No. 16. Zesënzeventigste Jaargang. 1874. ZONDAG m m 19 A I» R i L. lïEmiiir?? Oi ©ffictccl (öcbccltc ggHcfcclijkgchc Berichten Muitschlanfl. ïlclgie. Frmiki'lfk. 3root ISrittanfe en Ierland. Husland. Turkije. ALK AAK RAAT. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven eu is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f franco per post 9,88, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. MM! ■biBni De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PROVINCIE NOORD HOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 23 April 1874, des namiddags te half drie urenzal aan het locaal van het provinciaal bestuur van Noord Hollandte Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed a. Het driejarig onderhoud van de haven beoos ten het Oude Schild op Texel, loopsnde van 1 Mei 187-1 tot 31 December 1876. b. Het stellen van rietschuttingen op Texel en den vasten wal van Noordholland, in drie perceelen. c. Het leveren van brik en stortst en, en het bestor ten der Helderschezeewering,in tweeperceelen. De bestekken zijn, tegen betaling van 20 cents per exem plaar, verkrijgbaar aan het locaal van het provinciaal bestuur voornoemdaan het bureau van buitenlandsche paspoorten op den O.Z. Achterburgwal tegenover het, Walepleintjete Amsterdambij den Opzichter van den provincialen waterstaat ff. Ph. de Kruy/f te Helder, en voor zooveel liet bestek sub a vermeld betreft ter secretarie der gemeente Texel. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofdingenieur van den waterstaat te Haarlem bij den In genieur M. F. Ifellan te Alkmaar en bij den Opzichter W. Ph. de Kruyjf te Helder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat krachtens raads besluit van 25 February 1871, de opname van leerlingen op de openbare scholen voortaan zal geschieden op de armen- en tussehensehool twee malen 's jaars op I Mei en 1 November; op de burgerschool en de school voor meisjes éénmaal 's jaars en wel na de zornervacantie, wordende op de school voor meisjes dan ook toegelaten de leerlingen, die vóór 1 Fe bruary van het daarop volgende jaar den leeftijd van 9 jaren bereiken en dat leerlingendie van elders komen en reeds onderwijs genoten hebben, ook tusschentijds worden toegelaten mits tegen voorafgaande betaling van het loopende kwartaal. Ouders of verzorgers, die verlangen, dat kinderen onder hun toezigt op die scholen met 1 Mei a.s. worden toegelaten, moeten zich aanmelden bij de hoofdonderwijzers of de hoofd onderwijzeres. Burgemeester en W ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. II April 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat iederen Donderdag, 's middags van twaalf ure tot half een de gelegenheid is opengesteld aan het lokaal van het stqds verbandom kosteloos door de stads heelkundigen te worden ingeënt en heringeënt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar. A. MACLAINE PONT. 17 April 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat het kohier der directe belasting over de dienst van het loopende jaar, door Gedeputeerde Staten van Noordhol land 15 April 1874 goedgekeurd, op heden aan den Ge meente Ontvanger ter invordering is uitgereikt. Burgemeester en W ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 18 April 1874. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 22 April 1874, des middags ten 12 ure. A aniens den Voorzitter van den Raad, NUHOUT van der VEEN. Aan de openbare armenschool te Alkmaar, alwaar 30 uren in de week gewoon lager onderwijs wordt gegevenworden vier 3'. hulponderwijzers gevraagd op 450,— jaarwedde. Sollicitanten worden verzocht zich onder overlegging hunner stukken vrachtvrij aantemelden bij het Gemeentebestuur vóór 26 April 1874. De Afgevaardigde Richter, van de fortschritts-partij, heeft van 152 zijner kiezers eene aanbeveling ontvangen om voor de legerwet te stemmen. Hij heeft een hunner verzocht aan de anderen te berichten, „dat een district, 't welk een lid der duitsche fortschritts-partij naar den Rijksdag gezonden heeft, niet door een kamerdienaar vertegenwoordigd is, wiens handelingen men door bevelen en scheldwoorden bepalen kan." Rijksdag. Den 9 is het voorstel-ffindthorst c.s., tot wederinvoering der zoogenaamde redenaarslijst, na langdurige discussie verworpen. Daarentegen is besloten eene andere wijze van stemmen (de cngelsche) in te voeren en den voor zitter te machtigen, eene proef te nemen met een telegrafi- schen stemtoestel. Een aantal in den Elzas en Lotharingen gevestigde duit- sohers hebben een adres aan den voorzitter doen toekomen ten gunste van de aanneming der legerwet, en zulks tot verzekering van hun verblijf te middenman vijandig gezinde elementen. De nationaal-liberale fractie heeft besloten, de volle door de regeering verlangde legersterkte in vredestijd (401,659 man de eenjarige vrijwilligers tellen in dit cijfer niet mede) toetestaan, mits voor niet langer dan 7 jaren. De regee- jing heeft hier genoegen mede genomen, mits de bepaling der militaird wet. volgens welke officieren van gemeentelijke be lastingen vrijgesteld worden, weder werd ingevoerd. Met alg. st. op 1 na vereenigde de fractie zich met deze voor waarde. Het op deze schikking gegronde amendement-». Ben- nigsen werd door alle loden der nationaal-liberale partij en 6 leden der fortschrittspartij onderteekend. Toen de tweede lezing der legerwet den 13 m den Rijks dag aan de orde was, heeft de heer v. Bennigsen genoemd voorstel met een beroep op de vaderlandsliefde der partijen aangedrongen. De minister van oorlog heeft daarop eene verklaring voorgelezen, waarbij de geopperde bezwaren tegen eene langere vaststelling dan, voor 7 jaren erkend worden, hoewel de regeering meent, dat de ondervinding in dien tijd zal leeren, dat liet bepaalde cijfer bij voortduring noodig is; maar zij vertrouwt, dat de Rijksdag bij de volgende beraad slagingen over de militaire wetten zich even bereid zal toonen om tot eene schikking te geraken. Ten slotte werd te kennen gegeven, dat het amendement namens de Bondsregeeringen werd overgenomen, hetgeen levendigen bijval verwekte. Den 11 beeft de Bonds-eommissaris, genl. Voigts-Rhetz, de amendementen der fortschritts-partij, om het verlangde cijfer slechts voor één jaar toetestaan, en van het centrum, om de sterkte in vredestijd jaarlijks vast te stellen, bestreden. Graal' v. Moltke betoogdedat een krachtig Duitschland de beste waarborg voor het behoud van den vrede is, dat het tegen over het geschreeuw om wraak noodig is de hand aan liet. zwaard te houdenen dat het door de regeering verlangde en ook in het. voorstel-Benningsen erkende sterkteeijfer noo dig is. Hij wilde het liever definitief bepalenomdat de wetten toch niet voor eeuwig gemaakt, worden, maar zou voor het provisorium stemmen, in de hoop, dat na 7 jaren weder zou worden toegestaan wat noodzakelijk blijkt. Het voorstel der socialistenom een militie-leger te vormenwerd ver worpen met alg. st. tegen 3dat van het centrum met 256 tegen 114 en dat der fortschritts-partij insgelijks. Vervolgens is het. gewijzigd art. 1 aangenomen met 224 tegen 146 st De leden der fortschritts-partij stemden op 14 na vóór. Een aantal Afgevaardigden der vrij-conservat.ieve en nati onaal-liberale fractiën hebben voorgesteld, den Rijks-kanselier uit.tenoodigen tot het indienen van een staat, der in aanbouw zijnde, ontworpen of reeds afgewerkte schepen der tnarine. Zij wenschen zekerheid te erlangen, dat de tot dusver be willigde gelden overeenkomstig de bedoeling besteed zijn. Pruisen. De aartsbisschop van Olmütz (Oostenrijk) is wegens onwettige aanstelling van geestelijken in 2 zijner in Pruisen gelegen parochiën, tot 600 th. boete of 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Te Laurahütte, in Silezie, zijn den 11 eenige ongeregeld heden voorgevallenin verband waarmede de pastoor en de kapellaan wegens opruiing en 8 mannen en 2 vrouwen wegens stoornis der openbare orde in hechtenis zijn genomen. Het gerechtshof voor kerkelijke aangelegenheden heeft den 15 op grond van de betrekkelijke bepalingen der wetten van Mei 1873den aartsbisschop Ledochowski bij verstek veroor deeld tot ontzetting van zijn ambt. Deze uitspraak is niet vatbaar voor hooger beroep. Beieren. De conclusie van de rechtsgeleerde commissie nopens erkenning van den bisschop der oud-eatholieken, den heer Reinkensdoor Beieren, luidt, dat die erkenning alleen door eene wet en wel door eene wijziging der grondwet kan worden uitgesproken. De regeering heeft zich met dit ge voelen vereenigd en daarvan kennis gegeven aan den heer Reinkens. De gemeenteraad van Brussel heeft eene overeenkomst be krachtigd tot verfraaiing der volkrijke wijk van O. L. Y. ter Sneeuw. Daartoe zullen vele huizen, door 800 a 900 gezinnen van handwerkslieden bewoond, onteigend en gesloopt moeten worden, hetgeen bij de bewoners veel misnoegen en zelfs eene sterke gisting opwekt. In eene den 13 gehouden meeting is besloten om bij de regeering tegen de bekrachtiging vaii het. besluit van den raad te petitioneeren. De raad van administratie der a'igemeene maatschappij voor de suikerfabricatie in Belgie heeft, bij adres aan de Kamer van Vertegenwoordigers verzocht,, de bestaande overeenkomst met andere Staten te wijzigen, met het doel om, wat de wijze van heffing der suikerbelasting betreft, het typenstelsel te doen vervangen door dat van belasting bij de raffinade. De uitschrijving van de leening der stad Parijs, groot 150 miljoen, bestemd tot het dekken der tekorten van 1870 tot '73 en de amortisatie van eenige vlottende schulden is tot Juli uitgesteld ten einde daarin ook optenemen het be- noodigd bedrag tot het ondernemen of voortzetten van som mige noodzakelijke openbare werkenmeer bepaald in de parijsche buitengemeenten. De arbeid aan den parijsehen vestingbouw is den 7 be gonnen, en wel aan het fort, dat te Haut.-Buc, bij Versailles, wordt opgericht. De minister van binn. zaken heeft de prefecten nadrukke lijk aanbevolen, zooveel mogelijk discussion over staatkundige vraagstukken in de Algemeene Raden, waarvan de voorjaars zitting den 13 geopend is, te voorkomen of tegen te gaan. De ontvluchting van Rochefort, Grousset, Jourde, Baüiere en 2 anderen van Numea naar Australië is officiëel bevestigd. Zij zijn aan boord van een engelsch koopvaardijschip ontko men. De s. b. n. Ribourt vertrekt naar Caledonie met de vereischte volmacht tot het nemen der noodige maatregelen. Le Bien Public en VÉvénementdie het gerucht omtrent meerdere ontvluchtingen uit Caledonie besproken en gemeld hadden dat de ministerraad zich ernstig met deze zaak had bezig gehouden hebben deswege een communiqué ontvan genwaarin de ver preiding van het onbewezen gerucht ge laakt en de bespreking in den ministerraad ontkend v ordt. De regeering heeft naar aanleiding van het, gerucht.dat verscheidene ter zake van den Commune-opstand veroordeel den jaargelden of onderstanden ontvingen van de parijsche Société des Gens de Lettres (welke vereeniging van Staats wege jaarlijks met 12000 fr. ondersteund wordt), inlichtingen verlangd waardoor gebleken is dat voor het. gerucht geen grond bestaatmaar dat de veroordeelden nog steeds tot het genootschap behooren. De regeering heeft daarop het schrap pen geëischt van de leden Félix Pyat Jules Halles, Pascal Grousset en Razouamaar het genootschap heeft geweigerd hieraan te voldoen dewijl zij wegens staatkundige misdrij ven zijn veroordeeldook blijkens de handelwijze der re geering die hunne uitlevering door andere mogendheden niet heeft gevorderd. De heer Crémieux heeft den genl. Chanzy geschreven, dat de goede dunk welke hij van zijn liberalen zin en verlichte bedoelingen haddoor het decreet omtrent het in staat van beleg verklaren van Algiers geheel en al vernietigd is. Op voordracht der ministers van binn. zaken en van handel en landbouw heeft de President eene commissie benoemd om middelen voortestellen tot het openen van nieuwe uitwegen voor den fransehen uitvoer, inzonderheid in Africa, het verre Oosten en Australië, waarmede liet handelsverkeer van Frank rijk nog geriug is. Aanleiding tot dit besluit is de omstan digheid, dat de cijfers van het fransche handelsverkeer wel verhooging aantoonenmaar niet in dezelfde mat.e als die welke Engeland, Italië, Nederland en Belgie betreffen. In de vergadering der Permanente Commissie van den 9 heeft, de minister de Broglie het in staat van beleg van Al giers toegelicht en verdedigd tegen de bedenkingen van eenige leden. De genl. Chanzy was volkomen bevoegd tot den maat regel, dewijl de wet van 1849 ten opzichte der koloniën eene uitzondering van de daaromtrent gestelde bepalingen toelaat; en de taal der, na de instelling der jury in de kolonietelkens vrijgesproken dagbladen was zoo heltig dat het nieuwe gemeentebestuur verklaard had zijn gezag niet te kunnen uitoefenen indien de drukpers niet beteugeld werd. Op het beklag van den heer de Mahy over de schorsing van den gemeenteraad van Marseille, gaf de onder-seoretaris Ba- ragnon te kennen, dat tegen 2 leden eene rechtsvervolging was ingesteld en dat de gansche raad door zijn verkeerde geldelijke beheer de schorsing verdiend had. Mevrouw Lechevalier. directrice der inrichting voor ont slagen jeugdige vrouwelijke veroordeelden, die haar leven gewijd had aan het terechtbrengen en opleiden van verwaar loosde kinderen, is in 72jarigen ouderdom overleden. Het hof van cassatie heeft den 10 beslistdat de door een krijgsraad of militaire autoriteitop grond van art. 9 der wet omtrent den staat van beleg, uitgesproken opheffing van een dagblad niet gelijk gesteld kan worden met de ad ministratieve of gerechtelijke opheffing, uitgesproken volgens het decreet van 17 Eebr. 1852, en alzoo gecasseerd het von nis van het parijsche hof van appèl van 20 Eebr. 1.1., waarbij het blad la Ville de Paris is veroordeeld geworden als eene reproductie van de in Oct. door den gouverneur van Parijs opgeheven Avenir National. De Afgevaardigden de Franclieu en Dutemple, behoorende tot de uiterste rechterzijde, hebben vertoogen tegen het sep- tennaat uitgevaardigdde eerste in den vorm eener verant woording aan zijne kiezers, de ander bij schrijven aan le Nou- celliste Breton. Het orgaan van den hertog' de Brogliele Frangaiszegtdat het publiek zieh niet over de bittere taal van de organen der uiterste rechterzijde moet verontrus ten dewijl zij uit naam der rechterzijde spreken zonder daartoe in het minst gemachtigd te zijn. L' Union en la Liberté hebben communiqués ontvangen waarin haar eerbiediging van het votum van 20 Nov. wordt voorgehoudenen de minister Depeyre heeft de procureurs generaal aangeschreven om hem opmerkzaam te maken op alle dagblad-artikelen, waarin aanvallen tegen het septennaat voorkomen. Hij schrijft dat, hoedanig' de eerstdaags bij de Nat. Vergadering intedienen constitutioneele wetten ook zul len zijnhet gezag van den maarschalk-President niet meer kan worden betwist. L'Univers heeft eene aan den bisschop van Périgueux ge richte pauselijke breve medegedeeldwaarin die prelaat ge- Inkgewensoht wordt met zijn herderlijk schrijven over de pauselijke encyclicawelk schrijven indertijd door de regee ring is gegispt en om welks mededeeling l'Univers 2 maan den is gesehorst geworden. De pastoor Santa-Gruz is den 11 van Bayonne te Parijs aangekomen en spoedig na zijne aankomst door een paar gensdarmes naar Rijssel geleidom aldaar voorloopig geïn terneerd te blijven. De gemeenteraad van Toulouse is door den prefect der Boven-Garonne geschorst en door eene municipale commissie vervangenals hebbende zich met de staatkunde ingelaten door bij geschrifte de wet op de maires af te keuren. De Algemeene Raad van Corsica die door prins Napo leon gepresideerd wordt heeft zieh niet kunnen constitu- ëeren omdat slechts 19 van de 60 leden zijn opgekomen. Den 11 is in den gemeenteraad van Parijs verslag uitge bracht over het sedert lang aanhangige plan tot aanleg eener groote begraafplaats te Méry-sur-Oisewelke, om voor eene halve eeuw toereikend te zijn, 205 bunders groot moet zijn. De 6 buiten de stad bestaande begraafplaatsen zullen binnen 3 jaren gesloten moeten worden. Met de Maatschappij van den Noorderspoorweg is eene overeenkomst gesloten, om da- geljjks, tegen een matig tarief, 6 begrafenistreinen, elk voor 27 lijken en 540 personen, van een op de begraafplaats Mont- martre te stichten stationsgebouw naar de nieuwe te vervoe ren. De kosten van aanleg zuilen 5 miljoen bedragen, of 8J. miljoen indien ook op de beide andere groote begraafplaat sen stations worden opgericht. De kardinaal-aartsbisschop van Parijs heeft, bij schrijven aan den raad, het, plan bestre den, omdat, de verre afstand de bij de parijzenaars gebruike lijke vereering der dooden beletten en dus den godsdienstzin benadeelen zal. De directeur van het Spaansehe Grondcrediet te Parijs, gewezen minister van het Keizerrijk Cl. Duvernois en ver scheidene andere tot de directie dier financiëele instelling behoorende personen zijn in hechtenis en de boeken der maat schappij in beslag genomen. Koloniën. De kamer van koophandel te Algiers heeft tegen het besluit der inbelegverklaring geprotesteerd en de prefect heeft tot zekere hoogte dit protest ondersteund. De genl. Chanzy heeft hem geschreven dat de slaat van beleg geenerlei belemmering aan den handel zal veroorzaken. De Koningin, vergezeld van al de in Engeland aanwezige leden van het Kon. Huis, heeft den 30 in het park van Wind sor eene wapenschouwing gehouden over de troepen der Goud kust-expeditie, en aan den bevelhebber en andere hoofdofficieren de hun toegedachte ridderorden uitgereikt, waarna de hertog v. Cambridge, uit naam van H. M., de troepen voor hun dapper gedrag heeft dank gezegd, 's Middags hebben sir Garnet Wolseley en de overige hoofdofficieren der expeditie bij H. M. op Wind sor gedineerd, 's Avonds zijn in de beide Huizen van het Parlement motiën van dankbetuiging aan de officieren en manschappen der zee- en landmachtdie aan de expeditie hebben deelgenomendoor de regeering voorgesteld en een stemmig aangenomen. Den 31 heeft, de lord-mayor van Londen den opperbevelhebber een luisterrijk banket aangeboden, het welk ook door den prins v. W ales, prins Arthur en den hertog v. Cambridge is bijgewoond. 's Rijks inkomsten hebben in het met 31 Maart geëindigde financiëele jaar bedragen 77,335,657, waaronder nog 800,000, die van de leening ten behoeve van den aankoop der telegrafen terugbetaald waren. De raming had 73,762,000 bedragen. In de nabij Newmarket gelegen gedeelten van Cambrid geshire en Suffolk zijn ongeveer 2000 landbouwarbeiders zonder werkdeels 'omdat zij den arbeid hebben gestaakt deels omdat zij die leden der National Union van veldar- beiders zijn, door hunne werkgevers worden ontslagen. De loonen bedroegen daar 13 sh. 's weeks en de Unie bewoog de werklieden om 14 te vragen, maar de pachters richtten eene tegen vereeniging op en besloten geene verandering in de loonen te brengen en de leden der Unie weg te zenden. De stoomboot Egypte heeft te Queenstown de tijding aan gebracht, dat de stoomboot Europa, van de Eransch-Atlantische Stoomvaartmaatschappij, toen zij op het punt was om te zin ken, verlaten is door de opvarenden, die allen gered zijn door de naar Nieuw-York stoomende Grece. Koning Cacabon heeft de souverèiniteit over de Eidji-ei- landen aan Engeland afgestaan. De engelsche consul 'heeft dezeu afstand aanvaard behoudens de nadere goedkeuring zijner regeering. De schatkist der Eidji-eilanden schijnt ban kroet, te zijn. De internationale tentoonstelling van 1874 (duik- en red dingstoestellen, bouwgereedschappen en bouwstoffen, kantwerk, boekbinders- en zadelmakerswerk, naaimachines en als alle jaren schilderijen) te Londen is den 6 geopend en reeds dien eersten dag door 14(100 personen bezocht. De jury te Liverpool heeft iemand veroordeeld tot het betalen eener schadeloosstelling van 2000 omdat hij na eene verloving van 2 maanden zijn voorgenomen huwelijk had doen afspringen, dewijl hij ontdekt, had dat zijne aan staande geen levendig belang genoeg stelde in het cricket-spel. Een der leden van het ministerie, sir John Karslake, heeft om redenen van gezondheid als advocaat-generaal zijn ontslag genomen en is opgevolgd door den procureur-generaalsir R. Baggallay. De genl.-majoor sir Garnet Wolseley is benoemd tot in specteur-generaal van de militia en de volunteers. Lagerhuis. Den 30 Maart zijn de voornaamste posten der begrooting van oorlog, reeds door 's ministers voorganger ontworpen69200 hooger dan de vorige en berekend voor 128,991 man, goedgekeurd, nadat een amendement van sir Wilfried Lawson, om 10000 man minder in dienst te houdenmet 256 tegen 45 st. verworpen was. Den 31 heeft de heer Russell Gurney den wensch uitge sproken dat de begrafenis van het stoffelijk overschot van d'. Livingj/tonevoor welke de autoriteiten der abdij van Westminster reeds eene rustplaats hebben aangeboden, op staatskosten zou geschieden. De minister Disraeli verklaarde dat het lijk ten bewijze van den eerbied voor de nagedach tenis van den overledene, reeds op 's lands kosten naar Engeland werd gebracht,maar dat hij zich overigens nog niet, verder kon uitlaten. Het Huis ging tot den 13 April uiteen. [De regeering heeft sedert overeenkomstig bet, geuite verlangen beslotennadat reeds een koopman in de City van Londen had aangeboden om de kosten voor zijne rekening te nemen.] Den 13 heeft de heer O'Clery gevraagd, of de berichten, uit Spanje het toekennen der rechten van oorlogvoerenden aan de troepen van don Carlos niet rechtvaardigden. De vice-minister van buit. zaken antwoorddedat er geene kwestie was voorgekomenwelke de regeering kon nopen om te overwegenof aan den aanhang van don Carlos rech ten van oorlogvoerenden behooren te worden toegekend. De begroot,ing van oorlog werd goedgekeurd. KoLONiëN. Koning Koffie heeft na het vertrek van sir Garnet Wolseley een gezantschap aan den gouverneur Berkeley te Cape Coast Castle gezonden, om te betoogen, dat de af schaffing der menschenoffers eene onmogelijkheid iswaarin hij dan ook niet treden kan, en dat, ten gevolge van een misverstandover de betaling van 50000 in plaats van 5000 oneen goud wordt onderhandeld. Volgens een nader bericht van 19 Maart j.L, is echter het door sir Garnet Wolseley op gestelde tract aat, door den Koniug onderteekend en door zijne gezanten geratifieerd. Sedert eenige weken heeft eene sterke emigratie, vooral onder de jeugdige tartaarsehe bevolking in de Krim, naar het turksche grondgebied over Odessa en andere Zwarte- zee-havens plaats, ter ontwijking van de voorschriften d(r met, 1 Nov. ingevoerde nieuwe militiewet, waarbij de krijgs dienst, tot eene algemeene en persoonlijke verplichting wordt gemaakt. De Porte heeft den 1 April gelast, dat de kerk van den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1