m m m mmwwwwwwmwmwwwwwm Gelden beschikbaar, Wegens ziekte van den Eigenaar, AANBESTEDING. Te huur ol' te hoop Wordt gevraagd eene llinke D i e n s t b o d e. DORSCKKLEEDEN C. COLLER, ^Ictbö-ilicatxws. IBarfct- ctt 15cuvobevichtcit. 3 öutrscnucii 95jarige llchtvereeniging van J. H. DE GOEDE H C. KOOPMAN. H FERDINAND THEODOOR ROOTH, Locaal voor Publieke Verkoopingen, Langeslraat, ivijk B, No, 82. C'hrislclljk-kcrcfoi'iiicci'dc Biork. Ongeveer duizend meter Slootwerk. Me verschillende benoodigdlictlcii van de n eezen als 1. Ei2rood. 6. EBavergorl. 2. leeseh. 7. Xoele en gekarnde 3. Ifcotcr. melk. 4. SifjM. 8. BAruidenierswaren. 5. Gort. 9 Tui l. SSoilandschc I.Bzcren Spoorweg-^Maatschappij. IN h»(er Friesclic Nagel- en kruitlkaas, Uotcr- en kaaszout BiurgerciieiiMtbotle koken en goed werken, tegen goed loon. /°0'lofoojn.^ Ihd dqrsch- LOFODINSCHE DORSCH-LEYERTR A AN van H. SARDEMANN te Emmerik, onderzocht en aan bevolen door I)r. M. FREYTAG, Professor te Bonn Dr. R. PRE SENILIS Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden. De provincie Noordholland is voor zooveel het aan hare toevertrouwde gedeelte der zeewering betreftwelk gedeelte in 1863 juist het allermeeste had geleden het eerst tot de uitvoering van dit belangrijk werk overgegaan. Voor zooveel de Rijks zeewering betreft is het werk daarna voort gezet, en nu is het dijksbestuur van den Hondsbossche bezig om ook zijn zeedijk met eene steenglooijing te bekleeden. Dit belangrijke en kostbare werk zal in vijf jaren worden uitgevoerd en wordt achtereenvolgens in drie perceelen aan besteed. Men is thans in het derde jaar. Het noordelijkste gedeelte van den zanddijk is reeds voltooid; het middelste gedeelte is nu in bewerking. Bij het maken der steenglooijing is door de drie betrok ken besturen niet volkomen hetzelfde stelsel gevolgdter wijl bij de Hondsbossche zeewering de steenglooijing dade lijk achter het paalwerk wordt aangelegdligt bij de pro vinciale en Rijks zeeweringen tusscken den paalregel en het begin der steenglooijing eene 30 meter breedeflaauw hel lende berm. De thans nog in bewerking zijnde versterking van de zeewering van Kamperduin tot voorbij Petten met hare voor- en achterliggende werken zal meer dan twee millioen gulden kosten. Het gansche werk is en wordt uitgevoerd door Ne- derlandsche aannemers. Van de leden der Nederiandsche Maatschappij tot bevor dering van Nijverheid, die in deze week te Alkmaar bijeen komen mag worden verwachtdat zij niet naar hunne haardsteden zullen terug keerenzonder door een bezoek aan Petten te brengen, van hunne belangstelling in hetgeen door deze groote industrieelen wordt verrigtte hebben doen blijken. C. D. Tot cipier in het huis van arrest alhier is door den minis ter van justitie benoemd de eerste bewaarder in het huis van burgerlijke en militaire verzekering te Groningen A. Gosker. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Zondag 12 Julides namiddags te 65 uren in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Marche (Souvenir d'Anvers) van Lemaire. 2. Ouverture (Der Wildschiitz) van Lortzing. 3. Polka (Pauline) van Christophe. 4. Pantaisie (Bouchard d'Avesnes) van Miry. 5. Marche triumphale van Wagner. 6. Ouverture (Raimond) van Thomas. 7. Styrian Melodies van Kiihner. 8. Pantaisie (Martha) van Flottow. Na de plechtige ontvangst der afgevaardigden ter alge- meene vergadering der Maatschappij van Nijverheid, Maan dag avond ten raadhuize en in het locaal van den heer Kervloetzal in laatstgenoemd locaal eenedoor het stede lijk muziekcorps opgeluisterdereünie gehouden worden toegankelijk voor de leden van het departement en van de sociteit, Hereemging met hunne dames. Woensdag morgen van 9 tot 10 uren wordt door den heer Ezerman, in de daartoe door kerkmeesters beschikbaar gestelde Groote kerkeen orgelconcert gegeven. Voor het bezoek aan het huis van verbetering en opvoeding voor jongens wordt dien dag van 3 tot 4 uren de gelegenheid aangeboden. Voor verdere bij zonderheden nopens te houden feestelijkheden enz. verwijzen wij naar de vroeger in dit blad gedane opgaven en naar de verspreide programma's. Wij meenen de aandacht van belanestellenden te mo gen vestigen op eene nieuwe wijze van bouwen, welke thans door den heer W. t\ Stoel aan zijne villa-Rosmade in het Kennemerpark wordt toegepast. De fundeeringsmuren en de buitenmuren worden n.l. geheel vervaardigd van beton, niet in den vorm van blokken, maar als ééne massa. De be zwaren aan het beurtelings hooger brengen der vormen verbonden, worden op vernuftige wijze overwonnen, en finan cieel schijnt deze manier van bouwen voordeelig te zijn. deze proefnemingdan is het te verwachten dat zij veelvuldig navolging zal vinden. """"BURGERLIJKE STAN D~ ONDERTROUWD. 9Julij.Ferdinand Theodoor Rooth, te Amsterdam, en Wol- tera Cornelia Schuurman, te Alkmaar. 10 n Eduard Boschte 's Gravenhage, en Reina Meeter, te Alkmaar. Johannes Coblenste Edam, en Anna Catharina Winkelte Alkmaar. GETROUWD. 5 Julij. Joris Gorter, laatst wedr. van Christina Korper, eü Rozelie Bekemanwed. van Johannes Blokker. GEBOREN. 4 Julij. Petrus, Z. van Gerrit Apeldoorn en Margaretha Zuurbier. 6 Margaretha, D. van Jacobus Schoen en Trijntje de Wit. Alida AntoniaD. van Pieter Buren en Guurtje van Dam. 8 n Adrianus Cornells, Z. van Johannes Adrianus Cor- nelis de Boer en Maria Petronella Briefjes. Jo hannes, Z. van Gijsbert Bossert en Catharina Ma thilda Vermeer. 10 Maria, D. van Pieter Evers en Grietje Pover. OVERLEDEN. 3 Julij .Jan, Z. van Jan Hoogland en Anna Gerarda Vogel zang, 13 d. Agie Kok, echtgen. van Jan de Jager eerder wed. van Joannes Nachtegaal, en van Philip- pus Emont, 65 j. Maria Catharina, D. van Teunis Kager en Trijntje Schoen, 4 m. n Arie P as binder, 34 j. en 9 m. Petronella Maria Adriana, D. van Cornells Panne keet en Margaretha Geertruida Mans, bijna 13 m. Dieuwertje, D. van Evert Jacobus Bakker en Atrix Pijma, ruim 4 m. Hoorn 9 Juli. Kleine kaas 34, middelbare f 33, aan gevoerd 357 stapels, wegende 101038 kilogrammen. 11 Juli. Aangevoerd 2 heet. Gerst f 8,25, 2 heet. grauwe Erwten ƒ14, op monster verkocht- Mosterdzaad 17,50, Karweizaad 19,25, 20 Paarden 70 a 200, 2 Koeien 190, 20 Kalveren f 5 a 17, 200 Schapen f 20 a 35 15 Varkens l i) a 16, 160 Biggen /2a 6, 1250 koppen Boter f 1,40 a 1,50 per kilogr., 5000 Kipeiereu ƒ3,60 a 3,70 per 100, 500 hectol. Aardappelen /3a 3.50 per hectol., 230 kilogr. roode Aalbessen, 18 a 19 per 100 kilo. Medemblik 8 Juli. Kleine Kaas 33,50, aangevoerd 142 stapels, Boter 1,36, Kippen-eieren ƒ3,50, Eendeneieren 3,30 per 100 stuks. Punterende 7 Juli. Boter ƒ1,20 a 1,40, 141 Runderen, 100 Paarden, 159 vette Kalveren 0,60 a 0,80 per kilogr., 75 nucht.. dito /6a 18, 135 vette Varkens 0,42 a 0,52 per kilogr., 112 Biggen 2 a 4, 362 Schapeu en Lammeren, Kippeneieren 3,50, Eendeneieren 3,30 per 100 stuks. Aangevoerd 290 stapels kleine en 2 stapels middelbare Kaas. Schagen 9 Juli. Aangevoerd 3 Paarden60 a 180, Stieren 130 a 160, 30 Geldekoeien 140 a 280, Kalfkoeien 190 a 230, 12 nuchtere Kalveren f 6 a 16, 120 Schapen 12 a 18 vette dito 22 a 30, 13 magere Varkens ƒ8 a 11. 62 Biggen 2 a 4, Konijnen f 0,15 a 0,70, Kippen 0,60 a 0,75, 150 kilogr. Boter 1,26, 25 Kaas 0,37 a 0,45 per kilogram 4000 Kippeneiereu ƒ3,10 a 3.25, Eendeneieren 3 a 3,25 per 100 stuks. Schiedam 9 Juli. Moutwijn t 15, Jenever 20.50. Wormeroeer 9 Juli. Kleine Kaas ƒ33, verkocht 51 stapels. Zaandam 9 Juli. Kleine kaas 33, verkocht 69 stapels. l.onden 6 Juli. Aangevoerd 1400 Runderen 6, 23000 Schapen en Lamm. 5.4, 400 Kalveren 5.6, 100 Varkens 5. 9 Juli. Aangevoerd 1700 Runderen 5,10, 20000 Schapen en Lammeren 5.2, 900 Kalveren 5.4, Varkens 4.10. Amsterdam 11 Juli. Nederl. C. N.Seh. 2 5 pet. dito dito 3 dito dito 4 Spanje, Obiigat. 3 dito Binnenl. 3 Portugal 1853 3 llusl. 1798-1816 5 Oblig.-leen. 1864 5 dito 1866 5 Aand.Z.Rs. 1864 5 dito dito 1866 5 Oostenr. Obl. inp. 5 dito in Zilver 5 Aandeelen 1854 dito 1860 dito 1864 Turk. Obl. 1865 5 pet. Fgypte 1868 7 60 72 945 18 125 465 1025 1015 102 291 615 66! 268 585 142 43 751 N. Amerika 1882 6 pot. 99rs dito 1885 6 102J Brazil. Obl. 1865 5 MexicoOhl. 1851 3 Maatsch.expl. Staats-sp. 104 Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. 2485 Russ.Sp."Jelez" 5 - Aand. Balt.-Spoorweg ,1295 Illin. Cent.-Spw. Mts. Ct. v. Aand. 855 Chicago N. West Cert. I 49 St. Paul&Paeiiics Spoorw.Obl. 2eS. 7 pet.1 155 UnionPae.Hoofdl.6 u 711 Chicago Z.W. 7 Obl. L.G. Maxw. 6 - St.Vincent.Br. 7 105 '/"Alt.Miss Ohio 7 305 maar, 8 Juli 1874. Hunne dankbare Kinderen. c||| Ondertrouwd EDUARD BOSCH, en Referendaris met verlof, REINA meeter. Alkmaar, 10 Juli 1874. Receptie Zondag 12 Juli. 6 8 10 Alkmaar 6 Juli. Aangevoerd 5 Koeien 220 a 280, 327 vette Kalveren 32 a 95, 10 nucht. dito 7 a 14, 67 Schapen 24 a 32199 vette Varkens 36 a 52 ets. per kilogram. 10 Juli. Kleine kaas/34, commissie 33 middelbare 34, laagste prijs f ]8aangevoerd 750 stapels, we gende 167646 kilogr. Ter graanmarkt aangevoerd 142 hec toliters, Tarwe 12,50 a 12,70. Gerst f 6,75 a 8,25, Haver J 5 a 5.75, bruine Boonen 13,50, Karweizaad ƒ19 a 19,25, Erwten: groene f 16, grauwe f 15.50, vale 9,50. 11 Juli. Aangevoerd 3 Paarden f 45 a 95 3 Koeien 140 a 210, 17 nucht. Kalveren 6 a 15, 38 Schapen 18 a 27, 20 Lammeren 4 a 12, 70 magere Varkens 10 a 16, 140 Biggen 2 a 5, Boter per kop 0,90 a 0,975- Edam 4 Juli. Kleine kaas 26 a 34, verkocht 73 stapel?, wegende 15448 kilogr. 9 Juli. 155 Stukken Boter 1,30 a 1,42 per P., Kip peneieren 3,25 a 3,75 per 100 stuks. Enkhuizen 9 Juli. Kleine kaas 27 a 33,50, verkocht 64 stapels, wegende 18530 kilogr. Nieuw Karweizaad f 19,125 per 50 P., Mosterdzaad 18 per mud. Haarlem 6 Juli. Witte Tarwe 12,75 a 13, Gerst 8,25, Haver f 6. 8 Juli. Kleine kaas 16 a 33,50, verkocht 188 stapels, wegende 45302 kilogr. Alkmaar9 Juli 1874. Ondertrouwd Commies der Posterijen te Amsterdam, en WOLTERA CORNELIA SCHUURMAN, Receptie 19 Juli. Eenige kennisgeving binnen de stad. Voorspoedig bevallen van SERT- VERMEER. Alkmaar8 Juli 1874. Zoon C. M. BOS- Heden overleed, na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 38 jaren mijne geliefde echtgenoote en onze geliefde moeder en behuwdmoeder MAARTJE WIT, in den ouderdom van 59 jaren. Hare na gedachtenis zal ons steeds dierbaar zijn. H. KOOMEN. W. MELCHIOR Winkel, A. KOOMEN. 7 Juli 1874. L. de PATER. N. KOOMEN. J. KOOMEN. Heden overleed in den ouderdom van 62 jaren, mijne zeer geliefde echtgenoote NEELTJE BLOM, na eene hevige ziekte van slechts vier dagen. Wat ik op mijnen vergevorderden leeftijd en mijne kin deren en behuwdkinderen in haar verliezen, zullen alleen zij beseffen, die de overledene in hare trouwe zorg en hartelijke liefde gekend hebben het betaamt ons echter in Gods wil te berusten en daartoe geve de Almachtige ons genade en kracht- Mede uit naam mijner kinderen en Heilo, behuwdkinderen 9 Juli 1874. S. MODDER. Alle schuldeischers in het faillissement van RE1N- DERT KOKLEMEIJ, schipper en koopman te Anna Paulowna, worden opgeroepen tot bijwoning van de tweede vergadering ter verificatie van schuldvorde ringen, te houden op Woensdag 5 Augustus e.k., in de raadkamer der Rechtbank alhier. Alkmaar, De Curator, 10 Juli 1874. Mr. J. P- KRAAKMAN. VERKOOPING op Maandag 20 Juli e.k., des namiddags te 5 uren en volgende dagen, van goed geconserveerde (lilden IHeaÏNraad en Ënhocdel, gedeeltelijk behoorende tot den boedel van den WelEdelen Heer JONXIS en bestaand in: mahoniehouten Kabinet, Linnenkast, Hoekbufi'et, Secretaire, Canape's, staand Horologie, Piano, Le dekanten, Tafels, Stoelen, Bedden, Dekens, Vloer- kleeden Karpetten, Pendules, Spiegels, Schilderijen in olieverf, oud en nieuw Poreelein Kristal en Glaswerk, kachels en Fornuizen, Koper, Blik, Tin, IJzer- en Aardewerk, voorts: Coutl en %tlver- werk compositie Koffiekannen en Trekpotten Manufacturen Boeken, Kinderwagens en vele andere voorwerpen. Alle» te bezichtigen Maandag 20 Juli e.k., van 10 tot 3 uren, en op dien dag te 11 uren VERKOOPING op de Gedempte Nieuwesloot, van grave IBeubeleii en Al braak. is men voornemens om op Vrijdag, den 17 Juli 1874, bij opbod en op Vrijdag, den 24 dierzelfde maand, bij afslagtelkens na den middag te 6 uren in het Koffiehuis nde Korenkeurs,n aan de Zaadmarkt, te Alkmaar, ten overstaan van den te Alkmaar ge- vestigden Notaris W. F. G, L. GOUWE, in het openbaar te verkoopen Een Winkelhuis en Erve, met annexe WuMferci-, Mehulp- en liiksleen- Mlaalderijgenaamd DE KABELJAAUW. staande en gelegen te Alkmaar, aan de westzijde van de Wormbakkers- of Mosterdsteeg, Wijk C, sectie B, Ns. 165 en 166, groot 2 roe, 67 el. Dadelijk te aanvaarden. De helft der kooppenningen kan tegen 50/o 's jaars, en onder eerst hypothecair verhand op het pereeel gevestigd blijven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot, te Alkmaar. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar zullen, op 21 Juli 1874, 's namiddags 1 uur, op het stadhuis in het openbaar aanbesteden Het maken van een reilllllingwerk bij de Rootorensbrug aan de zijde van liet N. 11 Kanaal. Bestekken tegen f 0,10 verkrijgbaar ter ge meente-secretarie alwaar inlevering der biljetten vóór 20 Juli 1874, 's middags 12 uren. Aanwijzing in loco 16 Juli, voormiddags 9 uren Zondag 12 Juli, des avonds zes uren, Spreker Ds. VAN GOOR van Laugedijk. Dijkgraaf en Heemraden van de Bergeumeer, zullen bij enkele inschrijving aanbesteden: De aanwijzing zal geschieden op Woensdag 15 Juli e.k., te beginnen aan den Dikken Molen. De billetten kunnen ingeleverd worden ten kantore van den Penningmeester Mr. A. P. de LANGE, Ritsevoort te Alkmaar, tot den 18 Juli e.k., des na middags te een uurten wiens kantore nadere in lichtingen worden gegeven. Bergermeer, K. SWAAN, Dijkgraaf. 4 Juli 1874. S. C. S. HOLLAND, Secretaris. ltegenten van het Burgerweeshuis alhier zijn voor nemens, op Maandag den 20 Juli 1874 des avonds te 7 uren in de Regentenkamer, aan te besteden Aardappelen rundvleesch, rundvet, versch en ge rookt spek reuzelstokvisch, gort, boekweit, rijst, grauwe en groene erwten, bruine boor.en, groenten, gruttemeelbruine suiker, stroop, stijfselblauwsel zoutzeep, zoete en raap-oliesteenkolen hout, turf schelpzand, heibezems enz. De biljetten moeten uiterlijk vóór 's avonds 6 uren van den dag der besteding in eene daartoe bestemde bus in het weeshuis zijn nedergelegd. De voorwaarden van aanbesteding liggen dagelijks, behalve des Zondags, van 's voormiddags 10 tot s namiddags 4 uren ter lezing op het bureau van den Weesvader in voornoemd huis, bij wien tevens nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. AlkmaarNamens Regenten voorn., 4 Juli 1874. A. S1EBERT COSTER, Secretaris. REGENTENvan het MANNEN- enVROUWEN- GASTHUIS alhier verlangen aan te besteden de leverantie van Benoodigd voor genoemd gesticht, van af 1 Au gustus 1874 tot en met den 31 Juli 1875. De voorwaarden dezer aanbesteding zullen van heden af ter lezing liggen bij den Binnenvader, bij wien de biljetten van inschrijving zullen moeten zijn ingeleverd, vóór of op Woensdag den 22 Juli 1874, s middags 12 uren. De artikelen voor monsters er bij te zenden. Zij, die nog eenige toelichtingen omtrent de le verantie dezer artikelen mochten verlangen, kunnen zich ter vergadering van Regenten Woensdag avond a.s., te half acht uren aanmelden. Alkmaar, Namens Regenten 11 Juli 1874. JB. HELLING. spoedig Mejuffrouw RENTMEESTER, aan den Voordam verlangt zoo gelijk eene knappe kindermeid. Het uitvoeren van Verin erken op de ver bindingslijn tusschen HAARLEM en UITGEEST, in twee 'perceelen. Het bestek ligt ter inzage aan de stations Zand poort Velsen en Beverwijk, terwijl inlichtingen worden verstrekt door den Hoofdopzichter te Alk maar (station) en den Opzichter te Beverwijk. De inschrijvingsbiljetten franco inteleveren vóór of op den 20 Juli a.s., aan het bureau van den Ingenieur van den weg op de Oude Zijds Voor burgwal, K 524, te Amsterdam. verschuldigd Die iets te vorderen heeft van of is aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van CORNELLS NAP, in leven slachter, te Driehuizen en aldaar den 6 Juni j.l. overleden, gelieve daarvan vóór den 18 Juli e.k. opgaaf of betaling te doen ten kantore van den No taris STIKKEL, in den Schermeer. Eene Timmermans woning, bij de R. C. Kerk te Heer Hugo Waard, ook geschikt voor een geneesheer. Te bevragen bij D. BOS, te Heer Hugo Waard. in alle grootten te bekomenbii J. PORTUIN grootten te bekomenbij J Kaasmarkt, Alkmaar, bij wien tevens voorhanden is eene HVril-fasscn eu i&rwekcn. sorteering bij de Vlotbrug te Alkmaar, KRUIDENIERS- E N G R U T T E RS WA R E N TABAK, SIGAREN ENZ., ontvangt wekelijks vcrsclic kampei'kl'as- heeft steeds in voorraadlekkere oude verkoopt extra blank a f 6,50 de 50 K G. en tegen Augustus, eene fatsoenlijke IPienstbocle, Mevr. DE VEER, aan de Oudegracht. Men verlangt met Augustus een die kan Adres francoletter T hulpkantoor te Bergen. Men verlangt tegen 1°. Aug. a.s., Adres bij de Uitgevers dezer Courant. als le. hypotheek op iüuizcn en Landerijen tegen billijke voorwaarden bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. Brieven franco. N.B. Zaterdags te spreken, van 11 1 ure, in het koffiehuis Z Wapen van Haarlembij den Heer C. BOUMANSaan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. .■riZxs LE BERTH RAN Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan isbij hare erkende geneeskundige waarde, vrij van eiken onaange- namen reuk en smaak en wordt vooral door kin deren gemakkelijk ingenomen en verteerd. Verkrijgbaar per Flacon ii 40 Cents. Dezelve ijzerhoudend a 75 Cents, te Alkmaar, bij W. J. Bakker, apoth.; 'Ënkhmzen, bij de Jong C0.; Hoort:, bij S. van Halm, apoth.; Purmerend, bij .T. M. Muller v. J. Vooren apoth.; Schagenbij W. A Hazeu, apoth.; Zaandam, bij G. van H olk, apoth.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 3