2 No. 13. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. ZONDAG 29 MAART. S li ©ffictcel (fócbccltc Een pretendent. Ak'ficlijkacïu öct'icIiUeu. öocfcafut&otï&iging. &tab 0-ilicuws. A L A A JA Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,65, franco per post f O, 3 d, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN HET RIJK. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORDHOLLAND herinnert alle autoriteiten, en een ieder die daarbij belang heeft aan de bepalingen der wet van den 8 November 1815 (Staatsblad No. 51), en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 1841 (Staats blad No. 40), betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het Rijk met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijkimmers vóór den eer sten Juli aanstaande in te dienenaangezien aan die wetsbe- bepalinqenzoo nu als in het vervolgstiptelijk de hand zal worden gehouden. De Commissaris des Konings voornoemd Haarlem, den 13 lebruari 1874. RÖELL. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: dat de militieraad in dit district, ten raadhuize der ge meente Alkmaar op Maandag, 13 April e.k., des voormid dags ten tien ure, zijne 2" zitting zal houden tot het beoor- deelen van plaatsvervangers en nummerverwisselaars, die door of namens de lolelingen dezer gemeente, onder overlegging der vereisehte stukken, worden aangeboden. Ingeval de plaatsvervanger of nummerverwisselaar goedge keurd is, behoort het bewijs zijner goedkeuring ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente bezorgd te worden. Burgemeester en. Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 24 Maart 1874. De Secretaris, NU HOUT van der VEEN. PATENTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de patenten, aangevraagd in de maanden November en December 1873 en January 1874, gedurende de eerstvolgende veertien dagen, ter secretarie der gemeente kunnen worden afgehaald. Bij niet afhaling worden zij door den deurwaarder der di recte belastingen aan huis bezorgd, tegen betaling van 10 eent voor ieder patentblad. Burgemeester en Ik ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 27 Maart 1874. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en W ETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat, inge volge de verordening op de begraafplaatsen en bet begraven van lijken, te rekenen van 1 April tot 1 October, de be graafplaats geopend zal zijn des morgens van 78 en des des avonds van 69 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 28 Maart 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. P1ETER EILES de JONG wordt verzoekt zich zoo spoedig mogelijk ter gemeente-secretarie aantemelden. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 1 April 1874, des middagsten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, NUHOUT van der VEEN. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag .30 Maart tot Zat.urdag 4 April 1874, van 's voormiddags 10 tot's na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis ter lezing zullen liggen 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsar tikelen gedurende de maand December 1873. 2. Verzameling van consulaire en andere berigten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart 1873, deel III, 16. 3. Statistiek van den handel en de scheepvaart van het Ko ningrijk der Nederlanden, over het jaar 1872, 2". ged. 4. Programma der nationale tentoonstelling van moderne en antieke houten meubelen te 's Graienhage in 1874. (Het Programma is gratis bij den Secretaris der Kamer ver krijgbaar.) De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, Alkmaar, E. M. AGHINA, Foorzitter. 27 Maart 1874. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2". helft der maand Februari 1874. WILLEM, K. KLAASSEN, J. BALDER, Amsterdam; A. RODENBURG, Goengarijp; van DIEST, Haarlem; F. L. van GULIK, Rotterdam; JOH. WALEN, CATRI- NA BAKKER, (uiet vermeld). Van het Hulpkantoor te Warmenhuizen W. A. RIKKERS, Rotterdam. P O S T E R IJ E N. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat op den 4 April a.s. het stoomschip HARRINGTON van Rotterdam vertrekt, waarmede de gelegenheid is opengesteld tot het verzenden der correspondentie voor Ned. Oost-Iudie; dezelve moet hier op den 3 April uiterlijk te 2 uren 's namiddags ter post bezorgd zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. D: Keizerlijke waardigheid is erfelijk in de wettige af stammelingen in de rechte lijn van Lodewijk Napoleon bepaalt art. 2 van liet, Senaatsbesluit van 710 November 1852, en liet, eerste artikel van het Senaatsbesluit van 17—20 Juli 1856 waarbij het regentschap over den minderjarigen Keizer werd opgedragen aan de Keizerin, zegt ons': //De Keizer is minderjarig totdat hij den vollen ouderdom van achttien jaren heeft bereikt,." Wanneer er alzoo na den slag van Sedan niet een zekere belangrijke gebeurtenis had plaats gehad, die door nog belangrijker gebeurtenissen te Parijs werd gevolgd, en Keizer Napoleon III op de Tuileriën in plaats van op Camden-House was gestorven had Napo leon IV thans den Franschen troon bestegen. De belangrijke gebeurtenissen te Sedan en te Parijs evenwel hebben 'dit voor het, oogenblik belet, en toch heeft Napoleon Eugène Louis Jean Joseph den 16™ Maart 1.1. de regeering aanvaard, wel niet in de hoofdstad van Frankrijk, maar te Ckiselhurst in Engelandwel niet als regeerend Keizer, maar als pretendent. De Bónapartes hebben hun begrippen van legitimiteit even goed als de Bourbons. Hun titel is de volksstemming, zoo als die van het oude Koningshuis de geboorte is. Onder de souvereine en gewezen souvereine stamhuizen van Europa in den Almanach de Gotha volgen zij dan ook onmiddellijk op elkander, en terwijl de Napoleontische Prins de regeering aanvaardtis de Graaf van Chambordnaar gemeld wordt reeds bezig liet recht, van de munt uit te oefenen en te Brus sel francs eu halve francs te verspreiden met zijn welgelijkend afbeeldsel en bet opschriftHenri F, roi de France. Bloeien in België alzoo de leliën, in Engeland maken de viooltjes op gang. De aanspraken van de beide monarchen op non-activiteit zijn van hun standpunt ongetwijfeld voldoende. De Bourbon beroept zieh op zijn afstam mingvan de Koningen die bij de gratie Gods over Frankrijk hebben geregeerd, en tot wier verwijde- ring bij gevolg geen revolutionaire vergadering en evenmin een wettig gekozen volksvertegenwoordiging of volksuitspraak bij algemeene stemming bevoegd was. Mijn vader was Kei zer van Frankrijk krachtens een volksstemming, eu ik ben zijn wettige opvolger, zegt de Keizerlijke Prins; geen Nati onale Vergadering was daarom bevoegd hem vervallen van den troon te verklaren, en daarom beeft bij ook met volle recht daartegen geprotesteerd. Noemden de Bourbons zich Koningen bij de gratie Gods, de Bonaparte vergat bij zijn keizerlijken titel de gratie Gods evenmin, maar volgde er bij: «en den wil des volks," en zijn zoon houdt zieh aan dien titel vast, onget-wijleld overtuigd van de waarheid van het vox populi vox Dei. Den 16™ Maart beeft dan de Keizerlijke Prins Prince Impêrial is zijn ofïiciëele titel de regeering aanvaard, ten overstaan van naar gissing een 2500tal F ranschen die in per soon, en een 6G(J0tal die bij procuratie in den vorm van visite-kaartjes tegenwoordig waren. De gewezen keizerlijke minister stond er naast den gewezen keizerlijken generaal, den voormaligen prelect (van deze soort alleen waren 55 exem plaren tegenwoordig) en den ontslagen maire, maar ook de dame de la halle ontbrak niet, en werd zelfs openlijk door de Keizerin en den Keizerlijken Prins omhelsd. De achttienja rige dankte de aanwezigen voor de trouw aan de nagedachtenis des Keizerswaarvan hun tegenwoordigheid het bewijs was. //liet geweten des volks zeide hij //beeft de groote nagedachtenis des Keizers gezuiverd van allen laster, en ziet hem tbans weer in zijn ware gestalte." Hij riep de getuige nissen der te Chiselhurst vereenigde FTanschen in; zij toch konden verklaren, dat zijn regeering onophoudelijk zorg heeft gedragen voor het algemeen welzijn, en dat zijn laatste dagen op den Franschen grond dagen zijn geweest van heldenmoed en zelfopoffering. De toejuichingen van zijn zeer welwillend gehoor bewezen voldoende dat deze Franschen bereid waren de gewenschte getuigenissen te geven. Er zou anders wel iets op at te dingen zijn. Maar wat daar gezegd werd, was niet de slotsom van een geschiedkundig onderzoek; bet was de toespraak van een kroonpretendent to-t zijn volgelingen. In zulk een toespraak pasten die woorden volkomen. Wat dan ook gezegd is omtrent de onbeschaamdheid, de ijdelheid, de aanmatiging, den bespotte'ijken eigenwaan van dien knaap, zou volkomen gerechtvaardigd zijn, als hij geen candidaat was voor den Franschen troon. Eenmaal pretendent, kon bij niet anders. Als hij den minsten twijfel verraadt, is bij verlorenen een oogenblik van aarzeling brengt hem in het, grootste gevaar. Zoo paste bet ook volkomen in zijn rol, toen deze achttienjarige sprak van zijn «zending", zijn «ge loof in zich zeiven" en zijn //plichtsgevoel". Bespottelijk zegt men. Toch niet. Bespottelijk in den mond van ieder ander, maar niet in den mond van een pretendent. Als een profeet niet in zich zelf gelooft, wie zal dan in hem geJoo- ven? Bovendien is de Prins hierin aan de overlevering der Bónapartes getrouw, en volgt bij liet voorbeeld zijns vaders. Hoe heelt men om zijn aanslag op Straatsburg gelachen, en hem bespot toen hij te Boulogne landde in bet kostuum van Napoleon I, met een afgerickten adelaar boven het hoofd Het beeft hem niet geschaad. Hij twijfelde niet aan zijn //zending," aan de Napoleontische ideeën, die hij geroepen was te verkondigen en in toepassing te brengen. //Het Bonapart,isme,' zegt een der levensbeschrijvers van Napo leon III, «is voor hem niet alleen een stelsel, het is voor hem een godsdienst." Zoo treedt dan de zoon in bet voetspoor des vaders. Zal ook hij slagen en eenmaal den Fransehen troon bestijgen Wij zijn onwillig het te gelooven. Maar waarom zou het niet mogelijk, waarom zoo hoogst onwaarschijnlijk zijn Is de wereld dan zoovee! vooruitgegaan, dat zulke zaken niet meer mogelijk zijn? Ook in J813, 14 en 15 heeft Frankrijk onder Napoleon I groote rampen en groote vernederingen ondergaan. Ongetwijfeld, de krijgsmansroem van den eersten Keizer is ook na de nederlaag niet getaand, en in dit opzicht beeft hij een gansch andere herinnering nagelaten dan de man van Sedan. Maar bet tweede Keizerrijk heeft daarentegen veel meer gedaan voor den stofïelijken bloei van Frankrijk. En welke regeering heeft FVankrük thans! Yoor zevenjaren heeft het zieh toevertrouwd aan den degen van Mac-Malion en aan een alvermogende Nationale Vergadering, zonder waarborg voor de toekomst,, zonder aanneming van een be paalden regeeringsvorm. En als die voorloopige toestand geëindigd is? De Republiek, zegt men; 't is mogelijk, maar ook het Koningschap is mogelijk; is dau het Keizerrijk onmogelijk Ben zoo treurigeonzekere toestand als de tegenwoordige moet wel eiken pretendent met, blijde hoop vervullen, en maakt zelfs niet ten eenen male onwaarschijnlijk wat een dwaasheideen bespottelijkheideen gruwel n oest, geacht worden. W. v. d K. ISlniK'niiiixS. De Koning is den 21 van liet Loo in den Haag terugge komen. Staten-Len era al. 2e. Kamer. De tarieven van gerechts kosten in strafzakenwaarvan de burgerlijke eu de militaire rechter kennisnemen, ziju den 24 met alg. st. aangenomen. Den 25 is met, alg. st. goedgekeurd bet tarief der consu- laatsrechlen nadat de minister had overgenomen liet amen dement- Tak c.s., bepalendedat de consulaire ambtenaren die voortaan zullen worden aangesteld en bezoldiging uit 's Rijks kas genieten, het bedrag der te heffen consulaats rechten ten behoeve der schatkist aan den minister van buit. zaken zullen verantwoorden. In antwoord op eene interpellatie van den heer de Jong heeft, de minister van financiën verklaard, dat de maatregel tot schorsing der aanmunting van zilver niet door de regee ring kan worden bestendigd. Den 26 zijn de ontwerpen tot bekrachtiging van eredieten door den gouv.-genl. van N. Indie boven de begrootingen van 1871, 72 eu 73 geopend, en eenigekleine wetsontwerpen aangenomen, en is de Kamer vérvolgens op kort reces ge scheiden. De voortzetting der interpellatie van den heer Messchert v. Pollenhoven over de aangelegenheden van Atehin is bepaald op 16 April. Benoemingen. Professor Selenka te Leiden beeft het be roep naar Erlangen aangenomen. Tot hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de boogeschool te Groningen is benoemd dr. J. Cramer, predi kant te Amsterdam. Posterijen. Te Brielle is bij publieken verkoop door het Rijk een huis voor 6000 gekocht, om als postkantoor te worden gebruikt. Spoorwegen. De laatste moeilijkheiddie aan de aan sluiting van ons Noorderspoorwegnet, bij Pruisen nog in den weg stond, is opgeheven eu liet desbetreffend traetaat den 18 te Berlijn gesloten. Stoomvaarr. Den 19 is van de werf der heeren John El der Sp Cie. te Fliirfield Gowan van stapel gelaten het nieuw gebouwd sclirocfstoomsehip Prinses Amaliavoor rekening van de stoomvaart,maatschappij Nederland te Amsterdam en bestemd voor-de vaart, op Java. Onderwijs. Mevr. Storm—v. d. Chijs te Delft heeft hare woning kosteloos het gemeentebestuur aangebodenvoor de oprichting eener meisjes-industrieschool, maar voor dit aan bod is bedankt,, op grond van nog andere voor het onderwijs te doene uitgaven. Nieuwe Ondernemingen. De kon. bewilliging is ver leend tot liet oprichten der naamlooze vennootschap „Maat schappij tot exploitatie van gronden te Vlissingen," ten doel hebbende bet aanleggen en aankoopen en vervolgens verhu ren van terreinen, inrichtingen en gebouwen ten "dienste van den handel aldaar. Aanbestedingen. Den 19, te 's Gravenhage, het aan plempen der ringsleuven van het, middengedeelte van het open havenfront te Amsterdam, minste inschr. J. v d. Pelden te Pajiendreeht,voor 219,700. I)en 21 te Zaandam voor rekening vaii liet Kijk bet houwen van een post- en telegraafkantoor met, directeurs woning. minste inschr., die verzoeht heeft te worden ont slagen v. d. Wijnen te Harderwijk, voor t 21,849, daarop volgende D. Verlaan Sp Zoon te Zaandam, voor 26,380. De begrooting was f 25000. Den 24, te Wervershoef, het bouwen eener r. o. kerk met toren en pastorie, aan H. teiOss, voor140,000. Den 2i, te Amsterdam, het bouwen van 2 perceelen aan de Keizersgracht nij de Huidenstraat, tot woonhuis en locaal voor publieke verkoopingen voor de onderneming van den heer J. P. A Kilsdonkgenaamd Het Oudezijds Iieeren- Logementminste inschr. F. Goseiing, f 32122. Voor het maken van een gebouw voor een dubbel stoom- vijzelgemaal in den polder de Uitgeester- en Heemskerker broek is minste inschr. de héér v. d. Berg te Boskoop, voor 46500. Ie Middelburg zijn 200 personen ernstig ongesteld ge worden na liet gebruiken van leverworstsommige zoozeer, dat voor het behoud van hun leven gevreesd werd (Den 26 is zelfs een 62jarig man overleden). De oorzaak is nog on bekend daar er geene sporen van metaalvergiftiging of tri chinen gevonden zijn. Vervolg der Wekelijksche Berichten in het Bijblad. Onder de leiding van dr. J. Vloten, die zijne sporen op het gebied der aesthetiek verdiend heeften met medewer king van omtrent 40 kunstkenners en letterkundigen, verschijnt bij den boekhandelaar WC. de Graal] te Haarlem een nieuw blad getiteld Nederlandsche Kunstbode tot opwekking, aankweehing en veredeling van den nederlandschen kunstsmaak en schoonheidszin. Al beweegt zich de Spectator voor een deel op hetzelfde terreineene orgaan dat zich uitsluitend aan de bevordering van kunstzin en van de belangen der kunst wil wijdenmag niet overbodig geacht worden in een land, waar jr. de Stuers nog onlangs aanleiding vond, zijn „Holland op zijn smalst" te schrijven, en daarmede krachtig tegen de schromelijke veronachtzaming der kunstbelangen tegen wansmaak eu wandalisme te protesteeren. Het zal den Kunstbode voor zijne veertiendaagsche nummers niet aan stof ontbrekenmaar hij behoeft tal van lezers om gewenschten invloed uitteoefenen en alzoo aan zijn doel te beantwoorden; de prijs komt ons daartoe wel wat hoog voor. Wij dreigen waarlijk overladen te worden met feestprenten en feestliederen voor 12 Mei a.s. Na de 3 reeds door ons besproken feestplaten, zagen wij reeds weêr een paar andere geannonceerd; na de liederen van Kluitman, vroeger vermeld, ontvangen wij die van Siezen en anderen, bij de wed. D. R. v. Wermeskerlcen te Tie! (4 elk a 1 c., bij 100 90 o. en 1 a 2 o., bij 100 1,75), van Akkerhuys bij S. 8p W. N. v. Nooten te Schoonhoven (8 elk a 1 p., bij 100 80 e., bij 500 f 3,50, bij 1000 f 6.) en van Bruinsbij P. Nqordhoff en M. Smit te Groningen «Het zilveren Meifeest van 1874. Een klaverblad van vieren" (5 c., 25 ex. 1, 100 ex. f 3,50). Schoon de strekking van alle soorten evenzeer te prijzen iszijn de beide laatstgenoemdenwat woordenkeus en nette uitvoering betreftte verkiezen boven de eersten. Van degelijker gehalte nog schatten wij de oudere en nieuwere liedereuverzameld door Marius A. Brandts Buys met notendruk verschenen bij A. W. Sijthoff te Leiden, onder den titel van Feestgeschenk bij het Hhjarig Kronings feest van Z. M. Koning Willem III. Alleen de kolossale oplaag van 25000 exemplaren maakt het mogelijk, dit keurige bundeltje voor 25 c„ bij honderdtallen zelfs voor/12,50 verkrijgbaar te stellen. Als een uitvloeisel der aanstaande feestvieringmaar als een waarvoor een meer dan kortstondig leven wensehelijk is, beschouwen wij ook het werkje «Oranje-Nassau en Nederland", door O. Baas, hoofdonderwijzer te Oostliuizen (30 c.). De beer Baas heeft zich door zijn nOnze Histories reeds als een onderhoudend schrijven voor de jeugd doen kennen, en dat hij als zoodanig ook gewaardeerd wordt blijkt wel daaruit dat van genoemde pennevrueht reeds een derde druk is noodig geworden. Zijn uOranje-Nassau en Nederlands, belooft even aanschouwelijk te zullen zijn, en verdient daarom als leesboek voor de volksschoolals geschenk voor de a.s. feesten in aanmerking te komen. Bij P. Noordhof te Groningen is verschenen: Het Ne- dbrlandsch Zendelinggenootschab. Open brief aan dr. A. W. Bronsveld, redacteur der Stemmen voor Waarheid en Vrede, van d'. C. H. van Herwerden C. Hz. Ten gevolge eener onjuiste voorstelling van den arbeid der zendelingen in de Minakasa van Menado, in de „Stemmen" van Januari j.l., en het daarin opgenomen, aan het Algemeen Dagblad voor NIndie ontleend zeer ongustig getuigenis omtrent de tot het chris tendom bekeerde afloerenbreekt de heer v. H. een lans voor het Zendelinggenootschap en deelt bij de bevinding van verscheidene onpartijdige en geloofwaardige personen mede, die de zegenrijke werking der zendelingen op de vroegere heidenen van Celebes door eigen aanschouwing hebben leeren kennen. Vrienden der zendingszaak zullen zeker met be langstelling kennis maken met de brochure van den beer v. H. Bij beschikking van 19 Maart is aan den heer J.v. Leeu wen alhier vergunning verleend voor eene stoombootdienst tot vervoer van veetussclien het stoomgemaal de Lijnden en Leiden van 27 Maart tot 15 Mei. De leverautie van 23000 mudden Holmside-steenkolen ten behoeve der gaslabriek alhier, dezer dagen aanbesteed is. gegund aan den lieer Berghuys te Nieuwediep als minsten inschrijver. De Holmside-kolen zijn de ook in de stedelijke gasfabriek te Utrecht gebruikt wordende. 26 27 BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 20 Mrt. Hendrik Heijmans en Maria Dofer, beiden te Hoorn, eerstgen. onl. alhier. Johannes Gerardus Keuss en Trijntje Kuijt. Petrus Jacobus P eel en Marijtje Blauw, beiden alhier, laatstgn. onl. te Oudorp. - Eldert de Boer en Dina Maria Peel. Johannes Hendrik Lantermans te 's Gravenhageen Will omina Louisa Barendina Hagemante Alkmaar. GETROUWD. 26 Mrt. Jacob Smit en Antje TJsij. Jacob Olthof en Cor nelia Basie. GEBOREN. 2 L Mrt. Jan Fredrik Teunis HendrikZ. van Hillebrand Noordhuis en Trijntje Gans. Cornelia Elisabeth, D. van Willem Goossen Dorreman en Elisabeth Jans. Johannes IlendricusZ. van Jan Smit en Catharina Gaugeria Willebrands. Anna, D. van Willem Brakenkoff en Guurtje Schotvanger. 25 Arie, Z. van Arie Korver en Hendrika van der Velden. 26 Gesina Maria GeertruidaD. van Jacobus Hofstede en Anna Maria Bollen. OVERLEDEN. 20 Mrt. Gesina MargarethaD. van Dirk Jacobus Kok en Trijntje Rezee ruim 8 m. Jacobus Cornelis, Z. van Johannes Morseh en Guurtje Terra, 10 j. en 6 m. Margaretha Cornelia Catharina, D. van Levinus Jo hannes Schouten en Neeltje Tholen, ruim I j. 22 23 23 25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1