r No. 29. Zesënzeveiitigste Jaargang. 1874. ZONDAG 19 JUL I. #£fictcel (Bcbceltc Voor de liberalen. Cc!cf«(iffc0chc BccieJïtcu StuilM-hlund Frankrijk. L k A A A T Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0.65. franco per post f afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1-5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PUBLICATIE De COMMISSARIS des KONINGS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbenden dat het verkeer over de draaibruggen over de schutsluis in het Noordhollandsch Kanaal te Purmerend, wegens aan die bruggen uit te voeren herstellingenvan en met den 27 Juli. rT.k. tot nader aankondiging zal gestremd zijnterwijl "edurende dien tijd in het verkeer zal worden voorzien door een pont, die bezuiden de sluis in dienst zal worden gesteld. HaarlemUe Commissaris des Konings voornoemd 15 Juli 1874. RÖELL. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt, naar aanleiding van daaromtrent ontvangen aanschrijvingen, ter algemeene kennis: dat dit iaar verschillende verlofgangers der nat. militie tot de werkelijke dienst zullen worden opgeroepen onder ver- pligting hunnerzijds om te zorgendat zij vóór 4 ure des namiddags van den dag der oproeping bij hunne korpsen aanwezig zijn. De oproepingen zijn als volgt 28 Julij. lO komp. 2' reg. vesting-artillerie, ligting 1871. 1 Aug. 3e, 4', 5'13" k. 1" reg. vest. artill. 3 2«,., fie en 12e komp., id. 3 i 3e regiment vesting-artillerie v 10 11' komp. 1" reg. dito 12 4' en 7' rog. infant, ligtingen 1870, 1871 en 1872. Grenadiers en Jagers 1872. en 5' regiment infanterie 3' en 4' eskadron 1' reg. hussaren n 1871. Veld escadrons 3e reg. dito n hospitaal soldaten gy 7°, 8', 10e en 14e komp. Ie reg. vest. n 27 2' regiment vesting-artillerie u met uitzondering der 10' korapagnie. Militiens der ligting 1870, die vóór het tijdstip der op roeping gehuwd zijnkrachtens eene door den Minister van Oorlosr verleende toestemming, blijven buiten oproeping. Alkmaar Burgemeester voornoemd, 16 Julij 1874. A. MACLAINE PONT. De KAMER van KOOPHANDEL en PABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 20 tot Zaturdag 25 Juli 1874, van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 urenin haar gewoon lokaal op het Stadhuis ter lezing zullen liggen 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste han delsartikelen gedurende de maand Mei 1874. 2. Verzameling van consulaire en andere berichten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart 1874, 4de afl. 3. Verslag van den toestand der provincie Noordholland over het jaar 1873 gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest door de Gedeputeerde Staten in de zomervergade ring van 1874. Be Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, Alkmaar, E. M. AGHINA., Voorzitter. 17 Julij 1874. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. POLITIE. Ter terugbekommg aan het commissariaat van politie voor handen het navolgende gevondene alseen spoormandjeeen portemonnaieeen zakdoek. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een portemomaieeen gouden medaillon een sleuteltje. Maar voor de uitbreiding van het stemrecht te zijn is toch liberaalen verlaging van den census zou een liberale maat regel zijn. Men heeft het elkander zoo herhaaldelijk nage zegd dat vele er vreemd van opzien wanneer de zaak zelfs maar in twijfel wordt getrokken. Zeker, het mag als een liberaal beginsel worden aangemerkt, een zoo groot mogelijk aantal geschikte kiezers tot de stembus toe te laten. Maar nooit heeft men verzuimddaarbij een gepasteu nadruk te leggen op het woord „geschikte". Het is om de uitkomst te doen en niet om het middelom goede Kamerleden en niet om een groot aantal kiezers. Nu heeft de ondervinding sinds 1849 ons geleerd, dat de belangstelling in de algemeene zaakde zelfstandigheid en de kennis der tegenwoordige kiezers nog al iets te weuschen overlaten. Er zal wel geen grond bestaan om aan te nemendat deze onontbeerlijke eigenschappen in betrekkelijk sterker gehalte bij de kiezers zullen worden aangetroffenwanneer hun getal wordt uitge breid door toevoeging van enkele duizendtallen, voor wie bet vermoeden van geschiktheiddat men in zekere maatschap pelijke gegoedheid meent gevonden te hebbenhoe weinig afdoende het ook zij, zwakker is dan voor het tegenwoordig kiezerspersoneel. Men verlieze toch onze hoogste politieke belangen nooit uit het oog. Het is ons voor alles te doen om het behoud van onze constitutioneele instellingen van onze tegenwoor dige staatsinrichting en hare beginselen. Op dit punt zijn de liberalen uiterst conservatief. Dit is voor hen het hoogste, en voor geen theorie ter wereld zullen zij dit in de waag schaal zetten. Niet dat het tegenwoordige iets onverbeter lijks, en het. werk van 1848 het eeuwig en onveranderlijk evangelie op staatkundig gebied zou zijnals het duidelijk is dat er een stap voorwaarts kan gedaan worden en op velerlei gebied is dat even wenschelijk als mogelijk, mag aller minst de liberale partij aarzelen; maar de politieke barometer wijst tegenwoordig niet op schoonweer, en velen zijn daarom van meeningdat men reeds tevreden moet zijn als wij niet achteruitgaan. Bestaat er nu eenige zekerheidof liever, bestaat er zelfs maar eenige waarschijnlijkheid, dat verlaging van den census een stap voorwaarts en niet een schrede ach terwaarts zou zijn Daarbij vergete men de wet der traag heid of volharding niet, die op geestelijk gebied niet minder dan op stoffelijk geldt, wanneer eenmaal een beweging, in welke richting dan ook is ontstaan heeft zij een neiging om in dezelfde richting voort te gaan. Maar ondert.usschen hebben wij geen ministerie Dat is zeker treurig genoeg, en de gedurige afwisseling onder de raadslieden der Kroon bij de uiterst schrale vruchten van onzen wetgevenden arbeid behoort ongetwijfeld niet tot de opwekkende verschijnselen van dezen tijd; doch wat wil men Verbetering zoeken in een kleine revolutie? door de Kroon te hulp te roepen tegen de Kamer, en zoo mogelijk door censusverlaging andere kiezers en een andere Kamer te ver krijgen Dergelijke voorslagen zijn niets anders dan uitingen van radeloosheid. Men noemt den toestand „onhoudbaar" „gevaarvol" en verklaart dat er verandering moet komen. Wie zal den toestand bevredigend noemen en geen verbetering wenschen De „onhoudbaarheid" eu het „gevaar" blijken echter niet zoo grootdat men redding zou moeten zoeken hij buitengewone middelen. Er bestaat volstrekt geen reden waarom niet,op den ouden voetnaar parlementair gebruik een ministerie zou optreden in den geest van de meerderheid der Staten-Generaaldit isvan liberale richting. Laat zulk een nieuw ministerie rustig aan het werk! gaanenvindt het bij de Tweede Kamer geen voldoenden steun, haar ont binden om zoo mogelijk een sterkere en vastere meerderheid ten gunste van de eene of de andere richting te verkrijgen. Dat ministerie zou niet veel gewichtigs tot stand kunnen brengenverzekert men. Het haagt er van af, wat men ge wichtig gelieft te noemen. Op het gebied van openbare wer ken, van de reehtsbedeelingen het belastingwezen zijn zooveel belangrijke zaken te regelen en te verbeteren, dat een Kabinet waaraan het mocht, gelukken deze affaires tot een goed einde te brengen, dan naam van Cabinet d'affaires veilig als een eeretitel zou kunnen beschouwen. Gelukkig het volk dat door politiek gehaspel uiet zoo sterk wordt bezig gehoudendat het zijn affaires er om verwaarloozen en voortdurend uitstel len moet,. De Tweede Kamer is bl/J de natie in haar geheel in hoogen graad impopulair, meent de schrijver van „Wat nu?" iu het Handelsblad. Welnu; wenscht men een popu laire Kamer en een populair ministeriedan zeker niets beter dan een Cabinet d'affaires en een Kamer die zulk een Kabinet steunt. Is het aftredend ministerie iets anders geweest dan een Cabinet d'affaires? En het zou ongetwijfeld ook een populair Kabinet zijn geweestals het er in geslaagd was zijn affaires gelukkig af te doen. „Zoolang er geen Kabinet optreedt, dat zijne kracht vindt in een groote, zedelijke nationale gedachte, blijft het politiek bedrijf een onwaardig spel, schreef dezer dagen de Standaard. Waarom een onwaardig spel? En als er nu eens voor het oogenblik geen grootezedelijke nationale gedachte aanwe zig is die op staatkundig gebied het volk beheerschtwat dan Meu kan toch geen groote, zedelijke nationale gedach ten gaan opwekken om eem vasten steun te geven voor een ministerie. De gedachte dient er te zijnen als er geen is, moet het ministerie het er buiten zien te redden; wij kunnen niet zoolang zonder ministerie blijven, tot er een groote, zedelijke nationale gedachte opdoemt. Grondwetsherziening ten opzichte van de bepalingen omtrent het onderwijs zou aan het oogmerk kunnen voldoen, en misschien heeft de Stan daard daaraan gedachtmaar hij zal zelf toegeven, dat deze „gedachte" of nog niet voldoende nationaal of nog niet rijp genoeg is, om leidende gedachte te zijn bij de samenstelling van een ministerie. Men verlangt vaster overtuiging in de Tweede Kamer, ernstiger wil om te hervormen en te verbeteren, wortelende in ernstiger overtuiging van het onvoldoende en gebrekkige van het bestaande. Niet zonder recht. Maar is de Kamer in dit opzicht niet een trouwe afspiegeling van het volk dat zij vertegenwoordigt Is zij in dit opzicht niet inderdaad nationaal Het schijnt dat ook hier de verbelerine van onderen op zal moeten geschieden. Meer belangstelling bij de natie is noodigernstiger kennisneming van de kwestiën die ons allen aangaankrachtiger wil om ter bereiking van een belangrijk doel over steeds onvermijdelijke bezwaren heen te stappen en het algemeen belang te stellen boven het bij zonder. Onder de natie moet daarom gewerkt worden. Is bij haar gezond leven opgewekt de Kamer zal barer waardig zijn. Voor het oogenblik mogen de liberalen zich de woorden herinneren die Montalembert eens aan een moedelooze en zwakgeloovige schreef„Geef u tochwat ik u bidden mag, niet over aan dat gevoel van ontmoediging op staatkundig gebied dat Burke zoo te recht, de noodlottigste aller ziekten noemt. Twijfel niet aan de zaak die gij omhelsd hebt, en laat uw gezonde begrippen niet varenomdat een geslacht, zonder geloof en zonder ziel die schijnbaar onteert door zijn gewaande aanhankelijkheid." Roept de Koning personen van een andere richting tot zijn raadsliedende liberale kunnen den last der regeering met groote bereidwilligheid nederieggen en verademing en versterking zoeken in den rusttijd die hun gegeven wordt. Maar beter is het, zoo zij kunnen aanblijven. Daarvan dienen zij zeiven het eerst overtuigd te zijn. In geen geval hebben zij recht om te verklaren, dat zij niet langer regeerende partij kmmdh of willen zijn. W. v. d. K. Pruisen. Het hof- van appèl te Paderborn heeft het von nis der rechtbank bekrachtigd, waarbij de betaling der aan den bisschop opgelegde boete van 400 th. door een derde als wettig erkend wordt. De bisschop betuigt thans openlijk zijnen dank aan den onbekendedie voor hem de boete vol daan heeft, maar verzoekt, dat men voortaan niet, meer op die wijze van gehechtheid aan zijn peroon doe blijken. Lie ver wil hij in de gevangenis gaan dan toegeven, dat zijne dio- cesanen door het, betalen van zoo kolossale boeten zich gaan deweg verarmen. In verscheidene gemeenten van 'Oost-Pruisen zijn dezer dagen ongeregeldheden voorgevallen ter zake van de invoe ring der kreitswet,. Onder de arbeidersbevolking aldaar was zekere verbittering ontstaan wegens die bepaling van ge noemde wet, we.ke de politie ten platten lande legt in handen van de ainbtliedengewoonlijk uit, de grondbezitters gekozenen wegens de oprichting der ambtsgevangenissen. Men had den lieden diets gemaaktdat zij zoodoende weder tot den vroegeren staat van lijfeigenschap zouden terugkee- rendat de Koning niets van de kreitswet wilde weten maar dat deze door de Eortsckrittspartij was doorgedreven welke den Koning gedwongen had. haar te onderteekenen; dat zij eindelijk ook hunne godsdienstde orthodox-luther- sehe zouden moeten opgeven, enz. Het schijnt, dat deze en dergelijke uitstrooisels van de zijde der ultraconservatieve partij zijn uitgegaandie van den beginne af ten sterkste tegen de wet gezind was en in Oost-Pruisen veel invloed bezit. Het oproer was voornamelijk tegen de genoemde ge vangenissen gerichtdie iu enkele gemeenten letterlijk met deu grond gelijk ziju gemaaktden stoot tot het oprber gaf de inhechtenisneming van een arbeider te CJuednau. Met hulp der militaire macht is de orde betrekkelijk spoedig hersteld en zijn een groot aantal personen in hechtenis ge nomen. Den 13 hebben in de zeebadplaats Cranz bij Koningsber gen samenscholingen plaats gevondendoor de komst van een detachement troepen herstelde zich de orde. 4 Rad draaiers zijn in hechtenis genomen. Beieren. De Keizer heeftop zijne reis van Coblenz naar Gastcin2 uren te Munehen vertoefdwaar de prinsen hem aan de station opgewacht en een diner aangeboden heb ben. De Koning was hem een eind wegs te gemoet gereisd en heeft hem bij zijn vertrek weder een eind wegs vergezeld. Prins Bismarck is den 13 te Kissingen, op een wandelrit naar de Salinen in het open veld door een schot getroffen, maar slechts licht aan de linkerband gekwetst. De dader een jong mensch de kuipersknecht Kallmann, van Salzwedel, geboortig uit, Neustadt-Maagdenbergdie in het voorjaar reeds 14 dagen te Berlijn heeft vertoefd om ziju aanslag t,e volvoeren is onmiddelijk in hechtenis genomen door den too- neelspeler Lederle uit Darmstadtdie door hem herhaaldelijk in de hand gebeten werd, eer meerdere lieden te hulp wareu gekomen; hij werd door de vreeselijk opgewonden menigte bijna om bals gebracht. Prins Bismarck heeft een uur na het gebeurdevergezeld van graaf Pappenheimeen rit door de stad gemaakt en zieh 's avonds in den tuin van het Kur- haus vertoond. Iets later hebben de burgerjjde badgas ten de liedertafel en de badkapel hem eene schitterende serenade gebracht. In antwoord op de door eene deputatie tot hem gerichte gélukwenschingverklaarde de prins dat de door Gcd verhoede aanslag niet zijn persoon goldmaar de zaak waaraan hij zijn leven had gewijd de eenheid, on afhankelijkheid en vrijheid van Duitschland. Moest hij daar voor stervenduizenden landslieden hadden het 4 jaren ge leden voor dezelfde zaak gedaan. Maar het groote werk door hem met zwakke krachten begonnenzou niet door zulke middelen als het pas beproefde worden te gronde ge richt, liet zal voltooid worden door de kracht van het vereenigde duitsche volk. Kallmann heeft in tegenwoordig heid van prins Bismarck bekend zijnen aanslag gepleegd te hebben wegens de uitvaardiging der kerkelijke wetten. Men vermoedt, dat hij zijne daad met medeweten van anderen beeft bedreven de priester Hanthaler uit Wachsen is bij de aan komst van den trein van Kissiugeu te Schweinfurt aangehou den. Hij moet door 6 getuigen herkend zijn als de persoon, die kort voor liet vallen van het schotvoor bet rijtuig van prins Bismarck groetende zoo langzaam den weg overstak dat bet, een oogenblik moest, ophouden, lil de catholieke protestantsche en israëlitische kerken te Kissingen is een dankstond gehouden. Prins Bismarck heeft een stroom van telegrammen ontvangen, en zelf van het gebeurde kennis gegeven aan den Keizer, die zich te Munehen bevond. Elzas-Lotharingen. Al de officieren van het corps pom piers te Straatsburg hebben hun ontslag genomenomdat zij zieh niet aan de stedelijke verordening wilden onderwer pen waarbij hun ten plicht gemaakt werd hunne onderge schikten in liet duitsch te eommandeeren. Saksen-Weimar-Eisenach. De bekende platduitsche schrijver Fritz Reuter is den 12 te Eisenach aan eene be roerte overleden. De gemeenteraad van Antwerpen heeft deu 7 liet plan aangenomen eener leening van 6Ü miljoenvoor den aanleg van maritieme werkenden aanleg eener nieuwe wijk op de gronden der zuider-citadelde verbreeding van straten, den bouw van een gasthuis eene slachtplaats een atheneum eene handelsschooleene middelbare schooi voor meisjes 10 lagere scholen, bijdrage voor den bouw van een muzeiim enz. De renten dezer leening kunnen door de gewone mid delen gedekt worden, zoodat de belastingen geene verliooging behoeven te ondergaan. De brusselsche liedertafelongeveer 100 leden sterk, heeft bij een groot concours te Beauvais de grootste prijzen be haald bestaande in een gouden lauwerkransdoor den her tog v. Aumale', en in 2 kostbare Sèvres-vazendoor den President der fransche republiek uitgeloofd. De Harmonie Lyrique en het Eanfaren-genootschap van Eontaine l'Evèque, in Henegouwen, hebben de eerste prijzen te Neuilly, bij Parijs, gewonnen. Bij de militaire strafdivisie te Vilvoorden, meer bepaald bij de 2 recidivisten-compagniën, heeft den ll eene muiterij plaats gehadwelke door het kader, gesteund door de goede, hou ding der heide andere compagniën, bedwongen is nog vóór de uit Brussel en Mechelen ontboden versterking aangekomen was. Verscheidene muiters zijn door geweerschoten gekwetst, maar geen enkele gevaarlijk; een heeft echter van deu ad judant-majoor Snollaerts, tegen wien de eerste aanval gericht was, eene ernstige sabelhouw aan het achterhoofd bekomen. Een 40tal belhamels zijn in arrest genomen. Den 12 heb ben wederom eenige arrestatiën plaats gehad, niet van mi litairen maar van werkliedendie op de openbare straat een der officieren van het kader der divisie hoonden, en van lieden die in de spoorwegstation oproerige kreten tegen den ehel aanhieven. Bij de te Gent gehouden mannenzangwedstrijd is de eerste prijs behaald door de zangvereeniging van Lokeren, de tweede door Cecilia van 's Gravenhage en de derde door Kunst en Vriendsehap van Amsterdam. De gemeenteraad van Bastia heeft het verzoek van het consistorie te Marseilleom schadeloosstelling wegens huis huur voor een predikantafgewezen op gronddat bijna de geheele bevolking uit ealholieken bestaat en de vestiging eener protestantsche gemeente eene bron van woelingen en ongeregeldheden zou kunnen worden. Volgens l Duivers heeft de gouverneur van Parijsgenl. de Ladmiraultzijn ontslag gevraagd toen hij vernamdat de ministerraad besloten had, VUnion uit zijnen naam te schorsen. Hij was echter daarvan teruggekomennadat in het decreet eene op het manifest, van den graaf v. Chambord betrekking hebbende zinsnede geschrapt wasen nadat de maarschalk Mac Mahon hem had doen inziendat hij zieh in de tegenwoordige oogenblikken onmogelijk kon terug trekken. Het rechtskundig orgaan le Droit bevestigt het bericht van verscheidene parijsche dagbladen, dat het gerechtelijk onder zoek t welk naar het beweerde bestaan van een „centraal bonapartistisch comité" is ingesteld, geleid had tot een verzoek om machtiging tot gerechtelijke vervolging van den heer Routier, daar het gebleken wasdat deze aan liet hoofd van dit comité stond. De permanente commissie der algemeene synode van de Herv. Kerk heeft eene circulaire uitgevaardigdstrekkende om de rechtsgeldigheid der in April gehouden verkiezingen ter vernieuwing der Presbyteriale Raden aan te toonen en te constateerendat de synode door de regeering erkend wordt als de bevoegde macht om de voorwaarden der uit oefening van het kerkelijk stemrecht te bepalen. Te Aurillac in Auvergne zijn den 10 zes huizen door 15 gezinnen bewoond, afgebrand, waarbij 15 menschen het leven verloren en 7 ernstige brandwonden bekomen hebben. Tot de omgekomenen behooren 5 militairendie hunne po gingen tot redding met den dood moésten bekoopen. Zekere Appentdie zonder de vereischte machtiging pho- tografiën verkocht had, met het opschrift: „de meerderjarigheid van den keizerlijken prins," is wegens dat feit tot eene geldboete van 100 fr. veroordeeld. Nationale Vergadering. De hertog de Broglie heeft den 7 in de bijeenkomst der commissie voor het voorstel de Larochefaucouldten stelligste verklaard, dat door hem nooit voet is gegeven aan eene andere opvatting der wet van 20 Nov., dan door hem in het openbaar daarin is toegekend. Steeds had hij betoogd, dat de opdracht van het septennaat eene constitutioneele, onherroepelijke daad was, en dat dooi de constitutioneele wetten alle voorwaarden van het gezag van den maarschalk herzien konden worden, behalve het ééne uitgemaakte punt van den duur daarvan. Den 8 heeft de heer Lucien Brun zijne interpellatie over het schorsen der Union toegelicht. Hij verwierp de ver klaring der regeering, dat de polemiek van het blad de voor name aanleiding tot de schorsing is geweest, en noemde als eenige aanleiding het manifest van den graaf v. Chambord, 't welk door hem voorgelezen en door de uiterste rechterzijde toegejuicht werd. Daarop heeft hij het manifest vau den keizerlijken prins en eenige over den maarschalk Mac Mahon handelende artikelen van de Figaro, die toen niet geschorst isin herinnering gebracht. Hij bestreed de interpretatie door de regeering aan de wet van 20 Nov. gegeven, en hield zich aan de eenige warede verklaring door den mi nister de Broglie vóór hare aanneming afgelegd, dat zij in den toestand van het gouvernement niets veranderde dan den duur daarvan. Alzoo bleef de constitutioneele kwestie gereserveerd en de Yergadering souverein, bij machte om te vernietigen wat zij tot stand gebracht had en om de monarchie tot den regeeringsvorm van Erankrijk te verklaren. De minister de Fourtou constateerde, dat bij deze interpellatie enkel de vraag gold, of de regeering in haar recht was geweest om een maatregel van bedwang tegen de gestadige aanrandingen van 1'Union te nemen, zoodat hier geen spraak was van vrijheid der pers, van den staat van beleg of van de constitutioneele kwestiën. Die maatregel rustte op de wet van 20 Nov., die voor geen tweederlei uitlegging vatbaar is en het gouvernement van den maarschalk onherroepelijk op 7 jaren heeft bepaald. De regeering mag deze 7 jaren niet, ten koste van de rust des lands, tot een strijdperk laten van de partijen, die elkander den voorrang en de wettigheid van het gezag betwisten, 't welk ook herhaaldelijk door V Dnion geschied is. Ook het manifest van den graaf v. Chambord deed dit, en vooral om den vorm waarin het verscheen aan de natiën mocht het niet ongemoeid gelaten worden. Tijdens de toespraak te Chiselhurst was het kabinet nog niet opgetreden, maar zoowel bonapartisten als radicalen beklaagden zieh over de veer kracht waarmede het hunne propaganda te keer ging. De rede van den minister werd door het centrum en een gedeelte der rechterzijde toegejuicht. DelegitimistischeAfgevaardigde Ernoul, die den 20 Nov. minister van justitie was, bevestigde de verklaring der rechterzijde, dat zij voor die wet gestemd had onder voorbehoud om de constitutioneele kwestiein hare souvereiniteit, nader te onderzoeken en te regelen. Ver scheidene motiën van orde zijn voorgesteld, en wel: uit naam der legitimisten eerst door den heer Lucien Brunen ver volgens door den lieer Ernoul en 14 andere leden der ui terste rechterzijde; uit naam van een gedeelte van hetrech- tercentrum door den heer Paris; uit naam der gematigde linkerzijde door den heer Albert Grévy; uit naam van ecu auder gedeelte van het rechtercentrum door den heer John ston, strekkende deze laatste om eenvoudig tot de orde van den dag overtegaan, waarbij zich, onder te keauengeving van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1