z o rv i> g No. 32. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. 9 AUGUSTUS. (Dfftcicel (0ebceltc. Herijk van MatenGewigten en Weegwerktuigen. NUMMEREN DER GEBOUWEN. AANGIFTE VAN VERHUIZINGEN. Spaansche zaken. iS^itcfcclijksche Berichten «clgie. Frankrijk. A L k 91 A A II 1(0 I II T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avoud te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,03, franco per post f O.êHi, afzonderlijke nommers Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan: ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der belanghebbenden 1°. dat de gemeenten AlkmaarAkerslootBergenReer- hugowaardHeiloo, Koedijk Limmen Oterleek Oudorp, St. Pancras en Schoort voor den herijk der maten ge wigten en weegwerktuigen zijn zamengevoegd 2». dat die herijk welke kosteloos geschiedtzal plaats heb ben IN HET LOCAAL DER BURGERAVOND SCHOOL, hoek Doelenstraat en gedempte Nieuwesloot te ALKMAAR, van 27 July tot en met 20 Augustus a.s., op alle werkdagenen wel de vier eerste werkdagen der week voer de ingezetenen van Alkmaar, van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure des Vrijdags en Zuturdags voor de ingeaeten der ove rige gemeenten van des voormiddags 9 tot des namid dags 1 ure, terwijl voor de gewigten, bestemd tot het wegen van goudzilver, geneesmiddelen enz., de herijk zal plaats hebbendes Vrijdags namiddags van 2 tot 4 uur; 3°. dat bij gelegenheid van den herijk ALLE weegwerktui gen (balansen bascules unsters, briefwegers enz.) moe ten worden gestempeldten einde daardoor vrijstelling van den ijk tot 1880 te behouden. De belanghebbenden worden dringend verzocht om niet tot de laatste voor den herijk bepaalde dagen te wachten met de aan bieding hunner matengewigten enz., ten einde den geregelden loop van den herijk te bevorderen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 18 Julij 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren bij vernieuwing de ingezetenen aan art. 1 der verordening van 27 Augustus 1862 No. 6 (Gemeenteblad No. 5 van 1862) luidende: Alle gebouwen worden onmiddellijk boven den hoofd- »ingang gemerkt met de in zwarte olieverf op eenen lichten 'grond geschilderde letter van de wijk en het ordenummer ffvan het perceel, ter grootte van drie duim (centimeter). //De eigenaar van ieder gebouw is verpligt dit merk te vallen tijde in voldoenden staat te onderhouden," en dat overtreding van die bepaling wordt gestraft met eene geldboete van een gulden vijftig cents. Voorts brengen zij in herinnering hunne verpligting tot aangifte ter gemeente-secretarie van VERHUIZING binnen de gemeentevoorgeschreven bij art. 2 tot en met 5 der bovenaangehaalde verordening. Die aangifte moet geschieden Voor een geheel gezin, inwonende dienst- en werkboden daaronder begrependoor het hoofd van dat gezin. Voor afzonderlijk levende personen, door hen zeiven. Voor de geheele bevolking van gestichten of andere in- rigtingenwaar personen onder eenig bestuur te zamen wonen, door de bestuurders dier inrigtingen. Overtreding dier bepalingen wordt gestraft met eene geld boete van drie tot tien gulden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 29<7«fyl874. De Secretaris, NUHOUT van de r VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der belanghebbenden dat de najaarskermis aldaar zal beginnen op Woensdag 19 Augustus aanstaande, op welken dag de loting voor staan plaatsen zal worden gehouden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 7 Aug. 1874. J)e Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. De verlofgangers der militiedie ter gemeente-secretarie te Alkmaar verlofpassen gedeponeerd hebbenworden ver zocht die af te halen. POSTERIJEN. De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op de gelegenheid tot verzending der correspondentie naar Neder- landsch Indieper stoomschip KOMNG DER REDER- LANDEN. De daarmede te verzenden correspondentie be hoort uiterlijk 5 uren 's namiddags van den 14 Augustus a.s., ter post bezorgd te zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUW E. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2«. helft der maand Juni 1874. J. G. Hesselfet, Krieger, B. Herbrant, Mej. Lint, Hauer, W. Neykuis, Mej. Roos, D. Nederloff, Amsterdam; L. Elo- res, Bloemendaal; D. Stuurman, Broek op Langedijk; K. H. van Ophemde Brummen (2 stuks); Mej. RoldanusDelft; H. Morsink, Hengelo; Marijtje Veldman,' Schagen; K. H. van Ophemde, Twello; A. Drijver, Utrecht; R. Kemper, Wormer- veer; J. de Jong, Wijde-W'ormer. Van de Hulpkantoren Broek op Langedijk: van Gelderen, Rotterdam. WarmenhuizenL. Zeeboer, Paardenboek. Voor weinige weken nog scheen de zaak der Carlisten in Spanje zoo tamelijk verloren. Door generaal Concha meer en meer in de engte gedreven, scheen hun positie steeds gevaarlijker, allengs onhoudbaar te worden. De dood van dezen aanvoerder en de nederlaag van zijn leger brengen echter eensklaps een geheele verandering te weeg in den stand der zakenthans vertoont het Carlistisehe leger zich weer als een geduchte krijgsmachten hoe de afloop ook moge zijn het einde der zaak ligt weer buiten alle berekening. Maar zullen andere mogendheden er geen eind aan makenwordt gevraagd. Hoe? Op welke wijze Met welk recht? luiden de vragen die als antwoord op de eerste vraag schijnen te moeten gelden. Zal men met geweld tussehen beide komen? want minnelijke tussohenkomst zou dwaasheid zijn. Maar de tijden der interventies zijn vcorbij. Men beeft er zoo dik wijls de slechte werking van gezien, dat men huiverig is er weer toe over te gaan. En ten behoeve van wien of van wat zal men de wapenen opvatten De tegenwoordige regeering van Spanje is tot nog toe alleen door de Noord-Amerieaansohe Unie erkend, en nu gaat het toch moeilijk, een niet erkende regeering te helpen tegen een kroonpretendent. Engeland zal het niet doen. Het zendt wel eenige oor- logsciiepen naar de noordkust van Spanje, maar eigenlijk alleen omdat andere mogendheden het ook doen, en Engeland in zulk een internationale observatie-post toch ook vertegen woordigd dient te zijn. Die schepen kunnen evengoed in de golf van Biskaye liggen als bij Malta, zegt men, maar ove rigens gelooft men niet dat zij iets te doen zullen hebben. Voor Cartagena hebben zij althans menschenlevens kunnen reddende Carlisten voeren echter geen zeeoorlogen het belangrijkste dat aan de kusten voorvalt is de invoer van wapenen en verdere oorlogscontrabande. Vreemde oorlog schepen kunnen evenwel de Spaansche regeering niet hel pen in de bewaking der kusten. De mogendheid die blok keert moet zelve voor een voldoende scheepsmacht zorgen om de blokkade tot een effectieve te maken. Een blokkade op het papier geldt nieten behoeft niet geëerbiedigd te worden. Maar Pruisen De oorlog in het noorden van Spanje neemt meer en meer het vreeselijk karakter aan van alle burgeroorlogen en godsdienstoorlogen. De wederzijdsehe verbittering verbant allengs alle mensehelijk gevoelen maakt onbarmhartig en wreed jegens de tegenpartij De leger hoofden van don Carlos laten de gevangenen doodschieten. Dorregaray dreigt openlijk dat hij daarmee voort zal gaan en de regeeringstroepen als wilde beesten zal behandelen. Onder de gefusilleerde gevangenen bevond zich de Duitscke kapitein Schmidtvan wien sommigen verzekeren dat hij niets anders was dan een correspondent van een dagblad anderen daarentegen dat hij onder de regeeringstroepen diende. Het een noch het ander kan echter zijn dood rechtvaardigen en de Duitscbe Rijksregeering wordt door verschillende dagbladen „ter wille van het beleedigde natio naliteitsgevoel en in bet belang der Europeesche beschaving" opgeroepen om middelen te vindenten einde de Carlistisehe benden te doen begrijpendat bet doodschieten van een gevangen Duitscher niet ongestraft blijft. Men hoopt dat de Rijksregeering middelen zal vinden, maar tot nog toe schijnt niemand die middelen te kunnen aanwijzen. Zie daar juist de moeilijkheid. Pruisische oorlogschepen verlaten de haven van Kielen wenden den steven naar de kusten van Spanje. Maar wat zullen zij er doen Ontzag in boezemen aan don Carlos en zijn generaalsom daardoor een herhaling van de gepleegde gruwelen te voorkomen en all hans het leven der Duitsckers te beschermen? Maar het „beleedigd nationaliteitsgevoel" eischt straf, roepen de Duitsche bladenen welke middelen de Rijksregeering zal weten te vinden om die straf ten uitvoer te leggenzal de toekomst moeten leeren. Uit Erankrijk heeft dor. Carlos tot nog toe veel hulp en geen tegenwerking ontvangen. De regeering schijnt op de eerbiediging der Pransclie grenzen niet zeer nauwlettend toe zien en een oog te luiken voor den bijstand die langs dien weg den Carlisten wordt toegevoerd. Een machtige althans een veel geruchtmakende partij in het land verge noegt zich echter niet met oogluikinggoede wenschen en heimelijke ondersteuning. Zij kiest openlijk partij voor den man die het koningschap bij de gratie Gods vertegenwoordigt en verklaart dat hij de Katholieke Kerk op haar eereplaats zal herstellen. Het vertrek der Duitsche schepen naar de Spaansche wateren geeft nieuw voedsel aan het vuur waarmee de kerkelijke partij de zijde kiest van don Carlos. Bismarck komt de Spaansche regeering te hulp, roept zij haar landge- nooten toe, de Protestanten wapenen zich tegen de Carlisten, en een Pruisische Prins op den Spaanschen troon zalin weerwil van al hetgeen daarover reeds is voorgevallentoch nog het einde van het werk zijn, als Erankrijk, het Katholieke Erankrijk, zich daartegen niet verzet. Nog onlangs werd tegen deze wijze van beschouwing, tegen de gevaarlijke dwa ling der Eransche koningsgezinden en kerkelijke partijen door haar zaak te vereenzelvigen met die van de Spaansche Carlisten, gewaarschuwd in het Journal des Débats door John Lemoinne in persoon. „Het is niet de eerste maal" schreef deze bekende publicist „dat wij moeten herinneren dat de kwestie over de monarchie in de beide landen zeer verschillend is. In Erankrijk heeft het legitimistiseh beginsel slechts een enkelen algemeen erkenden vertegenwoordiger elke andere monarchie behalve de zijne zou ons terugvoeren tot het kiesbeginsel. Anders is het in Spanje, waar twee legitimiteiten (deux légitimitéstegenover elkander staan Het recht dat aan don Carlos wordt toegekend is een recht van Eranschen oorsprong en wordt in Spanje niet als een nationaal recht erkend. De groote meerderheid der Span jaarden, der voorstanders van de monarchie in Spanje ten minsteerkent Koningin Izabella en haar zoon als de wet tige vertegenwoordigers van het erfelijk Koningschap. Wij weten niet welke kansen er bestaan voor het herstel van Prins Alpkonsus op den Spaanschen troon (1); wij beschou wen ze in elk geval als veel twijfelachtiger dan zijn aan hangers beweren. Voor het oogenbiik komt het ons waar schijnlijk voor, dat Spanje zich tevreden zal stellen met zijn (1) Koningin Izabella heeft afstand gedaan van haar rech ten ten behoeve van haar zoon Alpkonsus. tegenwoordige regeering; het openbaart zekere neiging om denzetfden weg in te slaan als Erankrijk, en zal tot het „Serranaat" besluiten, zooals wij het „Mac-mahonaat" heb ben. Wat wij willen doen uitkomen is dit, dat de Fransohe Koningsgezinden zich bedriegenwanneer zij het Spaansche legitimiteitsbeginsel met liet Eransche willen gelijkstellen daar de Salische wet niet behoort tot de nationale wetten van Spanje." De herinnering aan de lotgevallen der Salische wet in Spanje mag inderdaad van tijd tot tijd wel eens worden verfrischt. Erfopvolging ook in bet vrouwelijk geslacht was in het oude Kastiliaansehe reeht en gebruik gegrond. Toen echter in 1713 na een dertienjarigen successie-oorlog, een telg van de Franscke Bourbons als Philips V werd "erkend als Koning van Spanje voerde de nieuwe Koning ook de in Frankrijk erkende Salische wet indie de vrouwen van de troonsopvolging uitsluit, of althans alleen in den uiter sten noodin geval van geheele uitsterving van den man- nelijken stam toelaat. Dat het Spaansche volk weinig be greep en weinig bespeurde van deze verandering van het oude erfrecht is duidelijk, vooral daar zij nooit in toepassing behoefde te komen. In 1789 evenwel maakte Koning Karei IV zich bezorgd, dat zijn beide npg zeer jeugdige zonen wel eens konden bezwijken, en besloot bij, om in dat geval den troon aan zijn oudste dochter te verzekeren, het vreemde erfrecht, weer af te schaffen en de nationale erfopvolging te herstellen. Om de zaak eenigszins in den vorm te behan delen werd er een soort van Cortes bijeengeroependie den maatregel bekrachtigdemaar vooraf den eed van ge heimhouding aflegde. Ook toen kwam liet echter niet tot toepassing van het nieuweof liever herstelde oude reeht. Karei werd, na de Napoleontische tussohenregeeringdoor zijn zoon Ferdinand VLI opgevolgd, en liet besluit van 1789 bleef rusten in bet stof der archieven tot 1830, toen Ferdi nand zelf zijn vierde huwelijk had gesloten, en in de onze kerheid of de erfgenaam die verwacht werd een zoon of een dochter zou zijnhet besluit der Cortes openbaar maakte en bekrachtigde. Terstond werd er tegen geprotesteerd door 's. Konings broeder, don Carlosdie volgens de Salische wet tot troonsopvolger was aangewezen. Thans werd het ernst; want toen Koning Ferdinand in 1833 overleed, liet hij geen andere kinderen dan twee dochters nawaarvan de oudsteIzabellaonder het regentschap harer moeder door de Cortes als Koningin werd uitgeroepen. Don Carlos greep naar de wapenen, en sedert dien tijd leed Spanje aan tus- schenpoozenden burgeroorlog. Met evenveel recht als aan de meer dan twijfelachtige aanspra ken van don Carlos herinnert John Lemoinne zijn ult.ramontaan- sche landgenooten aan de trouw van Koningin Izabella aan de Kerk den Paus en de geestelijkheid en aan de bijzondere goedkeuring die de Paus haar schonk toen li'ij haar onder scheidde door de toezending van de „Gouden Roos." Doch wat helpl in zulke zaken een betoog over de wettigheid van de Salische wet en haar afschaffing in Spanje! Wat helpt thans den zoon van Izabella de Gouden Roosaan zijn moeder door het hoofd der Kerk geschonkentegen don Carlos en de ondersteuning aan dezen mededinger door de kerkelijke partij verleend 't Zijn andere drijfveeren die mensclien en volken in beweging brengen. W. v. d. K. Bhiiiüiciiëtiiid Keizer Wilhelm heeft aan alle duitsche regeeringen, die eene uitnoodiging ontvangen hadden om het congres te Brussel bij te wonenden wensch te kennen gegevendat zij zich op dit congres zouden doen vertegenwoordigen. Beieren, Saksen, W urtemberg en Baden hebben daaraan vol daan zoodat Duitscliland door 5 leden op het congres ver tegenwoordigd wordt, die allen in het bezit eener keizerlijke volmacht zijn. Alleen de pruisische genl. v. Voigts-Rhetz echter is gemachtigd om voor Duitscliland stern uit te brengen. De Nordd. Attg. Zeitung verneemt, dat bij het afzenden van een duitsch eskader naar de noordkust van Spanje, de zorg om het leven en de bezittingen van in Spanje verblijf hou dende duitsohers te waarborgen en de begeerte om bezorgd heid weg te nemen op den voorgrond staan. Uit Kiel meldt men, dat de Nautilus voor 2 jaren en de Albatros voor een jaar in dienst gesteld is. Onder de schependie deze naar de spaansche wateren zullen volgen, worden de 2 groote ge pantserde fregatten König Wilhelm en Friedrich Carl genoemd. 1'bdisen. In eene den 30 te Berlijn gehouden, zeer talrijk bezochte bijeenkomst van chtholieken is eene vereeniging onder den naam van „Beriijnsche Vereeniging der Centrums partij," opgericht met het doel omnu de "catkolieke Ver eeniging gesloten is, eene nauwere aansluiting der eatholieken op staatkundig gebied te bevorderen. Het reglement is een parig goedgekeurdook door den aanwezigen aanvoerder der sociaal-democraten Rasselman. De gebeurtenissen van 1870/71 zullen voortaan op de scho len feestelijk herdacht worden den 2 Sept., den jaardag van Sedan. In andere duitsehe Staten is daarvoor'de 10 Mei, de jaardag van het sluiten des vredesaangewezen. Het hooggerechtshof te Berlijn heeft, met vernietiging van de uitspraken der rechtbanken in eerste en tweede instantie te Paderborn, beslist, dat geldboeten alleen door den ver oordeelde kunnen betaald worden. De bisschop van Pader born is daarop den 4 in hechtenis genomen om eene gevan genisstraf van 18 weken te ondergaan. Ten aanzien van het naleven der wet bij de aanstelling van r. c. geestelijken in de provincie Saksen wordt opge merkt, dat aldaar nog geene andere pastoorsplaatsen zijn opengekomen dan zulkewaarvan de Koning collator is zoodat omtrent de neiging der geestelijkheid om aan de wetten te gehoorzamen nog niets te zeggen is. Beieren. De oud-catholieke bisschop Reinkens heeft eene reis door het land gedaan tut toediening van het vormsel en tevens te Simbach het eerste door oud-catholieken in Duitscliland gestichte kerkgebouw ingewijd. Baden. Te Orsingen is een 20jarige boekbindersknecht, Jozef Hüglein dienst staande van den uitgever van een klein ultramontaansch blaadje, in hechtenis genomen omdat hij zich de woorden had laten ontvallen: „Het is maar jam mer, dat Bismarck niet goed geraakt is; wanneer ik in zijne nabijheid kom, dan zal ik hem doodschieten." De Provinciale Raad van Brabant beeft met 38 tegen 28 st. afgewezen het van het gemeentebestuur van Brussel uitgegane voorstel tot annexatie van een gedeelte der buiten gemeenten Anderlecht en St. GLles aan de hoofdstad, welk voorstel zoowel in de stad als daar buiten ernstig verzet had gevonden. Het voorstel omtrent den wateraanvoer en de waterververscking van Brussel en zijne aanhoorigheden werd goedgekeurd. In de vergadering van den gemeenteraad van Brussel heeft de burgemeester het door den Provincialen Raad goedgekeurde plan nadrukkelijk afgekeurd, dewijl het de stad een jaarlijk- sehen rentelast van 11 miljoen zal opleggen, terwijl thans voor slechts 150000 fr. in de behoefte aan water wordt voorzien. Den 27 zijn in de steenkolenmijn la Chartreuse bij Luik 7 personenmeerendeels verdienstelijke mijnopzicktersdie nasporingen ter ontdekking van oude romeinsehe badstoven dedendoor eene doorbraakgevolgd van eene belangrijke ontploffing, omgekomen. Den 28 had in eene kolenmijn bij Erameries (Henegouwen) weder eene gasontploffing plaats waardoor 6 arbeiders het leven verloren en 9 andere brand wonden bekwamen. Den 30 is ten Hove een diner gegeven ter eere der leden van het internationale congres voor het oorlogsrecht. Het bestond uit 70 couverts. Onder de afgevaardigden ter conferentie schij nen zieh 2 richtingen af te teekenen. De eene, waartoe Rusland behoort, schijnt te wenschen, dat ten minste de geest van de verschillende hoofdstukken van het ontwerp aangenomen wor de de andere richting schijnt zich te scharen rondom het door het comité voor de belangen van de krijgsgevangenen en de Alliance Ur.iverselle oorspronkelijk geopperde denkbeeld en te verlangen, dat de conventie enkel betrekking hebben zal op de krijgsgevangenen, op eene herziening der geneefsche conventie aangaande de onzijdigen en op andere dergelijke on derwerpen. De meeste westelijke en kleine mogendheden zijn deze meening toegedaan. Het hof van appèl heeft den 1 Aug. in hooger beroep uitspraak gedaan in de zaak van het duël Fontainas-Lehembre. Den heer Fontainasaanvankelijk tot 1 jaar gevangenisstraf en eene boete van 1000 fr. veroordeeld is thans eene ge vangenisstraf van 2 jaren en eene boete van 3000 fr. opge legd. Drie der getuigen zijn tot 3 maanden en 300 fr. (in plaats van 1 maand en 100 fr.) en de vierdedie reeds vroeger in een duël betrokken was geweestis tot 4 maan den en 400 fr. veroordeeld. In de vlaanische kiesdistricten Dixmuiden en Thielt zijn tot Senaatsleden verkozen de heeren v. Odcerhout v. d. Woestijne en Beernaert, minister van o. werken. De liberalen hadden geene candidaten gesteld en zieh van de stemming onthouden. De extra-parlementaire commissiedoor den minister van justitie benoemd tot het ontwerpen eener wet op de druk pers is met haren arbeid gereed. Zij rangschikt de druk- persmisdrijven in 2 oategoriënvan welke de eene door de jury, de andere door de rechtbanken van correct!oneele polieie berecht zullen worden. Aan de regeering wordt nog gedurende de 2 eerste jaren het recht toegekend om dagbla den te schorsendie zich aan opruiing tot opstand of tot verguizing der Nat. Vergadering schuldig maken. De minister de Cumont heeft de bepaling, dat de redevoe ringen, die bij de jaarlijksohe prijsuitdeelingen in de lyeeeën, eollegiën en gemeentescholen uitgesproken wordenalvorens aan de goedkeuring der administratieve overheid worden on derworpen, gehandhaafd wat de gemeentescholen betreft, maar het toezicht op de redevoeringen in de lyeeeën en eollegiën geheel aan de sehoolautoriteit overgelaten. De kardinaal-aartsbisschop van Parijs heeft, naar aanleiding zijner reis naar Rome, den 2 Juli een herderlijk schrijven uitgevaardigd, hetwelk een ernstiger en nadrukkelijker klacht over den tegenwoordigen toestand van den Paus en den H. Stoel en eene vollediger acte van beschuldiging tegen de regeering van Italië behelst, dan wellicht ooit in eenig officieel kerkelijk stuk aangetroffen werd. Dit schrijven heeft aanleiding gegeven tot eene scherpe polemiek tussehen parijsche bladen van cle- ricale en anti-clericale kleur, met name tussehen le Siècle en l'hnivers. De regeering heeft daarop in het Journal Officiel verklaard, dat het de openbaarmaking van liet schrijven van msgr. Guibert met leedwezen gezien heeft en het wensehelijk acht, dal dit stuk niet verder een onderwerp van polemiek tussehen de dagbladen zal uitmaken. De heer Veuillot verklaart in l'Univers, dat deze verklaring op hem den indruk heeft gemaakt, alsof de tegenwoordige bewindslieden de slechtste dagen van het Keizerrijk willen doen herleven. Het itaii- liaansche regeeringsblad heeft de nota van het Journal Officiel overgenomenen de officieuse Opinione deelt mededat de maarschalk-President den ridder Nigra in persoon de betuiging van zyn leedwezen over de uitvaardiging van het herderlijk schrijven heeft herhaald. De heer Rouher heeft tegen V Indépendant du Pas de Calais eene aanklacht van eerroof ingesteld ter zake van een den 15 Juni openbaar gemaakt artikel, waarin hij gezegd wordt aan het hoofd te staan van een complot, dat zich den afval van het leger en de organisatie van een bonapartistisch ver bond door geheel Erankrijk ten doel stelt. De Keizerin van Oostenrijk is den 30, op hare reis van Salzburg naar het eiland Wight, te Havre aangekomen en aldaar door de oostenrijksche ambassade te Parijs en, ofschoon zij incognito reisde, door de stedelijke overheid begroet. Zij is^ met hare jongste dochter en gevolg afgestapt aan het hötel-Erascati en heeft 's namiddags een bezoek gebracht aan de badplaats Trouville en aan de te Villers verblijf houdende leden van het geslacht Orleans. Den 31 heeft H. M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1