J. G. THElSSÏiING CHROBPSTOOM BOOTDIE ST G. H. GIXaDEMEIJER G Wekelij k sclie S toom I toot dien st VEE EK &0EEEREK, Messen. Kapitaal E c n M i I j o c 11 i u I cl 6 n (volgelourneerd). Gebr. 2ur Mühlen. De Fabelen van La Fontaine, Magazijn, Verdronkenoordt) 36. JAN VAN REES ZOON ie Zwolle ALKMAAR, Maatschappelijk kapitaal 15,000,000, ALKMAAR en ROTTERDAM en terug, Stearine Kaarsen Gouda. 11849. 12 m. 1874. Schroefstoomboot Alkmaar-Packet. Illuminatie-Ballons. bericht do ontvangst eener partij nieuwste Stoffen a 18V8,277a, 327s, 35 en 45 ets., alsmede van 10 els wit fijn Shirting per stuk 1,70. NB. Alle in voorraad zijnde paarsehe Callicóts supra fijn, 5/4 breed en vast van klein', worden tegen 177» ets. per el opgeruimd. ZOMERDIENST, 1« April a.s. 5 Verdronkenoord, D 36. A. Az, Micsit C J\k n. IWagaziin TBI T3fl!TTpPBl!,,HI ««r Hurk Mint de Witte Roos. AZ. en Waagplein. bericht zijn retour uit Brussel met de nieuwste modellen. in 60060 volgefournecrdc aandeden a 250 ieder. Uitgifte van 10,000,000 nominaal in 40,000 aandeden aan Toonder. De overige 20,000 aandeden worden door de oorspronkelijke Inschrijvers gereserveerd. Inschrijvingen worden aangenomen op 31 Maart e.k., van 10 tot 4uren, via Krommenie, Westzaan, Haarlem, Aiplien, YVaddingsveen en Gouda, Vertrek van Alkmaar iederen A AND AC morgen II uren. Botterdam DONDERDAG 4 Kaarsen VIJF EN DERTIG CENTS per Pakalles eerste kwaliteit. Tafel-, dessert-, voorsnijders- en vorken, brood-, zak- en aardappelenmessen. Borduur-, nagel-, winkel-, knoopsgat- en andere scharen. Patent- en gewone kurketrekkersmes sen voor blikken bussen. Scheermessen, die nimmer behoeven ge slepen te worden. Engelsche messenplanken en poeder. DE BAZAR. J BRONGERS Gz opgericht in den Jare 1807 te Amsterdam. IMrcctcur P. LANGUERHOZEN. Generaal-Agent de Heer T. DRAIJER, te Gouda. C Oil II E SPONDEN TEN IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND Gedurende de maanden April en Mei 1874, DAGELIJKS: RETOURBILJETTEN tot verlaagde vrachtprijzen, onbepaald geldig. Als Premie tot aan de uitgave van de 3e aflevering „DE VISSGHER EET ZIJ"3NT BRUID," o van at 12z cents de rol, 12 el lang, gesatineerd van al 25 cents de rol- -3= verder alle tot liet vak belioorende artikelen legen de laagste prijzen. stellen hunne iheeki, uitmuntende door kracht, geuren waterhoudend heid in verzegelde pakjes van 1, 21 en 5 ons voortdurend verkrijgbaar hij Ontvangen eene nieuwe collectie Tapijtgoederen in Tapestry, Schotsch en gestreept; Karpetten, Loopers etc. Gordijnlinnens en GordijngarniturenTa- lelkleeden Behangselpapieren en Schoorsleenplaten in uitgebreide sorleering Wasdoek en Vloerdoek in verschillende breedte; gekleurde en andere Matten etc. Behangsellinnen in verschillende prijzen. Voorhanden eene hijzonder groote collectie Modéstoffen, Overhemden, Fronts, Boorden Cravattes Cols Manchettes Glacé Handschoenen enz. enz. Steeds voorhanden eene groote sorteering gemaakte HEEREN-KlEEDING- STUKKES^, volgens den kaatsten smaak in verschillende maal. OPGERICHT 17 SEPTEMBER 1872, te ROTTERDAM, ten Kantore van: DE ROTTERDAMSCHE BANK, COMMANDITAIRE BANKVEREENIGING R. MEES ZOONEN, Gebrs. CHABOT, JAN HAVELAAR ZOON. te AMSTERDAMten Kantore van De Heeren CHEMET WEETJEN, KERKHOVEN Co., zoomede bij de Correspondenten der genoemde huizen in de Provinciën. TOT VERVOER "VXXTNT met de uitmuntend tot vervoer van vee en goederen ingerichte Sloomboolen „NIEUWEDIEP Kapitein Jh. de Wijn. „BURGEMEESTER VAN ALKMAAR M. van Gulik. en „PURMERENDG. van Gulik Jr. 4!liiuaar, l4i'oinineuie, Haarlem Gouda BoUerdam G. J. VAN LEEUWEN. Verdronkenoord, D, No. 54, Alkmaar. PRIJZEN DER PORTRETTEN: 4, 5. tt 8, 18 en 16 stuks en E'illlH» DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morgens 8 uur. AMSTERDAM 's nam. 4 Op llaandag, IVoensdag en Wrijilag: Van ALKMAAR 's morgens 6 u. 36 m. n AMSTERDAM 's nam. 8 u. 36 m. Informatiën bij J. ENGELSMAN, aan denVoor- dam, alhier. Gemeentebesturen en Particulieren worden beleef delijk attent gemaakt op de schoone sorteering IHumimitir-ISallonS, tot verlichting of de coreeren van eerepoorten gebouwen als anderszins. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. In eene groote sorteering ontvangen mmmmsociëteit m lijismiiim, Kantoor: Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein, X 301. DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE KAPITAAL-VERZEK ERINGEN, WEDUWEN- on WEEZENPENSIOENEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJERENTEN, OVERLEVINGSKASSEN en OPLOOPENDE LIJERENTEN. Te Alkmaak. de Heeren DB LANGE en DE MORAAZ. Enkhuizen, de Heer A. L. VAN SLOGTEREN. Haarlem, de Heeren GEUPIN en VAN DER VLUGT. Helder, de Heer B. WERENDLIJN SMIT, Rotans. Hilversum, de Heer A. PERK, Notaris. Te Hoorn, de Heer M. R. LlPPlTS, Notaris. Krommenie, de Heer J. P. J. VAN DER WART. MedémbLik, S. VAN DER LEIJ. Zaandam, de Heeren K. VIS Jz. Co. Van ALKMAAR naar AMSTERDAM voormidd 10uren, 's nachts 8^ uren. h NIEUWE DIEP, namidd. 88j 's avonds 9 AMSTERDAM ALKMAAR s morg, fï s namidd. ff NILUYVEDIEP v 's avonds ËË.k v Zie verder dienstbiljetten franco te verkrijgen bij N. MONSIEUR, Agent dezer dienst. Bierkade. Bij de Uitgevers dezer Courant is mede de inteekening opengesteld op den tweeden druk van nagevolgd door <J. .9. Ei. TEI 04.444'!geïllustreerd door ÏJustave IhiRKE. Compleet in 28 maandelijksche afleveringeniéder van 4 vellen druks gemiddeld versierd met 3 a 4 groote platen en verscheidene illustratiën a 90 cents. ontvangen de Tnteekenaars een 11 e e S I e i* S I li Si V tl n 1)lc«g r a ]l ll i e naar de bekende Schilderij van MÜCKE, eene handelswaarde hebbende van 20. CO <TD -3 -3 1 BEHANGSELPAPIEREN ReNSBURG VAN WlTSEN. Prospectussen verdere inlichtingen de Statuten en het jaarverslag der Maatschappij zijn verkrijg baar bij alle huizen waarbij de inschrijving is opengesteld. 3BOT SOTTKSTMTS* VJC TUSSCHE N" te Nadere inlichtingen betreffende deze dienst te bekomen lJÖ aan het kantoor aan het Luttik-Oudorp. bij den Agent J. J. BAK. J. U1JDSMAN. K. W1EZER. Commissaris P. BREDERODE (Noord Blaak). SALONPORTRETTEN met Lijsten f ö,50 en hooger. 12 Stuks Cartes de Visite 4, 6 idem 2,50 1 idem 1,50 1 Medaillon1,— 12 Copiën naar Glasportretten en Daguerrotypen 4,— 1*. Wli44IHDE SB EIV Snelpersdruk van H erni\ Coster en Zoog, 2?<U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 4