m m t&|arlge üclilicrccniging Attentie. HET KANTOOR Zilveren Kroningsfeesten. Amsterdam. Openbare Verkoop ing, Voorloopige Aankondiging.- AANBESTEDING Leest K laar Schoenwerk Buitengewone Voorstel I i ng knappen Jongen. Concert, BE NIEUWE WINKEL, Langestraatbij de noultllstraat. Schroefstoombootdienst GERRS. ZUR MUHLE.N. Dinsdag 12 lilci zal de boot in plaats van 's middags 3V, uren 's NACHTS 12'A uren van Amsterdam naar Nieinvedien vertrekken. Zaadmarkt, f CDj IJT PRM A IV naast de C, 459. IJ JVLItiYlAii y Korenbeurs. llflfllillllfllll SAMSASMIAUMS LEYERS BRUiKLAUS. 7H 65; 145 13; 3 ÖuKricutisn. 50jarige üchtvereeniging JAN PRIKKER CATARINA duinmeyer TO t5|arige Echtvcreeniging. tS Sójarigc Uchtvercrniging WILLEM BOUMAN m Sajarige Dcliticreenigiiig C. P. BOONTJES tójarlge Eelitvcrceniging J. ALBADA JELGERSMA. Ül van |g| ^jj| T. VAN DER SLUIS. m odendake viiRatiiiii.vi;. Krik ten behoeve van het Hoogheemraadschap der UITWATERENDE SLUIZEN. en Mchoenmakcrsrournitiiren der Blctlci'fjkerskanicr „Amicitia" COMCERT Ensr BAL. is verplaatst naar het Ritsevoort. lWWYx ONTVANGEN eene mooie sorteering Kleedjesstoffen en Katoen tjes eene groote partij Marseiljes en Keper alsmede een partijtje Dubbeldraads voor boezeroenen van at 15 ets., goede kwaliteit, Pi- lowsBevertien en BroekstofFen beschadigd, die tot spotprijzen zuilen worden verkochteene ruime keuze in Lakens en Bukskings. ItETIIUItKILJETTEN GELDIG. Ruime sorteering van gegoten en geslagen Kookfornuizen Strijk- kachels, ijzeren Ledekanten, Wiegen, Vuurmanden, koperen, ge- emailleerde, vertinde en andere huishoudelijke benocdigdheden etc. Biggen 3 a fi 2083 Schapen en Lammeren, Kippeneieren 2,70, Eenden-eieren f 3,30 per 100, Kivits-eieren f 0,06 per stuk. Sc/iagen 7 Mei. Aangevoerd 2 Paarden 60 a 100, Ossen 170 a 190 Stieren f 160 a 240 350 Geldekoeien 140 a 280, Kalfkoeien 180 a 240, Vaarzen 110 a 150, Hok- kelingen f 70 a 90 25 nuchtere Kalveren t 4 a 12, 950 Schapen f 28 a 36 1050 Lammeren /8a 13, 8 Bokken en Geiten 0,50 a 7 25 magere Varkens f 10 a 24, 90 Big gen f 3 a 7 360 Boter f 110 a 1,20 per kilogram, 20 Kaas 0,40 a 0,50, Kippen-eieren 2,50, Eendeneieren ƒ3,50 per 100 stuks. Schiedam 7 Mei. Moutwijn t 14,75. Jenever f 20.25. Londen 4 Mei. Aangevoerd 400 Runderen 6.2, 26000 Schapen en Lamm. 5.6, 200 Kalveren 6, 100 Varkens 5. 7 Mei. Aangevoerd 1000 Runderen 6.2, 11000 Schapen en Lammeren 5,6, 500 Kalveren 5, Varkens 5. Hederl. C. N.Sch. dito dito dito dito Spanje, Obligat. dito Binnenl. Portugal 1853 Rusl. 1798-1816 Oblig.-leen. 1864 dito 1866 Aand.Z.Rs. 1864 dito dito 1866 Oostenr. Obl. inp. dito in Zilver Aandeelen 1854 dito 1860 dito 1864 Turk. ObU-1865 Egypte ^1868 Amsterdam 9 Mei. Lpct. pet. 59- 71 93; 18- 14' 44J 101 1005 ÏOO; 274 605 64; 554; 142 43- 775 pet. N. Amerika 1 882 dito 1885 Brazil. Obl. 1865 5 MexicoOhi. 1851 3 Maatsch.expl. Staats-sp. Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet,. Russ.Sp. "Jelez" 5 Aand. Balt.-Spoorweg lllin.Cent.-Spw. Mts. Ct. v. Aand. Chicago N. West Cert. St. Paul&Pacifics Spoorw.Obl. 2«S. 7 pet. Union Pac. Hoofdl.6 Chicago Z.W. 7 Obl. L.G. Maxw. 6 v St.Vincent.Br.7 Alt.Miss Ohio 7 995 IOI5 98 lil; 244 126 521 33» TANDPIJN. Voor tandpijn bestaat geen beter middel dan een parfu merie, genaamd Eau d'Anvers van den heer Aug de Marbaix, te Antwerpen. Men giet van deze parfumerie herhaalde malen een of twee droppels in de holte van den tand, door middel van een buisje. Allen die het Eau d'Anvers voor deze kwaal gebruikt hebben, hebben zich er zeer wel bij bevonden. van fï Hunne dankbare Kinderen Behmcd- en Kleinkinderen.fj j Alkmaar, 6 Mei 1874. (lp den 9 Mei mochten onze geliefde Ouders F. van DIJK en M. WESSELING hun SOjarlg llli%vc!{jksfees< her denken. Hunne dankbare kinderen en Alkmaar, 1874. behuwddochter. Heden herdenken onze geliefde Ouders tff T. BAAS en W. de GRaAFF hunne Hume dankbare Kinderen en Alkmaar, 6 Mei 1874. Behuwdzoon. t)<?v_75c5VJ'f»öOo0^3ocC3oo^3coC. n-\>, 0O00C! )oo£3oöOoó( )ooÖo van en oq8 ELISABETH van KLEEF. Hunne dankbare Kinderen. ov/c Alkmaar 6 Mei 1874 oC JC O van en M DEKKER. Hume dankbare Kinderen en BehuwdkinderenfSÊ> Zijpe, ti Mei 1874. ooOooOook 2oC3o5^3co^3oo^3gc5^3o fcöaüsa van J. A. VAN DEN BOSCH O >v3l pUb Alkmaar, 6 Mei 1874. fg J. HOUTKOOPER ||g Hu me dankbare Kinderen, lÜ1 Sint Pancras, 7 Mei 1874. H>| Ondertrouwd D. van de POL, van Alkmaar, en M. de JONG, van Harlingen. Zaandam7 Mei 1874. Getrouwd CORNELIS VIS AALTJE van TWUIJVER. AN DRIES ME ETER Jr. en MARIA BART HA VIS, die hun dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ontvangen. Limmen, 3 Mei 1874 Getrouwd C de GEUS en G. O LIJ. Schermeer. 3 Mei 1874. Getrouwd: Schermeer, 6 Mei 1874. P. SMIT Cz. en A. KOS. Den 27 April is bevallen van een welgeschapen Zoon A. E. PIJ KEREN RADEMAKER. Alkmaar. Revallen van een welgeschapen Zoon A. W. J. SCHEEPENS, echtgenoot van J. VV. BUHSE. Alkmaar, den 8 Mei 1874. Nog treurende over het kort geUden verlies mij ner geliefde dochter LIJSBET, trof mij heden op nieuw een gevoelige slag, door het overlijden mijner geliefde jongste dochter JANNETJE, na een laug- durig doch geduldig lijden in den ouderdom van ruim 20 jaren. Wed. P. BAS, Burgervlolbrug, in de Zijpegeh. Leeflang. 24 April 1874. Tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen overleed heden na. een treurij-, doch geduldig lij den mijn geliefde echtgenoot AR IE BALDER Jbz., in den ouderdom van 57 jaren en 7 maanden Zijn heengaan was zacht en kalm in de hope des eeu wigen levens. Broek op LangedijkAAGJE KIST. 2 Mei 1874. Wed. AR1E BALDER Jbz. Heden overleed alhier, in den gezegenden ouder dom van ruim 82 jaren, de Heer A. STIKKEL. Op verlangen van den overledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw gedragen worden. Alkmaar, Uit aller naam 4 Mei J874 N. STIKKEL. Heden overleed na eene korte doch ernstige ongesteldheid, mijne geliefde oudste Dochter 1M- MÊTJE MARIA, in den nog jeugdigen leeftijd van bijna twintig jaren, diep betreurd door mij en hare broeders en zusters, daar niemand kan beseffen wat wij in haar verliezen; maar wij berusten in den wil des Allerhoogsten die alles ten beste schikt. Alkmaar, 7 Mei 1874. J'. de GEUS. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belangstelling, on dervonden bij gelegenheid onzer vijfentwintigjarige echtvereenigmgbetuigen wij, zoowel binnen als buiten deze gemeente onzen oprechten dank Oterleek, JaN KOK 10 Mei 1874. en Echtgenoote. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ter ge legenheid van ons 25jarig Huwelijksfeest ondervon den, zeggen wij, ook namens onze kinderen en be- huwdkindereu, hartelijk dank. J. A. van den BOSCH. Alkmaar, J. van den BOSCH, 10 Mei 1874. geb. Albada. Jelgersma. Aan allen die mij op 3 Mei j.l. hunne belang stelling hebben betoond, betuig ik bij deze mijnen welgemeenden dank. H. J. SONNE VELT De ondergeteekende bericht bij deze aan zijne geërde begunstigers, dat van af heden, des Zon dags middags na twee uren, zijn WINKEL in Kruideniers- en Grutterswaren Wijn Likeur en Sterken Drank, gesloten ïs. F. KLEINBENTINK JWz., hoek Zij- en Achterdam. Om dadelijk in dienst te treden worden gevraagd GEHUWDE LIEDEN, zonder kinderen, van wien de man als !4octsier en de vrouw als Dienstbode werkzaam kan zijn. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. om contant geld, op Vrijdag, den 15 Mei 1874, des voormiddags te 1 0 uren in het huis vroeger bewoond door J.Kaan, aan de Hoogstraat, te Alkmaar, van illllMKIlll en 1NKDEDEL, bestaande in eene mahoniehouten secretaire, dito tafel en dito kastje, voorts stoelen, tafels, kieeden en karpetten spiegels eene pendule weerglas lessenaareen ijzeren ledekant en bed kachels met toebehooren een elegant kinderwagentje, verder eenig glas en aardewerk eindelijk eenige gou den en zilveren Voornerpen en hetgeen alsdan ter verkoop zal worden aangeboden. Alle3 daags te voren van des voormiddags te elf uren tot des namiddags te vier uren voor een ieder te zien. Zegt het voort. Op nader te bepalen tijd en plaats zal men in het openbaar, voor den tijd van een saizoen verhu ren het Grasgewas van de landerijen, liggende op het Eiland DEN HORNgelegen in 't IJ gemeente Zaandam. op Woensdag den 27 Mei 1874, te Alkmaar, van het leveren van Houtwaren IJzeren WormnageU, Zuilenltazalt en grove De voorwaarden liggen ter lezing te Edam bij den Architect, te Zaandam in de Korenbeurs en te Amsterdam in het Amsterriamsche Koffiehuis. Voorts van des morgens 10 tot 2 uren ter secretarie van voornoemd Hoogheemraadschap te Alkmaar, alwaar ze tevens a 25 cents verkrijgbaar zijn. Door omstandigheden presenteert men UIT DE HAND TE KOOP: een goed onderhouden, ruim en net betimmerd ¥1 inkclliiiis voorzien van alle gemakken, een ruim en vrij land-, duin- en dorpsgezicht, ook zeer geschikt, en met weinig kosten gepaard gaande, tot een stil of toehuis interichten, met Erf en Tuin met vruchtboomen beplant, staande en gelegen aan het vaarwater, op het vrolijkste en beste gedeelte van Egmond aan den Hoef, I Mei, of desverkiezende 1 eerder te aanvaarden Met franco brieven teadres- I seeren aan den eigenaar C. VEENHUYSEN te j Egmond aan den Hoef Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van 9 Mei 1874, is van af den 7 dier maand in staat van faillissement verklaard REIN- DERT KOELEMEIJ, binnenlaudsch koopman wo nende te Anna Paulowna. Tot rechter-commissaris is benoemd de W.E A Heer Mr. W. A. L. Domis, rechter in de gemelde Rechtbank, en tot curator Mr. J. P. Kraakman, procureur alhier. De Curator, Alkmaar, 9 Mei 1874. J. P. KRAAKMAN. Er wordt gevraagd eene D1EHSTBODE, Prot. Godsd., die een burgerpot kan koken en huiswerk verrichten. Adres bij de Uitgevers dezer Courant, die een loopjongen vragen en bij wie tevens een LEEliLBKk op de Druk kei-Ij k an geplaatst worden. verkrijgbaar bij L. WIJDEMaN, Laat, bij de Roomscbe Kerk. Zij, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of boeken onder hunne berusting hebben van wijlen den WelEdel Gestrengen Heer Mr. J. van der DRIFT, worden verzocht daarvan opgaaf, be taling of terugbezorging te doen, vóór den 2D dezer, aan P. A. van der DRIFT. Alkmaar, 9 Mei 1874. TE SCHERMERHORN op Maandag 18 Mei 1874, in de fraai gedecoreerde Zaal van Mejuffrouw de Wed. M. V. 1VANGH opgeluisterd door Muziek van den Heer A. Blaauw uit de Rijp. Na afloop Bij den ondergeteekende is voorhanden eene ruime keuze van lakens, huksking, jassen en broeken, alsmede lliiis- en kantoorjassen, benevens eene ruimekeuze hrabantselie kielen, alles tot zeer civiele pUjs. J. FORTUIN, Alkmaar, Kaasmarkt. MEISJES, eenigszins met het wollennaaien bekend, kunnen direct geplaatst worden, om zich verder te bekwamen. Te bevragen bij den boek handelaar JOH. ROEM; aan hetzelfde adres wordt tevens een Werkster gevraagd. van Mr. A. I». Hid LANGE, Advocaat, op een der beste standen een gemoubelecrdc hoven-voorkamer, tegen bil tjfren prijs. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. A. KOERSEN, Tuinman aan den Omval te Alkmaar, vraagt een Aan H. H. Eereleden, Leden van Verdienste en Kunstlievende Leden, alsmede aan de Damesleden der Licdertaf'cl Arion te Alkmaar, opgericht den 1 October 1847, wordt bij dezen be richt, dat genoemde Vereeniging den 1 Mei 1874 heelt opgehouden te bestaan. Voor den steun aan de Liedertafel verleend, wordt hun hiernevens hartelijke dank betuigd Alkmaar, 5 Mei 1874 De commissie tot liquidatie. NB. Wie iets onder zijne be rusting heeft of te vor deren mochthebbenvan Arion, wordt verzocht daarvan opgave te doen aan den Boekhandelaar Joh. Roem. JOH. ROEM. H. BOSSERT Gzn. A. SMABERS. M. J. DIRKZEN. A. GROEN1ER. te geven ter gelegenheid van het Kroningsfeest, op Maandag 18 Mei 1874, des avonds te 81 uren, door een gezelschap onder directie van den Heer J. M. OTTO van Alkmaar, in het logement's LANDS W ELI AKEN teSCHERMERHORN. Na afloop KAL. De ondergeteekende neemt de vrijheid zich voor een ruim bezoek aan te bevelen. K. OLIJ Ez.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 3