No. 30. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. Z O N l> A G J I L I. (ffficiccï (<5cbcc(tc. PUBLICATIE. De COMMISSARIS des KONINGS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbenden Herijk van MatenGewigten en W eegwerktuigen. Hel ministerie in den dop. ie&clijfcsche Berichten IleJgïe. Frankrijk. A C A N Doze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f f3.65 franco per post t O.So.'i. afzonderlijke nomraers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. dat: het verkeer over de draaibruggen over de schutsluis in het Noordhollandsch Kanaal te Purmerend, wegens aan die bruggen uit 1e voeren herstellingen van en met den •27 Juli e.k. tot nader aankondiging zal gestremd zijn, terwijl gedurende dien tijd in het verkeer zal worden voorzien door een pont., die bezuiden de sluis in dienst zal worden gesteld. Haarlem, De Commissaris des Koning» voornoemd, 15 Juli 1871. RÖELTj. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der belanghebbenden 1°. dat de gemeenten Alkmaar, Akersloot, Bergen, Heer- hugowaardHeiloo, Koedijk Limmen Oterleek Oudorp, St. Posteros en Schoorl voor den herijk der maten ge wigten en weegwerktuigen zijn zamengevoegd 2°. dat die herijk welke kosteloos geschiedtzal plaats heb ben IN HET LOCAAL DER BURGERAVOND SCHOOL, hoek Doelenstraat en gedempte Nieuwesloot te ALKMAAR, van 27 Jiilij tot en met 20 Augustus a.s., op alle werkdagen en wel de vier eerste werkdagen der week voer de ingezetenen van Alkmaar, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure des Vrijdags en Zaturdags voor de ingezeten der ove rige gemeentenvan des voormiddags 9 tot des namid dags 1 ureterwijl voor de gewigtenbestemd tot liet. wegen van goudzilver, geneesmiddelen enz., de herijk zal plaats hebben des Vrijdags namiddags van 2 tot 4 uur; 3°. dat bij gelegenheid van den herijk ALLE weegwerktui gen (balansenbascules unsters, briefwegers enz.) moe ten worden gestempeldten einde daardoor vrijstelling van den ijk tot, 1880 te behouden. l)e belanghebbenden worden dringend verzocht om niet tot de laatste voor den herijk bepaalde dagen te wachten met de aan bieding hunner matengewigten enz., ten einde den geregelden loop van den herijk te bevorderen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 18 Julij 1874. De Secretaris, NUHOUT VAN der VEEN. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op art. 40 der algemeene politieverordening zooals het is gewijzigd bij raadsbesluit van 11 October 1871 (Ge meenteblad No. 95); Brengen ter algemeene kennis Dat bet met ingang van hedentot nadere aankondiging verboden is hondenanders dan behoorlijk gemuilbandop den openbaren weg te laten loopen. Burgemeester en W et houders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Juli 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene keunis dat de lc suppletoir® gemeente-begrooting, dienst 1874, door hen heden aan den gemeenteraad aangebodenge durende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-secretarie ter iuzage is nederge.egd, en in afschrift, tegen betaling der kostenverkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Julij 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 29 Julij 1874, des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, NUHOUT van der VEEN. POLITIE. Ter terugbekommg aan het commissariaat van politie voor handen het navolgende gevondene alseen vrouwenzakeen sigarenkoker, een boezelaar. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent eenige muntbiljetten, een gouden oorlel, een bloedkoralen ketting met slot en een gouden medaillon met portret. LATIJNSCHE SCHOOL TE ALKMAAR. Ouders of voogden, die hunne zonen of pupillen, met, den aanvang van den nieuwen school-cursns op Maandag den 7 September 1874 {het uitsluitend eenige tijdstip van toelating) verlangen te doen volgenworden uitgenoodigdnaam en ouderdom dezer jongeliedenuiterlijk vóór den 10 Augustus 1874, aan den ondergeteekenden op te geven. Aan hen, die noch een bewijs van vroegere toelating tot cenige Nederland- scbe Latijnsche School of Gymnasium, noch een getuigschrift kunnen overleggen, dat zij ten MINSTE hef onderwijs op de laagste klasse eener openbare Hoogere Burgerschool met vol doend gevolg genoten hebben, zal de dag van het Examen, ter toelating vereischt (Art,. 5, Gemeenteblad van Alkmaar, 1868, No. 57), tijdig worden medegedeeld. De Rector der Latijnsche School, Dr. J. J. de GELDER. Aan den heer J. Heemskerk Az. is de taak opgedragen een nieuw ministerie samen te stellen. Wij leven alzoo in het vooruitzicht op een niet-liberaal Kabinet. De liberale partij had ongetwijfeld weinig reden om in haar eigen be lang te wenschen dat de zeven ministeriëele zetels op nieuw door personen van hare richting bezet zouden worden. Zij heeft in deze moeilijke dagen van politieke en sociale twij felmoedigheid van gemis aan overwicht tusschen de li berale en de gezamenlijke anti-liberale partijen en van aar zeling en besluiteloosheid onder haar eigen volgelingen reeds zooveel mannen versleten, krachten uit,geput,en vruch- teloozen arbeid verrichtdat zij onbetwistbare aanspraak heeft op een tijd van rust, tot herstel van krachten. Zij is niet door een eensgezindezich van haar doel bewuste tegenpartij overwonnenwaaraan zij de teekenen van het regeeringsgezag had kunnen overgeven maar vermoeid en afgemat door al haar vruchtelooze pogingen om niet de Volksvertegenwoordiging, zooals die thans is samengesteld, haar taak op bevredigende wijze te vervullen en vruchten te zien van haar arbeid en zij laat, het roer van het, schip van staat eenvoudig onbeheerd vertrouwende dat er wel ande ren zullen gevonden worden om er op Koninklijke uit.noodiging de hand aan te slaan. De meerderheid van de invloedrijk ste Kamer der Stat.en-Generaal was niet tegen haar, maar bleek herhaaldelijk nie' beslist eensdenkend geuoeg om haar tot steun te kunnen strekken. Zij was trouwens ook zoo gering, dat zij schier altijd volkomen eenstemmig moest zijn om meerderheid te blijven. Thans staat een ander, een niet-liberaal ministerie gereed om op te treden. Een niet-liberaal ministerie. Zal dat de naam moeten zijn van het nieuwe Kabinet? Hebben wij namelijk een ministerie te wachten samengesteld uit de verschillende partijen die in de laatste jaren als aaneengesloten oppositie tegenover de liberalen stonden en in stemmen-aantal laatstelijk ongeveer tegen hen opwogen Maar dan zou het de kiem van on vruchtbaarheid en ontbinding reeds van zijn geboorte af aan met, zich omdragen. Het zou eenige zaken van algemeen belangen van groot belangtot stand kunnen brengen waarbij het verschil van riohting niet uitkomtwanneer de verschillende partijen waarop het. zou steunenhet daartoe tijd en gelegenheid lieten. Maar is het niet eerder te ver wachten, dat een paar der bondgenooten terstond op de regeling van die belangen zouden aandringen die zij de hoogste achten, en die naar hunne meening vóór alle andere moeten gaan. Reeds heeft de Standaard er op gewezen dat de conservatieven zich schromelijk vergissenwanneer zij meenendat een „wetteke" tot wijziging der schoolwet, als het, eenmaal door Mr. Heemskerk ingediende op het oogenblik toen het, naar hem genoemde ministerie reeds be zig was de koffers te pakken voor zijn vertrekvoldoende zon zijn om zich de ondersteuning der antirevolutionairen te verwerven, terwijl in herinnering is gebrachthoede Tijd in de maand September van het vorig jaartoen er evenzeer sprake was van de optreding van een conservatief ministerie, liet noodig achtte zijn vrees te kennen te geven, dat een conservatief ministerie, waarvan het programma niets meer bevatte dan de belofte om te onderzoeken wat hfet doen kan voor de kerkdijken„reeds by zijn wording de kiem des ondergangs in zich zoude opnemen." „Een duurzaam conservatief ministerie is slechts denkbaar door den steun der kerkelyken," meende toen de Tijd, en die meening blijkt gegrond, wanneer men let op de zeer geringe sterkte der conservatieven in de Kamers. Een con servatief ministerie met de beide kerkelijke partijen tot bond genooten kan echter alleen in naam een conservatief ministerie zijn, en onmogelijk met, conservatieve politiek volstaan. Ul- tramontane.n en antirevolutionairen zijn alles behalve conser vatief. Hunne grieven gelden in de eerste plaats de openbare schoolen nu is het niet mogelijkdat, een inderdaad con servatief Kabinet in dit opzicht aan de uiteenloopende en zeer dringende wenschen der beide kerkelijke partijen kan voldoen. De heer Heemskerk heeft reeds een ministerieel leven, en een veel bewogen leven, achter den rug; hij is een historisch persoon op politiek geHed, en naar zijn ver leden zal en mag en moet hij beoordeeld worden, zoolang niet ondubbelzinnig blijktdat hij ook met dat verleden heeft, gebroken. Is de Heemskerk van 1874 dezelfde als de Heemskerk van 1866, dan valt zeer zeker op de onder steuning der antirevolutionairen niet te rekenen, voor zoover zij althans zullen blijken eenstemmig te zijmnet de Standaard en met de heeren Groen van Rrinsterer en Keuchenius. Met de ultramont.anendie begrijpen dat alleen van een conser vatief ministerie iets voor hen is te wachten, en die zich in den regel voorloopig tevreden stellen met een klein windtje, van de toekomst liet meerdere hopende, zou het waarschijn lijk beter gaanmaar hier bestaat een ander bezwaar. Meer en meer zijn ook de Nederlandsehe ultramontaüên er rond en openlijk voor uit gekomen, dat de beginselen onzer Grond wet in hun oog zeer verderflijke beginselen zijn, en dat geheel onze staatsinrichting op een voor het heil der menschheid allernoodlottigsten revolutionairen grondslag is. gebouwd. De politieke mannen hunner richting hebben dat natuurlijk niet kunnen loochenenmaar zich beroepen op hun eed op de Grondwetten bewijze dat van hunne zijde geen gevaar te vreezen is. Van liberale zijde wordt hun goede trouw aangenomenmaar zeer te recht opgemerktdat van een partij die in bondgenootschap wil handelen me' een ministe riëele partij in Nederland, die de Regeering wil steunen en aan den anderen kant dan ook niet zonder invloed op de Re geering kan blijven, die misschien aanspraak maakt op één of twee ministeriëele zetels, nog iets anders gevorderd mag worden dan strenge onthouding van alle vijandelijkheden tegen onze staatsinstellingen; dat van haar mag verwacht worden voort zetting van wetgevenden arbeid en bestuur in denzelfden geest. Het ligt daarom in den aard der zaak, dat de libe ralen een ministerie met, ultramontaansche bestanddeelen niet kunnen vertrouwen en zich verplicht zullen achten elk Ka binet dat bereid blijkt, te zijn aan de ultramontaansche eisc'.en te voldoen te bestrijden. Zonder zekere welwillend- j beid van de liberale partij is echter liet parlementaire leven i van een conservatief ministerie steeds in gevaar. Zijn bestaan i is alleen mogelijkwanneer de liberalen willen berusten in j zijn onparlementaire optreding als ministerie eener minder- S heid. Op die berusting bestaat thans groote kans, omdat, de lusteloosheid en moedeloosheid van een deel der liberale partij zoo groot, waren, dat zij openlijk den tijd voor liet aftreden der liberale partij als regeeringspartij aangebroken verklaarden. Die zoo 'spreektheeft geen recht een nieuw Kabinet lastig te vallen, en dient op zijn daden te wachten. Mag men het, er voor houdendat de stemmen buiten de Kamerdie zich in dien sreest deden hooren ook de ziens wijze uii drukken van sommige liberalen in de Kamer, dan kan misschien zelfs een Ministerie-Heemskerk en dat zegt veel voorloopig berusting in zijn optrediug en onthouding van stel selmatige oppositie van de liberale partij verwachten. Bond genootschap met de aan onze staatsinstellingen vijandige ultramontaansche partij zou echter de liberalen aanstonds tot priucipiëele oppositie verplichten. Zoo wordt het nieuwe ministerie reeds vóór zijn geboorte bestreden klaagt men van conservatieve zijde. Dat verwijt is echter zeer onverdiend. Veeleer moet zien een partij die tot samenstelling van een ministerie geroepen wordt, moet vooral de Kabinetsformeerder _zeif zich gelukkig achten, wanneer de kaart van het land duidelijk voor hem geteekend wordt. Hij kan dan, is zijn blik onbeneveid en kalm, t,en naastenbij na gaan, waarop hij te rekenen en waarvoor hij zich te wachten heeft, en zich die wenken ten nut.te maken. Het is meer overeenkomstig het algemeen belang, dat men van verschil lende zijden met zijn bezwaren, inzichten en voornemens voor den dag komt vóór de samenstelling van het nieuwe bewind, dan het daarmee bij zijn eerste verschijning verrast. W. v. d. K. §&3iïﻀ"SBh4ïfïi Pruisen. De eigendommen van het bisschoppelijke priester seminarie te Trier worden onder de hand verkocht en de koop prijzen buitenslands in veiligheid gebracht. Zoo zijn de wijn bergen en andere gronden van het seminarie voor 170000 th. aan een particulier te Trier verkocht en moet het geld in de engelsche Bank gedeponeerd zijn. Andere bezittingen van het seminarie zyn aan een belg afgestaan, die daarvoor een wissel heeft afgegeven van 138000 th. Te Aken wordt de zevenjarige tentoonstelling van reli kwieën gehouden die zeer vele belangstellenden en nieuws gierigen trekt. Den 12 en 13 werd het aantal bezoekers op 600000 geschat en was het verkeer in de stad belemmerd. De Nordcl. Zeitung meldt, dat het ministerie tot de streng ste handhaving van het politie-toezicht op de vereenigiugen ten aanzien van de vereenigingen der catholieken heeft be sloten en dat, de minister van justitie last heeft gegeven, de agitatie, door de ultramontanen, met name door middel van de drukpersonderhouden ten scherpste te keer te gaan omdat onwettige handelingen en zware misdaden daarvan het gevolg zijn. Ten gevolge van een per telegraaf uit Kissingen ontvangen bevel, is den 18 te Berlijn huiszoeking gehouden bij den legatieraad von Kehler, zaakgelastigde van het Katholiken- verein te Maiuz, en dit zoowel in zijne eigene woning als in zijne werkvertrekken in het paleis van prins Radziwill, als mede bij den heer Cremer, redacteur der Germama. Beiden waren gedurende deze huiszoeking afwezig. Bij den eerst genoemde zijn omtrent 80 documenten in beslag genomen bij den laatstgenoemde slechts eenige weinige stukken. Ook in de woning van den voormaligen catholieken veldproost of „legerbisschop" Namsczanowski is een onderzoek ingesteld. 8 Ambtenaren der berlijnsche policie zijn naar Kissingen gezonden om voor de veiligheid van prins Bismarck te waken. De president van policie te Berlijn heeft den 21 de Cathoiieke Gezellen-Yereenigingde Bonifacius-Vereeniging en alle daartoe behoorende Vereenigingen, alsmede dePius- Vereeniging, op grond der verordening betreffende het mis bruik van het recht van vereemgingvoorloopig gesloten. Beieren. De minister van eeredienst heeft in de Kamer van Afgevaardigden, in antwoord op eene interpellatie, gezegd, dat de regeering de rondreis van den (oud-cat.holieken) bisschop Reitjcens tot toediening van het vormsel noch kon toestaan noch beletten. De regeering was verplicht noch gerechtigd, de hulp der wereldlijke macht aan de Kerk te verleene.n in een conflict, dat door een met miskenning van het koninglijk placet afgekondigd nieuw dogma was ontstaan. Overeenkom stig diezelfde beginselen was gehandeld met opzicht tot een met hetzelfde doel ten vorige jare in Beieren ondernomen reis van den aartsbisschop van Utrecht. De interpellant had zich beroepen op de weigering der regeering om msgr. Rein- kens als cathoiiek bisschop in Beieren t,e erkennen, maar de minister deed opmerken, dat de kwestie toen liep over het, verleenen van bisschoppelijke jurisdictie, en daarin had de regeeriug niet kunnen treden. De Kamer heeft met opzicht tot, de aangevraagde buiten gewone credieten t.en behoeve van het departement van oor log de besluiten der Eerste Kamer meerendeels goedgekeurd. Zij heeft echter de aangevraagde gelden voor eene bomvrije bakkerij te Ingolstadt geweigerd. In het geheel zijn nu (met 8ü tegen 46 st.) toegestaan 10,129,710 gulden; de re geering had 10,826,900 gulden aangevraagd, en volgens vroe gere besluiten waren sleohts 9,457,660 gulden toegestaan. Den 16 is de Landdag verdaagd, nadat de le Kamer met 27 tegen 11 st. het protest verworpen had van den pater- jezuiet graaf Rugger, gericht tegen het besluit, der regeering, waarbij hem, op grond der jezuietenwethet verblijf in het iand ontzegd was. De 2e Kamer had zich met ééne stem meerderheid met dat, protest vereenigd. De geestelijke Bauthaler is reeds den 17 in vrijheid ge steld, daar het geileken is, dut zijne ontmoeting van het rijtuig van prins Bismarck gelieel loevallig was. Hij is een vredelievendin zijne gemeente algemeen geacht persoon dien niemand verdenken kan van medeplichtigheid aan sluipmoord. Toen prins Bismarck voor de eerste maal uitreed, werd hij opgewacht door een aantal jonge meisjes, die hem en zijn rijtuig met bouquetten van rozen als overstelpten. Op aan drang zijner hnisgenooten heeft hij er in toegestemd, dat een gensdarme te paard voortaan zijn rijtuig vergezelt. Het clericale Vaterland meent, dat Kallmann door Bismarck zeiven gehuurd isom door een voorgewenden aanslag met een. waarschijnlijk slechts met een prop geladen pistool, de gezonken populariteit van den Rijkskanselier te verlevendigen. Het telegrafisch verkeer te Kissingen is na den aanslag op prins Bismarck zoo toegenomendat men 10 telegrafisten aan het telegraafkantoor aldaar heeft moeten toevoegen. De beide dagen na den jianslag is aan dat kantoor meer geld ontvangen dan anders in een geheel jaar; voor een ameri- caanscli telegram werd 360 en voor 2 lendensche telegram men elk 270 gulden betaald. De regeering der Ver. Staten heeft het den 17 Juli 1858 gesloten verdrag van handel en scheepvaart tegen 1 Juli van het volgende jaar opgezegd. Bij den grooten internationalen zangwedstrijd te Gent door het „Willeins-Genootschap" gehoudenis de eerste prijs in de sectie der gemeenten met eene bevolking beneden de 8000 zielen behaald door „Ido's Mannenkoor" van Hen- drik-Ido-Ambacht. „Nijmeesch Mannenkoor" en „Zanglust" van Amsterdam verwierven tweede prijzen in andere sectiën. De hoofdcommissie voor iiet standbeeld van den heer v. d. Weger verklaart het bericht omtrent eene door de weduwe van dien staatsman ingezonden gift van 50000 fr. voor ten eenenmale ongegrond. Te Verviers is, in plaats van het overleden liberaal lid, de clericale candidaat Simonisdie door zijne uitgebreide betrekkingen veel invloed in het arrondissement bezitmet eene geringe meerderheid tot lid der Kamer verkozen. Ten blijke van de stoutheid der bonapartisten in het vei- spreiden van staatkundige brochureswordt gemeld, dat de Afgevaardigden toen zij zich den 13 in de at'deelingen be gaven om de bureaux daarvan te verkiezen, aldaar een ge schrift vonden getiteld' „De verklaring van Chislehurst en hare logische gevolgen." De republikeinsche Afgevaardigden beklaagden zich ernstig over deze distributie bij den questor Bazedie verklaarde geene machtiging tot de ronddeeling te hebben gegeven. L'Espérance de Nantes behelst een schrijven van den bn. de Rorthays, waarbij deze verklaart, als protest tegen de schorsing van I' Union (als maatregel van censuur tegen het manifest, van den graaf v. Cliumbord) en tegen de "taal, te dezer zake door den minister de Fourtou gevoerd, zijn ont slag te hebben ingediend als lid van den Alg. Raad der Vendée, als maire en lid van den gemeenteraad van Beau- lieu, omdat hij niet besluiten kan langer een gouvernement te dienen dat zich in eene aan het legitieme Koningschap lijnrecht tegenovergestelde richting beweegt. Den 13 heeft het hof van assises der Seine uitspraak ge daan in de zaak van 23 personengedeeltelijk uit beambten van de te Parijs en te Lyon gevestigde firma Cahen-Lyon maar voor het grootste gedeelte uit officieren van kleeding en administratie (van den rang van majoor tot dien van ser geant) bestaandedie beschuldigd waren van veilheid ter zake van de levering van kleeding- en equipementstukken door genoemd huis, reeds verscheidene jaren vóór denjong- sten oorlog aan de gensdarmerie en andere corpsen van het leger gedaan. Alle beschuldigden zijn vrijgesproken; tegen 3 hunner had de advocaat-generaal zijne aanklacht laten varen. De maarschalk-President heeft, op voorstel van den mi nister van oorlogtot voorbereiding van de herziening der van 10 Juli 1791 dagteekenende wetgeving omtrent de ves tingen, eene commissie van 12 personen (militairen van alle wapenenleden van den Staatsraad en van het hof' van cas satie) benoemd waarvan tot voorzitter genl. bn. de Chabaud Latour, oud-president van het comité van fortificatiën. De directe belastingen hebben over het eerste halfjaar van 1874 42 miljoen fr. opgeleverd boven hetgeen invorderbaar was, maar de indirecte zijn, ofschoon zij ruim 21 m. meer hebben opgebracht dan in de eerste 6 maanden van 1873 aanmerkelijk ouder de raming gebleven. In plaats van 909^ versohaften zij 882J. miljoen. De minister de Fourtou heeft, even als de minister Magne, zijn ontslag gevraagdhetwelk hem verleend is. Ook de overige ministers hebben hun ontslag aangeboden. De Pre sident heeft de hertog de Broglie ontbodenhem het vice- presidium aangeboden en voorgesteldzich met de vorming van een nieuw kabinet te belasten. De bertog gaf te kennen, dat er bij de gezindheid van een groot gedeelte der rech terzijde ten zijnen aanzienweinig kans bestonddat hij thans in de Kamer eene meerderheid zou vinden. De Pre sident heeft daarop den lieer de Carayon Latour ontboden en hein gevraagdop welke voorwaarden de uiterste rechter zijde haren steun aan de regeering zou willen verleenen genoemde heer moet geantwoord hebben, dat zijne vrienden minstens op 2 portefeuilles moesten kunnen rekenentevens gaf hij te kennen, dat de uiterste rechterzijde den hertog de Broglie wantrouwtomdat hij aan het septennaat, een uit leg geeftwaardoor die instelling een aan de monarchie vijandig karakter erlangt. In elk geval zou de legitimistisciie rechterzijde op de intrekking der constitutioneele wetten aandringen. De President schijnt, na dit gesprek de hulp van den hertog Decazes ingeroepen te hebben. Vermits de onderhandelingen, welke door de ottomanische regeering gevoerd zijnten einde de vernieuwing te ver krijgen der 40 miljoen aan voorschotten, door het Comptoir d'Éscomte aan Turkije'gedaan, en een equivalent voor de 20 miljoen aan betaliugsmandaten ten laste van dat Rijk, die den 15 vervallen zijn, hebben schipbreuk geleden, is door de contractanten den 20 het besluit genomen om de in waar borg gedeponeerde schuldbrieven van 1873 te verkoopen. Den 18 is het 5e. eeuwfeest van Petrarca's overlijden te Yauciuse, bij de fontein bij welke bij zijne catizoni dichtte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1