s No. 23. Zesenzeventigste Jaargang. 1874 ZONDAG 7 JUNI. n. op de tie er- lil ©ffictcel CScbccltc Nog eens de censuskwestie eesch os en 0.5U. COcfccltjkschc ficcicittcn Ikuitschland. Ilelgie. Frankr||k. nu Al km I k 1I A A il S (1II IS C IM II A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prys per kwartaal 0,6&, franco per post f O,#O, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 10 Junij 1874-, des middags ten 12 Hre. Aamens den Voorzitter van den Raad, NU HOUT VAN DER VEEN. De volgende personen worden verzocht zich ter gemeente secretarie aantemelden: Karei Eredrik Groot, Pieter de Groot, (Vnthonius de Groot, Mattheus Smolders, Gerrit Troinp, Mar- tinus de Zwart, Jacobus van Aardt, Jan van Arnstel, F. J. pan der Blij, Joh", de Groot, Willi». Henneveld, Jan Krarn- ner, Arie de Ruiter, Franciseus Smit, Elisabeth Steils, Anna Fraijman en Hendrikus Lodewijk Anemaet. Sollieitauteu naar de betrekking van brugopkaalder van ie Rootorensbrug en van de brug over het Luttik-Oudorp, lij de St. Annastraattegen het genot der bruggelden vorden verzocht zich ten spoedigste aantemelden ter ge- neente-secretarie, alwaar zij worden ingeschreven op de daar- foor gereed gemaakte lijst. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekenddat van Maandag 8 tot Zaturdag 13 Junij 1874, van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 urein haar gewoon lokaal op het Stadhuis ter ezing zullen liggen [.Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit-en doorgevoerde voornaamste han delsartikelen gedurende de maanden Januarij, February en Maart 1874. ,-J. Verzameling van consulaire en andere berigten en verslagen itceworne over nÜverheid, handel en scheepvaart 1874, 1 en 2 bij- is eegeven voeSsel 1873- p 5. Verslag over den toestand ran handel, scheepvaart en nij- ivaard d verheid te Amsterdam in 1873. rrl\ f 'l-Verslag van den president en verslag van de Commissa- eu' rissen der Nederlandsche Bank over lf873/74. ieh t Ijljst van Nederlandsche oorlog- en koopvaardijschepen q V met hunne onderscheidings-seinenbijgewerkt tot 1 April UZ. H 1 i 18n- leL Twentsche Bankvereeniging. Verslag ove" het jaar 1873. LJa ee De Kamer van Koophandel en F abrieken te Alkmaar, t ge tegei Mkmaar, F. M. AGHINA, Voorzitter. tezeggeni Junij 1874. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. st de zakei J >en in zijr POSTERIJEN. lie, slecht! Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebrachtdat de van Arion,orreSpondentie voor Ned. O. I., '.ewerzenden per stoomschip ;n 'HOLLAR D,* den 7 Juni a.s., uiterlijk 530 's avonds, dat bij d^lhier ter post moet bezorgd zijnen die voor Ned. Oost- ichón Filedindiete verzenden per stoomschip IV IJBERTONden ;nzoowei-;i Juni a.s., uiterlijk 2 uren 's namiddags mnst schit be Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, door 2 te GOUW E. door der 7-- Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, eten voort-erzoll(*en gedurende de 1". helft der maand Mei 1874. II alleen ®ara Akker, Hofmeester, P. Schijnder, H. Brinkman, A111- C. F. aan-,er8amt Prins. HartsenC. de Graaf, Heerhugowaard 1 niet ovei^®^- Beukelboom, Naarden; Mej. A. Hoorn, Nieuwediep; daarvan*- v- c'er Zeef van Dijk, de Jongh, Rotterdam; Weduwe 0 Fheefr- Marcelis, SliedrechtJ. Stoop, de WilgeJ. Bakker, lid willeb Zandt. st de punt- ^an Hulpkantoren - En daai TJgmond aan ZeeB. A. de Jongh, Alkmaar, tr dat koi SchoorldamT. Borem Sloterdijk. 1 laten kij-"" nu krijger t alles heb- naast C. F ïen daarc 1 1 heeft ut irom Ari- 1 sommig'é Nooit is de houding van de Tweede Kamer tegenover t Ministerie meer «gereserveerd," dan wanneer de cen- kwestie ter sprake komt. Men mag aannemen, dat de geering naar het gevoelen van de meerderheid der Kamer haar ontwerp tot verlaging van den census te ver is ge- „11. In 1850 werd de ceusus voor 512 gemeenten, alzoo lli°. in deHl0r bijna de helft van het geheele getal, op het grondwettig k zou 't beJitli|uurQ vaa f gebracht. De Regeering gaat bij baar eft en ikntwerp van dit stelsel uitoveral waar een zekere klasse er *welden-ai1 ingezetenen ondersteld kan worden dezelfde mate van maat- ihappelijke, inateriëele en intellectueele zelfstandigheid te ezitten als de klasse van ingezetenen die in die 512 gemeenten ngersbond-s kiezers zijn toegelatenmoet ook aan deze klasse het ^esrecht worden verleend, of, zooals Thorbecke het in zijn 't "een hikkende nota uitdrukte: «Waar de census zoo hoog is, dat n 'ij eene laag of klasse der burgerij, even bekwaam als die er '72 ver^ers betalen, van de kiesbevoegdheid uitsluit, daar deaux) me'loet dalen." Gel ij k making der bestaande in Mei '71 "evenredigheid is volgens haar eigen verklaring het oei der Regeering. Ja, heeft vroeger de Kamer in haar ingekome 'r,»'ag reeds geantwoord, er bestaat onevenredigheidin de stedeni waar de census hooger is dan in de kiesdistricten moordt? aar'oe bic steden belmorenzijn klassen der burgerij van >t kiesrecht uitgesloten, in maatschappelijke, stoffelijke en sestelijke onafhankelijkheid voor het minst gelijk staande jet ingezetenen van andere gemeenten die onder de kiezers ijn opgenomen. De census kan daar bij gevolg worden erlaagd. Hoeveel hij kan dalen, moet echter blijken uit een -ader onderzoek. De Regeering meende daarentegen dat een onderzoek noodig was, of eenig nieuw licht zou doen pgaan, maar dat kon worden aangenomen dat in bijna alle emeenten de eensus kan gesteld worden op 20, en slechts 1 43 gemeenten op een hooger bedrag moest bepaald blijven. De Kamer had (lus ongelijk, toen zij vdór ruim een jaar jeweerde dat de Regeering in haar ontwerp een «geheel iieuw beginsel" aannam, en vergat dat de Grondwet den -isus overeenkomstig de plaatselijke gesteldheid wil gere- cld hebben. Ook in haar laatste verslag na het vernieuwd >nderzoekrverklaart de «overgrootc meerderheid' datdeRe- jeering »en «geheel nieuw stekel van kiesrecht" wil vestigen, !LOO. rgen n. niet minder ten onrechte evenwel als in het vorige jaar. De Regeering plaatst zich op hetzelfde standpunt dat een vorig Ministerie volgens de nota van Thorbecke van 23 April 2 872 had ingenomenterwijl echter volgens die nota het onder zoek zich 1ot 47 grootere gemeenten had bepaald, heeft het onderzoek door het tegenwoordig Ministerie ingesteldzich over het geheele land uitgestrektvoor zoover de census er niet op het minimum is gesteld, door uit elk kiesdistrict eenige gemeenten van verschillende bevolking te nemen en daarvan de noodig geoordeelde opgaven te vragen. Dat onderzoek heeft echter niet aan de verwachting vol daan maar voor zij van verwachting spreken, dienden wij eerst vel te vragen, of er eenige gunstige verwachting om trent den uitslag van het onderzoek bestond. Bij de Re- geeriug zeker niet,, want zij oordeelde het onuoodig. De Kamer achtte evenwel onderzoek noodzakelijk, doch hier open baarde zich die groote terughouding, waarop boven werd gedoeld. Ofschoon voor zich geen nader onderzoek noodig oordeelende, had de Minister van Binnenlandsche Zaken ge zegd, is echter de regeering bereid, wanneer de Kamer be paalde punten mocht willen aangeven die naar haar oordeel zouden belmoren te worden onderzochtdat onderzoek in te stellen en met alle haar ten dienste slaande middelen te be vorderen. De Commissie van Rapporteurs meende echter dat van de zijde der Kamer geen punten van onderzoek konden worden Opgegeven en dat het de taak der Regeering was over haar voorstel alle licht, te verspreiden. Men weet. dat eindelijk dc Regeering zich bereid verklaard heeft, ook zon der nadere aanduiding van de zjjde der Kamer het verlangde onderzoek in te stellen. Thans is de uitslag van het onder zoek medegedeeld, en wat na het gebeurde was te voorzien heeft inderdaad plaats. De Minister voegt bij de tabellen, naar aanleiding van dit onderzoek samengesteld, eenige in lichtingen omtrent de wijze waarop het onderzoek is geschied, en eindigt daarop aldus: «In hoever door het ingesteld on derzoek een volledige kennis van de plaatselijke gesteldheid van elke gemeente of district en van den plaatselijken toe stand der kiezers verkregen wordt, meent hij aan het oordeel der Kamer, die het onderzoek verlangde, te moeten overla ten." Volledige kennis Ironie is in deze woorden moeilijk te miskennen. Het antwoord van de Kamer laat, wat duidelijkheid betreft, niets te wenschen over«Het kan niet op den weg der Kamer liggen om, van hoogst onvolle dige gegevens uitgaande, naar het verkrijgen van eenige be paalde uitkomsten te streven. Al wilde zij daartoe pogingen doen, dan zou een aanvulling van het onderzoek noodig zijn, dat geheel buiten haren werkkring en buiten hare bevoegd heid licht. Aandrang bij de Regeering te bezigendat zij het onderzoek zou uitbreinen zou ook niet baten, nu zij geen meer licht verwacht. (Meer licht verwachtte zij ook van dit onderzoek niet). Er blijft dus niet- anders over dan de ont vangen opgave ter zijde te stellen." Ofschoon de overgroote meerderheid van de 43 leden die aan het onderzoek in de afdeelingen deel namen, nog niet de meerderheid der Kamer behoeft te zijn, kan uit dit ver slag in verband met het vroeger uitgebrachte met voldoende zekerheid worden opgemaakt,, dat de Regeeringsvoordrackt niet zal worden aangenomen. Daaraan hebben «zeer vele leden" reeds gedacht en omdat «men het steeds aanhangig blijven der censusquestie storend achtte voor 's lands zaken daar elk nieuw bewiud zich er dadelijk mede zou moeten bezig houden," heeft men naar een middenweg omgezien. Dat ook deze middenweg het gewone kenmerk der midden wegen draagt, van namelijk niet de aangewezen weg te zijn. van strenge beginselen, is natuurlijk. «Velen" verklaarden zich bereid tot een censusverlaging op ruime schaal mede te werken, wanneer men maar niet zoo ver ging als de Regee ring. Zoo werd een tabel ontworpen, waarmee «zeer vele leden" zich konden vereenigen. Voor meer dan 400 platte landsgemeenten is thans de census in Noord en Zuid-Holland, Zeeland en Groningen op f 32, in Friesland op /30, in een gedeelte van Zuid-Ilolland op f 28 bepaald. I)at, laatste cijfer meende men voor alleu te kunnen stellen, zonder gevaar om de ongeschikte kiezers voor de gemeenteraden te zeer te ver meerderen maar ook niet verder te mogen gaan." De ge wone census in de districten Utrecht en Amersfoort zou van f 24 tot 20 kunnen dalen, en in de grootere steden zou het bedrag evenzoo aanmerkelijk verminderd kunnen worden. Het kan niemand bevreemden, dat «verscheidene leden" dien middenweg afkeurden, omdat de Kamer daardoor zou afwij ken van haar eenmaal ingenomen standpunt: onderzoek naar de plaatselijke gesteldüeidwaarop deze tabel evenmin kan gezegd worden te steunen als het voorstel der Regeering. Sommigen gaven in overweging den censusoveral waar hij boven de f 20 ismet een bepaald cijfer te verlagenb.v. met f 6 en in de grootere steden met een hooger bedrag naar evenredigheid. Dat dit plan evenmin een onderzoek naar de plaatselijke gesteldheid tot grondslag heeftspringt in 't oog. Inderdaad gaan deze plannen van sommige Kamerleden uit van de onderstellingdat het verschil van census, zooals het in 1850 is aangenomen op goede gronden steunt, doch dat er in het vierde eener eeuw dat sinds dien tijd is ver streken «vooruitgang in ontwikkeling en beschaving zoo in de steden als op het platteland heeft plaats gehaddie uit zetting der grenzen toelaat."„Daarbij moest echter" aldus redeneeren deze leden volgens het verslag verder «de tegenwoordige regelingals op het grondwettig voor schrift gegrondzooveel mogelijk behouden blijvenen dus een gematigdezooveel mogelijk geëvenredigde verlaging worden aangenomen." Zulk een censusverlaging laat de plaatselijke gesteldheid geheel ter zijdewantnog eens de onderstellingdat het thans bestaande verschil in census werkelijk door het verschil van plaatselijke gesteldheid is gewettigd is een onderstelling. Dit kan er voor wor den aangevoerddat deze censusverlagingdaar zij minder ver gaat dan de door de Regeering voorgesteldenu toch het onderzoek naar de plaatselijke gesteldheid geen vasten grond van beoordeeling aanbiedt minder gevaar oplevert voor een overstrooming van ongeschikte kiezers. Voorzich tigheid waar het de uitbreiding der kiesbevoegdheid geldt, zal altijd wel aanbeveling verdienen; want op dit terrein kan nooit weer een stap teruggedaan worden. Is men niet over tuigd dan beter een enkele schrede dan twee of drie te ge lijk. Wat verbiedt ons in tempo's vooruit te gaan? Gelei delijke ontwikkeling bedachtzame vooruitgangmaar voor uitgangis de leus van allen die even afkeerig zijn van revolutie als van stilstand en reactie. Wij behoeven niet weer 25 jaren te wachten, gelijk wij na 1850 gedaan hebben; er bestaat ook geen gevaar, dat wij weer zoolang zullen wachten met onze kiestabel te herzien. De overtuigde voor standers van censusverlaging zullen niet in gebreke blijven ons wakker te houden en ons opmerkzaam te maken op de behoefte aan nieuwe stappen. Er zijn er die aandringen op onmiddellijke en vrij belangrijke uitbreiding der kiesbevoegd heid, als een noodzakelijkheid ter voldoening aan een vurigen volkswensch. Als het inderdaad een volkswensch isdan is het zeker een geheime wensch, en over het bestaan van geheime wenschen valt moeilijk te twistenmoet men oor- deelen naar hetgeen zich van dien wensch openbaart, dan is men wel genoodzaakt te geloovendat wij hier met een wensch van zeer weinigen te doen hebben, en dat de groote meerderheid zoo onverschillig mogelijk is. W. v. d. K. De Bondsraad heeft besloten om thans ook zilveren vijf markstukken te laten aanmunten. De Aorddeutsche Zeitung doet uitkomen dat hare mee ning - waarin ook door de Prov. Correspondenz wordt gedeeld dat Frankrijk in geval van een oorlog met Duitschland Belgie wil vermeesterenook in Belgie ingang begint te vinden. Voor den wereldvrede zou het van be lang zijn als Belgie begreep, dat Duitschland met opzicht tot Belgie niet anders wenscht dan zijne onafhankelijkheid en zijne onzijdigheid te handhav enterwijl beiden van de zelfde zijde bedreigd worden, die Duitschland met een wraaknemings-oorlog bedreigt. In Duitschland zou daar omtrent geen twijfel bestaan en in Belgie schijnt diezelfde meening algemeen te worden en de ziel te zullen zijn van de buitenlandsche politiek. Pruisen. Een badensch officier, Maler geheeten, die thans te Venetie woont, heeft 12000 ter beschikking van den pruisischen minister van onderwijs gesteld, om uit de renten jaarlijks 5 stipendiën te geven aan jonge architecten, 3 te Berlijn en 2 te Weenen. De heer v. Mallinckrodtlid van het (ultramontaansche) centrum in den Rijksdag, is den 26 te Berlijn plotseling aan eene longontsteking overleden. Den 27 is te Bonn de eerste oud-catholieke synode onder voorzitting van den bisschop Reinkens gopend. 28 Geeste lijken en 57 afgevaardigden van verschillende gemeenten waren tegenwoordig. Het op het Constanzer congres vast gestelde synodale en gemeentelijke reglement en de voorstellen der synodale commissie, betreffende de hervorming der biecht, zijn aangenomen. Den 28 is gehandeld over de hervorming der Kerk onthouding van vasten, catechismus, liturgie en beslotende dispensation voor het aangaan van huwelijken te vereenvoudigen en de onderteekening van verklaringen betreffende de opvoeding van kinderen uit gemengde huwe lijken af te schaffen. Den 29 heeft de bisschop aan een student in de godgeleerdheid de subdiakonaatswijding ver leend en daarop heeft de verkiezing der synodale commissie plaats gehadwaarna de synode gesloten is. Te Berlijn is dezer dagen eene nationaal-liberale kiesver- eemging opgericht. Elzas-Lotharingen. 80 Der aanzienlijkste burgers en handelshuizen te Straatsburg hebben een adres aan den Rijks kanselier gericht, waarin eene spoedige uitbreiding der stad gevraagd wordt, nu de belangen der vesting dit niet meer verbieden. Hierop is geantwoord, dat de Rijkskanselier, wegens de in hooge mate wenschelijke bespoediging van de uitbreiding der stadmet, den minister van oorlog in onder handeling getreden is. Enkele onderteekenaars van het adres hebbenna de door de duitsche bladen daaraan gegeven be- teekenis van blijk van toenadering, hunne handteekening teruggetrokken. Dr. Tallois, vaste secretaris der Kon. Academie van Ge neeskunde gewezen eerste geneesheer van het leger enz., is den 23 te Brussel in 76jarigen ouderdom overleden. Zijn dood is een gevoelig verlies voor de geneeskundige wetenschap. De gemeenteraad van Brussel is den 26 met 18 tegen 5 st. tot de orde van den dag overgegaan ten aanzien der inge diende bezwaarschriften tegen der herbouw van de wijk O.L.Y. ter Sneeuwen met, alg. st. ten aanzien van die tegen de vereeniging van sommige gedeelten der buitengemeenten S. Git- les en Anderlecht met het territoir van Brussel. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op den 25 zijn te Brussel alle liberale candidaten verkozen, terwijl slechts 1183 van de 8155 kiezers opgekomen waren. Te Antwerpen, waar slechts in eene enkele tusschent.ijds ontstane vacature voorzien moest wordenis de candidaat der clerikalen ver kozen met eene meerderheid van 148 stemmen. Een jaar geleden bedroeg de clerikale meerderheid in het geheele dis trict 479, binnen de stad zelve 206 st., terwijl thans binnen de stad door de liberalen eene meerderheid van 116 st. ver kregen werd. Yoor het locaal, waarin de liberale kiesveree- nigingen 's avonds deze betrekkelijke overwinning vierden, hebben clerikale samenscholingen plaats gehad, waarbij enkele liberalen aangerand zijn en de schepen v. d. Taelen bedreigd is. Ook in de overige districten der provincie Antwerpen zijn clerikalen verkozen. Daar zoomin als in Luik, Luxemburg, Limburg en West-Vlaanderen is verandering in den stand der partijen gekomen, in Oost-Vlaanderen hebben de cleri kalen 2 nieuwe leden gewonnende liberalen daartegen in Brabant 2 in Henegouwen 1 in Namen 5. Op voorstel der russische regeering zal in Juli te Brussel een diplomatiek congres gehouden worden tot vaststelling vaa internationaal reglement omtrent de krijgsgevangenen. Met Oostenrijk is eene overeenkomst gesloten ten gevolge waarvan de gouden muntstukken van 4 en 8 ff. en die van 10 en 20 fr., als van gelijke waarde, wederkeerig in de openbare Rijks-kassen zullen worden aangenomen. De Senaat heeft den 29 het budjet van openbare werken ™ei'a'fv st. aangenomenwaarna de wetgevende zitting van 187374 gesloten is. Een der eerste daden van het nieuwe kabinet is geweest de beslechting van het conflict te Marseille tusschen den prefect de Tracy en den Algem. Raad der Monden van de Rhöne. Bij decreet van 26 Mei is genoemde Raad in het ongelijk gesteld en ontbonden. Den 24 en 25 hebben in liet noordenoosten en zuiden van Frankrijk even als in verschillende gedeelten van Belgie zware onweders gewoedvan hevige hagelbuien en stormvlagen vergezeldwaardoor belangrijke schade is aangericht. Het Journal des Debats betoogt, dat ten gevolge van de vertraging der behandeling van de nieuw voorgestelde belas tingen en van andere oorzaken het tekort op de staatsbe- grooting 361 miljoen bedraagt. Het voegt er bij, dat de hooge financiëele commissie, in weerwil van haar nauwgezet onderzoek, er niet in geslaagd is, iets te vinden om het evenwicht te herstellen, en dat de regeering derhalve genood zaakt zal zijn, het voorstel tot verhooging van de registratie rechten en van de indirecte belastingen te vernieuwen [Men verzekertdat de Raad van State dit voorstel reeds ver worpen heeft]. Onlangs heeft de heer Bergondi, Afgevaardigde voor Nizza, zich door een pistoolschot van het leven beroofd. Volgens italiaansche bladen heeft voor dezen zelfmoord eene staat kundige reden bestaanen zouden de Gedeputeerden Piccon en Bergondi, evenzeer als Garibaldi, in 1871 decandidatuur voor de Nat. Vergadering aanvaard hebben op een imperatief mandaat, waarin hun het uitlokken eener herziening van het tractaat van 24 Maart '60 (waarbij Nizza en Savoye aan FYank- rijk zijn overgedragen) ten plicht gemaakt werd. Leden hunne pogingen om het vraagstuk van Nizza's losscheuring van Frankrijk in de Vergadering aanhangig te maken schipbreuk, dan moesten zij zich, na hunne stem voor het vredesverdrag uitgebracht te hebbenonder protest verwijderen. Le Gaulois verkondigd hebbende, dat de vervallenverkla ring van het Keizerrijk in 1871 door de Vergadering te Bordeaux geene legale waarde hadomdat, het door een plebisciet gegrondveste Keizerrijk alleeen door een nieuw rechtstreeksch beroep op het volk kon worden vernietigd beeft de minister van binn. zaken de Fourtou in een commu niqué die leer verworpen en verklaarddat de regeering de verkondiging daarvan niet meer zal dulden. De nieuwe Gedeputeerde van de Nièvre, bn. de Bourgoing, heeft een brief van dankzegging aan zijne kiezers gericht waarin hij zijne overwinning met den triumf der imperialis tische zaak vereenzelvigt en den bloei in herinnering brengt, die weleer het deel van Frankrijk was. Den 27 is hij naar Chislehurst vertrokken om de Keizerin en den keiz. prins zijne hulde te gaan brengen. De heer de Belcastel heeft aan l'l/nivers een schrijven ge richt tot toe.ichting van het votum, door hem en zijne vrien den den 16 Mei tegen het kabinet-dc Broglie uitgebracht. De uiterste rechterzijde wil het gezag van den maarschalk wel organiseeren en zich op een lOtal leden na niet aan de behandeling der constitutioneele wetten onttrekken. Maar het gevallen kabinet wilde deze met te veel overhaasting tot stand brengende gemeentewetde kieswetdie op het hooger onderwijsde drukperswetdie omtrent de kaders van het leger en het staats-budjet voor 1875 moeten eerst, en vervolgens de constitutioneele wetten behandeld worden waarna men tot de ontbinding der Vergadering zou kunnen overgaan. De minister van landbouw en handel heeftin antwoord aan eene deputatie uit de rechtbank van koophandel, de woor den in herinnering gebracht, door den maarschalk in bet gebouw der rechtbank van koophandel gesproken, en daarby de verzekering gevoegd, dat de regeeriug het vaste voornemen bezit om die woorden in toepassing te brengen en het sep- tennaat van den maarschalk tot den uitersten termijn toe te doen eerbiedigen. Op voorstel van den afgetreden minister van oorlog is eene commissie ingesteld tot het organiseeren van eene soort van hoogeschool voor het krijgswezenbestemd voor de vorming tot de hoogere graden bij het leger en van officieren voor den generalen staf. De verkoop op de openbare straat van le Siècle is verboden, wegens een artikel dat zeer tegen den goeden smaak zon digde maar waarin de directie der pers eene kwetsing der openbare zeden heeft gezienomdat de persoondie in het bedoelde artikel werd opgevoerd, eene geestelijke zuster was. De bisschop van Orleans heeft, terstond na zijne terug komst uit Rome, aan eene uit geestelijken bestaande com missie de taak opgedragen om, onder zijne leiding, onverwijld in het belang der canonisatie van Jeanne d'Are, de canonieke procedure, genaamd le proces de 1'ordinaire,in te stellen. Den 27 is te Havre en den volgenden dag te Parijs aan gekomen de naar Lourdes, Paray le Monial en Rome bestemde noordamericaansche karavaan, bestaande uit ruim 100 pel grims, waaronder zich een 30t,al geestelijken en een 20tal vrouwen bevinden. De aanvoerder is de bisschop van Fort Wayne in Indiana. De kardinaal-aartsbisschop van Parijs heeft in zijne kapel voor de bedevaartgangers eene mis ge vierd en hen treffend toegesproken. Op de volgende dagen hebben zij de parijsche kerken enz. bezocht. Zij voeren eene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1