T No. 26. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. Z O N I) A G 28 JUNI. (Officieel (Ü5cbccltc. C2Hcfcclijfi0cïïc ücviehl ets. Duitschland. lEdgic. Frankr C>ig*o»l Striüanje en Ierland. I A C 01 A A T. Daze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prys per kwartaal f 0,65, franco per post f 6,6 et. afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De COMMISSARIS des KONINGS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbendendat wegens liet vernieuwen van de beschoeiing langs de Kanaalkade te Pur- merend, benoorden de Schutsluis, van den 20 Juni e.k. tot aan de voltooiing van dat werk, aldaar geene vaartuigenhoe ook genaamd, ligplaats zullen mogen nemen. Haarlem, De Commissaris des Konings voornoemd, 13 Juni 1874. RÖELL. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt, naar aanleiding van de deswege ontvangen aanschrijvingen ter algemeene kennisdat de milicien-verlofgangers van de ligting 1871, bekooreude tot de 3», 4», 5», 9". 11", en 13» komp. van het 1» regiment vesting-artillerie en die bekoorende lot de 10» komp. van het 2e regiment van dat wapen, in werkelijke dienst zullen worden opgeroepen, te weten: dieder 9 komp. van het l«reg'.vest.-art. tegen 15Julij. u 10 2e v 28 v ff ff 3», 4» 5e&13»komp. ff 1» n 1 Aug. 11 komp. 1» a u u 10 ff as., terwijl de plaats van opkomst nader zal worden opgegeven. Alkmaar, De Burqemeester voornoemd, 22 Juni} 1874. A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 2 2 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier voor de belasting op het Personeel dienst 1874/75, op den 25 Junij 1874 door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordhol land executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter in vordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 26 Junij 1874. A. MACLAINE PONT. SCHUTTERIJ^ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat. de commissie voor de Schutterij op Donderdag, den 9 Julij aanstaande, 's namiddags ten 6 uur precies", ten raadhuize dezer gemeente zitting zal houden tot het beoor- deelen der ligchaamsgebreken en verdere reclames tegen de dienst bij de Schutterij, onder opmerking dat alleen bij per soonlijke opkomst, vrijstelling van die dienst kan verleend worden, terwijl, wanneer vrijstelling voor broederdienst ver langd wordt, bovendien schriftelijke bewijzen, ter gemeente secretarie aantevragengevorderd worden. Werkelijk dienst doende Schutters die vermeenen wegens ligchaamsgebreken regt op vrijstelling te hebben, kunnen die tevens doen onder zoeken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 27 Junij 1874. l)e Secretaris NUIIOUT van dek YEEN. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 1 Julij 1874, des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Baad NUHOUT van der VEEN. POLITIE. Ter terugbekommg aan bet commissariaat van politie voor landen het navolgende gevondene, als: twee liggenkorven een bijltje, een gouden oorbelletje, een portemonnaie. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een parasoleen gouden medaillon met portreteen gouden horoloyiesleuteleen gouden medaillon waarin twee portretjes. POSTERIJEN. De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op het vertrek van het stoomschip uMADURAn naar Batavia. De daarmede te verzenden correspondentie behoort den 30 Juni a.s., uiterlijk 5 u. 30 min.'s avonds, ter post bezorgd te zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. De Bondsraad heeft aangenomen de voorstellen der com missie voor de rechterlijke aangelegenheden betreffende het plan van een Burgerlijk Wetboek, de herziening van het W etboek van Koophandel en de wetgeving op de naamlooze vennootschappen. Hij heeft voorts de genoemde commissie uitgenoodigd candidaten voor te stellen waaruit de rechts geleerde leden der commissie voor het Burgerlijk Wetboek gekozen zullen worden. Pruisen. Het domkapittel van het aartsbisdom Gnesen beeft aan den last der regeering om tot bet, verkiezen van een vicaris van het kapittel over te gaan geen gevolg gegeven. De kerk van den H. Laurentius is gesloten moeten worden, omdat men geen geestelijke heeft kunnen vinden, die zieh met bet, ambt van dsn vroegeren pastoor wilde belasten. De organen der liberale poolsebe nationale partij beginnen te twijfelenof de roomscbe hiërarchie in bare kamp tegen de staatsmacht ten slotte wel de overwinning behalen zal, en spreken de vrees uitdat de overwonnen hiërarchie in haren val de poolsche nationaliteitdie tot dusver iii haar hare voornaamste beschermster vondzal medeslepen. Aan de 2 cathoheke gymnasiën in Posen is van regee- ringswege aangezegd, dat in de 3 laagste klassen het onder wijs, met uitzondering van dat in de poolsebe taal en in de godsdienst, voortaan in het. hoogduitsch zal moeten gegeven worden. Het poseusche domkapittel heeft geprotesteerd tegen de oproeping om een viearis-generaal voor het aartsbisdom te kiezen, vermits liet de vacature van den aartsbisschoppelijken Stoel niet erkennen kan zonder zijn geweten t.e bezwaren en meineedig te worden. Het kapittel kan noch wil tot de verlangde verkiezing overgaan. De Koning van Nederland heeft zich den 18, na in het kurhaus met de beide Keizers gedejeuneerd te hebbenvan Ems naar Coblenz begeven om Keizerin Augusta te bezoeken; s avonas beeft hij van daar zijne reis naar Zwitserland voortgezet. De minister van eeredienst heeft den landraad Massenbach tot administrateur der goederen van het diocees Posenen den landraad Nollau tot gelijke betrekking in het diocees Gnesen benoemd. Den 24 zijn de duitsche bisschoppen weder te Eulda bij eengekomen zij hebben besloten hunne beraadslagingen voor- loopig strikt geheim te houden. Hessen. In de den 17 te Mainz gehouden algemeene vergadering der Vereeniging van duitsche eat.holieken zij u de 6 voorgestelde mot.iën aangenomen. Zij spreken het verlangen uit naar de herstelling der staatkundige zelfstandigheid van den pauselijken Stoelkeuren de constitutie van het Duitsche Rijk en zijne buitenlandsche politiek, met name die tegen over den pauselijken Stoel, af; eischen verbetering van den toestand van de arbeidende klassen en ruime maatregelen van staatszorg ten dezen; verklaren, dat het leeraars-, priester- en herdersambt van den Paus en de bisschoppen door geene staatswetten opgeheven of beperkt kunnen worden; ontkennen diensvolgens aan de wereldlijke gerechtshoven het recht om de bisschoppen van hun ambt te ontzetten cf het beheerder bisdommen te regelen, en keuren de houding, door de duit sche bisschoppen en geestelijken ten dezen aangenomen, goed, en roepen alle catholieken op om zich bij de Vereeniging aan te sluiten. Baden. De 1°. Kamer heeft den 22 de door de 2». Ka mer aangenomen inkomstenbelasting met 9 tegen 6 st. ver worpen. Den 18 is uitspraak gedaan tegen de gewezen directeuren der antwerpscbe succursale van de brusselsche Banque de l' Irnion v. Kerekhoven Penter en Dolgebeschuldigd van sedert 1870 of 71 ruim miljoen fr. verduisterd en 168 ver- valsekingen in de boeken en belansen gepleegd te hebben waardoor de boofdbank cene schade van 18 miljoen toege bracht en hare val veroorzaakt is. v. Kerekhoven is veroor deeld fot, 10 jaren gevangenisstraf en 1000 fr. boete, Penter tot 15 jaren en 2000 fr., terwijl Dolge is vrijgesproken. Penter beeft zich van dit vonnis in cassatie voorzien. In den nacht van 1920 Juni is de suikerfabriek van den heer Kokinckx te Antwerpen, met 700 kisten kandij, 1500 kanassers suiker en al het overige voorhanden materi eel verbrand. IA De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij de wedrennen te Longchamps, in het Bosch van Boulogne, is den 14 de groote prijs van 100000 fr. gewonnen door een engelsch paard, de Trent, van den heer Marshall, dat bij de jongste Derby-wedrennen nummer 4 is geweest. Aan inleggel- den heeft de eigenaar ongeveer 40000 fr. verdiend en aan weddingschappen zegt mennog 500,000 fr. De hertog en de hertogin v. Magenta, al de prinsen v. Orleans en de leden van het birmasche gezantschap waren tegenwoordig. De heer Marshall beeftter viering zijner overwinningaan ver scheidene zijner te Parijs vertoevende landslieden een schit terend souper in bet „Maison-Dorée" aangeboden. De hertog v. Nemours heeft 1000 fr. ingeschreven voor de in Montmartre te bouwen kerk van het H. Hart. Le Soir zegt, dat de Porte officieel geweigerd heeft de tussehen haren mandataris en eene vereeniging van parijsehe Bankinstellingen gesloten overeenkomst te bekrachtigen. Tegen le Figaro, le Soir en la France zijn vervolgingen ingesteld wegens het openbaar maken van uittreksels van een in americaansche bladen voorkomend artikel van Rochefort alle zijn tot 100 fr. boete veroordeeld. De hertog de Larochefoucauld-Bisaccia heeft, na het door hem in de Nat. Vergadering gedane voorstel tot herstel der monarchie, zijn ontslag gevraagd als gezant te Londen. De minister van justitie heeft eene commissie benoemd voor het onverwijld ontwerpen eener wet op de drukpers. De minister de Fourtou heeft het besluit van den prefect Pascal tot. schorsing van den gemeenteraad \au Bordeaux niet alleen bekrachtigd, maar zelfs den termijn van schorsing van 2 maanden tot een vol jaar verlengd. Den 16 is in de parijsehe kiosken en boekverkooperswinkels beslag gelegd op al de voorhanden zijnde exemplaren van de New-iork-Herald, waarin een uitvoerig schrijven van Roche fort vol beleedigende uitvallen tegen den maarschalk Mac Mahon, voorkwam. Het grootein de Roode zee gestrande en door de en- gelsche P. a. O. Company geborgennederlandsche stoom schip Tromp is, voor hare rekening, op de werven van la Seynebij Toulongeheel hersteld en, ten gevolge van een getroffen accoord, weder in handen der nederlandsche reeders overgegaan De groote fabriek der O tbr. Girard, te Tiffaugesin de Vendée, die nagenoeg geheel Prank rijk van behangselpapier voorzag, is door eene zelfontbranding van lompen geheel in de asch gelegd. De schade wordt op i miljoen begroot. 2 Redacteurs van le Paysde heeren Piel en Fonbrune zijn ieder veroordeeld tot eene geldboete van 1000 en eene schadevergoeding aan den heer Jousserandotgewezen pre fect van het September-bewind van 1500 fr., wegens eer roof jegens dien heer, dien zij een «ancien for gat a genoemd en vergrijpen verweten hadden, die hem indertijd eene be weerde criineele veroordeeling op den bals hadden gehaald. Den 19 is te Passy. bij Parijs, in bijna JOjarigen ouder dom, overleden de „prins der fransche critici," Jules Janin, lid der Pransche Academie. Gedurende 40 jaren was hij een der voornaamste medewerkers van het Journal des Débals. Men verzekert, dat de commissie van dertig de voordracht betreffende eene Eerste Kamer wil laten varen en het instel len van een R.aad van State zal voorstellen. Voorts zou zij aan het gouvernement van den maarschalk-President het recht van ontbinding willen toekennen. Den 24 beeft, te Versailles voor de zesde maal bet jaar- hjkscke feestmaal ter gedachtenis van den geboortedag van den genl. Hoche plaats gehad. Daarbij waren de heeren Gambetta, Jules Pavre en alle Afgevaardigden van bet dept. der Seine en Oise tegenwoordig. Den 22 is in bet Palais-Bourbon te Parijs de tweede serie geopend der tentoonstelling van kunstvoortbrengselen zeld zaamheden enz. ten behoeve der uitgeweken elzassers en lo- tharingers. Zij is niet minder luisterrijk en belangrijk dan tie eerste. De hertog v. Aumale, de gravin Duchdtel en anderen hebben kur.ne rachtige inzendingen vernieuwd en sir Richard Wallace alleen heeft eene geheele zaal met beeldhouwwerken gevuld. Den 21 is te Roebelle, in de Gironde, ene reünie gehou den van de republikeinscke departementale dagbladpers bij welke een 30tal bladen vertegenwoordigd waren. De genomen besluiten betroffen voornamelijk de verzekering van de belan gen der departementale bladen, met opzicht tot de aangekon digde wet op de drukpers en met betrekking tot het vraagstuk der gerechtelijke aankondigingen. In eene vereenigde zitting zijner 3 kamers heeft bet hot van cassatie den 22 de uitspraak zijner crimineele kamer be vestigd, waarbij de in 1870 in vele departementen verordende staat van beleg, hoezeer bet desbetreffend decreet niet in bet Bulletin des Lois is afgekondigd, geldig verklaard en derhalve de bevoegdheid der krijgsraden erkend is. Nationale Vergadering. De constitutioneele commissie heeft met eenparige st. besloten eerst bet voorstel-Périer, waaraan alleen de urgentie is verleend, te onderzoeken en' daarover een afzonderlijk rapport uit te brengen, en vervol gens over de voorstellen van de heeren Lambert de S. Croix W all on te beraadslagen. Den 19 heeft de commissie, uit aanmerking van bet ge brekkig weergeven door sommige bladen van bet verhandelde in hare bijeenkomsten, met 13 tegen II st. besloten, het ge heim deswege aan de leden op te leggen. Den 17 heeft de heer de Belcastel een voorstel ingediend, waarvoor de gevraagde urgentie is verleendstrekkende om den ieden, aan wie een verlof is toegestaan, te verbieden hunne stem te komen uitbrengen, indien zij niet aan den voorzitter hebben kennis gegeven, dat zij de zitting bijwonen. De wets ontwerpen tot bekrachtiging der met Rusland gesloten over eenkomst omtrent handel en scheepvaart, de consuls en de nalatenschappen werden zonder discussie goedgekeurd. De tweede beraadslaging werd aangevangen en den 18 voortge zet over de organisatie van liet gemeentewezen (de tweede helft van de voordracht der commissie van decentralisatie.) Na verwerping met overgroote meerderheid van 2 contra- projecten der heeren Fresneau en Vinqtain, is het ontwerp der commissie toevoeging der hoogstbelasten aan den Raad bij de behandeling van alle financiëele aangelegenheden; ver tegenwoordiging der minderheden in gemeenten met meer dan 10000 zielen door middel van verveelvoudigde stemuitbren- ging ernstig bestreden door den radicalen Afgevaardigde Journault als eene inbreuk op het algemeen stemrecht. Den 18 is met 361 tegen 316 st. aangenomen een amendement van den heer Bardoux, van het linkercentrum, waarbij de toevoe ging der hoogstbelasten beperkt wordt tot de beslissingen over leeningen en buitengewone belastingen. De regeerings- leden stemden met de meerderheid. De rapporteur vro^g schorsing der discussie, en deelde den 19 mede, dat de com missie haar voorstel introk. De heer Lucet (van de linkerzijde) heeft daarop namens de minderheid der commissie verklaard, dat de discussie voortgang behoorde te hebben en zij het voorstel dus overnam. Den 18 is de in Januari gesloten additioneele munt-con- ventie goedgekeurd, waarbij bepaald is hoeveel zilveren vijf- francstukken Frankrijk, Italië, Belgie en Zwitserland in 1874 kunnen aanmunten. Den 19 is, bij de voortzetting van de behandeling der ge meentewet (waarop de radicale minderheid prijs stelde we gens het daarin opgenomen beginsel an benoeming der maires door de gemeenteraden), op voorstel van den heer Berthauld, van het linkercentrum, met 578 tegen 26 st. besloten, niet overtegaan tot het cumulatieve stelsel, volgens hetwelk'ieder kiezer zooveel stemmen op een enkel eandidaat zou kunnen uitbrengen, als er leden voor den gemeenteraad verkozen moeten worden. Den 20 was aan de orde het artikel, hou dende verkiezing der maires en hunne adjuncten door den gemeenteraaduit de kiezers der gemeente of uit de in de kohieren van een der 4 directe belastingen ingeschreven con- tribualen, behoudens goedkeuring van den President in ge meenten met meer dan 20000 zielenin departementale^en arrondissements hoofdplaatsen, en van de prefeeten in de ove rige gemeenten. Een amendement van den heer Clapier (rechtereentruiu), waarmede de regeering zioli vereenigde en waarbij bepaald wordt om de wet-de Broglie, van 20 Jan. j .1. (benoeming der maires door de regeering), nog 2 jaren'in werking te laten blijven, werd met 358 tegen 328 st. aan genomen. De beer L,ucet kondigde daarop aandat de min derheid der commissie het ontwerp liet varen, waarna de heer Paris (rechtereentrum) verklaarde, dat hij het, in eigen naam, overnam. Den 22 heeft de heer Roger Marvaise voorgesteld, dat de municipale commissiën, die in plaats van ontbonden gemeen teraden worden gesteldvoor niet langer dan 3 maanden benoemd zouden mogen wordenwaarna de regeering nieuwe verkiezingen zou moeten uitschrijven. Bestreden door den heer Baragnon, is dit amendement verdedigd door de heeren Leroyer en Foubert, die het stelsel der municipale commissiën en de afzetting der „patriottische" maires van Versailles, Chartres, Bordeaux enz. ernstig gelaakt hebben. Het amendement werdhoezeer de voorsteller den termijn tot 6 maanden venengdemet 351 tegen 326 st. verworpen. Na eenig debat over de vraag, wie bij de derde stemming de door de commissie van decentralisatie losgelaten wet ver dedigen zou, en nadat de heer Paris, die haar overgenomen had zich daartoe bereid had verklaardwerd tot de derde lezing besloten. De heer Lucien Brun heeft in eene bijeenkomst der con stitutioneele commissie de verklaring afgelegddat hij en zijne legitimistische vrienden besloten hebbenbij de op handen zijnde debatten over het voorstel-PJrirr een bepaald voorstel te doen tot herstel van bet Koningschap, en om zich ontwerp te verzettendat daarmede rechtstreeks of zijdelings in strijd is. Op eene vraag van een lid van het^ rechtereentrum of de legitimistenna de opgedane er varing zich nog vleiden eene meerderheid voor de erfelijke monarchie te verwervenantwoordde de beer Brundat zij wilden zien boe sterk zij waren en tevens de verraders wil den ontmaskeren. Volgens het Agentschap Havas zou een andere legitimist, de heer Tarteron, in de den 22 gehouden vergadering der commissieop grond van openingen door een persoon uit de omgeving van den graaf v. Chambord deu burggraaf de Damasgedaante kennen hebben gege ven dat die Vorst bereid is„eene meer constitutioneele bonding aan te nemen. Het Journal de Paris vraagt, met bet oog op de plannen der legitimisten, of zij het votum van 20 Nov., waarbij de maarschalk Mac Mahon voor 7 ja ren tot hoofd der regeering is benoemdniet als verbindend beschouwenen doen zij dit wel, waartoe dan bun voorstel kan dienen. La Presse, het orgaan van den hertog Decazes, roept den burggraaf de Damas toe„Te laatDe tijd der coneessiën is voorbij Rochefort is den 18 te Londen aangekomen op weg naar Zwitserlandwaar hij zieh denkt te vestigen. Hij heeft bedankt voor een banketdat zijne londensche vrien den hem wilden aanbieden, en gezegd, dat het tegenwoordige oogenblik niet geschikt is om feest te vieren, en dat men liever bet beschikbare geld moet besteden tot leniging van de armoede, waaronder de communisten in Nieuw-Caledonie lijden. De communisten Paschal Grousset en Jourde zjjn den 20 van Nieuw-York te Queenstown aangekomen. De Times beeft zichten behoeve van haren parijschen berichtgever, tot den prijs van 3500de uitsluitende be schikking verzekerd van een telegraafdraad tussehen Londen en Parijs. Het blad geeft dagelijks uit Parijs een telegram ter grootte van 2 kolommen. De naar Pernambucoin Braziliëgelegde telegraafkabel is den 23 voor het publiek opengesteld. In Noord-Durham zijn tot leden van het Huis der Ge meenten verkozen de heeren C. N. Palmer (liberaal) en G. Klliot (conservatief). De conservatieven hebben ééne stem gewonnen. De werkstaking van 7000 mijnwerkers in Cleveland is ge ëindigd zij hebben in eene vermindering van hun loon met 12y2 p.e. bewilligd. Den 25 is door de zeer conservatieve Vereeniging van meester kleermakers te Londen een feestmaaltijd gegeven ter eere der opneming van de heeren Disraëli, Derby en Salisbury als eere leden der Vereeniging. Genoemde ministers hielden daarbij rede voeringen, ter verdediging van het beginseljvan vrijen handel en ter verzekering, dat de groote mogendheden grootelijks prijs stellen op de vriendschap van Engeland, en dat Europa over het algemeen meer en meer een streven naar rust betoont, hetwelk de engelsohe regeering zooveel mogelijk tracht te bevorderen. Lagerhuis. Den 15 is zonder hoofdelijke stemming verwor pen een door de heeren Disraëli en Lowe bestreden voorstel van dr. Play fair, om de commissie van den Geheimen Raad, welke het onderwijs beheert, te vervangen door eenen verantwoorde lijken minister van onderwijs (De voorzitter dezer commissie is minister der Kroon, de ondervoorzitter die in het La gerhuis voor haar optreedt, kan in het kabinet zitting heb ben, maar hij behoeft geen minister der Kroon te zijn; lord Sandon is het dan ook niet). Lord Sandon heeft vervolgens de onderwijsbegrooting voorgedragendie 1,356,852 of 57000 meer dan in liet vorige jaar beloopt, maar er is dan ook voor 160,000 meer kinderen schoolruimte verkregen, en er zijn 5 nieuwe inspecteurs benoemd. Lord Sandon be pleitte met bet oog op het schoolverzuim, waardoor de staats uitgaven niet de gewensclite vruchten dragen, de invoering van algemeene schoolplichtighcid en van het algemeene verbod om kinderen beneden 10 jaren in dienst te hebben. De be- grootingspost is toegestaan. Den 17 is sir Wilfrid Laiosons «Permissive Billdie aan de plaatselijke belasting betalende inwoners van elke gemeente afzonderlijk de maeht wil geven om bet verkoopen van sterken drank binnen de gemeente te verbiedenmet 301 tegen 75 st. verworpen. De heer Roebuck bestreed, het ontwerp krachtig en meendedat het doel ervan alleen bereikt kon worden door eene verandering in de openbare meening der arbeidende klassen. Ook de beer Cross, minister van binn. zaken, behoorde tot de bestrijders. Den 22 is met 328 tegen 39 st. de derde lezing doorge gaan der regeeringswetwelke de bestaande wet tot beteu geling der openbare dronkenschap in minder strengen zin wijzigt. Den 23 zijn in comité de artikelen afgehandeld der wet betreffende den arbeid van vrouwen en jongelieden in fabrieken. Den 24 is met. 173 tegen 170 st. de tweede lezing ver worpen van het door den heer Plimsoll voorgesteld wetsont werp, 't welk bepaaldedat alle koopvaardijschepen een re- geerings-certilicaat van zeewaardigheid zouden moeten bezitten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1