Harddraverij 1) Cahiers-Ardoise, HOLLANDSCHE SOCIËTEIT OTLIMMMKEIÏIMl, Kapitaal E e 11 M i I j o e 11 (1111 d e 11 (volgefourneerd). SIGARENFABRIEK van der Pant. Verkeerd bezorgd! ZEEGRAS, Alkmaar-Packet. Kunstbiljardspel T: Kooktoestellen, Frij sbilj arten. Ti z Rijks Ifoogere Burgerschool. Hoogere Burgerschool en Gymnasium. Wordt gevraagd TWEEDE JAARLIJKSCHE LOTEIUJ-NEGOTIATIE, Belangr uk voor Dames. Prijsbiljartcn en Prjjskolven. EAU D'ANVER S, VERHUISD ui O ca O m Z DE BAZAR. MESSEN. WANDGEDIERTE te Alkmaar. oiu B*r|js en Premtën ter waarde van f 400. een knappe .Bongen of Leerling, Directie der ilaarleinschc Algemee- ue BBegrafënis-llaatselinppIj geeft deze kennis aan belanghebbenden dat de Heer "an WIJNGAARDEN op 1°. Juli j.l eervol is ontslagen als Correspondent der genoemde Maat schappij en dat de lieer A. HOEKMEIJER, wonende te Alkmaar, Laat, Wijk D, No 535, in zijne plaats als Correspondent is aangesteld. opgericht in den Jare 1807 te Amsterdam. Directeur I*. EANGEHIIIJIZEIV Generaal-Agent de Heer T. DRAIJER, te Gouda. CORRESPONDENTEN SN DE PROVINCIE NOORDHOLLAND: IMeeren Winkeliers en Slijters genieten behoorlijk rabat. ALKMAAR, Juli 1874. MAATSCHAPPIJ VOOR LANDONTGINNING, Een Hoofdprijs in Vastgoed, ter waarde van f25000, 3184 prijzen in geld van ƒ5000, ƒ2500, 1000 enz Trekking G BDceetnher £89 NLUERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVÖR mm VAN NIJVERHEID. Algeiueeiic Vergadering en Congres to.tlkinaai', op 14, 15 en 1© Juli ÊSS4. KOFFlll^ in A'ier Cl rootten It I B *Z A B* SA E V EI EI *TA KMC IIEN, SPOOKWECMANOEN enz. U s: a g e I ij k Borduur-, nagel winkel knoops gat en andere seliaren, ook met nieuw zil veren linksche en rechtsche oogen. Patent- en gewone kurketrek- kers, bei hoornen, messen voor blik ken bussen. Scheermessenilie nimmer he hoeven gesiepen te worden. Engclschc mcssenplanken poeder. DE BAZARJ. BRGNGERS Gzoon. Prijsbiljarlen en Prjjskölven Het Bestuur der Vereeniging Eendracht maakt macht zal op Donderdag, den 16 Juli e.k., des namiddags ten 1 ure, ter gelegenheid van het Congres van Nijverheid, met toestemming van het Edel Achtb. Gemeentebestuur, eene Hard draverij doen plaats hebben, in de Groote Hard- draverslaau in den Stadshoutmet paarden van zessen klaar, welke nimmer een Koningsprijs hebben ge wonnen bespannen voor eene Kar, De paarden moeten des morgens te 10 uren aan den stal van Mejuffrouw Wed. BOL, op het Rit sevoort voor de keuring en loting aanwezig zijn om daar ter plaatse na de loting af te trekken naar het logement de Roode Leeuwaan den Dijk, van Al1- en INTOCHT zal plaats hebben. Aangiften worden schriitelijk vóór ol op 15 Juli bij den Secretaris der Vereeniging ingewacht. Toeganskaarten tot de tribune zijn voor hen die f 1,50 en meer contribuëerdentoegankelijk voor twee personen, verkrijgbaar bij het Bestuur. Namens het Bestuur J. J. waar SPAAN, President. WONDER, Secretaris. Men kan zich geen liefelijker, aangenamer, meer verfrisschender en gezonder reuk voor stellen dan het van AUG. de M ARBAIX, te Antwerpen (Belgie). Er bestaat geen reukwater, dat meer genot geeft voor den zomer, dan het Bfiau d Aïl- vei'S. Bevochtig er goed uw zakdoek mede en wrijf dan de slapen, het voorhoofd, den hals, en ge zult eene verwonderlijke verkoeling en verfrissching voelen, die den mensch geheel verkwikt, verfrischt en herstelt, s Mor gens iets gegoten in 't water dat men gebruikt, verzacht het de huid en verspreidt een frissche lucht. Op een doek gegoten en sterk ingea demd, verdrijft het spoedig de hoofdpijn. Het wordt veel gebruikt op buitenplaatsen tot ver frissching der lucht, even als in ziekenkamers. Zie het prospectus). Wordt verkocht: Royale tl. 1,50. 1ste kwaliteit ff. 1, Double n 1,25. 2de 0,75. Halve paeons half geld. De Koninklijke en Dubbele worden bijzon der aanbevolen. Deze fijne parfumerie is aan te bevelen als het meest verfrisschend reukwater dat bestaat en het best houdende op reis en bij wafmte. 't Is ook het voornaamste product tegen rheu- matisme en kwalen. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering vau de voor den nieuwen cursus benoodigde BoekwerkenSchrjjf'- en Teekenhehoeflen. Alkmaar. I1ERM*. COSTER ZOON De ondergeteekende reiziger voor de Nederland- sche Elïxerlahrïek te Rotterdam, betuigt zij nen oprechten dank aan zijne begunstigers in Alkmaar en omstreken, en beveelt tevens den Heer J.v. d.^DAM aan als depothouder door hem aangesteld. E. SANTING. Naar aanleiding van bovenstaandeneemt de on- dergeteekeude de vrijheid zich in dezelfde gunst aan te bevelen, die de Heer E. SANTING zoo lang heeft mogen genieten. J. v. d. DAM. Koningsweg, over de Lombardsteeg. De ondergeteekende heeft voorhanden de Boe ken en verdere hcnootligdhedcn voor de leerlingen der H. B. S. en van het Gymnasium, en beveelt zich aan voor de spoedige levering. Alkmaar P. KLUITMAN. en kantore van den Makelaar CORN.JOH.de LANGE te Alkmaar zijn verkrijgbaar »chuid brieven van BE TM'IIAB'PBJ VAN EANIDONTCJINNIAI,; gevestigd te Apeldoorn, groot ƒ35, aO, ƒ1©©, 350, f 500 en f lOOÖ, rentende 4| pCt. en aflos baar bij jaarlijksche uitlotingen met premiën. van den Koningsweg naar de Bilde gracht schuins over de Brillesteeg. H. STOPPELS! EEN, Kachelsmid. iiir"*" ^'r worc"; tegen Augustus eene knappe, eerlijke Dienstbode gevraagd. Men vervoege zich in persoon of met franco brie- bij Mevr. van den BERG, aan de Bierkade. ven Men vraagt, om tegen 1 Augustus in dienst te treden, een bekwamen lAoekhakkersknecht. Adres franco, bij de Uitgevers dezer Courant. B. PEKELHARING, Goudsmid, Alkmaar. bij Uorill gevraagd een lWlilli EEBEOIENOE, de 18 jaren Prot. Godsd. Te adresseeren in persoon Loon heid. niet beneden naar bekwaam - bij D.J.COHEN. Kooltuin. Alkma-ar. bij C. Ten spoedigste wordt gevraagd een Bakkersleerling, of iemand reeds eenigszins met het vak bekend BLOM, te lieer Hugo Waard. HaarlemNamens de Directie voorn*1., 10 Juli 1874. O. C. van DOBBEN Directeur. an de Stads Bank van Leening te Alkmaar wordt met primo Augustus ek. gevraagd: een derde BAIerk tegen een salaris van f 12,50 per maand. Sollicitanten worden verzocht zich schriftelijk aan- temelden, Choorstraat A, 209, brieven franco, bij den waarn. Directeur, J. B. REEKERS. Koningplein, X 301. Kantoor: Reguliersdwarsstraat bij het DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE KAPITAAL-VERZEKERINGEN. WEDUWEN- en WEEZENPENSIOENENDADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJERENTEN, OVERLEVINGSKASSEN en OPLOOPENDE LIJERENTEN. Te Alkmaar, de Heeren DE LANGE en DE MORAAZ. i Te n Enkhuizen, de Heer A. L. VAN SLOGTEREN. Haarlem, de Heeren GEUPIN en VAN DER VLUGT. i a Helder, de Heer B. WERELDLIJN SMIT, Notaris. t Hilversum de Heer A. PERK Notaris. Hoorn, de Heer M. R. LIPPITS Notaris. Krommenie, de Heer J. P. J- VAN DER WART. Medemblik S. VAN DER LEIJ. Zaandam, de Heeren K. VIS Sz. Co. VAN Aan bovengenoemde fabriek zijn steeds voorhanden alle soorten van SIt.lREi, de prijzen van af f 13 tot f 13© per duizend. Op franco aanvragen worden monsters afgezonden door het geheele Rijk. in Ti gevestigd te APELDOORN. Goedgekeurd hij Koninklijk Besluit van 10 Februari 1873 N°. 8. (krachtens Art. 7 der Statuten). Obligatiën ad 4,90 per stuk, alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten der Maatschappij en H.H. Agenten, de Heeren Mr. N. 11. de LANGE, Procureui CORNs. JOHs. ce LANGE, Makelaar en Kassier te Alkmaar, De zeven en negentigste Algeineene Vergadering dsr Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid zal geopend worden op Dinsdag, 14 Juli e.k., 's morgens 9 uren in het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar. Woensdag 15 Juli. Congres van de Leden der Maatschappij. Donderdag 16 Juli. Tweede zitting en sluiting der Algemeene Vergadering. Eeestelijke ontvangst van Heeren Afgevaardigden der Departementen door het Gemeentebe stuur van Alkmaar, Maandag 13 Juü.'savonds 7 uren, op het Stadhuis vervolgens door het departement Alkmaar, in de zaal der sociëteit „Hereeniging." Aan alle leden der Maatschappij wordt vrije toe gang tot de Vergadering en het Congres verleend. De punten van beschrijving en het programma der feestelijkheden, aangeboden door het departement Alkmaar, zijn verkrijgbaar bij den Secretaris der Maatschappij te Haarlem. Namens Directeuren der Maatschappij VROLIK, Voorzitter. T. W. van EE DEN, Secretaris. ter vervanging van leien, bijzonder voor schoolkin deren geschikt, zijn verkrijgbaar bij H KR Ms. COSTER ZOON. Alkmaar. J. BRGNGERS Gzoon. Zaterdag 2 Mei j.l. is een Palije, inhoudende eene zwarte Jas, bestemd voorden fleer J KATER te Kolhornbezorgd op het veer van Winkel, schipper L). STAPEL, en niet aan zijn adres te rechtgekomen. leder, die hiervan eenige aanwijzing of inlichting kan geven, wordt beleefd verzocht dit (des noods tegen belooning) te doen bij de Uitge vers dezer Courant. Bélacre, Parfumeur-Cbimiste te Parijszoo bekend bij alle dames door zijne onovertrefbare Tandpoeder, zonder houtskool of andere scha delijke bestanddeelen a 0,50; door zijne Eait Aillephelf<|lie, ter verdrijving van wratten, sproeten puistjes en alle huidgebreken ft 1. Neemt de vrijheid, Dames! U zijne üiill Merveilleuse aan te bevelen h, 0,60, waarvan eenige droppels, op de zakdoek of handen gedaan, voldoende zijn om de zoo lastige muggen en vliegen onmiddelijk uit uwe nabijheid te verwijderen. Depothouder J. BRGNGERS Gzn. /erscht h 4,3e soort s morg. <4 u; u. :t© in. te kantore Alkmaar, en Van ALKMAAR 8 u. en 's nam. 3 Van AMSTERDAM s morg. u. 3© in., 's nam 4 Informatiën en dienstbiljetten bij aan den Vooraleer. Afvaart te Amsterdam, Westerhoofd, Steiger No. 3. u. en uur. N. J. STAM, Van het meest bekende en goede merken voorhanden: Talël dessertvoorsnijders- en vorken, brood zak aardappelen-, snijboonen komkommer- en sam- baalmessen en komkommersehaven. - r -v-tc --»»..'nc.T. H uitvinder, den hofleverancier genoemde echte et naar den naam van zijnen apotheker 1 ste klasse en BULLRICH te Berlijn g C. W. BULLRICHS Universeel Zlliveringszout (in Duitschland algemeen bekend als BulliicJisSalz) heeft door duizenden dankbetuigingen en erkenningen bewezen te zijn een VERRASSEN» GENEESMIDDEL voor maag kwalen, zuurbrakingslechte spijsverteringhart water enz., en is echt en onvervalscht verkrijgbaar in verzegelde pakjes van f kilo a 25, kilo a 48 en van kilo a 90 cents, te Alkmaar, bij IV. J. Bakker, Apoth. Hoorn, C. Sókuit Jnz. iNieuw#Biep, IV. V. Bruinvis LI oogkarspelP. de Wit.Zaandam, A. Dorpema. Rijpde Cos.i 2e soort geverscht h 4,3e soort a 3, ir. pakken van 100 kilogrammen. Te bevragen met franco brieven motto Zeegras Eiland Wielingen. met derzelver eiernest totaal uitgeroeid door het Africaansche middel, waarvan in Amster dam in 5 jaren 14000 kruiken verkocht zijn welke alle voldeden, per kruik 0,80. Depothouder J. BRONGERS Gzu. noon DÉSIRÉ, Professor van den Keizerlijken Club te St. Petersburg de Eerste Speler van Europa voor bu'tengewone stooten uitgeoefend met de hand, op Zaterdag II Juli, des avonds te I© uren, in HET KLEINE KOFFIEHUIS. met eene nieuwe en groote verbetering voorhanden. Betels en Pannen Pitten in alle breedten per el en per pit. Schakels BAouktoestellen met een tweedrie en vier vlammen. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. gelegenheid van het Nijverheids Congres, op. Dinsdag 14 Juli zal bij den ondergetee kende na afloop van het concert in den Hout worden gegeven S1UZ1EBA WOIIR UUÜ BAN». H. VAN DIJK. Wed. M. V. IYANGH, in de Vergulde Valk te Schermerhorn, is voornemens op Maandag, 13 Juli, des voormiddags 11 uren, te laten om fraaie PRIJZEN en PREMIËN. H 11. Liefhebbers worden uitgenoodigd, deze par tijen met hunne tegenwoordigheid te vereeren. K. O LIJ Ez., Kastelein in de herberg Lands Welvaren, te Schermerhorn, is voornemens, op Woensdag 15 Juli, des voormiddags 11 uren, te laten Prfjshiljartcn. Tot prijs een gou den Ankerliorologie en tot premie eene vergulde Pendule. Heeren liefhebbers worden uitgenoodigd deze partij met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Ter aan den Ja 19 Juli gelegenheid van de Kermis Omvaldie op Zondag den a s. zal plaats hebbenzal gehouden worden II.IRIHIRI Vültl J door paarden van zessen klaar die nooit een stads prijs gewonnen hebben. ktlkOUIE^, NPII1ËTLOOPËM over het water en andere Volksspelen ook zal Muziek voor den Blans gegeven wor den, De buffetten zullen van vele ververschingen voorzien zijn. De ondernemers bevelen zich bij land en stadgenooten beleefdelijk aan en hopen met een druk bezoek vereerd te worden. Alles later bij biljetten te bepalen. UEd. dienaren, J. C. WESTER. H. GRANSJEAN. Nl Snelpersdruk van Herm', Coster en Zoon,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 4