Zesenzeventigste Jaargang. 1874. Z N D V G 16 AUGUSTUS. No. 33. £®ïcfcclijkscïtc Be richten lluitschland SSeSgie. fPrankr|§k. Glroot BKrittanjc en Ierland. 1 I k !l A K Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prjjs per kwartaal f franco per post f Oi'J afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. i) 0 A T. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1". helft der maand Juli 1874. J. P. tlunsche, M. Ledoe, D. da Silva Solis, Amsterdam; A. Gluser, Brielle; K. H. van Ophemde, Twello; J. de Jong, Wijde-Wormer. Van de Hulpkantoren DirkshornC. Smelik, Amsterdam. Broek op LangedijkM. de Vries, Amsterdam. BurgerbrugT. Werner Jr., den Helder (verz. met nader adres naar Leiden). aan ZeeH. DuilScheveningen. Het vonnis van den krijgsraad, waarbij kapt. Werner, ter zake van zijn gedrag in de wateren van Carthagena, is vrij gesproken is door den Keizer bekrachtigd. De German!a heeft op gezig van de Kólnischc k olkszeitung medegedeelddat de Keizer te Ischl zou gezegd hebben dat hij den aanslag tegen prins Bismarck niet als ernstig ge meend beschouwde, maar als geschied te zijn door een ziekelijk overspannen persoondie van zich wilde doen spreken immers de afstand was te groot geweest om iemand meteen oud pistool met hagel geladen te dooden. De minister van binn. zaken heeft het artikel der Germama ter kennis ge bracht van den Keizer, die uit Gastein bericht heeftdat het verhaal geheel verdicht is. De duitsche consul te Bayonne is ontslagennaar men zegtomdat hij in die bij de spaansche grenzen gelegen stad in de tegenwoordige omstandigheden niet krachtig genoeg handelend optrad. Zijn opvolger is de lieer Lindau, tot dus ver consul te Marseille. Den 8 hebben de stoombooten Nautilus en Albatross de haven van Kiel verlaten om zich naar de spaansche kust te begeven. Op grond der muntwet van 9 Juli '73 heeft de Bondsraad bepaalddat de zuidduitsche tweeguldenstukken na 1 Sept. niet meer als wettig betaalmiddel zullen gelden. Den 6 heeft de minister van buit. zaken eene circulaire verzonden tot aansporing der mogendheden om de spaansche regeering te erkennen ten einde het dempen van een opstand gemakkelijker te maken, die door de barbaarschheid der oor logvoering de verontwaardiging der beschaafde wereld heeft opgewekt. Pruisen. De ultramontaansche Germania is gemachtigd.de dagbladberiehten te bevestigen, volgens welke de pruisische bis schoppen zich door middel van den prins-bisschop van Breslau tot de regeering zouden hebben gewend, ten einde te betoogen, dat de Kerk zich aan de eenzijdige staatswetten en verorde ningen voor de kerkelijke aangelegenheden niet kan onder werpen en dat alleen de Pausonder waarborging van het kerkelijk beginselaan de regeeringen zekere bevoegdheden ten opzichte van de verhoudingen tot de Kerk kan toestaan. De regeering zou de bisschoppen hebben geantwoord, dat zij dit schrijven voor kennisgeving heeft aangenomen. De spaansche gezant te Berlijn heeft met een der belang rijkste fabrieken in Duitschland een contract gesloten ter volledige uitrusting van 125,000 man spaansche troepen, be houdens goedkeuring der regeering te Madrid. De Neue Social-Democrat verklaart, dat de heer Hassel- mann alleen als baar berichtgever de vergadering van catho- lieken te Berlijn bijgewoond en alzoo zi]ne goedkeuring niet aan de statuten der opgerichte vereeniging gegeven heeft. De Algemeene Duitsche Arbeiders-vereeniging te Elberfeld is bij beslissing van het Keulsche hof van appèl den 6 gesloten. De minister van justitie heeft de leden van het openbaar ministerie aangeschreven om strafrechtelijke vervolgingen wegens laster in te stellen tegen iedereendie het gerucht helpt in omloop brengen of houdendat de moordaanslag op prins Bismarck niet ernstig gemeend of eene intrigue is geweest om de ultramontaansche partij te benadeelen en den Rijkskanselier nieuwe populariteit te verschaffen. Hoe groot de tegenstand der geestelijkheid tegen de ker kelijke wetten is blijkt daaruit, dat in ééne week 5 geeste- telijken in hechtenis genomen zijnaan 11 geestelijken het verblijf in sommige plaatsen of districten is ontzegd en in 20 gemeenten de kerkelijke goederen met beslag belegd zijn. Voorts zijn in die week 4 plaatselijke afdeelingen der Main- zer Catholieken-Vereeniging gesloten en is tegen 6 afdeelingen een gerechtelijk onderzoek ingesteld. Beieren. De aartsbisschop van Munchen heeft rechtstreeks bij den Koning een protest ingediend tegen het toedienen van bet sacrament van het vormsel door den oud-catholieken bisschop Reinkens. Prins Bismarck heeft den 12 Kissingen verlaten. Vele be langstellenden hadden zich voor zijne woning en aan de station verzameld om afscheid van hem te nemen. Saksen-Meiningbn. Te Sonneberg is een Luther-feest gevierd, waaraan ruim 10000 personen, en daaronder de hertog George, hebben deelgenomen. Het werd 's morgens geopend met, eene catholieke en 's avonds gesloten met eene prote- stantsche godsdienstoefening, waarna te Judenbach voor de herberg, waarin Luther in 1530 vertoefde, nog een avond feest plaats gehad. Onder de festiviteiten op den Schönberg behoorde de voorstelling van eene dorps-jaarmarkt uit den tijd van Luther, waarop deze hervormer, Melanchtonde aflaat- kramer Tetzel en andere bekende personen werden nagebootst. Elzas-Lotharingen. Bij pauselijk decreet zijn de dio- ceesen Straatsburg en Metz aan de jurisdictie van den metro poliet van Besanjon onttrokken en rechtstreeks onder die van het Vaticaan gesteld. Te Weissenburg zijn van de 138 dienstplichtigen 134 op gekomen waarvan 12 definitief afgekeurd en 59 ingedeeld werden. Te Zabern zijn 10 man meer opgekomen dan inge schreven waren n.l. 373 waarvan er slechts 10 afgekeurd - en 187 ingedeeld werden. Het aantal een- en driejarige vrijwilligers neemt in den Beneden-Elzas toe en de dienst plichtigen komen er in optochtmet "aandels en muziek ter plaatse der keuring. Op den Winterberg bij Saarbrücken is den 9 een gedenk- teeken aan den slag bij Spicheren ingewijd. Meer dan 10000 personen woonden de plechtigheid hij waaronder verschei dene deputatiën van pruisische en beiersche troepen met den minister van oorlog v. Kameke aan het hoofd. Aan de stad Saarbrücken met de voorstad St. Johann is bij deze gelegen heid door den Keizer, als eene hulde aan de vaderlandsliefde en opoffering der bevolking, het recht verleend om de prui sische vlag in het stadswapen te voeren. De kreitsdagen der 0 lotkaringscke kreitzen üiedenhofen Saargemünd. Eorbacb, Chateau-Salins, Saarbrücken en Bolcben hebben zich den 10 in de hoofdp.aat.sen der kreitzen gecon stitueerd nadat 43 van de 54 Vertegenwoordigers den eed aan den Keizer en aan de constitutie hadden afgelegd. Ten vorigen jare hadden zich slechts 3 kreitsdagen kunnen con- stit.uëeren. Alleen die van Metz is thans nog in gebreke gebleven. De kroonprinses van Italië heeft verscheidene uitstapjes in de omstreken van Spa gemaakt. In de kolenmijn „le Hnsard" te Micheroux heeft zij in een met gas verlicht en sierlijk ingericht onderaardsch salon deel aan een dejeuner geno. en. Ver volgens heeft zij de stad Luik bezocht. Op het kasteel van Alsa heeft zij een schitterend fête champêtre bijgewoond. Te Seraing heeft zijna een collationhaar door den directeur- generaal Sadoine aangeboden3 uren aan het bezichtigen der werkplaatsen en der daar vervaardigd wordende werk tuigen enz. besteed. Prinses Karl van Pruisen is den 6 te Spa aangekomen om de prinses te bezoeken en den 13. na verscheidene feesten te hebben bijgewoond, naar Duitschland teruggekeerd. Acht dagen na de voorlezing van het mandement van den bisschop van Luik, naar aanleiding der teraardebestelling van het lijk van den vervierschen Vertegenwoordiger Daoid op het gewijde gedeelte van de begraafplaats der gemeente Limburg, is het ten tweeden male van den kansel gelezenna den afloop der dienst heeft de zoon van den overledene den pastoor met een karwats een slag op het hoofd toegebracht. De gemeenteraad yan Limburg heeft, de handelwijze van den burgemeester ten opzichte der begrafenis goedgekeurd, en een parig den voortdurenden afstand bewilligd van eene grafstede op de begraafplaatswaarin het lijk overgebracht en waar boven een gedenkteeken opgericht zal worden. Het comité van de luiksche kolenmijnen heeftter erken ning der verdiensten van wijlen den ingenieur Mueseler, uitvinder der tegenwoordig algemeen aangenomen veiligheids lamp, aan zijne 2 kinderen een geschenk aangeboden van 50,000 fr. Bij het jongste met den Koning van Annam gesloten trac- taat erlangt Erankrijk ten tweeden male het bezit van 3 pro vinciën en dus van geheel Beneden-Cochin-China. Het doet daarentegen afstand vau iiet restant a 5) miljoen der oor logsschatting van 1862 en zegt den Koning toe 5 gewapende en bemande oorlogstoombooten met 100 kanonnen, ammunitie voor 200 schoten voor elk stuk, 1000 pangeweren en 500000 patronen; een en ander tot, bestrijding der zeerooverij en tot, wering der ekineesche rebellen en der hen vervolgende troepen. Erankrijk verbindt zich .bovendien om aan Annam, op nader te regelen voorwaarden het noodige personeel en materieel te verschaffen voor de reorganisatie zijner land- en zeemacht, en zelfs voor eene betere regeling van het douanen- en belastingwezen en het beheer der openbare werken. Annam zal zijne buitenlandscbe staatkunde met die van Erankrijk doen overeenstemmen, eenige havens en de vrije vaart op de Skongkoï voor alle natiën openstellen, de vestiging van ker ken scholen gast- en weeshuizen en de christenen tot alle bedieningen in het Rijk toelaten. Bij decreet van den President is eene zesde koloniale Bank, en wel te Numea, op Nieuw-Caledonie, opgericht, met een privilegie voor 20 jaren en een kapitaal van 4 miljoen. De douane-beambten te Prais de Mollo hebben eene be langrijke aanhaling van voor de carlisten bestemde montee- ringstukken gedaan. Volgens den Moniteur Umversel heeft de regeering de gemalin van don Carlos uitgenoodigdzich van Pau naar een meer binnenlands gelegen punt te ver plaatsen. De Afgevaardigde Louis Passy is tot ondersecretaris van Staat bij het dept,, van financiënen de heer Barthélemy S. Mare Girardin, laatstelijk onderprefect van Corbeil, tot chef van het kabinet van den minster van binn. zaken benoemd. Een zeker aantal leden der rechterzijde hebben van de rede voering, den 23 Juli door den hertog de Broqlie tot bestrij ding van het voorstel-Périer uitgesproken een groot aantal exemplaren in brochure-formaat doen drukken, ten einde dit pleidooi tegen de republiek gratis t.e verspreiden. De heeren Tarbe en Blavet, redacteuren van le Gaulois zijn, wegens laster, tot het betalen eener geldboete van 1500 en van eene schadeloosstelling van 3000 fr. veroordeeld. De vierde krijgsraad te Versailles heeft den 1 Aug. 3on- nefoy, gewezen lid van het, Centrale Comité en betaalmees ter van het, I8e legioen der federalisten, wegens ijverige ondersteuning der Commune en medeplichtigheid aan den moord van den geul. Thomas (door diens gevangenneming te gelasten) veroordeeld tot deportatie in eene vesting. In Erankrijk worden neg nagenoeg 10000 ouderwijzers gevondenwier wedde niet meer dan 600 fr. en een groot aantalwier inkomen slechts 450 fr. bedraagt. De lieer Pertuiset is van zijne expeditie naar Vuurland te Parijs teruggekomen en organiseert eene nieuwe expeditie derwaartsmaar op grootere schaal. Op zijn eersten tocht heeft hij niet alleen steenkoollagenmaar ook rijke lagen koper- en ijzererts over eene groote uitgestrektheid van het eiland ontdekt. De policie te Bayonne heeft aan de spoorwegstation be slag gelegd op 2 kisten, waarin zich 32000 kartonnen en 15000 koperen hulzen voor patronen bevonden. Te S. E- tienne zijn mede eenige kisten in beslag genomendie met karabijnloopen gevuld en aan een wapensmid te Bayonne geadresseerd waren. De republikeinen te Pau hebben den heer Thiers op zijne doorreis aldaar naar Cauterets eene ovatie aan de spoorweg station en des avonds aan het hotelwaarin hij zijnen intrek had genomen, eene serenade gebracht. Ook bij zijne aan komst te Cauterets is de heer Thiers door het publiek met gejuich en andere blijken van sympathie begroet. Den 6 is in de evangelische kerk te Versailles het huwelijk ingezegend van hen heer Jules Favre (catholiek) met mej. W elten die aan het hoofd gestaan heeft der evangelische school aldaar. De minister Decazes heeft op de nota der spaansche re geering geantwoorddat, Erankrijk zich steeds vriendschap pelijk jegens die regeering betoond en in haar voordeel ge handeld heeft, als blijkt uit: de overgaaf der Numancia het kostbaar toezicht op de uitgewekenendc overeenkomst tusschen de douanen-divisie van Bayonne en den gouverneur van S. Sebastian het verbieden van uit- en doorvoer van oorlogscontrabande in de richting der spaansche grenzen (decreet van 18 Maart, '73, alleen ten nadeele der car listen niet ten nadeele van het madridsche bewind nage leefd), verwijdering van verdachte personen over de belgische grenzen ontwapening en interneering van carlistische vluch telingen (voor regeeringstroepen die de grenzen overschreden werd de terugkeer naar Spanje altijd gemakkelijk gemaakt). Het niet terstond arresteeren van carlistische officieren, die zich in uniform te Bayonne vertoondenwas het, gevolg van een misverstand; ambtenaren, die ten aanzien van carlisten oogluiking gebruikten, zijn streng gestraft, de instructiën van de prefecten der zuidelijke departementen kortelings nadruk kelijk vernieuwd. De carlisten ontvangen hunne talrijke aanvoeren van wapenen voornamelijk uit vreemde landen van de cantabrische kust en langs de Bidassoa; geschiedt het ook over de spaansche grenzendan is het door dat Spanje in gebreke gebleven isde bij bovengenoemde over eenkomst bepaalde punten te bezettenwaardoor gapingen bestaan in het gemeenschappelijk te handhaven cordon. De londensche Times verzekert het volgende betreffende gedachtenwisselingentusschen den minister Decazes er. den duitschen gezant te Parijs gehouden. Nadat in eene bijeen komst op 21 Juli eenige ophelderingen in verzoenenden geest gewisseld warenvolgde den 26 eene tweede bijeenkomst van officieusen en vertrouwelijken aard. Alstoen verklaarde prins Hohenlohedat Duitschland hoewel dit in geenerlei opzicht de goede betrekkingen wenschte te verstoren en evenmin, gelijk in 1870, Erankrijks gevoeligheid op te wek ken niet kon dulden, dat de door de carlisien bezette provinciën nog langer de schouwplaats van barbaarsche han delingen bicven. Mocht Erankrijk hieraan niets willen of niets kunnen verhelpen, dan zou Duitschland tot diplomatieke stappen moeten overgaan, zich daarbij echter het recht voor behoudende om eene vloot uit te zepdenten einde de car listen te belelten zich bij de bewegingen van het kustland te bedienen. Bij deze gedachtenwisselingen had Duitschland zorgvuldig alles vermedenwat van gebiedenden of agres sieven aard kon zijn. Prins Hohenlohe heeft den 8 den hertog Decazes kennis gegeven van het voornemen van Duitschland om het spaan sche gouvernement te erkennen. De maarschalk Bazaine is in den nacht van 9 10 Aug. van het eiland 8, Marguérite ontvlucht. Het Journal-Officiel meldt, dat de regeering het instellen eener enquête bevolen en besloten heeft hendie de ont vluchting bewerkt of gemakkelijk gemaakt hebbenniet ongestraft te laten. Eenige dagen te voren is door de parijsche bladen gemeld, dat mevrouw Bazaine en haar behuwdbroeder in persoon te Versailles bij den maarschalk-President eene poging hadden aangewend om de gevangenschap van den veroordeelde in ballingschap te doen veranderenmaar dat de hertog v. Ma genta verklaard had, dat het hem niet mogelijk was, verande ring in het lot van den gevangene te brengen. Mevr. Ba zaine was daarop naar S. Marguérite teruggekeerd. In den avond van den 9 had zij zich, vergezeld van haren neef, den heer Boullein eene bark naar het fort doen brengen. Men onderstelt dat Bazaine met hen in deze bark ontkomen is. De kolonel Villette, gewezen adj udant van den maarschalk, die den 9 's avonds nog bij hem geweest en den 10 naar Parijs vertrokken wasis bij zijne aankomst te Marseille gearresteerd. Den 10 en 11 zijn te Marseille ongeveer 80 personen ge arresteerd, die in de gebeurtenissen van 1870 betrokken zijn geweest, en zich aan misdrijven en misdaden, onder het gemeene recht vallendehebben schuldig gemaakt. De heer llenezet, voorzitter van het „Catholiek een Roya listische Persverbond," heeft eene circulaire gericht aande onderteekenaars der „verklaring van Tours," waarin hij de royalisten waarschuwt tegen „handigheden van bevriende ondernemers der restauratie," het rechtercentrum en de sep- tennalisten, welke slechts uitgeloopen zijn op de vorming van een zuiver reehtercentrum-ministerie. De Gedeputeerde van de Marne Margaine heeft een manifest aan zijne kiezers uitgevaardigd waarin hij betoogt, dat de maarschalk Mac Mahon zijn gezag niet zonder eene republikeinsche constitu tie kan uitoefenen. Vroeger of later zal de Kamer tot de aanneming van het voorstel Casimir-Périer of tot hare ont binding moeten besluiten, en in beide gevallen zal de slotsom zijn: bevestiging der republiek en haar overgang in de zeden des volks. Het parijsche hof van assises heeft E. Troncin-Dumersan ridder van het Legioen van Eer en van spaansche en portu- geesche ordengewezen attaché bij het, kabinet van den minister van binn. zakenwegens verscheidene kwade prac- tijken sedert 1864, o.a. het namaken en misdadig gebruik maken vau de handteekening van den onder-secretaris van Staat Le/éburemet het doel om zich in het frauduleuze bezit van gelden te stellenveroordeeld tot 5 jaren gevan genisstraf. Do minister van financiën heeft de uitgifte van nieuwe schatkistbiljetten voor 3 a 5 maanden geschorst, den interest van biljetten van 6 en 11 maanden op 3) en dien van bil jetten van 12 maanden op 4 p.c. vastgesteld. KoLONiëN. Op het eiland Martinique is ter vervanging van wijlen den heer Pory-Papydie tot de gematigde libe ralen, het rechtercentrum, behoordetot Afgevaardigde ver kozen de radicale candidaat, de heer Gaudissart. Nationale Vergadering. Bij de rondgediende begroo ting voor het likwidatiefonds over 1875 wordt voorgesteld van de nog voorhanden 193) miljoen (voor de diensten van 1872, 73 en 74 is over nagenoeg 580 m. beschikt) 178» m. te besteden voor vierde afbetaling aan binn. zaken van voor schotten wegens de mobilisatie der nat. garde (29)), ma terieel en geniewerken en likwidatie van de kosten der duit sche bezetting (135)), drijvend materieel en geschut (10 m.) en herbouw van de localen der rekenkamer en van de tij dens de Commune verbrande landsgebouwen (3) m.). De minister van oorlog heeft een ontwerp ingedienden daarvoor urgentie gevraagdtot reorganisatie van de dienst der kazerneering. De te bouwen kazernen worden op 114 m. geraamd, waarvan 31 door gewesten en gemeenten aange boden en 57 voorgeschoten wordt tegen terugbetaling in 12 jaren, en 26 gevonden zal worden uit. het likwidatiefonds, 16 over de loopende dienst en 10 over volgende diensten. Den 4 heeft de minister van financiën de nieuwe overeen komst met de Bank ingediend. De weigering der Bank van eene vermindering der jaarlijksche aflossing heeft op de banken der linkerzijde veel gemor uitgelokt. De urgentie werd ech ter verleend. Aangenomen werden het budjet van het likwi datiefonds, de voordracht omtrent de reorganisatie der kazer neering en het wetsontwerp tot bekrachtiging van het verdrag met Annam. Den 5 zijn een 20tal wetsvoordrachten aangenomen. Daar onder behooren het wetsontwerp tot bekrachtiging der nieuwe overeenkomst met de Bankeene voordracht tot machtiging der stad Parijs om gedurende 5 jaren 17 opcenten op de grondbelastinghet personeelhet meubilair en het deuren en venstergeld en 12 opcenten van de patenten te heffen, en de accijnsen op den wijn, de alcohol, de oliën enz. met 10 en 20 opcenten te verhoogenwetsvoorstellenwaarbij de Staat gemachtigd wordt om van de kamers van koophandel te HavreMarseille en Bordeaux voorschotten van 615 en 4% miljoen aantenemen, tot het uitvoeren of voltooien van havenwerken. De voorgestelde opcenten op de grond belasting het personeelhet meubilair en de deuren en vensters, ter aanvulling der ontbrekende 25 miljoen, werden met 319 tegen 305 st. verworpen. Een amendementwaarbij de, regeering verzocht werd vóór 1 Jan. 1875 eene betere repartitie der grondbelasting voor te stellenwerd aange nomen ofschoon de minister van financiën verklaarde dat het vóór dien tijd niet zou kunnen geschieden. Een amen dement van den heer de Belcastel en den bisschop van Or leans, om de ouders of voogden van jongelieden, die Rijks beurzen genietente machtigen om hunne zoons of pupillen in zoogenaamde vrije of bijzondere lycéeën te doen opleiden, werd met 419 tegen 158 st. verworpen. De ministers en daaronder de heeren de Cumor.t, Tailhaud en de Montaignac, die geacht worden tot de catholieke partij te behooren stemden, tot groote ergernis van l' (Jnivers, tegen het amen dement. De door de commissie voorgestelde vervallenver klaring der mandaten van de veroordeelde Afgevaardigden Ranc en Melvil-Bloncourt werd door den voorzitter te gelijk met de zittingen der Kamer verdaagddewijl een hevig tumult ontstaan was over de vraag der rechterzijde tot ver daging der discussiewaarschijnlijk met liet doel om de aanvulling van 2 zetels, die vermoedelijk weder door radica len zullen worden bezetzoolang mogelijk te vertragen. De republikeinsche linkerzijde heeftalvorens uiteen te gaaneen manifest uitgevaardigd waarin zij eene schets geeft van den tegenwoordigen toestand der openbare aange legenheden, en de natie aanbeveelt om op hare hoede te zijn tegen de monarchale samenzweerderszich met de meeste behoedzaamheid en wijsheid te gedragen en de verkiezing van republikeinsche Gedeputeerden met alle krachten te be vorderen. In den avond van den 29 is in het Trafalgar-Square te Londen eene door George Odger belegde en door slechts 500 a 600 personen bijgewoonde meeting gehouden, om te protesteeren tegen het toekennen van een jaargeld aan prins Leopold, omdat deze nog geene diensten aan de natie heeft bewezen welke een dotatie door het Parlement zouden wet tigen, en omdat het bijzonder vermogen der Koningin groot genoeg is om hare geheele familie te onderhouden. Te Plymouth is bericht ontvangen van het vergaan der British Admiraleene nieuwe ijzftren stoomboot, op reis van Liverpool naar Australië welke den 23 Mei op de riffen gestooten is van Kings-Island, in Straat-Bass. 1 Stuurman 4 passagiers en 3 matrozen zijn met eene kleine boot op het eiland aangelandde overige 85 passagiers en de verdere bemanning zijndaar de andere booten door het vallen van masten en ra's vernield werden, in de golven omgekomen. De Keizerin van Oostenrijk is den 1 Aug. vroegtijdig op het eiland Wight aan wal gestapt. Den 2 heeft M. be zoeken gehrac.it aan Koningin kictoria en aan den prins en de prinses v. Wales. Kapitein George Cumine Strahan is tot gouverneur en op perbevelhebber der Gold-Coast-kolonie en de heer Charles Cameron Lees tot administrateur der nederzetting te Lagos benoemd. Temple-Bar, de aloude poort tusschen Eleetstreet en het Strand te Londen, begint teekenen van verval te vertoonen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1