4k1'<h»( 3SriSJan§«» en lerlami. Turkije* Spanje. llaïic. ISinncnSaiifi. Jugcsimbcii ^fufiken. Schrappen op kunstgebied. Uithoofde van den Hemelvaartsdag', is de aan- teekening' ten huwelijk gesteld op Vrijdag 15 Mei a.s., tusschen 5% en 7% ure. iUacf-it- ctt iiciivöbcrichtcu. voorschriften geschied, zijn, ingevolge het besluit van bekrach tiging van den minister de Fourtou, onwettig, zoodat spoedig eene formeele scheiding tusscken de beide hoofdrichtingen verwacht wordt. Van 28 tot 30 April is te Tours een congres der legiti- mistische dagbladpers gehouden, waarop omstreeks 60 organen vertegenwoordigd waren. 40 Van die bladen hebben eene verklaring geteekend, inhoudende, dat de Nat. Vergadering hare roeping zou miskennen, indien zij haar mandaat neder- legde alvorens Frankrijk een definitief gouvernement geschon ken te hebben, hetwelk alleen de monarchie zou kunnen zijn. Zij bejammeren het, dat de Vergadering niet reeds de monar chie en de witte vlag hersteld heeft, en betoogen, dat bet votum van 20 Nov. het land niet gerust gesield heeft en dat de intedienen constitutioneele wetten, welker verwerping zij wenschen, het evenmin zullen doen. Br zijn voorts 2 adres sen aangenomen, het een aan den Paus, het ander aan den graaf v. Chambord gericht. Op den laatsten April moesten van de monster-leeiring van nagenoeg 3J miljarden nog slechts 22® mil joen fr. gestort worden. Het militaire .bewind te Pariis beeft het te Versailles uit komende bonapartistisch orgaan, le Journal de Seine et Oise, opgeheven, omdat het zich gestadig heftige aanrandingen je gens de regeering veroorloofde. Tot op 26 April is er voor de in Montmartre opterichten kerk van het H. Hart aan giften ingekomen 1,304,407 fr. De Alg. Raad der Gironde heeft, met 32 tegen 6 st., een wensch ten gunste van de benoeming der maires door de gemeenteraden aangenomen. De prefect Pascal heeft nadruk kelijk geprotesteerd tegen het over het voorstel uitgebracht en in een aan de regeering vijandigen toon gesteld rapport, maar overigens volhard bij zijn vroeger geuit gevoelen dat het vraagstuk der maires, tot een zuiver administratief terrein beperkt, de bevoegdheid der gewestelijke vertegenwoordiging niet overschrijdt. Door de polen in Londen wordt een adres geteekend. ten einde van den Keizer van Rusland bij zijn aanstaande komst te verzoeken, hun te vergunnen om naar hun land terug te keeren. Lagerhuis. Den 28 is een voorstel van den iersohen {home-rule) Afgevaardigde Blennerhassettom de spoorwegen in Ierland in het belang der veiligheid van het reizende publiek, der goedkoopheid en der betere dienstregeling, voor rekening van den Staat over te nemen, met 241 tegen 36 st. verworpen, nadat het door den tegenwoordigen en den vorigen minister voor Ierland bestreden was. Daarna is een tegen voorstel van den heer Goldsmidverklarendedat de koop uit een financieel oogpunt ondoeltreffend zou zijn dat bij bet aantal te begeven staatsambten bedenkelijk vermeerderen zou en dat hij de werkzaamheden van bet Parlement over matig zou doen toenemen, met 235 tegen 59 st. aangenomen. Den 30 zijn de posten der begrooting van marine bijna alle aangenomen. De vorige minister van marinede beer Goschenbetoogde, dat indien Engeland morgen aangevallen werd door de 3 voornaamste zeemogendheden der wereld het zich onmiddelijk in het Kanaalde Middellandsche-zee en de Chineesche-zee zou kunnen staande houdenbiryien 6 maanden de handelsvloten zijner vijanden van de zeeën zou kunnen verdrijven en na 12 maanden aan elk vijandelijk schip eene overmacht zou kunnen tegenstellenzoodat eene alarmisteu-redevoering in het hoold der marine onvergeeflijk was. De heer Hunt antwoordde, dat hij geene verslagenheid had willen verwekken en wel eene suppletoire begrooting maar geene reusachtige uitgaven bedoelde voor het zeewezen, waaromtrent de heer Goschen slechts zuinig had kunnen zijn door het goed beheer van zijnen voorgangeren hetwelk door hem in onvoldoenden toestand was achtergelaten. Uit Klein-Azie wordt gemeld dat aldaar hevige hongers nood heerscht, ten gevolge waarvan alleen in de districten van Angora dagelijks JOUtallen menscken om het leven komen. Don Alphonsus, die, wegens oneenigheden met Saballs en andere partijhoofdenzijn bevel nedergelegd en zich naar Frankrijk begeven had, is in Spanje teruggekeerd en door zijnen broeder op nieuw belast met het bevel over de 4 cata- lonische gewesten, ever Valencia en Opper-en Neder-Arragon. Ir. de provincie Tarrogona zijn 9U00 carlisten door eene kolonne van 2000 man verslagen. In de provincie Albaeeta hebben de benden van Valles, Polo en Aznar eene nederlaag geleden. Den 28 April heeft de maarschalk Serrano de vijandelijk heden hervat. Het ruim 15000 man sterke corps van den genl. Concha (in de 3 division Echague, Martinez Campós en Reyes verdeeld) maakte, door de bewegingen van bet gros van het leger onder den maarschalk ondersteund zich meester van las Munecaslas Oort-es en andere positiën der linie van Balmasedadie door 18 bataljons carlisten, onder bevel van genl. Lizarraga, verdedigd werd. Den 29 werden de bewe gingen krachtdadig voortgezet, den 30 de hoogten van Bal maseda bezetwaardoor de carlisten genoopt zijn hunne ge duchte positiën bij S. Pedro Abanto S. Puentos, S. Juliana en Galdamas op te geven. Den 1 Mei rukte Serrano Por- tugalete binnen en gingen 2 divisiën onder zijn bevel naar den rechteroever der Nervion over; de carlisten ontruimden Castrejana maar verdubbelden de hevigheid van bun kanon vuur tegen Bilbaodat krachtig antwoordde. Het derde legercorps ouder Concha rukte inmiddels voort over Pio Santa Agueda en ontving den 2 van eenige vrijwilligers uit Bilbao bericht, dat de carlisten al hunne stellingen veriaten hadden. Op bevel van Serrano trok bij dadelijk de bevrijde stad. waar groote blijdschap heersehte, binnenwerwaarts hij den vol genden dag door den maarschalk met het gros van bet leger gevolgd werd. Het ontzet kwam Per rechter tijdwant reeds 6 dagen heersehte gebrek aan graanliet eerste kon vooi kwam in den ochtend van den 2 de stad binnen. Bij de gevechten hebben de troepen 12 kanonnen ver- meesterd en een groot aantal krijgsgevangenen gemaakt. Van carlistisehe zijde wordt gemelddat bet leger Van den Pre- tendeut op Durango teruggetrokken ismaar zeker is bet. dat bierbij groote verwarring gebeersebt heeft, en dat talrijke vluchtelingen zich in verschillende richtingen verspreid hebben en ook in de transche grensplaatsen aangekomen zijn. Serrano en Topete zijn spoedig naar Madrid teruggekeerdterwijl Concha tot opperbevelhebber van het noorderleger is benoemd. Te Madrid is wegens de behaalde zege de gedenkdag van den opstand tegen de fransche occupatie (2 Mei 18U8) met dubbele geestdrift gevierd. In den avond van den 2 was de stad schitterend verlicht. De stedelijke raad is den minister van oorloggenl. Zabala, zijne gelukwensohen gaan aanbieden. De minister Minghetti heeft den 23 in de Kamer de over eenkomst met de Maatschappij der Zuiderspoorwegen toege licht en gezegd, dat zij eene vermindering van 60 miljoen in het budjet van i874/75 zal teweegbrengen. Voorts heeft de minister zijne financiëele wetsontwerpen verdedigd, die de inkomsten met 50 miljoen moeten vermeerderen. De minister heeft eene hervorming der grondbelasting en der ueeijnsen toegezegdmaar verklaarddat geene belasting kan worden afgeschaft voordat bet evenwicht tusschen in komsten en uitgaven verkregen is, welke verklaring levendig is toegejuicht. De Kamer heeft den 29, met 162 tegen 96 st,., bet wets ontwerp tot wijziging der inkomstenbelasting, waarvan eene meerdere opbrengst van minstens 4 miljoen fr. verwacht werd aangenomen en vervolgens de discussie tot wijziging der belasting op bet gemaal aangevangen. De aartshertogin Elisabeth van Oostenrijk, zuster der Ko ningin van Belgieis den 5 in den Haag aangekomen en aan de station ontvangen door den Koning en de Koningin, die haar vergezelden naar het Hötel-Paulez waar de prins v. Oranje haar later een bezoek bracht. H. K. H. dineerde ten hove en woonde 's avonds met de Koningin en den prins v. Oranje eene soirée bij ten huize van den baron v. Brienen. Den 6 maakte zij met, de Koningin een uitstap naar Leiden, alwaar bij prins Alexander gedejeuneerd werd. Prins Hendrik gaf ter harer eere een groot diner. Den 7 is zij naar Duitscb- fand vertrokkendoor de Koningin tot Arnhem begeleid zijnde. Verkiezingen. Tot leden der Prov. Staten van Noord holland zijn nieuw gekozen de hperen te Amsterdam H. J. C. Bienfaitmr. ff. F. Pijkersmr. P. R. Feith, mr. S. J. HingstJ. C. floynck v. Papendrecht en E. v. Kempente Zaandam T. Duyois Jz., te Schagen H. Koomen. Staten-Genbraal. De minister van oorlog heeft bet wetsontwerp betreffende de inkwartieringen iugetrokken. De regeering heeft een wetsontwerp ingediend tot. wijziging in de straffen, bedreigd tegen bedelarij en landlooperjj. De 2'. Kamer beeft den 5 het, wetsvoorstel van den heer v. Houten met 64 tegen 6 st. aangenomen. Art. 1 (bet is verboden kinderen beneden de 12 jaren in dienst te nemen of in dienst te hebben) is goedgekeurd met 46 tegen '26 art. 2, bevattende vrijstelling van het verbod om te arbeiden voor jongens in fabrieken van 10 tot 12 iaren, is verworpen met 50 tegen 18 st,., terwijl op art,. 3, bepalende de niet- toepasselijkbeid van het verbod op huis- en veldarbeid, ver richt door kinderen die geregeld onderwijs ontvangenmet 43 tegen 28 st. is aangenomen een amendement van den heer v. Zuylenstrekkende om die voorwaarde te doen vervallen. Verscheidene andere amendementen zijn afgewezen. Den 8" is het ontwerp tot wijziging van art. 480485 van bet Burg. Wetb., nopens de beperkte handlichting, met 45 tegen 10 st. aangenomen en de Kamer daarna op reeès ge scheiden Benoemingen. Tot heemraad van den polder Waard en Groet is benoemd C. de Graaf; tot heemraad van het dijks- bestuur van Wieringen J. Tijsen Mz. Spoorwegen. Den 30 is door de directie enz. der Holl. Spoorwegmaatschappij met goed gevolg een proefrit over den Oosterspoorweg gedaan. Feesten. Den 3 is te Enschede bet „Volkspark" inge wijd door een optocht der fabriekarbeiders en versiering en verlichting der naar het park leidende straten. Te Groningen beeft de jaarlijksche feestcommissie zjch be reid verklaard tot regeling van bet feest van 12 Mei, nadat eenige invloedrijke ingezetenen nog/ J100 bij inteekening hadden bijeengezameld, zoodat er thans/1900 beschikbaar is. Het programma bepaalt zicli tot muziekuitvoering van bet corps der schutterij, harddrai er(j, avondconcert en vuurwerk. De vcreenigde handboogsclmtterijen in Noordbrabant zul len den Koning een drinkbeker aanbieden de onderwijzers in N. Indie een album met,javaansche typen en landschappen, de diamantwerkers te Amsterdam een album met t.eekenin- genhunne werkzaamheden voorstellende. In Noordbrabant is voor het nationaal huldeblijk bijeen gebracht, f 17,200, in 62 gemeenten van Noordbolland /ll.604. Te Zwolle is er f 839 voor ingeschreven. Het luxemburgsche geschenk zal bestaan in een prachtig bewerkt antiek schildvoorstellende de Aegishet schild van Zens. De Koning en de Koningin zullen den 15 deel nemen aan een door de gemeente 's Gravenliage in het gemeentebadhuis te Seheveningen aangeboden feestmaal. TeVenlo zullen de feesten den i'2 beginnen en op den 14 wor den bijgewoond door 400 „turners" uit. Duitschlaud, die met- liet „Turnergezelschap" aldaar een gymnastiekfeest zullen houden. Eene aanvraag om eene subsidie van f 200 is door den ge meenteraad afgeslagen. In verschillende gemeenten zullen de volgende festiviteiten plaats hebben Kuilenburg. 12 Mei. Kinderoptocbt, parade der schutterij, volksspelen, muziekilluminatie. 13 Mei. Harddraverijen. Tilburg, 17 Mei. Voordracht door leerlingen der Rijks II. B. School, feestrede van den leeraar A. Sassen, zJhgen van de liedertafel Souvenir des Montagnards. 18 Mei. Groote optocht met, 7 praalwagens, zanguitvoeringen door al de mu ziekgezelschappen, bals, illuminatie, vuurwerk. Leiden, 11 Mei. Kinderoptocht, volksspelen, orgelconcert, muziekuitvoeringen, illuminatie. Kampen. Onthaal van de kinderen der stadsscholen, uit- deeling van warme spijzen aan de armen, illuminatie van eenige publieke gebouwen, de eerepoor en en de IJselbrug. Van stadswege beeft de ieestcommissie over 701)0 te be schikken; de ingezetenen zullen algemeen illumineeren. Amersfoort, 15 Mei. Volksspelen, illuminatie, vuurwerk, kinderfeesten, muziekuitvoeringen. De gemeenteraad heeft 500 verleend, door de ingezetenen is omstreeks 1200 bijgedragen. Utrecht, 11 Mei. Feestrede van prof. v. Oosterzee, uitrei king van medaljes aan 150 verdienstelijke leerlingen der ver schillende scholen, muziek- en zanguitvoering, tentoonstelling van platen, betrekking heibende op het Huis van Oranje voorstelling der rederijkerskamer, vauxhal in Tivoli. 12 Mei. Saluutschoten, parade, komst en vertrek van den Keizer van Rusland, optocht, muziekuitvoering op het Vreeburg, vuur werk, nachtfeest in Tivoli. Leeuwarden, 12 Mei. Parade, roeiwedstrijd, gymnastiek feest, militair assaut, velocipède-rijden, mastklimrnen, tooneel- voorstellingmuziek en illuminatie om den cocagaeuiast. 13 Mei. Gecostumeerde optocht (intocht van Willem I te Dordrecht), boegsprietloopen enz., 's avonds de optocht bij fakkellicht, vuurwerk. Op beide dagen ontliaal van 2600 kinderen op de scholen voor miugegoeden. Arnhem. 11 Mei. Groote taptoe en optocht met fakkels. 12 Mei. Saluutschoten, feestzang door 290 kinderen op de Markt, volksspelen op 2 pleinengroote optocht met 21 praalwagens, algemeene illuminatie, vuurwerk op den Rijn. 13 Mei. Matinee musicaie, concert en bal in Musis Sacrum vuurwerk op het Velperplein. Gouda, 11 Mei. 's Avonds, vocaal en instrumentaal con cert, 12 Mei, Koraalmuziek op den kerktoren, klokkenspel, opening van het stedelijk muzeüm van oudhedenparade historische en allegorische optochtmuziek op de Markt' en op eene verlichte boot op de Gouwevuurwerk op de Markt. 13 MeiGezang van 2500 schoolkinderen op de Marktoptocht, door de stad naar liet feestterrein met mu ziek en eerewacht te paard. Meppel, 19 Mei. Muziek op den toren door het, corps der schutterij uit Zwollefeestrede in dc Groote kerk parade openbare muziekuitvoering, allegorische optocht. Enschede. Klokkengelui en saluutschotenparade, optocht (de intocht van prins Maurits aldaar 19 Oct. 1597 de toestanp van Enschede in 1874), 's avonds herhaling van den optochtvuurwerk concerten en bals. Akersloot, 18 Mei. Volksspelen, harddraverij, vuurwerk. Amsterdam, 11 Mei. Intocht, des Konings (eerewacht, van 74 leden), serenade van Amstels Mannenkoor. 12 Mei. Can tate in de Nieuwe kerk, aanbiedingen der adressen en hul deblijken aan den Koning, komst van den Keizer van Rusland, historische en allegorische optocht (historische groepen van 330 gecostuineerden (15721745) en 37 afdeelingen). feest maal in het Paleis voor Volksvlijt, vuurwerken op het IJ en den Amstel illuminatie (van stadswege de Hoogesluis, de waag op de Nieuwmarkthet Frederiksplein, het monument op den Dam, het stadshuis en liet Koningsplein). 13 Mei. Aubade op den Dam door de weeskinderen, aanbieding van 'den gedenkpenning, het kindergeschenk en het schutterijge- sclienk, wedstrijd uitgeschreven door Neerlands Burgerwacht (tot 19 Mei), harddraverij in de Plantage, volksvermaken op het Funen, aan de Raambarrière en op het Amstelveld; gala voorstelling in den schouwburg (cantate van H. Binger en H'einzeen «Litgaanu van Glanor). 14 Mei. Bezoek der kon. familie aan den dierentuin. De Keizer van Rusland wördt. den 12 aan de feestelijk ver sierde station te Venio opgewacht door den prins v. Oranje. komt te Amsterdam 12,55 en vertrekt 4.20, vergezeld van den prins naar Vlissingen waar hem een souper zal worden aange boden. Te Middelburg zal, wegens de komst van den Czanr in bet naburig Vlissingen, bet, kroningsfeest den 13 gevierd worden. Staats-loterij. Trekking der 5*. klasse2e. week. No. 8090 500U0 No. 1112 f 2000, No. 340. 1246, 2778, 3315, 4028, 7573, 8822, 8995, 9561, 13836, 14583,14793, 14979, 18911 19554, 19645 1000. Kolonibn. De luit.-genl. v. Siaeten is met zijnen staf in weistand te Batavia aangekomen. Aan hem is toegestaan, aan de nederlandsclie militaire hoofdvestiging in Groot-Atchin, staande op bet terrein van den kraton der vroegere Sultans, den naam van Kot.ta Radja t.e geven Op Poeloe Bras zal een vuurtoren gebouwd en een steenkolen-depót gevestigd worden. De ontbinding der liedertafel Arionmnakt alle weerlegging van het door H. M. I. in de Alkm. Cour. v. 3 mei j 1. ingezondene nodeloos. Teegenover het voldongen feit is de redeneering on vruchtbaar, onvruchtbaar zelfs de klacht dat sommiger weerzin om zich te laten adviseeren meenigmaal den dood na zich sleept van vereenigingen die, bij wat minder hooggevoeligheid en wat, meer aan den ijver toegevoegd verstand van enkele harer leeden, in plaats van te sterven, tot schoneren bloei zich zouden heb ben kunnen ontwikkelen. Arton, dat in zo grote mate ge wonnen had seedert het zich de hulp der dameszangvereeni- ging had verworven, was, door die vereeniging en nog eenige andere zaken, rijp voor het laatste. Onverstandige teegen- werking heeft tot, het eerste gevoerd. Zij mogen toezien die dat hebben uitgelokt. Man r nu Zulke zaken geschieden niet zonder veeten te wekken. Eenige leeden der ontbonden liedertafel hadden begeerd dat zij zich zou vervormen in een afdeeling der "Maatschappij Tot bevordering der Toonkunst." IS u zij is heengegaan wordt de oprichting daarvan des te wenschelijker. Maar het staat te vreezen datten gevolge dier ontbinding de pogingen daartoe, van sommiger zijde, slechts te feller bestrijding zullen vinden. De inzender C. F. (Alkm. Cour. 12 apr. j.l.) beeft dat reeds getoond toen een gelukkiger oplossing nog moge lijk was, maar seedert. niets gedaan om zijne insinuatie meer dan beschuldiging eenigermate te staven. Hem is daartoe de tijd gelaten. In 't openbaar, en van aangezicht tot, aan gezicht is hij er toe uitgenodigd. Nu hij desnietteegeustaande eemnaandlang zweegvordert het belang der zaak de aan wijzing der onjuistheid van hetgeen hij vroeger schreef. W a t de M. t. B. v. T. zich voorstelt kan door ieder be langstellende worden geleezen op haar bewijzen van lidmaat schap. en zal om nu niet te uitvoerig te worden, in een volgend artikel worden meêgedeeld. H o e ze dat doet, en daardoor een europeeschen goeden naam zich heeft verworven, is slechts onbekend dengeenen die niets van haar weeten. Desniettemin noemt C, F. haar kortweg "de Maatschappij tot "benadeeling (1) der toonkunst in Nederland." Trou wens, en dit strekt nog eenigszins tot zijn verschoning, niet op eigen gezag. Hij laat den last van 't bewijs voor reekening van een door hem aangehaald Maandblad. En wat blijkt nu uit deezen zijnen zegsman? Dit: dat de bekende mr. JP. Amersfoordt uit de Haarlemmermeer, een man vermaard om zijne énergie maar heelaas ook om zijn ijdel- heid, wiens echtgenoot, een onzer verdienstelijkste dilettan tes, een oratorium gecomponeerd had, zich gekrenkt voelt wijl de rotterdamscke afdeeling der Maatschappij dat oratorium niet heeft willen uitvoeren, en nu, uit deeze weigering van ééne afdeeling, teegen geheel de maatschappij de besehuldiging destilleert dat ze //stelselmatig n e e d e r- "landsohe (2) toonkunstenaars uitsluit," Dit was door mr. A. gesclu-eeven in het Handelsblad van 4 deee. j.l.; werd in het Maandbl. v. h. Need. Nationaal Zangersboncl van 1 jan. d.a.v. overgenomen; greetig door laatst.gen. redactie geëxploiteerd als een bewijs van »de in "het algemeen door de M. v. Toonkunst onvoldoende waar- //deering van neederlandsche toonwerken"; enklaar is Kees! in haar volgend nummer plaatst ze flinkweg een inge zonden stuk onder het opschrift »de Maatschappij tot be nadeeling der toonkunst »enz.", waarvan nu, op zijne beurt, en zijne wijs, C. E. gebruik maakt bij zijne tee- genwerking eener wënschelijke zaak. Zo komen de leugens en de onbillijke beschuldigingen in de wereld 1 Wantwat de feit.en zeiven betreft, hebben de verschillende afdeelingen der Maatschappij van Toonkunst, in de twaalf jaren 18621873, in 53 uitvoeringen, 25 vocale en eevenzoveel instrumentale composities van neederland sche of in Neederland gevestigde toondichters, de eersten 48 malen, de anderen 28 malen ten gehore gebracht, en daar onder een //Hymne" van de reeds genoemde mevr. Amers foordt, (te Arnhem op 2 deeeemb. '79), die desweege teevens van de Maatschappij het door deeze daarvoor bestemde eer bewijs ontving De opgaaf dier werken heb ik bij den uitgeever der Alkm. Cour. voor belanghebbenden ter inzage neergelegd. In bet volgend artikel: wat nu verder deeze toonkunst benadee- lende Maatschappij al zo tot benadeeling van haar slachtoffer doet. H. (1) (2) I k spatieer. Tot commies 3e. kl. bij de posterijen is benoemd de heer H. Helling, surnumerair. Het examen als hoofdonderwijzer is voor de prov. com missie in Noordnolland met goed gevolg afgelegd door de hulponderwijzers C. de Beer en G. Visser alhier. Tot leden der commissie voor de dit jaar te Haarlem afteleggen eindexamens der hoogere burgerscholen in Noord- holland zijn benoemd de beeren A. van Uven IV. van Ra venhorst en K. E. Scheld, leeraren aan 's Rijks hoogere bur gerschool alhier Bij de verkiezing van een lid voor de Prov. Staten van Noordholland in het kiesdistrict Alkmaar zijn ingeleverd 404 stembiljetten, waarvan 3 van onwaarde, en uitgebracht 262 stemmen op den heer mr. P. F. van Leeuwen, 128 op den lieer P. A. v. d. Drift en 11 stemmen op 7 andere per sonen, zoodat, eerstgenoemde is verkozen. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Zondag, 10 Mei, des namiddags t.e 6 uren, in den Stadshoui, de navolgende stukken worden uitgevoerd I. Revuemarsoh van Slrebeuger. 2. Ouverture la fête Ve- netienne vau Patrie. 3. Hortense Polka van Brilfaux. 4. Fantaisie (Belisario) van Donizetti. 5. Ouverture (Das Nacht- lager) van Kreutzer. 6. Adelaide Walzer van Lamotte. 7. Icli wollt, meinëLieb ergösser. Lied van Mendelssohn. 8. Fan taisie (La title de Md. Angot.) van Le Cocg. B URGE R L IJ K E STAN D. ONDERTROUWD. 7 Mei. Philippus Peen wedr. van Petrovella van den Burg, en Geertruida Johanna Muileboom, wed. van Sander Blom. Jacobus Gerardus Stoel, te Amsterdam, en Petronella Stoelte Alkmaar. Dirk Blokdijk laatst wedr. van Henderika Baay, te Alkmaar, en Ikilhelmina Elisabeth de Geest, laatst wed. van Jacob Deulte Amsterdam. Josephus Leonardus Motthé e Anthonia tierarda Veel. Johannes Gerardus Veel en Trijntje de Groot- 8 Hendrik Gerardus Burkunkte Alkmaar, en Maria Elisabeth Ronhebcl, te Leimuiden. Jan Fortuijn, wedr. van Luwet.je Bos, te Krommenie, en Antje Butter, wed. van Willem Orij te Alkmaar. GETROUWD. 3 Mei. Gerrit Kraakman en Trijntje Bloothoofd. Johannes Cornells van Gijsenwedr. van Petronella Roelofse, en Guurlje Bruns. Hermanns Maria Frankemólle en Maria Anthonia Jacobse.Jolian George Fredrik Kuter en Cornelia Dekker. Willem Martinus van Leeuwen, wedr. van Agatha Janneke Maria Mars man en Hillie Zein. Jan Snijderswedr. van Trijntje de Haas, en Elisabeth Pauw, laatst wed. van Johannes van Hemert. Adrianus Wolzak en Margaretlia Maria Jansen. GEBOREN. 1 Mei. Theodora Helena, D. van Dirk Roozendaal en Sara Margaretlia Deijlius. 2 Nicclaas, Z. van Christoffel Pieket Weeserik enLijs- bet.li Storm. 4 Johanna Maria, D. van .Johannes Gerardus Ipenbur en Maria Alida Elstrodt. Armanus Marinus, Z. van Jacob Boon en Jansje Hulst. Johannes Hen drik, Z. van Willem Dumans en Willemina Sonneveld. 5 Johannes, Z. van Nieolaas Stuijf bergen en Antje van den Berg. Willem, Z. van Pieter Verhoeve en Antonia Maria Spijker. Christiaan Johannes, Z. van Johannes Frederik Keijsper en Catliarina Veel. 6 Maria Sophia, D. van Lourentius Jacobus Luycx en Anna Catharina Willenborg. Pieter, Z. van Ge rard Hendrik Raat en Cristina Sophia Cliarlotta van der Lee. Johanr.es FrcdericusZ. van Thimotheus Johannes van Vegten en Maria Tromp. 8 Casper Herman Julius, Z. van Wilhelm Julius Bulise en Aggestina Wilhelmina Johanna Scheepens. OVERLEDEN. 4 Mei. Arie Stikkel, 82 j. 5 Margaretlia Maria, D. van Hermanus Bos en Catha rina Maria Schroder, lm. Franciscus Johannes, Z. van Gijsbert Snel en Johanna Wilhelmina West- koff, ruim 4 m. 6 Johanna van der Sloot, 46 jAlida Jacoba var. de Pelde, echtg. van Jacob Cornelis Vonk, 58j. 7 Immetje Maria, D. van Jacobus de Geus en van wijlen Maria Magdalena Elfrink, bijna 20 j. Alkmaar 4 Mei. Aangevoerd 263 vette Kalveren f 32 a 85, .15 nuclit. dito 7 a 12, 1 Schaap f 40, 89 vette Var kens 38 a 56 ets. per kilogram. 8 Mei. Kleine kaas 35, commissie 31,50, middelbare f 31, laagste prijs f )6, aangevoerd 313 stapels, wegende 61436 kiiogr. Ter graanmarkt aanuevoerd '255 hectoliters, Tarwe 12 a 13,35, Gerst f 7 a 8, idem Chev./8.50 a 9,25, Haver 4,50 a 5,75, Paardenboonen f 7,75, bruine dito 10,50 a 12, Erwten: groene ƒ15. 9 Mei. Aangevoerd 3 Paarden ƒ45 a 80, 13 Koeien f 170 a 195 64 nuclit. Kalveren f 3,50 a 16, 964 Schapen 28 a 35, 2270 Lammeren 6 a 15, 15 Geiten 4 a 10, 26 kleine Bokjes 0,40 a 1,50, 340 magere Varkens f 10 a 25, 454 Biggen 5 a 7, Boter per kop t 0,75 a 0.82J. Edam 2 M.ei. Kleine Kaas 20 a 33, verkocht 22 stapels, wegende 4318 kiiogr. 7 Mei. 325 Stukken Boter hooi 1,20 a 1.30, gras 1,32 a 1,38 per P., Kippeneieren 2,50 a 3 per 100 stuks. Enkhuizen 6 Mei. Kleine kaas 29 a 35, verkocht 29 stapels, wegende 6927 kiiogr., Karweizaad ƒ2Ia 22 per 50 P., Mosterdzaad 17 a 17,50, grauwe Erwten 12 a 14, Bruine boonen 12 a 13 per mud. Haarlem 4 Mei. Roode Tarwe/11,50, Witte dito/10,50 a 12.75, Haver 5,50. 196 Paarden 100 a 700, vlugge handel. 6 Mei. Aangevoerd 3 KoeieD 150 a 180, 1 vet Kalf 45, 32 n. Kalveren /6a 10, S4 Schapen 24 a 3627 Lammeren 7 ft 10, 3 Varkens 46 a 48 cents per P., 7 Biggen 5 a 6. Kleine kaas f 28. verkocht 61 stapels, wegende 13520 st. Hoorn 7 Mei Kleine kaas 35, Commissie 34, Middel bare 34, aangevoerd 187 stapels, wegende 47041 kiiogr. 9 Mei. Aangevoerd 3 heet. Gerst f 7,7b. 2 heet. Haver 6,50 25 heet. Boonen bruine ƒ14, wi te J 2 paarden f 9, 3 heet. vale Erwlen 10, op mouster verkocht: Mos terdzaad 18, 15 Paarden 90 a 200, 200 Koeien 150 a 350, 40 Kalveren f 5 a 15, 150 Schapen 20 a 40, 2500 Lammeren 19 a 16, 40 Varkens f 12 20, 10 Zeugen f 25 a 45, 470 Biggen 2,50 a 8 90 Bokken ƒ0,70 a 6,50, 45 Geitén ƒ0.90 a 82700 V oppen Boter 1,20 a 1,35 per kiiogr., 18000 Kipeieren f 2,60 a 2,65 7500 Eenden eieren 3,30 p. 100. Medembtih 6 Mei. Kleine kaas 33,50aangevoerd 79 stapelsBoter i ,38 per kiiogr., Kippen-eieren f 2,80 Eenden dito 3,20 per 100 st.nks. Purmerende 4 Mei. Aangevoerd 1446 Koeien. 5 Mei. Wegens de jaarmarkt geen kaasmarkt. Boter 1,20 a 1,32 J 52 Runderen, 120 vette Kalveren 0,60 a 0,90 per kiiogr, 127 nacht., dito /6a 18, 52 vette Varkens 0,46 a 0,56 per kbogr., 50 magere dito 12 a 18, 428

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 2