m ■m m m mmwwmwmwmwwmu FZBRÏÏAHO. MMMMUmMMMMUm J. TIIEISSLIiVG, Houttilstraat, 3 maanden Credict. Balansen en Bascules BOELHUIS, %wi(serlan«l. Mpange. EBinncniand. Jtigcsonbcu ü&tufeikcii. In 'I belang; «Ier Toonkunst. h; 3dsjrer!C' ficu. 5&iabs-£lictnv0. ftlarkt- cu Beursteer icütcu. '£5jarige lichlverceni^inj; W. SMIT T. HART. s§ H KOTTEL MAN, A. DAL EN BERG, E. BOS. IJ. OLDENBURG Nz., II. KRAMER Sz. en G. KAPITEIN, Koedijk, 10 April 1874. L. W. 1874 WIJ DEM AN F. BAKKER. Aan de Kiezers van leden der Provin ciale Staten in het Kiesdistrict ALKMAAR. April 1874. T. HART. e gerenommeerde C. BECKER'S van Algiers en hare Gedeputeerden te Versailles hebben ver- toogen tegen den maatregel van den gouverneur bij den Raad van State ingediend. Te Genève zijn de ratificatiën uitgewisseld der overeenkomst tusschen het gemeentebestuur dier stad en den regeerenden hertog van Brunswijk. betreffende de nalatenschap van hertog Karei, gesloten. De beroemde onyx-vaas en de safieren ring van Maria Siuart zijn aan den gemachtigde van den hertog ter hand gesteld. Don Alphonsus broeder van don Carlosis uit Frankrijk teruggekeerdvergezeld van een broeder zijner gemalin, die zich de vertegenwoordiger der rechten van don Miguel v. Braganza op den portugeeschen troon noemt. De pretenden ten denken elkander voort te helpen en reeds komen dage lijks vele portugeezen in Spanje, om in de gelederen der carlisten dienst te nemen. De genl. Pazas, die ten vorigen jare het garnizoen van Perrol ten voordeele der republiek opruide, is met eene door hem in Catalonie geworven bende van 500 man tot de carlis ten overgegaan. De genl. Weyler heeft eene carlist.ische bende te Segorbe, in Sierra Morenaovervallen en in volkomen verwarring op de vlucht gedreven. In de nabij Bilbao geleverde gevechten, vooral in dat op 27 Maartmoet de strijd zeer hevig geweest zijn. De na- varreesche junta te Durango ontving een telegram uit het earlistische hoofdkwartier, waarin dringend om versterkingen gevraagd en erkend werd, dat aan de zijde der carlisten sedert den 25 omstreeks 4000 man buiten gevecht gesteld waren. Overigens heerschte in het leger der carlisten gebrek aan ammunitie, proviand en andere benoodigdheden. Het verlies der regeeringstroepen was mede grootbovenal wat de offi eieren betreft. Den 27 sneuvelden minstens 300 man en wer den er 1200 gewond. Het bataljon-Bstella verloor nagenoeg al zijne officieren, het bataljon jagers van Barbastro was geheel en al van chefs beroofdvan een regiment mariniers keerden slechts 5 der 33 officieren uit de loopgraven terughet ba taljon las Navas het meest geteisterde corps, verloor nage noeg 300 manschappen. De driedaagscheden 1 April geëindigde wapenschorsing is op aanzoek der carlisten toe gestaan tot het begraven hunner dooden en het wegvoeren hunner gekwetsten, waarvan vele, bij gebrek aan geneesheeren onverzorgd bleven. Het garnizoen van Bilbao heeft een uitval gedaan, om de bewegingen van het republikeinsche leger in de hand te wer ken, en bij die gelegenheid eene aanzienlijke hoeveelheid vee buit gemaakt. De carlisten hebben achter S. Pedro d'Abanto met veel krachtsinspanning eene nieuwe linie van fortificatiën opge worpen. De maarschalk Serrano moet in een particulier schrij ven verklaard hebben, dat hij dood of levend binnen Bilbao zal komen. In het republikeinsche kamp zijn belangrijke ver sterkingen van karabiniers en gewapende vrijwilligers of bur gergarden aangekomen. Den 3 heeft Serrano de vijandelijkheden hervat. Dien dag en volgende dagen zijn de earlistische versterkingen aanhou dend beschoten. Den 6 berichtte de Oaceta, dat de batterijen van Carreras op den rechter top van den berg Janeo haar vuur tegen de earlistische stellingen hadden geopend en dat de vijand dat vuur niet beantwoord, maar den arbeid aan zijne verdedigings werken ceheel gestaakt en zich in zijne traneheeën verbor gen had. Staten-Generaal. De 1'. Kamer is den 9 bijeengekomen en heeft, op voorstel van den voorzitter, eenparig hulde ge bracht aan de vaderlandsliefde, den moed en het beleid, be toond bij de krijgsverrichtingen tegen Atchin. Pensioenen. Op voordracht van den minister van oorlog beeft de Koning, wegens den gunstigen staat der weduwen- en weezenkas voor de officieren der landmacht, bepaald, dat alle daaruit genietenden in dit jaar eene buitengewone uit- keering ontvangen tot een bedrag van 12 p.c. van het genoten wordend pensioen. SüBSlDlëN. De minister van binn. zaken heeft aan de afdeeling natuurkunde der Kon. Academie van W etenschap- pen eene extra-subsidie van 15.200 verleend, ter bestrijding der voor 1874 geraamde uitgaven voor de waarneming van den overgang der planeet Venus voorbij de zon. De gemeenteraad van Dordrecht heeft eene subsidie van 1200 verleend aan de afdeeling der Holl. Maatschappij van Landbouw, ten behoeve der in Sept. te houden tentoonstelling. Peesten. 's Konings kroningsfeest zal den 15 Mei te Haarlem gevierd worden door eene muziek- en zanguitvoering in de Groote Kerk. volksspelen in den Hout, 's avonds muziekuit voering op de Groote Markt, voorstellingen van rederijkers kamers in verschillende localengroot vuurwerk voor het Paviljoen eu algemeene illuminatie. Te Rotterdam zal het feest den 21 gevierd worden en zullen de Koning en de Koningin het met hunne tegen woordigheid vereeren. De Koning heeft aan den burgemeester van Amsterdam, als voorzitter der commissie voor het nationaal huldeblijk tennis gegeven van zijn voornemen om de bijeengebrachte gelden te doen strekken ten bate der kunst. Te Amsterdam wordt den 12 Mei ook de Keizer van Rus land verwacht. TeVelsen is voor het nationaal geschenk ingeschreven/366,83. Te Blburg is f 150 voor het huldeblijk bijeengebracht en voor de feestviering 628,65, waarbij de gemeenteraad nog 200 heeft gevoegd. Rampen. Door den hevigen storm van den 3 is de te Haarlem in aanbouw zijnde zweminrichting van den heer ~iprenger voor een gedeelte vernield. Den 2 is te Uitgeest een perceel, bewoond door 3 gezinnen, geheel afgebrand. De havendam, gemaakt voor de droogmaking der nieuwe haven te Harlingen, is in den nacht van 67 April met on beschrijfelijk geweld voor den druk van het zeewater bezweken. Het aantal overledenen te Middelburg ten gevolge van het gebruik van vergiftigde leverworst is geklommen tot 7. Cholera. Van 29 Maart tot 4 April zijn 2 personen aan de ziekte overleden, 1 te Rotterdam en 1 te Utrecht. Misdrijven. J. Kroesen, te Hoogeveen, is in den nacht van 45 April door een raam bij een zijner buren binnen gedrongen en heeft het geheele gezin, uit man, vrouw en 2 kinderen bestaande, met een hooivork om het leven gebracht. De dader is in hechtenis genomen en naar het krankzinnigen gesticht te Zut.fen overgebracht. Godsdienstige waanzin wordt als de oorzaak van zijn gruwzaam bestaan genoemd. itRLCHTSZAKEN. Het hof van Noordholland heeft den 8 C. Schoonewil van Oudorp, wegens brandstichting en valschheid in geschriften, veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf en 10 geldboeten elk van 50. Overleden te Kampen, aan de gevolgen eener longontste king, de kolonel J. C. J. Kempees, commandant van het in structiebataljon aldaar, bekend door zijne wiskundige werken, .eschreven tijdens hij docent was aan de militaire academie l.e Breda. i KoLONiëN. In het laatst van Februari zijn de 13'. ea die 18". compagnie artillerie en de legioenen van Pakoe Alame n Mangkoe Kegoro van Atchin te Batavia teruggekomen en feestelijk ontvangen door den commandant van het leger en andere militaire autoriteiten. Voor zoo ver tot den 26 Pebr. bij het departement van oorlog in Indie was bekend geworden, waren bij de tweede expeditie tegen Atchin op het slagveld gebleven 3 officieren, onderofficieren, 6 korporaals en 28 minderen, en aan hunne wonden of aan ziekte bezweken 13 officieren, 23 onderoffi cieren, 26 korporaals en 278 minderen, te zamen 337. Deze cijfers betreffen alleen de europeesche militairen. 390 Oonschapen 30 a 34, Overhonders 24 a 33,10 Bok ken en Geiten 0,70 a 6, 34 magere Varkens f 10 a 15, 25 Biggen f 4,50 a 8, 30 Konijnen 0,10 a 0,75, 40 Kippen 0,75 a 1,75, 350 Boter 0,92 J a 1,23 per kilogram, 40 Kaas 0.37J a 0,50, 7500 Kippeneieren f 2,50 a 2,60, 6000 Een deneieren f 3,30 per 100 stuks. Schiedam 9 April. Moutwijn t 14,50. Jenever f 20. honden 6 April. Aangevoerd 2000 Runderen 6.2., 17000 Schapen en Lamm. 5.6., 100 Kalveren 6,10, 700 Varkens 4. Amsterdam 11 April. Wanneer zal men in Alkmaar toch eens wijzer worden? Wanneer zal men hier de waarheid inzien van de gulden speuk onzer vadren Eendracht maakt macht Nu werkt men weer om een afdeeling der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (volgens het Maandblad van het Nederl. Kat. Zangersbond No. 7, beter genoemd de Maat schappij tot benadeeling der Toonkunst in Nederland) op te richten. Reeds bestaan hier de liedertafel Arion, de dames- zangvereeniging, de liedertafel Alkmaars Mannenkoor en de vereeniging Euterpe. Moeten de krachten nog meer verdeeld worden 'r1 In 't belang der toonkunst hoop ik, dat de Alkmaarders te verstandig zullen zijn om niet nog een vierde afdeeling te helpen oprichten. Wie overigens van de Maatschappij tot bevordering (be nadeeling der Toonkunst iets meer wil weten, leze behalve No. 7 van 't, aangehaalde Maandblad, ook nog No. 6 en 't Handelsblad van 4 Dec. j.l. C. P. Sederl. C. N.Sch. 2(pet, dito dito 3 dito dito 4 Spanje, Obligat. 3 dito Binnenl. 3 Portugal 1853 3 Rml. 1798-1816 5 Oblig.-leen. 1864 5 dito 1866 5 Aand.Z.Rs. 1864 5 dito dito 1866 5 Uostenr. Obl. inp. 5 dito in Zilver 5 Aandeelen 1854 dito 1860 dito 1864 Turk. Obl. 1865 5 pet. Egypte 1868 7 59 70 j 93t', 18t 444 1005 100 100 i 271 264 6O4 64> 257 146 4-0A 73 NAmerika 1882 6 pet. 99§ dito 1885 6 101J Brazil.Obl. 1865 5 951» J/e.ricoübl. 1851 3 Maatsch.expl. 8taats-sp. 111 Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. 2414 Russ.Sp. "Jelez" 5 Aand. Balt.-Spoorweg 125 Illin. Cent.-Spw. Mts. Ct. v. Aand. 89£ Chicago N. West Cert. 62 St. Paul Pacifies Spoorw.Obl. 2«S. 7 pet. 13J Union Pac.Hoofdl.6 Chicago Z.W. 7 Obl. L.G. Maxw. 6 184 St.Vincent.Br.7 14-rV Alt.Miss Ohio 7 35J Bij kon. besluit van den 7 is de heer mr. M. A. Kluppel herbenoemd als griffier van het kantongerechtmet ingang van 11 Mei a.s. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 2 Apr Beinrich Perholen, wedr. van Willemijntje Schenkel, te Schalkwijk en Anna Catharina van Hulstwedr. van Pieter de Vries, te Alkmaar. 3 Meus Gelder, te Alkmaar, en Klaasje Marrees, te Beemster. 9 Dirk Bos en Christina Maria St'óve. Jan Hoek wedr. van Theodora Jacoba van Merrebach, en Er- mina Bos. Abraham Crefeld en Maria Klasina Hillegonda Holtsmuller IJsbrand Oldenburgte Bergenen Grietje Spaan, te Alkmaar, Lambertus Wijdeman en IPilhelmina Johanna Francisca Bakker. Jacob Polkers, te Nieuwe Niedorp, en Geertruida van Stratente Alkmaar. Dr. Jan Daniel Boeke en Petronella Everharda Oort. Hendrikus Nicolaas Blom en Maar/je van de Molen, beiden te Beverwijk, eerstgen. onl. alhier. 10 Cornells van der Pelden, te Alkmaar, en Antje Schoorl, te Akersloot. 11 11 Gerrit Admiraal, te Alkmaar, en Antje Zootjes, wed. Pieter Bommezijte Oudorp. GETROUWD. 5 Apr. Pieter Spruit en Grietje Vooqt. GEBOREN. 3 Apr. Jacob, Z. van Barend Koeleman en Elisabeth Delver. 4 Margaretha Maria, D. van Hermanus Bos en Catha- i rina Maria Schroder. 7 Elisabeth D. van Heije Kuijper en Elselina Geer- j truida Elstrodt. 9 n Barendina Aleida en Hendrik BernardD. en Z. van j Albertus Gerhardus Stenfert en Cornelia Arendina Cloeck. 10 u Johannes en CornellsZ». van Cornelis de Raat en Margaretha de Raat. OVERLEDEN. j 4 Apr. ElisabethD. van Johannes Bargeüs en Cornelia S Slagmolen19 w. 7 Pieter Zwerver, 05 j. Hunne dankbare kinderen. Oterleek8 April 1874. Ondertrouwd van Petten, van Groet, gemeente Schoorl. Petten4 April 1874. Ondertrouwd J. D. BOEKE en P. E. OORT. binnen de stad. Receptie heden Zondag 12 April. Eenige kennisgeving Ondertrouwd J. HOEK, Weduwnaar van Theodora Jacoba van Merrebach, en A Ikmaar, 9 D. C. April BOS Pzn. en M. STÖVE. 1874. Ondertrouwd ABRAHAM CREFELD en MARIA KLASINA HILLEGONDA HOLTSMULLER. Alkmaar, 9 April 1874. 9 April Ond' rtrouwd van Bergen G SPAAN. Alkmaar, 9 April 1874. Receptie 12 April. Ondertrouwd van Zijpe. Alkmaar 10 April. Kleine kaas 35.50, commissie/34,25, middelbare 35, laagste prijs f 20, aangevoerd 175 stapels, wegende 35018 kilogr. Ter graanmarkt aangevoerd 601 hectoliters, Tarwe 10 a 13, Rogge 9.75 a 10,25, Gerst f 7 a 8idem Chev. 8 a 9 Haver 4,50 a 6, Paarden- boonen f 7 a 8,50, bruine dito/9,50 a 12,50, rood Mosterd zaad f 17,25, Erwten: groene 12 a 14, vale f 11. 11 April. Aangevoerd 4 Paarden f 65 a 2002 Koeien f 195, 118 nucht. Kalveren f 4 a 16, 8 9 Schapen 27 a 38, 14 Lammeren f 7 a 12, 7 Geiten f 5 a 9, 16 kleine Bokjes 0,40 a 1,05 188 magere Varkens f 10 a 18 280 Biggen f 4 a 6, Boter per kop t 0,85 a 92(. Edam 9 April. 364 Stukken Boter J 1,30 a 1.34 per P., Kippeneieren 3 a 3.25 per 100 stuks. Enkhuizen 8 April. Kleine kaas f 29 a 33, verkocht 3 sta pelswegende 585 kilogr. Karweizaad 22 per 50 P„ Mosterdzaad 17.50, Erwten: grauwe 13 a 14, vale 8 all, Bruine boonen 12 per mud. Haarlem 8 April. Aangevoerd 1 Koe f 190, 1 vet Kalf f 80, 39 nucht. Kalveren f 3 a 6, 34 Schapen 20 a 26 19 Biggen 4 a 5. Kleine kaas 30. verkocht 14 stapels, wegende 2276 kilogr. Hoorn 9 April Kleine kaas 36,25 Commissie f 36 Middelbare t 35, aangevoerd 67 stapels, wegende 16313 kilogr. 11 April. Aangevoerd 16 heet. Gerst f 7,75, 14 heet. Haver 6,50, 17 liect. Boonen. bruine12,50, witte 12, paarden 9, 6 hèct. Erwten, vale 10, groote f 11 op monster verkocht: Mosterdzaad 17,75 Karweizaad 21, 14 Paarden /80 a 240, 60 Kalveren /4a 15, 40o Schapen 23 a 34, 45 Varkens f 14 22, 4 Zeugen f 26 a 45, 350 Biggen 3 a 9 16 Bokken 0,90 a 7 12 Geiten 1,25 a 8, 2100 loppen Boter f 1,35 a 1,50 per kilogr., 170 Kippen f 0,70 a 2, 20000 Kipeieren f 2,80 a 2,9o 8200 Eendeneiren 3,20 a 3,30, Kievitseiren f 8 a 9 p. 100. Krommenie 9 April. 591 Koppen Boter 1,32 a 1,48 per Pond, Kippeneieren 2,75 a 3 per 100 per stuks Medemblik 8 April. Kleine kaas 33, aangevoerd 33 stapels. Boter f 1,30 per kilogr.. Kippeneiereu 2,75, Eenden dito 3,20 per 100. Punterende 7 April. Aangevoerd 57 stapels kleine en 2 stapels middelbare Kaas, Boter f 1,35 a 1,45, 78 Runderen, 21 Paarden, 83 vette Kalveren 1 0,70 a 1 per kilogr., 202 nucht. dito r 5 a 14, 22 vette Varkens 0,48 a 0,60 per kilogr., 29 magere dito 10 a 14, 282 Biggen f 2,50 a 4, j Voor de vele en hartelijke blijken van belang- 642 Schapen en Lammeren, Kippeneieren 3, Eendeneieren' stelling en het genoegen, ons door bloedverwanten 3,30 per 100 stuks, Kivits-eieren f 0,10 per stuk. j en buren op ons 25jarig huwelijksfeest bewezen, Schagen 9 April. Aangevoerd 6 Paarden f 6g0 a 190j betujgen wij onzrn oprechten dank. W.SMIT. Ondertrouwd en Zoon geboren Oudorp, 11 April 1874. Heden overleed, tot knecht P. ZWERVER, reneen treurig ongeluk werkzaam leven. ons innig in A. ZUURBIER. Scliermeer, 7 April 1874. Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 56 jaren, mijne geliefde echtgenoot J AN BUT TER Janszoon TRIJNTJE BUTTER, Oudcarspel, 10 April '74. Wiers. op Dinsdag 14 April 1874, voorm. 10 uren, ten huize van den Heer KL DE GEUS te Broek op Lange dijk van: 10 Kalf koeien, 8 Geldekoeien 1 Pink, 3 Kuikalveren en Boerengereedschap, ten overstaan van den Notaris PH. HULST, te Zuid- scharwoude. Men is van meening om op Woensdag tfj, V den 15 April 1874, des voormiddags te ife-fjj. 11 uren, in het natemelden perceel, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris BAKKER SCHUT, publiek te verkoopeu Een Sliaiwingericht tot HERBERG, ge naamd de Zwaan, met Idkolf'liiiltin en l£l*VC, staande en gelegen in de gemeente Broek op Langedijk, kadastraal bekend in sectie A, No. 53, ter grootte van 4 aren. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BaKKER SCHUT, te Alkmaar Bevallen van een Meisje B. GOUWECRAMER. V a! lend ar, 8 April 1874 Eenige en algemeene kennisgeving. Bevallen van een' Zoon en Dochter C. A. STEN FERT - CLOECK. Alkmaar, 9 April 1874. Heden morgen werd ons door Gods goedheid een D. MIN. MIN - MULDER. deere reen te 11 Men is van meening, op Dinsdag 21 April 1874, des voormiddags 10 uren, ten overstaan van den te Schoorldam len Notaris P. van LEEUWEN, ten huize duwe Hoornsman, in het Koegras, ge- nlder, aan den Verlorendijk, in het open baar, om contant geld, te verkoopen 5 Kalfkoeien 2 Geldekoeien, 2 Kalfvaarzen, 2 Geldevaarzen 3 Hokkelingen 1 Stier, 1 bruin Merriepaard oud 6 jaren, 1 bles Ruinpaardoud 12 jaren, 1 zwart Merriepaard, oud 2 jareu, 14 Kip- ppen en 1 Haan, 1 Boerenwagen, 1 Kapwagen op riemen, 1 driewielde Kar, eenige Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschappen, eenig Huisraad en wat ver der zal worden gepresenteerd. Men is van meening, op Dinsdag 28 April 1874, voormiddags 10 uren, ten overstaan van den te Schoorldam residee- renden Notaris P. van LEEUWEN, ten huize van de weduwe Dirk Hoogvoiist, in het Koegras, ge meente Helder, aan Doggersvaart, in het openbaar, om contant geld, te verkoopen 7 Kalf koeien, 1 Geldekoe, 4 Geldevaarzen, 4 Hok kelingen, L vlug mak zwart Merriepaard, oud 6 jaren, 1 Kapwagen op veêreu, 1 Boerenwagen, 1 Vracht wagen, 1 Driewielde Kar, 1 lerbak, 1 Kettewagen, eenige Tuigen, Boereu- en Bouwgereedschappen en wat verder zal worden gepresenteerd. Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van AAGJE TESSELAAR, 10 Maart 1874 te Schoorl overleden, in leven weduwe van CORNs. STAM, wordt verzocht daar van vóór 1 Mei 1874 franco opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris P van LEEU WEN, te Schoorldam. bericht de ontvangst eener ruime sorteering der nieuwste zwarte glacé en nbs 't,fj<lc, echte I4anlen, flBrotleriën, glacé en garen Handschoenen, grijze, doorgewerkte en ge streepte Chales neteldoeken franjes enz. Door de kleine ruimte kunnen slechts weinige goederen worden uitgestald. D O De ondergeteekende Lid der Staten van de Prov. N.-Holl., en als zoodanig dit jaar moetende aftreden, wenscht bij de verkiezing op 7 Mei a.s, niet in aanmerking te komen, bij deze dankzeggende voor het in hem gestelde vertrouwen. J. CONIJN. Eg mond aan Ze e, 10 April 1874 leedwezen, mijn den ouderdom van 64 ja- maakte een einde aan zijn Bij de ondergeteekenden is op franeo aanvrage direct verkrijgbaar de echte Peru Cwliano zonder bijbereking van vtacht, franco spoor of aan boord. FORTUIN BLOK. Alkmaar, Kaasmarkt. Zijn iederen lüas>mier«iag' te spreken bij den heer SPIERS, te Seliagen, en des Dinsdags bij den heer MAARTEN de GROOT, te Purmerende. D 30 Geldekoeien f 140 a 180, Kalfkoeien Hokkelingen 45 a 50 70 nuchtere Kalveren t 6 a 15 ■5- W!1 Oterleek, 10 en worden uitsluitend vervaardigd en zijn tegen ceel verminderde prijzen te bekomen in de Fabriek van Wis- en Natuurkundige Instru- i menten van 3tCKE8& BUBSHIÜH, te Arnhem en a. o. bij hunnen Agent te Alkmaar, den Heer D, «9. CohenIJzerkooper.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 2