No. 28. Zesenzeventigste Jaargang. 1874 ZONDAG 12 JULI. ©fftciccl 05cbccltc. Ook een wat-nu-artikel. ckcltjfcöchc iScricftfcu B&iiitschlaiul ilelgïe. Frankrijk. A L k tl A A ii Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prys per kwartaal f 0,65, franco per post O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Drieven franco aan de Uitgevers HERM®. COSTER ZOON. i] T. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in Aoordholland brengt ter kennis van belanghebbenden dat de scheepvaart aan de Zijperse'hutsluis en aan de Doorvaartsluis te Buik sloot den 16 Juli e.k. en volgende dagen oponthoud zal kunnen ondervindendoor het uitnemen en weder inhangen van sluisdeuren. Uaarlem, De Commissaris des Konings voornoemd 6 Juli 1871. ROELL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen de ingezetenen uit, door het uitsteken der vlaggen van hunne woningen op 13 Julij 's middags 12 ure ,j en voorts op 14, 15 en 16 Julij e.k., van hunne ingenomenheid met de 97e algemeene vergadering en het Congres der Ne- derlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, op genoemde dagen hier gehouden wordende, te doen blijken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 Julij 1874. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt, naar aanleiding van daaromtrent ontvangen aanschrijvingen ter algemeene kennis dat dit jaar verschillende verlofgangers der nat. militie tot de werkelijke dienst zullen worden opgeroepenonder ver- pligting hunnerzijds om te zorgendat zij vóór 4 ure des namiddags van den dag der oproeping bij hunne korpsen aanwezig zijn. De oproepingen, met uitzondering der infanterie, zijn als volgt '15 Julij ek. 9» komp. 1® reg.vesting artillerie, ligting 1871. 16 de geheele vesting-artillerie 1870, alleen met uitzondering der torpedo komp. 16 korps pontonniers, ligting 1871. 28 10® komp. 2® reg. vesting-artillerie, 1 Aug. 3®, 4®, 5® 13® k. 1® reg. vest. artill. 3 2®, 6® en 12® komp., id. 3 3« regiment vesting-artillerie e 10 11® komp. 1® reg. dito 12 3* en 4® eskadron 1® reg. hussaren 12 Veld escadrons 3® reg. dito 12 n hospitaal soldaten 27 7®, 8®, 10® en 14® komp. Ie reg. vest. 27 2® regiment vesting-artillerie n met uitzondering der 10® kompagnie. Militiens der ligting 1870, die vóór het tijdstip der op roeping gehuwd zijnkrachtens eene door den Minister van Oorlog verleende toestemmingblijven buiten oproeping. Alkmaar, De Burqemeester voornoemd, 6 Julij 1874. A. MACLAINE PONT. wordt verzocht zich De persoon van Tamis aantemeldpa ter gemeente-secretarie. POSTERIJEN. De stoomschepen van de Nederlandsch -Amerieaansche Stoomvaart-Maatschappij zullen vertrekken op 11 en 25 Juli, 8 en 22 Augustusde daarmede te verzenden corresponden tie moet daags te voren, uiterlijk 7 uren 'savonds, aan het postkantoor bezorgd zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1®. helft der maand Juni 1874. P. Nederman, J. Purell, Amsterdam P. J. van den Kamp, Breda; K. Smit, Gouda; W. Appel, Hoogwoud A. C. Eie- teur. Hoorn; Roer, Munster; W. Wognum, 't Veld. Briefkaarten: J. Albada Jelgersma, Mej. A. M. Kraak, J. van den Borch, Amsterdam. {Slot.) Die nog niet geheel overtuigd is, dat aan de grondwets bepaling: //De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk" geenerlei grond kan worden ontleend tot uitbreiding der kiesbevoegdheid, zal misschien zijn twij felingen opgeven, wanneer hij hedenkt, dat dezelfde uitdruk king voorkwam in de "Schets van eene Grondwet v#or de Vereenigde Nederlanden," in 1813 door G. K. van Hogen- dorp ontworpen, en in de Grondwetten van 1814, 15 en 40, toen de leden der Tweede Kamer door de Provinciale Staten, en die der Eerste Kamer door den Koning werden benoemd. Thorbecke merkt in zijn "Aanteekening op de Grondwet" op: 'Het gronddenkbeeld der zoogenaamde vertegenwoordiging is klaar. Van de zijde der bijzondere leden van het Staats- genootschap, door de waardigsten zoo men wil, zal worden medegeregeerd." En als hij later de vraag behandelt"Wat er toe behoort om goede verkiezingen te kunnen doen," stelt hij een tweede vraag: Waarom is het vooral te doen F" en daarop antwoordt hij met nieuwe vragendie omtrent zijn gevoelen geen twijfel laten: "Om het middel, de oefening van het kiesrecht, als zoodanig, of om de uitkomst Om de kiezersof om de keuze Moet men velen laten kiezenal wordt de waarborg voor de beste keuze er door verzwakt?" De bewering van den schrijver van het ingezonden stuk: //Wat nu in het Handelsblad, dat onze kieswet een te ge ring deel van het Nederlandsche volk ter stembus roept, hangt dan ook geheel in de lucht; en vreemd is het inderdaad, dat hij het niet noodig heeft geacht, deze stelling, waarvan alles afhangt,waarop geheel zijn verdere redenering is gebouwd, van een enkel bewijs te voorzien. Of welke grond kan er zijn voor de onderstelling, dat een grooter aantal kiezers betere keuzen zou doen? Verlaging van den census kan alleen een maatregel van billijkheid zijn, wanneer het blijkt dat op som mige plaatsen door te hoogen census zekere klassen van burgers van het kiesrecht worden uitgesloten, die op andereplaatsen worden toegelaten. Overigens zou het ongetwijfeld overweging verdienen, hun, van wie, onafhankelijk van den census, kan worden aangenomen dat zij geschikte kiezers zouden zijn, het stemrecht te verleenen. Maar dat zou alleen kunnen ge schieden door wijziging van de Grondwet. Het ontwerp der commissie voor de laatste grondwetsherziening bevatte, na de bepaling van den census, nog deze woorden"Zij die den graad van doctor bij eene Nederlandsche hoogeschool verkre gen zijn aan de laatste voorwaarde het betalen van zekere som in de directe belastingenniet onderworpen." In het ministerieel ontwerp kwam echter deze bepaling niet voor. Thorbecke schrijft daarover in zijn "Bijdrage tot de herziening der Grondwet" het volgende De gevorderde schatpligtigheid iets hooger of iets lager, brengt niets dan een hoogst onzeker vermoeden van het bestaan der noodige verstandsontwikkeling en onafhankelijkheid mede; zoodat de Grondwet daar, waar méér dan vermoeden aanwezig is, het kiesregt behoort toe- tekennen zonder eene voorwaarde, van welke die eigenschappen in geen geval afhankelijk zijn? Dit heeft plaats bij de ge promoveerden wier verkregen maatschappelijke stand hunne volkomen geschiktheid waarborgt tot uitoefening van een regt, dat aan een kleinen winkelier of werkbaas zonder eenigen waarborg wordt geschonken. Kiesregt der zoogenaamde capa- cités wordt, evenzeer geëiseht door het aangenomen beginsel zelf, dat niet allen roept, maar slechts onderstelde bekwaam heid als tot verbetering der onredelijke fictie "dat geld po- litische rijpheid aanwijze. Hoe talrijker, althans geruimen tijd nogonder hendie hun titel van de betaling der ge vorderde som ontleenenkiezers zullen zijn zonder begrip zonder wil en burgerzin, des te ijveriger dient de wet hen te zoeken, welke de betrekking van den burger tot den staat kennen en weten te waarderen. Van dezen zijn de gepromoveerden slechts ééne klasseallen, die proeve van eenige bekwaamheid hebben gegeven, zooveel zij door de wet duidelijk kunnen worden omschreven, hebben gelijke aanspraak en welligt zou de Grondwet eene algemeene volmagt tot op neming van zoodanige klassen aan de wet kunnen geven met het oog echter op de vraag, of het Bestuur, door benoeming tot administratieve ambten, uitdeeler van politische bevoegd heid mag worden." Ziedaar de weg om de "onredelijke fictie", dat geld poli tische rijpheid zou aanwijzen, eenigermate te verbeteren. De maatstaf der belastingbetaling is een hoogst gebrekkige maat staf; zal hij beter worden als men hem eenvoudig iets verlaagt? Of moet men daarentegenals reeds de maatstaf niet deugt, zich wachten er een nog ruimer gebruik van te maken? Dit is althans zeker, dat de maatschappelijke onafhankelijkheid af neemt, naarmate de burger in gegoedheid daalt. Let men op het groot aantal kiezers dat van de stembus wegblijft, en daardoor toont hun kiesrecht op zeer lagen prijs te stellen of er geen raad mee te weten dan zal men moeten toege ven dat ook thans nog de "kiezers zonder begrip zonder wil en burgerzin" zeer talrijk ziju. Zal dat beier worden als men ook hen die een lager cijfer in de belastingen beta len onder de kiezers opneemt? Wanneer het tegenwoordig kiezerscorps blijken gaf van belangstelling en onafhankelijken zinzou men als van zelf tot uitbreiding van het corps ge noopt worden. Waar dit niet het geval is, zou men moeten onderstellen dat de grenzen van de tegenwoordice kiestabel indertijd te ruim zijn gesteld, en dat het Nederlandsche volk nog tijd noodig heeft om er *in te groeien." Alleen waai de godsdienst in het spel komt, of kerkelijke hartstocht kan worden opgewektis de belangstelling grooter, en misschien is er grond om aan te nemen, dat de nieuwe kiezers door deze soort van belangstelling zouden uitmunten. Zou dat echter een blijk zijn van politieke ontwikkeling en staatsbur gerlijke zelfstandigheid, of van het tegendeel? "De Tweede Kamer" lezen wij in het bedoelde artikel in het Handelsblad "is thans in hoogen graad impopulair bij de natie in haar geheel; maar ieder is overtuigd dat een beroep op de kiezers in haar zamenstelling en zeker in haar algemeen karakter geene verandering brengen zal." Dat ieder daarvan overtuigd isblijkt geenszinsmaar al ware dit zoo zeker is de tegenwoordige Tweede Kamer ook bij de kiezers zeer impopulair. In enkele districten hebben zelfs kiesvereenigingen haar ontevredenheid over de afgevaardig den dezer districten openlijk uitgesproken. Het mag dus zeer betwijfeld wordenof de candidatuur dezer afgevaardig den op nieuw veel bijval zou vinden, 't Is overigens wel zeer waarschijnlijkdat bij een belangrijke verlaging van den census de verandering in de samenstelling der Tweede Kamer nog grooter zou zijn; maar dat die verandering een verbete ring zou zijn, is weer zeer onwaarschijnlijk. Loopen de mee ningen der leden van de Tweede Kamer zeer uiteenzelfs waar zij in hoofdzaak dezelfde richting volgenbij het Ne derlandsche volkvoor zoover het zich met de algemeene landsbelangen bemoeit, vertoont zich dit verschijnsel niet minder. Dat er op wetgevend gebied weinig tot stand komt, is daarom wel betreurenswaardigmaar niet minder verklaar baar. De regeeringspartij in de Kamer staat in getalsterkte ongeveer gelijk met de gezamenlijke niet-liberale partijen, en moet bijgevolg omtrent eiken maatregel schier eenstemmig zijnof er is geen meerderheid te verkrijgen. Zouden de nieuwe kiezers zich in 't bijzonder beijveren om mannen te kiezen die uitmunten door geschiktheid voor onderling over leg Ook daarvan is het tegendeel te vreezen. "De Tweede Kamer is thans in hoogen graad impopulair, bij de natie in haar geheel," zegt de schrijver in het Handelsbladmoet dit beteekenen bij de natie in onder scheiding van de kiezers alzoo bij bet volk achter de kiezers, dan zullen deze woorden misschien de waarheid het nauw keurigst uitdrukken, wanneer men ze opvat in dien zin, dat de Tweede Kamer als instelling bij hen impopulair is. Het volk achter de kiezers ziet voor het meerendeel in de Tweede Kamer een belemmering voor de regecringdie meer kwaad dan goed doet. Zulk een impopulariteit zal echter wel bij nie nand beschouwd kuunen worden als een aanbeveling om onder de kiezers te worden opgenomen. De schrijver in het Handelsblad acht onzen toestand echter zoo gevaarvoldat de Kroon "niet meer naar de regelen van het parlementair stelsel" mag handelenmaar zich behoort voor te bereiden om aan de hervormde aspiratiën de hand te reiken, gelijk Koning Willem II in 1848." Wat beteekent dit De Kroon zal toch den census niet kunnen wijzigen buiten de Kamers omen ook een voorstel tot grondwets verandering behoort door de beide Kamers der Staten-Gene raal te worden aangenomen voor het tot iets kan leiden. Zoo is het dan ook moeilijk te raden, wat de schrijver met die nandreiking van de Kroon aan de hervormende aspiratiën bedoelt. In 1848 heeft de Koning zich aan het hoofd dei- beweging geplaatst; moet de Koning dit ook thans doen? Maar om het te kunnen doen, is het in de eerste plaats noodig dat er eene beweging bestaat. In ons land beperkt zij zich tot de Tweede Kamer, waar zij met tegenzin is ontvangen en in de dagbladendie in graad van ingenomenheid en in gevoelen omtrent haar karakter zeer verschillen. Dit mag waarschijnlijk als zeker worden aangenomen dat de meesten van meening zijn dat zij als partij manoeuvre en geenzins als nationaal verlangen in de Kamer is gekomen. Of waar zijn at adressen waarin de natie haar vvensch tot censusverlagin uitspreekt en deze volksbeweging zich openbaart W. v. d. K. Pktjisen. Den 1 Juli heeft op het kasteel te Neuwied de doopplechtigheid plaats gehad van den tweeden zoon des Vorsten zu Wied. De Keizer en de Keizerin waren er bij tegenwoordig. De Keizer heeft het kind ten doop geheven, en prins Fredenk der Nederlanden benoemd tot kolonel-gene raal van de infanterie (in rang overeenkomende met generaal- veldmaarschalk), ingegaan zijnde 1 Jan. 1873. De sociaal-democratische Afgevaardigde Most iswegens opruiing der bevolking en beleediging van het leger, tot 19 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Bij den plaatsvervanger van den aartsbisschop Ledochowski en bij nog een hooggeplaatst geestelijke te Posen hebben den 5 huiszoekingen plasts gehad. Het doel daarvan was voornamelijk om in het bezit te komen der pauselijke vol macht, waarbij den wijbisschop Janisczewski het beheer van het bisdom gedurende de gevangenschap van den aartsbis schop is opgedragen. De regeering heeft, overeenkomstig de jongste kerkelijke wetten, onderscheidene eatholieke gemeenten uitgenoodigd om zelveu door hare stemgerechtigde lidmaten in de vervulling der vacante pastoorsplaatsen te voorzien. De Keizer heeft zich den 6 van Ems naar Gastein begeven. De provinciale luthersche synode van Posen heeft besloten, naar aanleiding der invoering van het burgerlijk huwelijk geene verandering in het huwelijksformulier te brengen. Toen de termijn ter betaling der boete van 400 tb.., waar toe de bisschop van Paderborn veroordeeld wasnagenoeg verstreken was, heeft een inwoner der stad genoemde som be taald, en de rechtbank, op grond eener ministeriëele beschikking van 1832, daarmede genoegen genomen. De bisschop, zulks vernemendeis in hooger beroep gekomen en heeft tevens het hof verzocht, de rechtbank te nopen tot teruggaaf der buiten zijn weten door een derde betaalde gelden. Aan dit verzoek is niet voldaanmaar het hof heeft tot behandeling der zaak in appèl besloten. Beiekbn. De Koning heeft den mislukten aanval der clerikale partij tegen den minister v. Lutz beantwoord met een aan dezen minister gericht zeer vleiend eigenhandig schrijven. Den 30 J uni is de aanval in de Kamer hervat door den heer hratzer, die op hare ontbinding aaudrong, opdat het land in liet bezit eener voldoende meerderheid zou komen en den heer Jórgdie de door den minister bij de vorige discussie gehouden rede trachtte te weerleggen. De minister beweerde daartegendat de ver gedreven toegeeflijkheid, tot 1870 door de regeering tegenover de clerikale aanmatigingen betoond, het tegenwoordige conflict in het leven had ge roepen. De algemeene beraadslaging over het budjet van eeredienst is daarop gesloten verklaard en sedert is zij aan genomen. Een voorstel van liberale zijde om 7500 gulden ten behueve der oud-catholieke gemeenten uittetrekkenis verworpen. Voor de verbetering van de bezoldigingen der onderwijzers is ruim 2 miljoen aangewezen, 850,000 meer dan de regeering gevraagd had. De Kamer heeft aan de regeering voorgesteldvan het aan Beieren toekomende aandeel der fransche oorlogschatting 2 miljoen fl. in het belang van kunst en wetenschap aan te wenden, in de eerste plaats tot het oprichten van een nieuw academiegebouw. Prins Bismarck is te Kissingen aangekomen om de baden te gebruiken. Hem is eene groote serenade met fakkellicht aangeboden, maar hij heeft, daarvoor bedankt, dewijl hij in de eerste plaats rust noodig had. Hessen. De Keizer van Rusland heeft den 6 Jugenheim verlaten, om over Weimar, Dresden en Warschau huiswaarts te keeren. Elzas -Lotharingen. Dit jaar hebben zich 3000 dienst plichtigen meer dan in 1873 vrijwillig bij de keuringscommissie aangemeld, hoewel het aantal dienstplichtigen 1000 man kleiner was. gevolge gehad. De heer Fontainas is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en 2000 fr. boete en ieder der 4 getuigen tot 1 maand en 100 fr. Het O. M. is van dit vonnis in hooger beroep gekomen. Mevr. v. d. Weger heeft besloten voor 50000 fr. in te schrij ven ten behoeve van het voor wijlen haren echtgenoot te Leuven opterichten standbeeld. De directie van den Grand Central Beige heeft met 1 Juli nieuwe tarieven ingevoerd, welke de goedkeuring der regee ring niet hebben bekomen. Zij heeft ook de gemengde en internationale tarieven opgezegd, die tot dusver aan de lijnen der Maatschappij en aan de Staats- en andere belgische spoorwegen gemeen waren. Alle góedereu, die van delijnen van den Grand Central op die van den Staatsspoorweg over gaan zijn nu op de wisselstations aan eene nieuwe aangifte onderworpen. De rechtbank te Brussel heeft den 1 uitspraak gedaan in de zaak van het tusschen de heeren Fontainas en Lchembre gevoerde dueldat den dood van laatstgenoemden heeft ten De heeren Paul de CassagnacPiel en Gibiathoofdre dacteur, gérant en drukker van le Pays, beschuldigd van opruiing der burgers tegen elkander, zijn den 2 Juli door het hof van assises der Seine vrijgesproken. De heer de Cas sagnac heeft getracht de heftigheid zijner artikelen met de algemeen heerschende spanning te verontschuldigen en betoogd, dat andere partijen evenzeer vervolgd behooren te worden als de bonapartistischetegen welke zij schotschriften in omloop brengen. Ook de advocaat Lachaud beweerdedat de leden van de linkerzijde der Nat. Vergadering de aan vallers waren geweest, en dat de beschuldigden slechts van het recht van zelfverwering hadden gebruik gemaakt. De l/nion maakt een manifest van den graaf v. Chambord openbaar, waarin hij beweert, dat Erankrijk voor de monar chie gezind is. Langen tijdzegt hijheb ik gezwegen omdat ik de taak niet wilde bemoeielijken van den doorluch- tigen soldaat, wiens zwaard ulieden beschermt; maar thans is het plicht gewordenden dam van vooroordeelen omver te werpen. De graaf protesteert tegen de meening, dat hij het koninglijk gezag op een grondslag van absolutisme zou willen vestigen. De christelijke fransche monarchie, zegt hij, is eene gematigde monarchie met twee Kamers; de eene be noemd door den Koning, de andere door het volk. Erank rijk verlangt, evenals ik, de traditioneele monarchiedie al leen tot degelijke bondgenootschappen leiden kan. Het is eene fictie, dat de Koning regeert, maar niet bestuurt. De overgroote meerderheid des volks verlangt hetzelfde als ik. Ik ben gereednu evenzeer als gisteren. Het Huis van Erankrijk is eendrachtig. Schaart u achter hetzelve. Van de kwestie der vlag wordt in het manifest geen gewag gemaakt. De Union is wegens het openbaar maken van dit manifest en van een daaraan, bij wijze van inleiding, voorafgaand staat kundig advies over de onverbindbaarheid van de prorogatie- wet, alsmede wegens haar artikel over de jongste legerorder van den President, voor 14 dagen geschorst. Delegitimis- tisclie partij is hierover zeer verstoord; hare organen vragen, waarom de mededeeling van een manifest van den graaf v. Chambord gestraft wordt, terwijl men die van de op 16 Maart door den keiz. prins te Chiselhurst uitgesproken rede ongestraft heeft gelaten. Eene deputatie van legitimis- tische Afgevaardigden heeft zich naar den minister de Fourtou begeven, om hem tot de intrekking van het genomen besluit te bewegen. De Alg. Raad der Rhone heeft met alg. st. verworpen een door den prefect Ducros voorgesteld plan tot vereeniging der buitengemeenten Caluire, Villeurbanne en Venissieux met Lyon, op grond, dat de bevolking dier gemeenten zeer tegen dat plan ingenomen is en de vereeniging voor Lyon meer na- dan voordeelig zou zijn. De uit N. Caledonie ontvluchte gedeporteerde Paschal Grousset heeft kort na zijne aankomst in Engeland bedankt voor zijn lidmaatschap der parijsche „Société des Gens de Lettres,welke hem in Mei als lid gehandhaafd had. Een uit N. Caledonie ontvluchte gewezen kolonel der ge- federeerden is door een beambte van het fransche consulaat te bydney, die hem herkende, gearresteerd en vervolgens naar Numea teruggebracht. In het geding tusschen de Willem-Luxemburg-Spoorweg- Maatschappij en de fransche Ooster-Spoorweg-Maatschappij heeft het hof yan appèl het vonnis der civiele rechtbank van de Seine van 30 Jan. 1.1. bevestigd, en alzoo der luxemburg- sche Maatschappij haren eisch ontzegd. Le Bien Public, le Siecle en andere organen betoogen, dat het manifest van 2 Juli de genadeslag is voor de monarchie, haar toegebracht door de hand des „Koniugs" zeiven. Le Siecle zegt o.a.: ,,Ik ben heden gelijk ik gisteren was, zegt de schrijver van het manifest. Erankrjjk zal hem antwoor den„Ik ben heden evenmin gereed als ik gisteren was. Jk ken u, maar gij kent mij niet." - De bonapartistische organen laten zich in gelijken geest uit. De gemeenteraad van Ajaccio (Corsica) heeft met alg. st. verworpen eene door den prefect ondersteunde aanvraag van het hervormde consistorie van Marseille om een protestantsch predikant aan te stellen, op grond, dat de protestantsche ge zinnen, welke zich in de stad bevinden, die zijn van fransche beambten, wier verblijf op Corsica slechts van een tydelijken aard is of van gedurende den winter daar toevende engel- schen, die een eigen, door hen zei ven bezoldigden leeraar hebben. De oud-minister de Goulard, Afgevaardigde van het dept. der Opper-Pyreneeën, is den 4 in 68jarigen ouderdom over leden. De begrafenisplechtigheid, den 6 te Versailles, is door nagenoeg de geheele Nat. Vergadering bijgewoond, terwijl de President der republiek door een zijner adjudanten ver tegenwoordigd was. Aan het graf is liet woord gevoerd door den minister Decazes en den Afgevaardigde Adnet. Blijkens door de Débats medegedeelde verklaring van den heer Léonce de Lavergne, vice-president der vereeniging van het rechtercentrumis deze het eens met den graaf de Mon- talivet. Ook hij had liever het herstel van het constitutioneele Koningschap gezienmaar zulks niet mogelijk blijkende neemt hij de republiek aan. Hij zal in de eerste plaats zijne stem uitbrengen voor het voorstel-Lambert de Sf. Croixen wordt dit verworpen dan voor het daarvan niet veel ver schillende voorstel- Casimir-Périer. Het hof van cassatie heeft den 3 de voorziening verworpen van den, ter zake van afzetterij, tot 5 jaren gevangenisstraf en 2000 fr. boete veroordeelden voormaiigen imperialistischen publicist en politieken agent van het gouvernement-Thiers, Hugdmam. La Ré/ome te Toulouse is, op last van de militaire over-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1