Groot Bftrittan|c en Ierland. Spanje. Sereen ig.de Stalen. EStusland. 'B'nrkfje. Oosienrigli-Hflongarije. Zwitserland. Sialic. SUÖs-lHicuws. in gemeen overleg tusschen den Koning en de A ertegen- woordigers des volks geregeld worden." De voorstellers verlangden de verzending van dit voorstel naar de constitu- tioneele commissiemaar de Kamer weigerae ditzooüat het naar de oommissie voor het initiatief verzonden is. Den 16 hebben de genl. de Cissey en de hoeren Lebourgeois en J octeur-Monrozier verklaard, den 15 zich met (gelijk ge meld was geworden) van de stemming onthouden te hebben, maar tegen de urgentie gestemd te hebben. De lieer Clapier constateerde, dat men 7 afwezige leden aan de stemming deel had doen nemen. Door den markies de Francheii is dien tengevolge het voorstel gedaan maar later weder inge trokken om de stemming voor vernietigd te verklaren en tot eene nieuwe over te gaan. De voorzitter Buffet verklaarde, dat de stemming op regelmatige wijze had plaats gehad en dat de geldigheid der gevallen beslissing met m twijtel kon worden getrokken. De heer Walton heeft een voorstel inge diend, strekkende om da benoeming van den voorzitter der republiek alle 7 jaren door een Congres te doen regelen. Dit voorstel is in handen gesteld van de consütutioneele com missie.—Het voorstel- Tirard werd, na door den minister Mayne als schadelijk voor de schatkist bestreden te zijn, met <55 J tegen 281 st. verworpen. Den 10 is te Bedford liet op kosten van den hertog v. Bed ford opgerichte standbeeld onthuld van John Bunyanden beroemden schrijver van Pilgrims Progress Rochefort is den 16 te Queenstown aangekomen, waar hij door de volksmenigte bedreigd en uitgejouwd werd, en naar Dublin vertrokken. In het kiesdistrict Durham (de stad) zijn 2 liberale can- didatende heereu Herschel en sir Arthur Mondetot leden van het Huis der Gemeenten verkozen. De President van Guatemala heeft bevel gegeven tot het fusilleeren van Gonzalesdie zich schuldig had gemaakt aan beleedigingen jegens den vice-consul yau Engeland. Hoogerhuis. Den 11 is eene motie van lord Redesdale de strekking hebbende om de ten vorigenjare verloren recht- cimio spraak in hoogste instantie voor het lluis terug te erlangen, }ieeft hij het eerste verkozen, waardoor meerdere uitbreiding met. 52 tegen 23 st. verworpen. Op eene vraag van lord. vioorenht. mrk reeen en het ook mogelijk wordt, he' Stanley of Alderleg over de deelneming aan het te Brussel ••••'- J- en Hoorn De gemalin van don Carlos bevindt zich sedert den 10 insgelijks op spaanschen bodem. Haar gemaal is haar tot St. Esteban tegemoetgereisd. Het le°"er van den maarschalk Concha heeft zijne door on gesteldheid van den opperbevelhebber en aanhoudende regens vertraagde operatien hervat. Het doel blijft de vermeestering van Estella. Het republikeinsehe leger in Navarre is 30UU9 man sterkmet 60 of SO stukken geschut. Talrijke troepen uit de baskisclie provinciën zijn tegen don Carlos in opstand gekomen, en hebben de kreten doen lioorenleve de vrijheden en de vrede. Don Carlos zou last. gegeven hebben om 18 onderofficieren, die te Tolosa oproer stookten, te doen fusilleeren. Een aanval van Saballs op Eelm, Gizols en Gerona is door de regeeringstroepen teruggeslagen. De Senaat heeft goedgekeurd het wetsontwerp tot benoe ming eener internationale commissie, welke in last. zal hebben, een onderzoek in te stellen naar de middelen, dienstig om de veiligheid van het reizen ter zee te bevorderen. Het Huis van Vertegenwoordigers heeft eenige resotutieu aangenomen, strekkende om eene scheidsrechtelijke uitspraak in de -.plaats van het oorlogvoeren te doen treden, ter be slechting van internationale geschillen. SïiiincEiisiiKl. De Koning is in den nacht van 1718 naar Montrenx (Zwitserland) vertrokken, tot Dortmund vergezeld wordende door zijnen zwager, den Groothertog van Saksen- v\ eimar. De Groothertogin heeft eenige uren later de residentie ver ''"statbn-Generaal. 2». Kamer. De minister van binn zaken heeftnaar aanleiding van het bemiddelingsvoorstel van de commissie van rapporteurs, waarmede hij, ware liet in den vorm van een Amendement gedaan, zich waarschijnlijk vereenigd zou hebben, een gewijzigd ontwerp tot wijziging der kieswet ingediend. Van de 2 in het voorloopig verslag genoemde normaalcijfers van 26 en 28 voor den census, 'L' hij liet, eerste verkozen, waardoor meerdere uitbreiding van het kiesrecht verkregen en het ook mogelijk wordt, het kiesdis'rict Gouda in de verlaging te doen deelen. Amster- dam brengt hij evenzeer als Botterdam op <0 op hetzelfde cijfer als Alkmaar en Purmerend. Den 17 is ingekomen een wetsontwerp tot het verleenen van subsidie voor den aanleg van spoorwegen en een tot bekrachtiging eener overeenkomst ten aanzien van het ara- sterdamsche entepótdok en zijn aangevangen de beraadslagin gen over het ontwerp tot wijziging der kieswet,. Den ppnp mntifi van den heer Beciram om het gewijzigde te houden congresverklaarde de minister Derbydat de regeering op de uitnoodiging nog niet geantwoord had, maar met andere regeeringen over de deelneming in overleg ge treden was. Lagerhuis. Den 9 is het Huis uiteengegaan, omdat sir George Bowyer, de woordvoerder der r. eatholieken, den spea ker deed opmerkendat er geen 40 leden meer aanwezig waren. De heer Newdegate heeft den volgenden dag de ca- tholieke leden verwetendat zij opzettelijk de vergadering verlaten en de toegangen van het Huis voor andere leden Mo belemmerd hadden, om te verhinderen dat zijn verzoek om I vel.worpen met 60 tegen 10 st.'een amendement van den stukken betreffende de kloosters in Engeland h Jpr n f/ Bgrch Heemstede en met 38 tegen 32 st. een 19 is eene motie van den beer Begram om het gewijzigde voor stel en de daarop ingediende amendementen naar de atdee lingen te verzenden, met 44 tegen 26 st. verworpen Daarna overlegging van zou worden aangenomen, heer Newdegate en liet j r j j heer v. d. Berch v. Sir George antwoordde, dat hij den de lleeren jirediusBergsmu, Mees, Wybenga en de Jong, Huis had willen bewaren voor het eerste strekkende 1ot bepaling van den census voor de den minimumcensus van schoolwetwaarbij uit de openbare fondsen vergoeding van i het schoolgeld verleend wordt aan behoeftige oudersdie wegens gemoedsbezwaren hunne kinderen niet naar de open bare maar naar gezindte-scholen zenden. Den 11 is de tweede lezing der wet van den minister van binn. zaken betreffende den arbeid in fabrieken met 295 tegen 79 st. doorgegaannadat de wet bestreden was door prot. Fawcett en kolonel Mure en o.a. verdedigd door den heer Mundella. I Den 12 is de motie van den heer Newdegate behandeldj waarbij de benoeming eener commissie gevraagd werd om te onderzoeken, of de tegenwoordige wet voldoende is om de persoonlijke vrijheid der bewoners van kloosters te waarbor gen. Sir George Bowyer hield staandedat, de wetten thans voldoende waarborgen gaven, en de minister Hardy verklaarde zich tegen het voorstel, op grond dat, indien men reglemen ten enz. voor kloosters ging samenstellen, zulks eene erken ning dier stichtingen zou in zieh sluiten. Het kapittel der St. George-orde heeft besloten, den 25™ verjaardag der benoeming van don Keizer van Oostenrijk tot ridder dier orde geschied wegens de onder zijne leiding volvoerde bestorming der vesting Raab feestelijk te vieren en eene deputatie naar Weenen te zenden om den jubilaris geluk te wenschen. Aan het hoofd der deputatie zal zich de grootvorst Constantijn (broeder des Keizers) bevinden. 1)onau-Vorstendommen. De regeering heeft, nadat een voorstel der oppositie in de Kamer tot weigering der ge- wenschte leening van 27 miljoen verworpen was, er in toe gestemd om de behandeling der wet tot de najaarszitting te verdagen. Daarentegen heeft de Kamer hare toestemming verleend om de circulatie der 17 miljoen schatkistbons tot ultimo Juni 1875 te verlengen. Oostenrijk. De Keizer heeft uit zijne bijzondere fondsen 10000 ff. geschonken ten behoeve der'noodlijdenden door de overstroomingen, die eenige weken geleden in Galicie hebben plaats gehad. In verscheidene districten van Stiermarken is door wolk breuken aanzienlijke schade aangericht. De jong-slavisehe of sloveensche partij in Illyrie en in het zuiden van Stiermarken organiseert eene beweging ten gunste der vervanging van het latijn door de moedertaal bij de mis en verdere kerkelijke verrichtingen. Tgn platte lande wint deze beweging veel veld. Dezelfde partij is voornemens, bij wijze van demonstratie tegen de clerikalenter gelegen heid van den 28™ verjaardag der troonsbeklimming van Pius IX, de invoering der confessioneele wetten feestelijk te vieren. Pelix Bungener, schrijver van nEene preek onder Lode- wijk XIV n en van vele andere werken, is den 14teGenève, na eene langdurige ziektein den ouderdom van bijna 60 jaren overleden. Den- 14 is te Venetie het „Catholieke Congres" geopend. Onder de aanwezigen bevonden zich de heer Veuillot en de bn. v. Lohe, die beiden bij hunne komst levendig toegej uicht zijn. De noordamericaansche bedevaartgangers zijn den 10 dooi den Paus ontvangen. De deputatie bestond uit nagenoeg 200 personendaar zich verscheidene te Rome gevestigde americaansche eatholieken hij hen hadden aangesloten. De bisschop Dieenger heeft in het latijn den Paus toegesproken, de rechter Théard een in het fransch gesteld adres voorgele zen. Behalve eenige andere kqstbare geschenken, hebben de bedevaartgangers een geschenk in geld ten bedrage "van 500,000 fr. aangeboden, benevens eene cassette met monsters van goud en andere metalen, die de americaansche mijnen opleveren. laatste op 28 in plaats van van het ontwerp mede ver worpen met, ó'J tegen 32 st. Bij het spoorwegontwerp wordt voorgesteld het consortium van bankiers, in 10 jaarlijksche termijnen, de 5 eerste van 14 en de 5 laatste van 6 p.c„ eene subsidie van 14 miljoen, als maximum (30 p.e. der kosten), te verleenen voor den aan- lecv der lijnen: Dordrecht, Gorinohem, Leerdam, Kuilenburg, Buren, Tiel, Eist,; Leerdam, Buren; Almelo, Zwolle; Almelo, Meppel; Velsen, Zaandam, Hoorn, Enkhuizen; Hoorn, Alk maar; Stavoren, Hmdeloopen, Sneek, Leeuwarden De ver betering der havens van Enkhuizen en Stavoren tot, op 4 ellen diepte onder laag water is onder de werken begrepen. De minister van marine heeft zijne begrooting verhoogd i met, 50000. wegens den dezer dagen plaats gehad hebben- 1 den brand in het, groote ijzermagazijn op 's Rijks werf te Amsterdamwaardoor eene schade van 100,000 is aange richt. De andere helft komt op de begrooting voor 1875. Benoemingen. Met intrekking van het kon. besluit van 25 Maart, waarbij dr. J. Cramer benoemd is tot hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid te Groningen, is daartoe benoemd dr. G. H. hamers, predikant te 's Gravenhagc. Prins Alexander i3 benoemd tot kapitein ter zee, en tot kolonel van het reg. grenadiers en jagers, van liet 4*. reg. huzaren en van het reg. rijdende artillerie, alles a la suite. Subsidiün, Voor het in het volgende jaar te Heerenveen te houden Landbouwkundig Congres heeft de gemeenteraad van Sehoterland een maximum van 1000 toegestaan. Reeds vroeger was 300 verleend voor de bij die gelegenheid te houden tentoonstelling der Priesche Maatschappij van Land- bouw. Spoorwegen. De op 10 Mei 1872 aan den heer A. Holtz- man te Amsterdam verleende concessie voor eeneu spoorweg van Zutfen naar de pruisische grenzen in de richting van Bockolt, waarvan de Holl.-Westt. Spoorwegmaatschappij de uitvoering had op zich genomen, is ingetrokken. Onderwijs. In de algemeene vergadering van het Ned. Schoolverbond, den 17 te Utrecht gehouden, is met 35 tegen 13 st. uitgemaakt, dat de vergadering in beginsel voor de invoering van leerplichtigheid is; en besloten de regeering te Verzoeken om ruimere gelegenheid tot opleiding van on derwijzers, om bevordering van verhooging hunner bezoldi ging om eene wet intedieneu tot, regeling van het voorbe reidend lager onderwijs en om betere uitvoering van art. 65 der wet op het lager onderwijs, door bevordering dersamen- werking van schoolopzieners, schoolcommissiën en gemeente besturen. Feesten. Ter gelegenheid van den verjaardag der Ko ningin zijn te 's Gravenhage 6000 vreemdelingen over den Hollandscken spoorweg en 5000 over den Rijnspoorweg aan gebracht. De verschillende ministeriën en andere gebouwen zijn geïllumineerd geweest en in de Maliebaan is een fraai vuurwerk afgestoken. Voor het lluis in t Bosch hebben ruim 300 zangers, behoorende tot, 16 vereenigingen te 's Gra venhage en in andere steden, de Koningin eene kunst-ovatie gebracht. Den 18 is te Leeuwarden eene harddraverij gehouden om de volgende door den Koning geschonken prijzen1een gouden zweep2. een zilveren theeservies en blad3. vier zilveren boealen en blad, en 4. een gouden oorijzer. 21 paarden namen er deel aan. Aanbestedingen. Den 15, te Amsterdam, doordeHoll. Spoorwegmaatschappij, het maken van de aardebaan met de spoorbaan, de kunst- en eenige andere werken a. van het station Amersfoort tot, aan den straatweg van Barneveld naar Voortkuizen en b. van de grens der gemeenten Apeldoorn en Voorst tot aan den staatsspoorweg onder Zutfen. minste inschr. voor a.A. Sehaafsma te Harlingen, a/217,000, voor b. T. v. Seters te 's Hertogenbosch, a 139,500. Bouwwerken. De inschrijvers op het maatschappelijk kapitaal voor eene opterichten maatschappij tot bebouwing van het Hazepatersveld te Haarlem zijn van li.tnne inschrij vingen ontslagen, vermits de zaak, bij gebrek aan genoegzame I deelneming, niet kan doorgaan. B. en W. van Amsterdam stellen den gemeenteraad voor, vóór den Oosterdoksdijk eene kade aanteleggen, waardoor de gemeente eene oppervlakte van ruim 11 bunders zal verkrij gen, bestemd voor loodsen, pakhuizen, laden, lossen, gewoon verkeer enz. De kosten zijn geraamd op 3,650,000. Vestingwerken. Den 15 heeft het zoontje van den ka pitein der genie Schuurman den eersten steen gelegd van een nieuw fort, aan de Zuiderzee, dat dienen moet om Naarden aan den kant van Valkeveen te beschermen. Gieten. Prins Alexander heeftbij zijn vertrek uit Lei den, den burgemees er f 1000 ten behoeve der algemeene armen toegezonden. Mr. A. Verhuell te Arnhem heeft tot voltooiing van liet, zeemans-asyl te Brielle 50000 beschikbaar gesteld. Wijlen de heer P. N. Jut v. Breukelerwaard heeft gele gateerd aan de algemeene armen te Amsterdam 8000, aan de doopsgez. diaconie aldaar f 4000, aan de herv. diaconie aldaar 2400, aan de Maatschappij van Weldadigheid/6000, aan het Blinden-instituut 1000, alles 2% p.e. N.W.S. Rampen. In de gemeente Diessen (N. Brabant) is^ den 11 een huis afgebrand, waarbij 2 kinderen van 2 en 4jaren zijn omgekomen. Te Oude Pekela zijn den 1) niet irioder dan 18 huizen eii 2 pakhuizen afgebrand. De felle wind joeg het vuur en de vonken in de veenenzoodat ook deze in brand geraak ten en nog 17 arbeiderswoningeneene hoeveelheid turf en een turfschip vernield werden. Te Amsterdam is den 12 een pakhuis aan het Oudezijds- kolkjein gebruik bij het Friesche Veem en gevuld met katoenglashout en americaansch spek door een hevigen brand vernield. De aangrenzende pakhuizen hebben, weinig geleden. Door het overwaaien van vonken zijn meerdere peroeelen in brand geraakt, maar het vuur werd telkens spoe dig bedwongen. Rechtszaken. Het hof in Friesland heeft den hoofdon derwijzer der christ.. nat. school te Tzumgehuwd en vader van onderscheidene kinderen veroordeeld tot 5 jaren ge vangenisstrafwegens oneerbare handelingen jegens zijne leerlingen van het vrouwelijk geslacht. Koloniön. Den 2 Mei zijn de genls. v. SwielenVer- spijck en de Neve en andere officieren uit, Al chin te Batavia j teruggekeerden den volgenden dag heeft de feestelijke in- j tocht der terugkomende troepen voor zooveel zij aange „oucl komen en ontscheept waren met veel plechtigheid en onder s jeerj, luide toejuiching plaats gehad. Bij de landing der officieren op den 2 heeft de kapt, der infanterie v. Uaalendie als chef van den staf der i', brigade aan de expeditie deel^ ge nomen hadtot hand te reiken. Het kroningsfeest is te Batavia gevierd door kanonschoten, parade van garnizoen en schutterij dank- en bidstond, sta telijke optocht van den gouv.-genl., de regeeringscoüegiën en verdere autoriteiten van het gouvernements-hotel te Rijs wijk naar liet paleis te Weltevreden, receptie door den gouv.- genl. aldaar, onthaal der land- en zeemachtvolksspelen en vuurwerk op het Koningsplein. Den 10 of 11 Juni heeft de talrijke vijand een aanval op al onze etablissementen in Atchin, vooral op Blangoe, gedaan, maar hij isna een hevig gevecht, waarin geen der onzen gekwetst werd, met verlies afgetrokken. De gezondheids toestand is ongunstig. entree tegen betaling van 25 cents de persoon. Ingang Koningsweg naast de Tusschenschool. Het Bestuur van bovengezegde afdeelmg J. J. DE GELDER, President. P. H. VREEDE, Secretaris. Discussie over de opheffing der Stads Bank v de Raadszitting van 10 Juni. Leening De heer van Leeuwen zal de gronden uiteenzetten, waarop bij meentdat de thans aan de orde zijnde vraag, zal de stads bank van leening opgeheven worden ontkennend beant woord moet worden. Die opheffing zal diep ingrijpen in het volkslevende bank van leening toch hangt naauw zamen met de gebreken der Maatschappij, zij is eene maatschappelijke behoefte geworden. Of de bank van leening is eene instelling van liefdadigheid of eene tot wering van armoede of eene j openbare instelling ten algemeene nutte door het gemeente- j bestuur daargesteld en beheerd, zal hij daarlaten, als niets j afdoende bij de behandeling der vraag, of zij opgeheven zal worden of niet, maar men moet zicli de gevolgen van die opheffing duidelijk voor oogen stellen. En die gevolgen acht hij' zoo nadeelig dat hij hoe weinig ingenomen met, eene bank van leening vermeentdat zij geduld moet worden als voor behoedmiddel tegen grooter kwaal. Welke zullen die gevolgen zijn? Zoolang artikel 411 C. P. 2 malen toe geweigerd, den gouv.-genl. de j D(J Ir~nsche~ revofutie; toen alles ook de monts de piété afgeschaft, XII De Algemeene Nederl. Vrouwenvereeniging Tesselschaden telt, blijkens het in de 3«. algemeene vergadering uitgebracht verslag, 16 afdeelmgen, 8 correspondentschappen, 1677 leden en 440 werksters. Gedurende het, tweede jaar van het bestaan der Vereeniging bedroeg bet cijfer van contributiën en dona- tiën 4613,42, dat der uitbetaalde werkloonen 15147,08J.. Aan grondstoffen werd ruim f 1200 J besteed. In een lOtal gemeenten bestaan depóts, waarin de vervaardigde goederen verkocht worden (de alkmaarsche afdeeling telt 35 leden met 6 werksters). PER TELEGRAAF, 's Gravenhage 20 Juni 1874. Tweede Kamer. Bij de opening der zit,ling is ingekomen en voorgelezen eene missieve van den tijdelijken voorzitter van den ministerraadhoudende verzoek- om de behandeling der definitieve begrooting van de marine uit te stellen tot Maandag; daartoe wordt besloten en de zitting verdaagd. Omtrent de gevolgen van het votum der Tweede Kamer op gisteren, verneemt men, dat het Ministerie spoedig beslis sen zal over zjjne te volgen gedragslijn, en dat het, uitstel, door de Regeering gevraagd om de begrooting van Marine eerst Maandag te behandelen, in verband staat met het voor nemen om alsdan aan de Kamer van de beslissing van het Kabinet kennis te geven. Er loopen geruchten van aanbie ding van collectief ontslagdoch heden middag wordt er Ministerraad gehouden. Tot lid der commissie belast met het, afnemen der examens B van art. 61—65 der wet, op het middelbaar onderwijs is benoemd de heer J. M. F. Wellan, ingenieur van den Wa terstaat alhier. Tot lid der Maatschappij van Letterkunde te Leiden is benoemd de heer mr. IV. v. d. Kaay, kantonrechter aldaar. De op 18 dezer gehouden collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning der gewapende dienst heeft opgebracht 154,35. Van wege regenten van het burgerweeshuis zijn in schrijvingsbiljetten rondgezonden ter dekking van bet tekort op de begrooting dier instelling voor het loopende jaar, het welk p.m. 900 bedraagt. Hare Majesteit, de Koningin heeft, wederom hare jaar lijksche gift, van 100 aan het Bestuur der Moederlijke Weldadigheid doen toekomen. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Zondag 21 Juni, des namiddags te Gj.nren, in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Marche (Le roi des Lis) van v. d. Boogaerd. 2. Ouver ture (La couronnée) van Clement. 3. Duo pour deux^ pistons van Wattier. 4. Fantaisie (Le petit, Faust) van Hervé. 5. Ou verture (L' "Vfrieaine) van Meyerbeer. 6. Polka (Albine) van Labory. 7. Mozaique (Une folie a Rome) van Ricci. 8. Galop (Le bon Vivant) van Krein. De Afdeeling ALKMAAR van het NEDERLANDSCH SCHOOLVERBOND is voornemens, op Woensdag den 24 dezer, des namiddags te zes uren, op het Doe- lenveidweder een SCHOOLFEEST te geven aan al de te Alkmaar schoolgaande kinderendie zich gedurende het afgeloopen jaar aan minder dan vier malen schoolverzuim hebben schuldig gemaakt, bij welke gelegenheid aan de kinderendie de school niet eenmaal hebben verzuimdte vens een geschenk zal worden uitgereikt. Het feest zal bestaan uit kinderspelen, opgeluisterd wor den door uitvoeringen van bet, stedelijk muziekcorps en be sloten worden door eenig vuurwerk. Geen schoolgaande kinderen zullen worden toegelaten dan op vertoon van hun toegangs-bewijs zelfs niet tegen be taling van entree. Persoonlijk toegang hebben op vertoon van hunne qui- tantiënde leden van de afdeeling en zij die hebben bij gedragen aan de kosten voor dit schoolfeest. Overigens bestaat zal het üouden van Leleenhuis zonder vergunning strafbaar zijncn al is er geene autoriteit, die vergunning kan geven toch blijft het strafbaar volgens een arrest van den Hoogen Raad van 5 Deo. 1848. Het, blijft niet overgelaten aan de vrije con currentie. De bekoeftigen zullen dus hunne toevlugt moeten nemen tot andere personendieom aan de bepalingen der wet te ontsnappende goederen koopen onder beding van wederinkoop en zij die van dat regt, van wederinkoop ge bruik willen makenzullen veel meer. dan nu het geval is, moeten betalen, ja somtijds welligt hun gelieele goed moe ten missen. Op dergelijke lieden bestaat geen toezigt: zij schromen niet, aan hen toevertrouwde panden te verkoopen, als zij goede gelegenheid daarvoor hebben en de behoefligen hebben gcene schriftelijke stukkenzooals thansom hun j regt te bewijzen. Zij zullen dan door gewetenlooze lieden 'geheel beroofd worden. En dat dit geen schrikbeeld is, de geschiedenis. Maria van Bourgondïè verbood houden van tafelen van lombarden en wisselaren doch haar kleinzoon Karei V was reeds genoodzaakt t.e gedoogen bij edict van 1540 voor geheel Nederland. vrij moest zijn, had en bij de wet van 16 Pluviose an XII (6 Februarij 1804) werd weder verboden het oprigten van banken van leening zonder toestemming van het Gouvernementterwijl alle niet geautoriseerde be- leenhuizen gesloten werden en moesten liquideren. En waar om omdat de beleenhuizen zosder wettelijken band zoo verbazend waren vermenigvuldigden omdat de grove, en groote misbruiken de aandacht der Regering trokken En gisteren, om van den tegenwoordigen tijd te spreken, las hij in een dagblad, dat de gemeenteraad van Tilburg in zijne vergadering van 6 Junij 11. besloten bad aan den lieer Prank te Eindhoven vergunning te verleenen om aldaar eene bank van leening opterigten tot icering der stille pandjeshuizen. In zijne betrekking van Substituut-Officier van Justitie bij de Ammdissements Regt bank te Hoorn heeft bij dergelijke in- rigtingen leeren kennen te Purmerendalwaar geene bank van leeniug bestaatde winstenwelke daarbij geno ten wordengaan alle grenzen te buiten. In den laatst,en tijdhet is waar, zijn in verschillende gemeenten de banken van leening opgehevener isom het, zoo eens uittedruk- ken eene anti-lombard beweging ontstaandoch wat was op de meeste plaatsen de reden Dat de gemeente geldelijk nadeel van de bank van leening leed. Te Middelburg en Zierikzee was wanbeheer daarvan de oorzaakvan Delft is hem de reden onbekendte Zaandam, alwaar onlangs tot ge leidelijke opheffing besloten is en na 1 Februarij 1876 de bank gesloten zal zijnwaren de nadeelige saldo'swaarmede de rekeningen der laatste jaren sloten, daarvan de oorzaak. Ook te Leiden was de opheffing voorgesteld, doeh de Raad heeft daartoe niet durven besluiten om de gevolgen daar van met het oog op art. 411 C. P., op het advies der speciale commissie waartoe o.a. de hoogleeraar Buys behoorde. Zoolang de banken van leening winsten afwierpen aan de ge meenten, werd aan de opheffing niet gedacht en toch was het voor velen een grief, dat die zoogenaamde instellingen van lief dadigheid voor de gemeenten zulke groote winsten afwierpen. Nu zij aan de gemeente geld kosten en zeker meer aan haar doel beantwoorden, heeft men allerlei bezwaren tegen de banken vau leening. Naar zijne meening zijn de banken van leening nuttig voor den kleinhandel en voor hen die uit de handen willen blij ven van leveranciers op credietdie slecht en duur leveren. Dronkaards en verkwisters, die van de bank van leening gebruik maken, zullen door de opheffing niet verdwijnen; zij zullen toch wel wegen weten te vindenom aan geld te komen. Men doet de nadeelen der banken van leening wel wat hoog klinken en ziet liet goede t,e veel over het hoofd. Boven dien vergete men nietdat de rente in de bank van leening voor de groote panden het bezwarendst isniet voor de kleinere. Zijn advies is: boud de bank vooralsnog in stand; vereenvoudig het beheer, hetgeen bij de vermindering der beleeningen gemakkelijk vallen zalreorganiseer haar, hef de inbrengkantoren op, maar iaat de bank bestaan. De heer T. L. Koorn vraagt, hoe lang de inbrengers de pandendie bij hen beleend wordenmogen behouden De heer van Leeuwen antwoordtdat die panden in vroe gere jaren geruimen tijd bij de inbrengers bleven, doeh dat op voorstel van den than, overleden Directeur hierin verandering is gebragt, omdat daarin aanleiding zou kunnen bestaan tot misbruiken. Thans moeten zij de panden binnen 24 uren inbrengen. De heer Bruinvis de Lange deelt niet het in het rapport van Burg. en Weth. ontwikkelde gevoelen, dat zij, die van de bank van leening gebruik maken voor handelhunne toevlugt zullen nemen tot de Hulpbank; dit zal slechts eene uilzondering zijn, omdat zij, die dit deden, reeds vroeger bij die instelling zijn gekomen. Als oud-bestuurder van die inrigting is hem zulks bekend. Evenmin deelt hij het gevoelen van Commissarissen, dat het beleenen van panden zou strek ken tot het doen van goedkoope inkoopen. Voor het grootste deel is dat beleenen eene hebbelijkheid geworden. Wan neer toch ziet men het meeste gebruik van de bank van leering maken Met de kermisde Pinksterdagen en an dere gelegenheden, welke strekken om ziek te vermaken. Wanneer de bank wordt opgeheven, zullen de personen, die daarvan voortdurend gebruik makenwel eens tot bezinning komen. En al bestaat nu eene bankhij gelooft dat tegenwoordig even goed woekeraars gevonden worden. Hij is voor de opheffing en wijst ook nog op liet groote gebruik dat van de bank gemaakt, wordt door niet-ingezetenen. De heer van Leeuwen antwoordt op dat laatste argument dat de pandenwelke van buiten de gemeente komen, de groote zijn en als zoodanig de meeste rente en winst opleveren. De heer Verlioeyff antwoordt den heer van Leeuwen, dat in de laatste jaren juist schade is geleden van de panden van buiten de gemeente beleend door het hedrog en de mislei ding welke daarmede is gepleegdafgescheiden van het feit, dat tyj het aannemen van panden van buiten de ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 2