VAN OS, Openbare Verkooping, Openbare Verknoping, Openbare Yerkooping. i\I EUW VERKOOPHUIS Zaadmarkt, 488te Alkmaar, Loterj) verpachting. iflarkt- cu Beursberichten. 3 boe vtentiën. vkkbeterik;. 1. Het H oon huis met Erf dl Tuin, aan verkoopen Locaal voor Publieke Verkoopingen, Langestraat, wijk B, No. 82. Biecht der Wisscherf} in de Ring- sloot van den polder de Starmneer. Zilverwerk aangeboden. gewas van het loopende Jaar, groeiende j alsmede Glutine Zilver; op de Loterijlanden. S. C. S. HOLLAND, bediening za Secretaris, VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 19 Maart. Door den Notaris J. STIKKEL. Winkelhuis, n.z. Luttik-OudorpC 212, Str. C. E. van der Laag 7420, Opgehouden op200,- Het perceel blijft inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Door den Notaris H. J. DE LANGE. Winkelhuis, Kraanbuurt, A 35. Str. C. G. v. Groos f 4050, (Later uit de hand verkocht). 26 NlRRrt Door den Notaris H. J. DE LANGE. 1. Huis, N.z. Oudegracht, A 492. Str. W. F. G. L. Gouwe 2030,— 2. Pakhuisdaarachter, Vijverstraat. Str. J. C. Theissling520, (Afslag 1 April.) Door den Notaris J. BAKKER SCHUT. 1. Huis en Tuin, Bergerweg, sectie C 472. Str. D. Muller te Oudorp 1000, 2. Dito en Koepel, aldaar 471. Str. D. Spijkerman 1205, 3. Huis en Tuin, aldaar, 470. Str. D. Éoderwijn 930, 4. Huis, Klein Nieuwland, sectie B 1917. Str. N. Geels730, 5. Dito, Stadsvest, sectie B 1918. Str. W. Versteeg» 905, (Afslag 2 April) Alkmaar 23 Maart. Aangevoerd 2 Koeien 230100 vette Kalveren f 38 a 105, 50 nucht. dito 4 a 12, 2 Scha pen 36 92 vette Varkens 44 a 60 ets. per kilogram 4 Bokken 4. 27 Maart. Kleine kaas f 35.50, commissie/32,50, middel bare f 36, laagste prijs f 23, aangevoerd 77 stapels, wegende 15780 kilogr. Ter graanmarkt aangevoerd 1107 hecto liters, Tarwe 10 a 13, Rogge /10 a 10,25, Gerst f 6.50 a 8,25idem Chev. /7a 8.90, Haver 4,25 a 6,50 Paar- denboonen /7 a 8,50, bruine dito 9,75 a 13, Kanariezaad f 12.50, rood Mosterdzaad f 17,25, Erwten: vale f 11. 28 Maart, Aangevoerd 2 Paarden 60, 13 Koeien/190 a 210, 142 nucht. Kalveren /4a 16, 634 Schapen 19 a 42, 5 Lammeren f 6 a 12, 9 Geiten 5 a 11 10 kleine Bokjes 0,40 a 1,10, 190 magere Varkens /"8 a 18, 356 Biggen f 4 a 6, Boter per kop t 0,87) a 97). Haarlem 23 Maart. Roode Tarwe 10,50 a 12.50, Witte dito 7,75 a 12,35, Rogge 8,10 a 9,25, Gerst 8,25, Haver /4a 5,50, Paardenboonen /8a 8.25, Duivenboonen f 8,25 a 9. 25 Maart. Kleine Kaas 34verkocht 7 stapelswe gende 940 kilogr. Aangevoerd 31 nucht. Kalveren f 5 a 7, 24 Schapen 20 a 32. Hoorn 26 Maart Kleine kaas 35,50, commissie f 36, aangevoerd 17 stapels, wegende 3374 kilogr. Z 28 Maart. Aangevoerd 2 heet,. Tarwe2 heet. Rogge Ï4 heet. Gerst f 7,7b, 15 heet. Haver 6,75, 30 heet. Boo- nen brume 12, witte 12, blokker 13, paarden 8, 9 heet. Erwten, grauwe/14, groene /13, op mouster ver kocht: Mosterdzaad 17,25 Karweizaad f 21,50, 13 Paar den /80 a 250, 130 Kalveren f 5 a 14, 300 Schapen f 25 a 4075 Varkens 14 a 25, 6 Zeugen f 30 a 60, 400 Biggen 4 a 9 3000 koppen Boter 1,40 a 1,50 per kilogr., 225 Kippen f 0,60 a 223000 Kipeieren f 2,60 a 2,70 14500 Eendeneiren 3,20 p. 100. Purmerende 23 Maart. Aangevoerd 32 stapels kleine Kaas, Boter f 1,45 a 1,55, 112 Runderen, 20 Paarden, 64 vette Kalveren 0,70 a 0,90 per kilogr., 330 nucht. dito/5 a 12, 43 vette Varkens 0,46 a 0,58 per kilogr., 68 magere dito 12 a 18, 305 Biggen 4 a 6, 515 Schapen en Lammeren, Kippeneieren f 3.30, Eendeneieren 2,90 per 100 stuks. Schagen 26 Maart. Aangevoerd 2 Paarden 50 a 90 2 Ossen 180 a 210, 25 Geldekoeien 220 a 255 Kalf- koeien 190 a 210, Hokkelingen 45 a 50, 70 nuchtere Kalveren /4a 18, 440 Oonschapen 30 a 36, Overhouders 26 a 34, 3 Bokken en Geiten f 4 a 6, 20 magere Varkens f 12 a 16 58 Biggen f 4 a 7 Konijnen 0,10 a 0,60, Kippen 0,50 a 1,75, Eenden 0,75 a 1,25, Duiven /0,10 a 0,15, Boter 0,97 a 1,30 per kilogram, Kaas 0,40 a 0,50, 7000 Kippeneieren 2,75 2000 Eendeneieren 3,25 per 100 stuks. Schiedam 26 Maart. Moutwijn 14,50, Jenever f 20. Zaandam 26 Maart, Kleine kaas/33,50, verkocht 3 stapels. Londen 23 Maart. Aangevoerd 3000 Runderen 6., 25000 Schapen en Lamm. 5.4., 100 Kalveren 6,8,100 Varkens 4,10. 26 Maart. Aangevoerd 700 Runderen 6„ 7000 Schapen en Lammeren 5.2., 200 Kalveren 6,8., Varkens 5. Amsterdam Eederl. C. N.Sch, dito dito dito dito Spanje, Obligat. dito Binnenl. Portugal 1853 Rusl. 1798-1816 Oblig.-leen. 1864 dito 1866 Aand.Z.Rs. 1864 dito dito 1866 üostenr. Obl. inp. dito in Zilver Aandeelen 1854 dito 1860 dito 1864 Turk. Obl. 1865 Egypte 1868 2) pet. 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 pet. 7 58), 70) 92/ 18) 15/ 43) 100) 100 99)1 271 266) 60A 64) 270 558 147 39) 71 28 Maart. N.Amerika 1882 6 pet. dito 1885 6 Brazil. Obl. 1865 5 MezicoOh\. 1851 3 Maatsch.expl. Staats-sp. Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. Russ.Sp.vJelez" 5 Aand. Balt.-Spoorweg Illin.Oent.-Spw. Mts. Ct. v. A-and. Chicago N. West Cert. St. Paul Pacifies Spoorw.Obl. 2«S. 7 pet. Union Pac.Hoofdl.6 Chicago Z.W. 7 Obl. L.G. Maxw. 6 St.Vincent.Br. 7 Alt.Miss Ohio 7 99) 102) 95) 239) 230) 124) 91) 64 15 72) 68) 18) 15 35) CORRESPONDENTIE. Wij ontvingen heden, en reeds te laat om in dit nummer opgenomen te worden een uitvoerig verslag der plechtige steenlegging voor het gesticht te Egmond aan Zee; wij zijn tot ons leedwezen verplichtde plaatsing tot ons volgend nummer uittestellen. EAU D'ANVERS. Deze parfumerie is sedert den tijd dat zij bestaat overal als nuttig en delicaat erkend. Niet alleen dat deze parfu merie in staat is tal van menschen te genezenvan kwalen, die nog nimmer door een parfumerie overwonnen zijnmaar ook tal van geneesheeren in het buitenland hebben het nut van deze parfumerie ingezien en haar de lijdende menschheid voorgeschreven. Ondertrouwd FRANS DIEPSMEER en NEELTJE GROEJ1EWOUD. Koedijk27 Maart 1874. Ondertrouwd J. G. KEUSS en T. KUIJT. Alkmaar26 Maart 1874 Receptie ten huize van de Bruid, op het Luttik- Oudorp, Zondag 29 Maart. Getrouwd JACOB OLTHOF Hoofdonderwijzer te Bergumin Friesland, en CORNELIA BASIE. Alkmaar26 Maart 1874. Bevallen van een welgeschapen Zoon M. C STA LEN HOEFF, geliefde Ëchtgenoote van Amsterdam,21 Maart 1874. C. H. SC HEFFER. lieden beviel door Gods zegen voorspoedig van een welgeschapen Dochter mijne geliefde echtgenoot GUURTJE SCHOTVANGER. Huiswaardgem. Alkmaar23 Maart 1874. WILLEM BRAKENHOFF Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden overleed heden onze geliefde Moe der, aangehuwde en Grootmoeder JACOBA DEK KER Wed G. GROOT, in den ouderdom van 75 jaren diep betreurd door ons en allen die de overledene hebben gekend. Schermeergemeente AkerslootUit aller naam, 21 Maart L874. M. GROOT. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed alleronverwachtst, mijn dierbare echtgenoot CHRISTIAAN BERG, in den ouder dom van 60 jaren en 10 maanden, na eene geluk kige echtvereeniging van 34 jaren. Met diepe droefheid staren wij den overledene namaar hopen Gode te zwijgen en in Zijnen wil te berusten. M. DUBBELD, Schoorl, 24 Maart 1874. Wed. C. BERG. Heden overleed in den ouderdom van bijna 65 jaren onze veel geliefde Moeder en Behuwdmoe- der MARTIJNTJE VOOGT, Wed. C. KAT. Kooger-PoUler, Uit aller naam, 25 Maart 1874. C. KAT. De Heer en Mevrouw van der MIEDEN van OPMEER bedanken voor de blijken van deelne ming, betoond bij het overlijden van hunne Moeder, Vrouwe A. E. van der MIEDEN van OPMEER, geboren de JONGE. Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, zoo van hier als elders ontvangen tijdens de lang durige ziekte en na het overlijden van mijn' ge liefden Echtgenoot, den Heer JACOBUS PASMAN, betuig ik ook namens mijne kinderen en behuwd- kinderen mijn' welgemeendeu dank. AlkmaarJ. C. P. LAARMAN, 29 Maart 1874. Wed. J. PASMAN In de advertentie WijkermeerOpenbare Ver pachting^ op 31 Maart te Velsen te houden in het vorig Nr. dezer Courant geplaatst staat bij de Klei gronden in den Oostwijkermeer: „eerst afzonderlijk en daarna in massa bij combinatiën," 'twelk behoort te zijn „eerst afzonderlijk en daarna bij combinatiën." Het op Woensdag, 25 Maart 11, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, geveilde WW inkelhllis genaamd het Paardjeaan de Kraanbuurt te Alkmaar, wijk A, No. 492, UIT DE HAND VERKOCHT zijnde, zal de nlislag, daarvan aangekondigd tegen den 1 April e.k., geen voortgang hebben. op Maandag, den 30 Maart In74 voor den middag 10 uren om contant geldbij KLAAS VAN DDR MEER, voor den stal aan de Gedempte Nieuwesloot te Alkmaar, van: 13 Kalfkoeien 1 Koe (Beeinstermarktkalver), 2 Geldekoeien6 Herfstkalfkoeien1 jonge Zeug (die biggen moet) en 2 Geitenl Jachtwagen op veeren, 1 Kar op dito, 1 Boerenwagen1 Werk wagen, 1 driewielde Kar, 1 Arreslede met lange stok, 2 Mestwagens, lMestbak, 2 Melkwagens, 2 IJssleden, Bellentuig, Tuigen, Boerengoed, als: Emmers, Weivaten, 10 koperen Melkketels en meerdere benoodigdheden. Voorts eenig Huisraad en Inboedel en hetgeen meerder te koop zal gepresenteerd worden. Men is van meening, op Woensdag, 1 April 1874, voormiddags 10 uren, in de herberg van P. HAM, te Schoorldam om contant geldin het openbaar, ten overstaan van den Notaris P. van LEEUWEN, te verkoopen Koeien, Paarden, Schapen en ander Levend Vee, Rijtuigen als Kapwagens, Boerenwagens, Karren met kap, nieuwe Tuigen, Zoutkisten, Ledekanten, Kabinetteneene partij nieuwe Stoelen eenige nieuwe klokken en wat verder zal worden gepre senteerd. Op Woensdag 1 April 1874, des namiddags I te 6 urenzal in den Nieuwen Doelen te Üi Alkmaar, de AFSLAG plaats hebben, van: de Oudegracht, te Alkmaar, wijk A, No 492 bewoond door den WelKd Gestr Heer oan der Tak. 2. En hetl*akhuis met ■Sri", aan de Vijverstraat, achter gemelden Tuin. Van welke perceelen de veiling bij opbod heeft plaats gehad Donderdag26 Maart 11., waarhij voor het Woonhuis 2030, 520,is geboden. en voor het Pakhuis op Woensdag, den I April IS74, voor ag 10 uren den heer Jb. middag 10 uren, om kontant geld, op de Plaats van den heer Jb. GOVERS aan de Noordervaart in de Schermeer, gemeente Schermerhorn, ten over staan van den Notaris J Sl'IKKEL, van 16 Kalfkoeien, 1 Koe (Beemstermarktkalver), 3 Geldekoeien20 Oonschapen 8 Ganzen 2 Geuten 1 Zeug met Biggen 3 Zeugen die biggen moeten, 1 Boerenwagen cp veeren I Ploeg, 1 Modderschuit, Tuigen, Boerengoed en Gereed schappen enz., enz. dags Oj) Woensdag, 1 April 1874, voormid- elf uren, wordt in de herberg de Onder- Tj nemingte Heilo, in het openbaar verkocht: Een WW oonliuismet 60 aren, 70 centiaren liouw- en asoschland aldaar, op Kapel. Het land dadelijk en het huis 1 Mei 1874 te aanvaarden Breeder bij biljetten en informatiën bij den Notaris J. G. A. VERHOEEF, te Alkmaar. Men is van meening, op Woensdag, 8 April 1874, voormiddags 10 uur, in .fógtde herberg van GERRIT HOOG VORST, Groet, om contant geld, in het openhaar te Ongeveer 16 Koeien, die gekalfd hebben of óp kalven staan, ongeveer 5 Hokkelingen, ongeveer 20 Schapen, 1 Varken, 1 Biljard eu wat verder zal worden gepresenteerd Die iets wil inbrengen spreke met genoemden Gt HOOG VORST. En daarna in het openbaar voor één jaar te VERilUREN Twee perceelen uitmuntend Weilandin Hargerpolder, onder Schoorlkad. sectie A, No 163, groot 2,07,10, en 174, groot 2,29,00. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. van LEEUWEN te Schoorldam. Notaris te Zijpe zal op Woensdag, 1 April 1874, voor middags 10 uren precies ten huize en ten verzoeke van den heer J. J. Volder, op de plaats Zeenimf bij de Burgerbrug, in de Zijpe, in het openhaar, om contant geld, verkoopen 11 Kalfkoeien, 3 Geldekoeieil3 Kalfvaarzen 1 vette Koe, 7 Hokkelingen, 1 tweejarige Stier 1 mak en vlug bij den weg loopend bles Mer- riepaard oud 7 a 8 jaren 1 bles Ruinpaard 1 bles Merriepaard4 Wintervarkens, 4 Ganzen en een Gent, 12 Kippen eu een Haan, 10 Een den en een Woord, Rijtuigen, Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschap Huisraad en Inboedel. Op Dinsdag, 14 April 1874, des voormid- 9 uren precies, zuben aan de woning van deu heer C van de Poi, te Schoorl, nabij Schoorl dam, ten overstaan van den Notaris P van LEEU WEN om contant geldworden verkocht: 15 uitmuntend beste Kalfkoeien, 4 dito Gel dekoeien, 6 dito Pinken, waarvan één stier, 1 bruin Ruinpaard, mak en goed bij den weg loopeud I dito zwarte Merrie, 1 zwarte Ruin, 1 zwarte jarige Hengst en 1 zwart Rij- en Werkpaard, oud 6 jaren Verder 1 Tilbury, 1 Jachtwagen, 1 Boerenwagen, allen op veeren, 2 Boerenwagens met toehehooren, I zoo goed als nieuwe driewielde kar, 2 Kruiwa gens 1 Arreslede, Tilbury-, Ploeg- en Hoofdstellen, 2 Modderschuitjes, Boeren- en Bouw gereedschappen, als: Kaaspers, Wei-, Room- en Strem- vaten, groote en kleine Kaasmakers, dito Zetters en Vlootjes, Botermout met standaard en dekseleen Karnmolen, Kasstobbes, Karns, Melkemmers en Jukken, Kaasplanken, Schragen, Kaasweekers, Zout kisten, Pekelbalies enz. enz; ongeveer 600 eiken Palen, p.m 2000 drooge Takkebosseu Rommel en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Kruiplanken, 4 verschillende Ploegen, 1 Egge, Wagen tuigen en op Woensdag 'f: - ,5| 'J voormiddag te 10 uren, ten Men is voornemens, op Dinsdag, den 7 April 1874, des voormiddags ten 10 «uren ten huize van den Kastelein J. Hen- neman, aan den Middenweg te Heer Hugo Waard, j in het openbaar, om contant geldte verkoopen: 2. Het 5 Kalfkoeien, 1 Kalfvaars, 5 Geldekoeien, 1 Novemberkalver, 1 Hokkeling, 2 drachtige Zeugen4 Paarden 30 Schapen (overhouders), 1 Boerenwagen op veeren1 Kar op idem 7 verschillende Rijtuigen, 1 stuit Mest, Gereed schappen en hetgeen meerder gepresenteerd zal worden. VERKOOPING op Dinsdag, 7 April 1874, des morgens te 10 uren en volgende dagen, van goed geconserveerde Meubelen, bestaande in mahoniehouten kabinet, linnenkasten, penantkastje, pianino, diverse ronde, ovale en schuiftafels, trumeau's, canapé, speel-, dien- en nachttafeltjes, ledekanten goedgevulde bedden Men is van i 15 April 1874, overstaan van den te Alkmaar resideereuden Notaris W. F. G. L. GOUWE, te Akersloot, in natemelden herberg, in het openbaar te verkoopen 1. De Ëlerhcrg genaamd de Nieuwe Aanleg in den Kogerpolder, te Akersloot, met KI 1*1', ter grootte van ongeveer 6 aren. Na den verkoop van voorschreven perceelen zal, ongeveer te 12 uren, in gemelde herberg in het openbaar worden verkocht Huisraad en Inboedel, C>ioud- en hetgeen verder zal worden De herberg levert een goed burgermans bestaan op. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris GOUWE, te Alkmaar. beddegocd met behang: verschillende pendules, spiegels en schilderijen, vloer- kleeden en karpetten; voorts: porcelein, kristal, verlakt, glas, koper, tin, blik, ijzer eu aardewerk en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Alles daags te voren van 12 tot 4 uren te bezichtigen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder HEER HUGO VVAARD zullen op Dinsdag, den 7 April 1874, des namiddags te 3 uren, in het Polderhuis, in het openbaar, bij inschrijving, aan- bestedeu De voor den Polder in den jare 1874 henoodigde ■■«Hl-, BJzer- en Metsel naren, benevens C^riml voor de wegen, Teer, lt«U|»cn en het Dek riet. De conditiën der aanbesteding liggen ter lezing op de secretarie van den polder en in het polderhuis, zullénde de inschrijvingsbiljetten vóór of op den 6 Apil e k., bij den Heer J. LEGUIT. te Oudorp, moeten zijn ingeleverd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, fleer Hugo Waard, J. A K K ERM A N, Dijkgraaf 28 Maart 1874. P.WON DER A z., Secretaris Mevrouw van LEEUWEN, te Schoorldam, e »ll<:^KTIIO»|], ÏV (vraagt tegen 1 Mei 1874 eene Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den 23 Maart 1874, is JAN KAAN, Commissionair, wonende aldaar, met ingang van dien datum verklaard te verkeeren 111 staat van faillissement, met benoeming van den E. A. Heer Mr. W. A. L. DOMIS tot Rechter-Commissaris en van den onder- geteekende tot Curator De eerste vergadering ter verificatie vaa schuld vorderingen is bepaald op Vrijdag, den 10 April e.k., des voormiddags te 11 uren, ten Raadhuize te Alk maar, waartoe alle schuldeischers (pand-, hypotheek en voorrechthebbenden daaronder begrepen) worden opgeroepen. Mr. A P de LANGE. Voor de verkiezing van twee leden van den Ge meenteraad te Oterleek, op Woensdag den 1 April a.s., in de plaats van de overleden Heeren C SMIT en C BOMMEZIJ, worden aanbevolen de Heeren: •9n. RLOII en 8". «EIJWI** Cz. Eenige Kiezers. MB€1 9 MBS'J.\ S naast de Kache.lfabrn k van W. van VUURE, Ontvang- n eene ruime sorieering l'ctroleilin S&ooktocstclleil met toehehooren, BmIus Het Polderbestuur van de Bergermeer zalop j itriwtal. ÜBoreelein. fijne Wazen, M|»ie- i;eU Seiiiklei-Sjen verlakt Itlik Horstel en Wardevv erken en Schooi en Stdstasseu alles voor verminderde prijzen, Woensdag, den 8 April 1874, des namiddags te 5 uren, in het Polderhuis aan den Dikken Molen aan den meestbiedende verpachten het Bairns zorg gedragen worden. voor eene prompte Jb SMIT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 2