Ij No. 15. Zesenzeventigste Jaargang. 1871 Groote Koemarkt te Alkmaar, Groote Paardenmarkt. Z O N I) A G 12 APRIL. #ffictcel (Öcbccltc op Maandag '20 April 1874. op Woensdag 22 April 1874. Over den storm van 25 Maart l&Icfccltjfischc Öc richten Sdiiifschiunrf. ilelgie. Frankr||k. L k A CO U A A T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avoud te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,&&, franco per post afzonderlijke nommers Cents. Uneven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. iSMsasvsMCttHra PROVINCIE NOORDHOLLAND. AANBESTEDIN G. Op Donderdag den 23 April 1S7 des namiddags te half drie urenzal aan het locaal van het provinciaal bestuur van NoordHollandte Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed a. Het driejarig onderhoud van de haven beoo - ten het Oude Schild op Texel, loopende van 1 Mei 1874 tot 31 December 1876. b. Het stellen van rietsehuttingen cp Texel en den vasten wal van Noordholland, in drie percealen. c. Het leveren van brik en stortsteen, enhetbestor- ten der Helderschezeewering,intweepereeelen. De bestekken zijn, tegen betaling van 20 cents per exem plaar, verkrijgbaar aan het locaal van het provinciaal bestuur voornoemdaan het bureau van buitenlandsche paspoorten op den O.Z. Achterburgwal tegenover liet. Walepleintjete Amsterdam, bij den Opzichter van den provincialen waterstaat ff. Ph. de Kruyjf te Helder, en voor zooveel het bestek sub a vermeld betreft ter secretarie der gemeente Texel. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofdingenieur van den waterstaat te Haarlem bij den In genieur JM. F. ffellan te Alkmaar en bij den Opzichter W. Ph. de Kruyff te Helder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis Dat zij besloten hebben bij gelegenheid der groote Vee markt op Maandag 20 April 1874, de gewone Maandagsche Markt voor vette Kalveren, Schapen en Varkens te houden op de gedempte NIEUWESLOOT, nabij de Kanaalkade. Burgemeester en ff ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9 April 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BRANDWEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding der verordening op het beheer en behandelen der brandspuiten (Gemeenteblad No. 101 van i 872), ter kennis van de belanghebbenden dat het onderzoek der gebreken van de voor die dienst ingeschreven personen (zoowel op eigen aangifte als bij ver zuim dier aangifte ambtshalve ingeschrevenen), door hen zal worden gehouden ten raadhuize der gemeente Alkmaar, op Maandag 20 April e.k., 's namiddags ten zes ure. Burgemeester en ff ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 10 April 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR; Gezien art. 3 der politieverordening op herbergen en lo gementen van 21 Januarij 1874; Brengt ter kennis van belanghebbendendat de tapperijen enz. van 11 tot en met 15 April 1874 des nachts te 2 ure moeten gesloten zijn en van 16 tot en met 19 April 1874 gedurende den geheelen nacht mogen geopend blijven. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 11 April 1874. A. MACLAINE PONT. P O L I C I E. Ter terugbekommg aan bet commissariaat van policie voor landen het navolgende gevondene, als; een damesstrikeen bont, een paar zijstukjes van een gouden ketting, een huissleutel. POSTER IJ EN. De correspondentie voor Ned. O. I., te verzenden per stoomschepen WARRIOR en CELEBES, moet den 14 en 18 April a.s., uiterlijk te 5 uren 's namiddags, ter post bezorgd zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUW E. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le. helft der maand Maart 1874. E. de WOLF, Amsterdam; J. SCHURING, Fijenoord; C. DAENE, Utrecht; ANNA van VELZE, Zaandam. Van het Hulpkantoor te ff armenhuizen: SMIT, Nieuwediep. Die storm zouvolgens het Vaderland van 27 Maart gewoed hebben in de Tweede Kamer, 't Is evenwel lang niet zeker, dat ieder die in de eene of andere courant een volledig of verkort verslag leest van hetgeen er dien dag in deze afdeeling onzer Staten-Generaal voorvielden indruk zal ontvangen dat er zulke vreeselijke dingen zijn gebeurd als het Vaderland ons meldt. De heer de Jong vroeg, met. verlof der Kamer, de Regtering naar haar voornemens omtrent vrijlating van de aanmunting van zilver na 30 April, of be stendiging van de thans bestaande beperking. De Minister van Door plaatsgebrek kon dit artikel niet vroeger worden opgenomen. Financiën bepaalde zich niet tot de eenvoudige mededeeling van de voornemens der Regeering, maar en dit was niet meer dan beleefd gaf tevens rekenschap van die voornemens. Waar schijnlijk dacht de Minister aan zijn verantwoordelijkheid jegens de Kamer, en begreep hij niet te kunnen volstaan met te zeggendit is mijn voornemen maar bovendien verplicht te zijn dat voornemen te rechtvaardigen. Zoo trad hij in een onderzoek naar de beteekenis van de verwerping van art. 2 der ingetrokken muntwet en van de op dat artikel voorgestelde amendementen. En daarop, zegt het Vaderland, had een vreeselijk t.ooneei plaats. „De meerderheid was ver langende om van haar verontwaardiging over het aan de Kamer uitreiken van brevetten van onbekwaamheid te doen blijken. Zij hunkerde naar de gelegenheid om de schuld terug te werpen op den Minister vau Financiën, wiens werk naar haar meening terecht is veroordeeld." En verder weer„Er ontstond een wedstrijd tusschen de ledenwie de eer zou hebben den Minister liet eerst zijn verantwoor delijkheid en zijn onparlementaire houding onder 't oog te brengen. De HH van Kuykvan Houten, Kappeyne, BlusséIlaffmansvan Zinnicq Bergmann en tot zekere boogie ook de Bruyn Kops stonden achtereenvolgens op, om met klimmende heftigheid te betoogen dat de Minister, ofschoon in bet. Kabinet blijvendetoch de verantwoorde lijkheid op de Kamer wilde schuivendat hij de Kamer amende honorable wilde laten doen, of althans een votum wilde uitlokkeninhoudende een vriendelijk verzoek aan hem Minister, om toch nog maar met een nieuwe muntwet voor den dag te komen. En inderdaad de rede van den Minister gaf tot. die verwijten, die nu ook van zeer be vriende zijde kwamenaanleiding." Er was een „storm" opgestokener was een „verschrikkelijke ontploffing" ge volgd. Of er ook een aardbeving heeft gewoedwordt niet, gemeld. Ook na herlezing van bet, Kamerverslag zal vermoedelijk niet ieder instemmen met deze voorstelling der feiten. Van die van verontwaardiging bruischende meerderheiddien edelen wedijver ouder de ledenwie de eerste zou zijn om de beleedigde eer der Kamer te wrekendie „klimmende heftigheid die verwijten van „zeer bevriende zijde" is in het verslag der zitting niet veel te bespeurenen zeer be twistbaar schijnt de ïr.eening van het Vaderland zelf, dat er in de rede des Ministersook na aftrek van de over drijvingen der heeren van Kuyk en van Houten nog genoeg overblijft,, „wat den naam onparlementair en inconstitutioneel verdient." Bruischende verontwaardiging was misschien op te merken bij de beide genoemde heerenwier overdrijving het Vaderland niet voorbijziet.; en alleen wanneer bet, meent, dat deze beide Kamerleden tot de „zeer bevriende zijde" van het Ministerie behooren kan het beweren, dat nu ook van die zijde verwijten tot, den Minister werden gericht,. In plaats van klimmende heftigheid tegen den Minister en een wedjjver om hem zijn verantwoordelijkheid en onparlementaire houding onder het oog te brengen zien wij na de heeren van Kuykvan Houten en Kappeyne hun medeleden de Bruyn Kops, van Nispen en Cremers optreden, om den Mi nister te verdedigen tegen bet, verwijt dat, in zijn rede iets onparlementairs of inconstitutioneels zou zijn gelegen. Wat bad de minister gezegd - - Op de vraag van den heer de Jong: zal de Regcering nog vóór 3d April een ontwerp tot regeling en beperking van den muntslag indie nen of zal zij na 30 April de aanmunting van zilver den vrijen loop laten? had hij gewezen op liet feit want een feit is bet., gelijk in deze zitting der Kamer ten over vloede op nieuw bleek dat er in en buiten de Kamer verschillend geoordeeld werd over den aard van liet. votum omtrent de voorgestelde muntwet. De minister hield heter voor, dat de Kamer den gouden standaard in eiken denkba ren vorm beeft verworpen en dat liet dus niet oirbaar is wat hij zich aanvankelijk had afgevraagd, vóór 1 Mei bij de Kamer terug te komen inet, een gelijksoortig ontwerp als liet, na de verwerpiug van art. 2 ingetrokkene. Zoo was de lle- geering dan ook niet, voornemens, zeide hij, een voorstel tot, verdere schorsing van de aanmunting van zilver te doen daar een dergelijke maatregel zijns inziens alleen te pas kwam in een toestand van overgangin het vooruit zicht van de aanneming van een nieuwen standaard. Er waren er echter die van oordeel waren, dat zelfs uit de stemming over de amendementen kon worden afgeleid, dat de meerderheid der Kamer voor den gouden standaard was, of dat althans geen zuivere beslissing omtrent den zilveren of den gouden standaard was gevallen. Niets zou deti Minister aangenamer zijn dan eenig licht, omtrent, de verscliillende gevoelens te ont vangen Zoolang dit niet het geval was, bleef hij bij zijn meening, dat er een eindbeslissing was genomen ten nadeele van den gouden standaard. De Regeering was dus voornemens aan de aanmunting van zilver na 30 April weer den vrijen loop te laten, zoolang zij niet met nieuwe voorstellen bij de Kamer zon komen om de zaak op nieuw in overweging te nemenen dit zou van de omstandigheden af hangen als zich verschijnselen voordeden, die haar dit raadzaam deden voorkomen, of ook als zij wist, dat het gevallen votum niet als een definitief votum moest worden aangemerkt Vrage: 1°. Welk brevet van onbekwaamheid heeft de Mi nister in die woorden aan de Kamer uitgereikt 2°. Waar schuilt het inparlementaire of de hemel be ware ons het inconstitulioneele Het geoorloofde van in een onderzoek te treden naar de beteekenis van een votum der Kamer, zooals trouwens ten aanzien van motiën van orde of wetten meermalen is gesoheid, is te krachtig door den heer de Bruyn Kops volgehouden, en heer Cremers heeft de verwijten der heeren van Kuyk en van Houten te flink "ten eenenmale onjuist"geoordeeld, dan dat het noodig zou zijn hier iets bij te voegen. Maar er is meer. Als de zaak op een verkeerd terrein is gebracht, dan is dit niet de schuld van den Minister, maar van den inl erpellant,een man trouwens van zoo frisschen practischen zinzoo van alle bijoogmerken vrij dat hij zich wel mocht verbazen over bet //groot en levendig debat", waartoe zijn eenvoudige vragen aanleiding hadden gegeven. Hij begon met die vragen kort.elijk toe te lichten, en bracht zelf de zaak op het terrein da), het Vaderland onparlementair en inconstitutioneel noemt. Hij vroeg zich af, of door de verwerping der muntwet de muntkwestie wel beslist isof er het bewijs in ligt, dat de Kamer in den tegenwoordigen toestand berust, en er vrede mee neemt. Hij geloofdedat die vraag ernstige overweging verdientwant als hij de discussie nagaatdau is bet duidelijk, dat uaar aanleiding van bet amendement der heeren de Bruyn Kops en Mackay een gewichtig vraagstuk onopgelost is gebleven. Er zijn er, zeide hij, die meenen, dat,, als men de vrije aanmunting van het gouden 12-st.uk had voorgesteld, met aanmunting van zilver uitsluitend van Regeeringswege daarnaast, de meerder heid een dergelijk voorstel zou hebben aangenomen. Had nu de Minister, na zulk een inleiding door een lid der Ka mer, niet het recht om te antwoorden: ja, er wordt verschil lend omtrent de beteekenis van de gehouden stemmingen over artikel 2 en zijn amendementen gedacht,. Ik houd de beslissing voor een definitieve verwerping van den gouden standaard; daarom zal ik uit eerbied voor de Kamer, had hij er kunnen bijvoegen er in berusten. Anderendenken er evenwel anders over Daarom zou mij niets aangenamer zijn dan eenitr licht te ontvangen omtrent de verschillende gevoelens. Zoolang dit niet geschiedtblijf ik bij mijn meening. Wist ik echter, dat bet vorige votum niet als definitief beschouwd moet worden dan zou ik de zaak op nieuw aan de overweging der Kamer willen onderwerpen Had hij geen recht aldus te antwoorden Werd dat recht niet nader bevestigd toen ook de heeren Kops en van Nispen beweerden, dat, de stemming onzuiver en bij gevolg niet beslissend was geweesten zelfs de heer Kappeyne den Minister vroegzoudl gij niet willen voor stellen invoering van gouden 12-stukken met een gehalte van 25 francsbij beperking der aanmunting van zilver P En op die vraag jiast alweer volkomen liet reeds gegeven antwoord des MinistersNeenomdat ik de gehouden stemming beslissend, en liet- goud onder eiken vorm ver worpen acht. Eerst als mij bleekdat dit niet, zoo is, zou ik aan een nieuw voorstel kunnen deuken. Ik boud mij dus voor meer licht aanbevolen. Geheel ten onrechte beweerden dan ook de heeren van Houten en Kappeynedat de Minister aan de Kamer vroeg wat zij verlangde. Hij wenscble alleen wanneer hij dwaalde in zijn meening dat het votum beslissend was dat, dan van liet tegendeel mocht blijken. Terwijl de heer Blussé den Minister te groote vasthoudendheid aan zijn eigen ontwerp verweetwas de beer van Houten van oordeel, dat de Re geering geen kracht bad om baar ontwerpen door te zetten En prachtig was dan ook de terechtwijzing van den inter- pellant, den heer de Jong: Weinigen hadden omtrent de muntkwestie een gevestigde meeningallenvoor- en tegenstemmershebben getwijfelden nu verwijt men aan den Minister gebrek aan kracht! W. v. D. K. Pruisen. Bisschop Reir.kens heeft van onderscheidene italiaansclie priesters aanzoek ontvangen 0111 hen behulpzaam t.e zijn, ook in Italië de hervorming der tegenwoordige catho- lieke Kerk te organiseeren. De aartsbisschop Ledochowski en zijn plaatsvervanger zijn wederom wegens het onwettig aanstellen van geestelijken veroordeeld, de. eerste tot 1000 th. boete, de tweede tot 200 th. of 6 maanden gevangenisstraf. De aartsbisschop van Keulen msgr. Melchersisnadat hij geweigerd had de hem opgelegde geldboeten te betalen en evenzoo om zich vrijwillig in arrest te begevenden 31. 's inorgens te 7 uren, gearresteerd, wijl hij verklaarde slechts voor geweld te zullen wijkendoor den commissaris van polieie bij den arm naar het rijtuig geleid wordende. De menigte gedroeg zich rustig. Ér was geen militaire macht op de been. Te Berlijn heeft zich eene vereeniging gevormd ter bevor dering van bet verbranden van lijken in plaats van begraven. Beieren. De directeur der schilder-academie te Muneben, ff ilhelm v. Kaulbachis den 7 aan de cholera overleden. Hij was geboren te Arolsen in 1805. Saksen. De gemeenteraden van Dresden en van Leipzig hebben zieli bereid verklaard om, indien de eerlang te Dres den te nemen proeven eene bevredigende uitkomst opleveren, het verbranden van lijken facultatief te stellen Hamburg. Den 4 is in het beurslocaal eene vergadering van leden der kamer van koophandel en andere belangstel lenden gehouden ten gunste van He aanneming der Rijks- legerwet. Van de genomen besluiten is kennis gegeven aan prins Bismarckdie daarvoor zijn bartelijken dank heeft betuigd. Elzas-Lotharingen. Bij keiz. besluit van den 3 is de gemeenteraad van Straatsburg voor ontbonden verklaard. Bij daarop gevolgde beschikking van den districts-president is de directeur van polieie Back bevestigd in de hem opgedragen commissariale waarneming der function van inaire en zijn de function van adjunct,-maire opgedragen aan den heer Reichlin- Meldegg, met bepaling dat, aan eerstgenoemde de uitoefening der rechten en verplichtingen van den ontbonden gemeente raad toevertrouwd blijven. De Kamer heeft den 31 de conventie, den 16 Jan. tus schen den Staat en de stad Antwerpen geslotengoedge keurd, en verworpen een voorstel van den heer Prere om de afdoening der overeenkomstendoor den Staat met de Im- mobilière aangegaan, eene maand te verschuiven. Den 1 April heeft, zij ook de voordracht tot bekrachtiging der met de Im- mobilière aangegane overeenkomst van 1U Jan. en der addi- tioneele overeenkomst van 14 Maart, eenigszins gewijzigd, met 60 tegen 28 st. aangenomen (7 leden buiten stemming; en is zij daarna tot den 21 uiteengegaan. De heer Suermondt is tot officier der Leopolds-orde benoemd, ten blijke van 's Konings welgevallen over de edelmoedige wijze, waarop die nieuwe ingezetene van Brussel zijn vermaard schilderijen-kabinet, in bet, belang der armen zoowel als der kunst, tijdelijk heeft afgestaan. De gemeenteraad van Antwerpen heeft den 4met nage noeg alg. st,., het contract goedgekeurd, door het gemeente bestuur gesloten omtrent den aankoop der aandeelen-iSïrozw- berg in de nieuwe Antwerpsohe Zuider-Maatschappij. Het bof te Bourges heeft tot 10 jaren kerkerstraf veroor deeld den vluchteling uit bet bagno Lafossediegeholpen door zijn achtbaar voorkomen en zijne vroegere studiën, zich voor een voornaam kloostergeestelijke uitgegeven en als zoodanig eene reeks van inzamelingen gedaan zelfs in ver scheidene plaatsen den kansel beklommen en de sacramenten uitgedeeld had. Door een der parijsehe krijgsraden is tot deportatie in eene vesting veroordeeld de revolutionaire publicist, Odilon Delimal, wegens tot brandstichting opruiende artikelen, door hem tijdens den opstand te Parijs in het blad la Commune geplaatst. 46 Schilderijen der verzameling van dr. Strousberq zijn te Parijs voor 467,000 fr. verkocht. De bonapartist Granier de Cassagnac iswaarschijnlijk ter zake der manifestatie van Chislehurstals maire eener ge meente in het dept. der Gers ontslagen. Zijn zoon Paul hoofdredacteur van le Paysheeft daarop zijn ontslag ge nomen als maire eener andere gemeente in dat dept. De Vereeniging der uiterste linkerzijde van de Nat. Ver gadering heeftvóór het receseen manifest uitgevaardigd waarin nader aangedrongen wordt op de ontbinding der Vergadering, en geconstateerd, dat Frankrijk op nieuw met woelingen en manoeuvres bedreigd wordt, ofschoon alle ver kiezingen sedert 2 Juli 1871 hebben bewezen, dat, het land den monarchalen zoomin als den imperialistisehen, maar allen den gemeenebestelijken regeeringsvorm wil. L'Espérance du Peuple van Nantes, waarvan hoofdredacteur is de broeder van den Afgevaardigde de Larochette, heeft onbewimpeld den oorlog aan het septennaat verklaard. Het blad zegtdat de legitimistisehe Afgevaardigden den hertog de Broglie niet in zijn anti-royalistisch werk zullen onder steunen en geen verwijt van hem verwachten als wellicht het kabinet en zelfs het gouvernement van den maarschalk schipbreuk leiden. De parijsehe Union heeft zich eene uitnoodiging van den minister van binn. zaken op den hals gehaald om zijne dis cussie over het septennaat te matigen. De prefect der Monden van de Rhöne heeft den gemeen teraad van Marseille geschorst en door eene gemeentelijke commissie vervangen. Hij legt den raad achteloosheid en verkeerd beleid in het beheer der geldmiddelen te laste, waar door op de dienst van 73, in plaats van een verwacht over schot van ruim 900,000 fr„ een tekort van 1.700,000 fr. be staat; en hij beschuldigt verscheidene leden van het willekeurig en zelfs ten eigen behoeve gebruik maken van de voor de armen bestemde brood- en vleeschbons. De leden van den gesehorsten raad hebben tegen deze beschuldigingen een pro test opgemaakt. De fransche stoomboot Nil, o.a. aan boord hebbende de leden der japansehe commissiewelke een bezoek aan de weener tentoonstelling gebracht had, is den 20 Maart, 's avonds te 11 uren, op eene rots gestooten en dadelijk gezonken. 89 Menscken zijn hierbij omgekomen. 4 Man der equipage hebben zich weten te redden en ziju te Nagasaki aangebracht. Den 1 April zijn te Petersburg met Rusland gesloten een handels- en sckeepvaartverdrag, eene consulaire overeenkomst en eene conventie tot regeling der aangelegenheden van de nalatenschappen. In de officieuse Corresponderdie-Havas en in de half-offici- eele bladen la Prangais en la Pressë wordt te kennen gegeven, dat de regeering alle pogingen om het ware karakter van het septennaat in twijfel te doen trekken met den meesten nadruk zal te keer gaan. De gewezen minister van binn. zaken de lieer Beulé is in den nacht van 34 April plotseling overleden. Hij was een zeer verdienstelijk geleerde en een kundig voorstander der fraaie kunsten. De voorzitters der rechtbank en der kamer van koophan del te Parijs hebben aan de algemeene armenkas aldaar 25000 fr. toegezonden uit de opbrengst der inschrijving voor het feestonlangs den maarschalk-President aangeboden. Het hof van appèl te Aix. heeft het bedrag der schadeloos stelling door de gemeente Marseille aan de directie van het jezuieten-college te betalenwegens de overweldiging dier instelling door het communistische grauw in Sept. 1870, op nagenoeg 40000 fr. bepaaldde rechtbank te Marseille had slechts 26000 fr. toegekend. De garibaldiaan Agier, die den 23 Maart 1871 met een rood vaandel de straten van S. Etienne doorliep om het ge peupel in beweging te brengen, en tijdens het voor het bof van assises te Riom gevoerde geding tegen de belhamels van het oproer en de moordenaars van den prefect de l'Espée met 3 andere schuldigen, voortvluchtig was en bij verstek tot deportatie in eene vesting veroordeeld werd, is dezer dagen te Parijs in hechtenis genomen. Hij is nauwelijks 23 jaren oud. De spaansclie pastoor en partijganger Sanla-Cruz is on schuldig bevonden aan de feitendie hem door de fransche justitie le laste gelegd waren. De regeering heeft 8000 fr. toegekend aan de nagelaten betrekkingen van den indertijd door franetireurs vermoorden duitseken voerman Fritz, uit Wustenburg, nabij Paltzburg. Men herinnert zich, dat de daders onlangs zijn vrijgesproken. KoLONlëN. De gouv.-genl. Chanzy beeft,, naar aanleiding van opruiende vert.oogen der dagbladpers, de stad Algiers in staat van beleg verklaard. Het oproerigste orgaan, la Soli- darité, is dadelijk na deafkondigingg ohorst. De bevolking

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1