van het budjet -e bepalen, meerderheid wenscht niet boven de 360,000 te gaan Den 14 is het ontwerp tot invoering der verplichte men tine: bij derde lezing aangenomen, in weerwil van de ernstige besteijding, die het van de zijde van het centrum ondervond. Het artikel evenwel, dat ook de herinenting bq het uitbreken Mnei epidemie verplichtend wilde stellen, is met 141 tegen 14.0 st,. verworpen. De invoering der wet is op 1 April 1 be lJend' 16 is genoemde wet bij eindstemming en die op de strandvonderij bij derde lezing aangenomenen daarna het debat aangevangen over het wetsontwerp op de drukpers Bij de behandeling der artikelen zijn deze, zooals zij door de commissie gewijzigd waren, met eene groote meerder, j beid goedgekeurd. e manifestatiën genomen. Volgens le Pays zou prins Napoleon ceweigerd bebben aan de uitnoodiging van Keizerin Eugeme, om haar en den keiz. prins ter gelegenheid van het-feest van 16 Maart te komen bezoekente voldoen en had dit tot eene formele breuk tusschen deze verwanten 'geleid. Een der radicale organen van den prins, la Polonte Nationale, dringt er bij hem op aan de leiding te aanvaarden eener nieuwe partij, die der „openlijke republiek," en om de „leger macht van den heer Thiers te versterken, door hem de hulp benden der napoleontische democratie toe te voeren, welter etalsterkte geenszins gering geacht kan worden. Met 1». Oct. is bet blad le Soir, een der voormalige lialt- officiëele organen van het gouvernement-Thiersin meer lonarohale "handen overgegaan, maar met zeer ongunstig cevolg. zoodat het thans voor 12,900 fr. is verkocht aan den financier Soubeyran, die reeds eigenaar is van het bona- De door den keiz. prins den 16 gehouden toespraak werd te Parijs 's namiddags, door l'Ordre met een gedrukt, verkrijgbaar gesteld eu druk gelezen, tieli e-plein zijn een lOOta! opgekochte exemplaren ten vure gedoemd. Daarentegen zag men op den openbaren weg vele mannen en vrouwen, die violen-ruikertjes in het knoopsgat of aan de ceintuur droegen. Groote hoeveelheden photogra- phisehe portretten van den prins, ter grootte van een post zegel, alsmede papiertjes met de woorden „16 Maart, Leie Napoleon IF!" zijn op muren en deuren geplakt en eenige personen te dier zake gearresteerd. Ten voordeele der kolonisatie van de elzassers en lotha- ringers in Algiers, zal, onder de leiding van graaf d Ham- sonville en baron Taylor, in het Palais-Bourhon eene tentoon stelling worden geopend van schilderijen, andere kunstwerken en zeldzaamheden uit, particuliere kunstverzamelingen, waar- en zeldzaamheden is belang,.j»„Q- graaf v. Parijs, den hertog vAmale, de taffiilie Rothschild enz IQZaamucucu un, voor reeds belangrijke toezeggingen zijn gedaan o.a. door den i« krt H,de-P.rk le I.oed.n eene d.men- stratie plaats gehad ten gunste van d®°'imldde3(JuSo mT- ding der 40 fenian-gevangenenwaarbij p. m. 30UUU men schen tegenwoordig waren doch geene ongeregeldheden zijn voorgevallen. De stoet had zich op de gewone wijze met banieren en muziekcorpsen van het Trafalgar-Square naar heTePÜxfordSisedé conservatieve candidaat, de lieer Hall, tot Parlementslid verkozen, ter vervulling der vacature,ontsltaan door de verheffing van den oud-minister Cardwell tot bet PaVSanhdPe voornaamste dagbladen te Londen wordeude 1vol gende getallen gedrukt: Daily Telegraph 170000, Standard 140000 Daily News 90000, Echo 80000 Times 70000. Keizerin Eugénie heeft den 15 op Camden-house eene voor- loopise receptie gehouden, waarbij 11 gewezen ministers van Napoleon lil en 60 of 70 gewezen Senaatsleden, staatsraden en prefecten van het Keizerrijk zijn tegenwoordig geweest. Voor de receptie van den volgenden dag waren 6200 toegang- kaarten afgegeven en '2 groote tenten opgericht, waarin den ezoekers een luncheon werd aangeboden, 's Voormiddags .en! in de kapel een Te Deum gezongen. Door den hertog Paduahet hoofd der fransche deputatie, werd eene toe- Di-aak "ericht tot den keiz- prinsdie in zijn antwoord er zdne erkentelijkheid over betuigde, dat de nagedachtenis des Keizers in Erankrijk zoozeer in waarde wordt gehouden, tie nrins meende verder te kunnen eonstateeren, dat, ondanks het vertrouwen^ hetwelk de loyauteit 'an .den maarscba Mac-Uahon inboezemt, de openbare denkwijze in lra zich tot een beroep op het volk geneigd to J klaarde zich voorts bereid om m de beslissing des tancts berusten hetzij de meerderheid zich ten gunste van de be- steande órde van zaken verklaarde, hetzij de naam Napoleon voor de achtste maal uit de nationale '^^XoTde kreten De toespraak is verscheidene maien de Ke zerin> een aantal van aan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 5