No. 36. Zesenzeventigste Jaargang. 6 SEPTEMBER. Paardenmarkt te Alkmaar, 1874. ZON DAG ■«se?ay... ©fficice! lOcbccHt op Maand a g 7 September 1874. Laatste week van afhaSin; PATEiTÊW. tier Sglïckclijkschc fiecichfen SfeufiMehianf!. Helmie. ^rankrlik. Elalie. Spanje. ïereenigde Slaton. IKinnenland. L A A 11 A T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal «5,65, franco per post afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers 1K !i M COSTER ZOON. - acKSMRMnHI L- ITSE-iSSaCBESKSÏE' R I A~A De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nomrner ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, ter algemeene kennis dat de begrooting der inkomsten en uitgaven van deze gemeente voor 1875, overeenkomstig art. 203, 1 lid der ge meentewet, door hen op heden aan deu gemeenteraad is aan geboden en op grond van het tweede lid van genoemd wetsartikel gedurende IA dagen, met aanvang van 27 dezer, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing is nederge- legd en tegen betaling van kosten in afschrift verkrijgbaar is gesteld. Burqenieester en Wethouders voornoemd AlkmaarA. MACLAINE PONT. 26 Auq.M74>. Be Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. Jacoba Smak en J. J. Geurts, worden verzocht ziek ter gemeente-secretarieafdeeling bevolkingaantemelden. Sollicitanten naar de betrekking van marktmeester en keur meester van viscb op de vischmarktop eene gezamenlijke jaarwedde van f 50,worden verzocht, zich aantemelden ter gemeente-secretarie. POSTERIJEN. Naar aanleiding van het meermalen bevinden van onaan- geteekende brieven met belangrijke sommen aan geldswaardig papier (o.a. deze week één met vijf honderd gulden aan bank papier), acht de ondergeteekende noodzakelijk, het publiek beleefdelijk in herinnering te brengen, dat van brieven, die in de brievenbus worden geworpen, geene aanteekening wordt gehou den en dat bij mogelijke vermissing bet onderzoek naar dezelve doorgaans vruchteloos blijft. De kosten van aanteekening der brieven en die der geld- verzending per postwissel zijn zoo laag gestelddat, voor verzendingen én van groote én van kleine sommen, die zekere wijze van geldovermaking ten zeerste is aan te bevelen. Gewone aanteekening l0 ets. Aanteekening met aangegeven waarde 5 ets. voor elke f 10n,—, en Geld verzending per postwissel 5 ets. voor elke f 12,50. De Directeur van het Poitkantoor te Alkmaar GOUWE. Pruisen. De Pruisische Bank heeft den handelsstand be kend gemaakt, dat zij en bare filialen na nieuwjaar geene wissels zullen disconteerendie niet in de nieuwe Rijksmunt geschreven of uitgerekend zijn (Van de zuidduitsche Staten is Baden tot nog toe de eenigein welke dn invoering der markrekening met 1 Januari e.k. verordend is). dat de lagere eene groote parade op het veld van Tempelhof gehouden welke werd bijgewoond door den Keizer, die met de meeste geestdrift werd toegejuicht. Z. M. was vergezeld van 120 ruiterswaaronder de Kroonprinsde Kroonprinses in de uniform van haar sileezisch regiment huzaren, de prins v. Wa les en vele buitenlandsche officieren. Op deu toren vau het raadhuis speelde vervolgens een uur lang eeu sterk corps hoornblazers, 's Namiddags is ten hove een parade-diner van 260 couverts gegeven. De geheele stad was met vlag gen versierd en 's avonds schitterend geïllumineerd. De Keizer heeft den 2 den nieuwbenoemden spaansohen gezant, graaf de Rascon, in een plechtig gehoor ontvangen en diens geloofsbrieven in ontvangst genomen. Beieren. Het Passauer Tageblatthet orgaan van bis schop Hendrik van Passau betoogt, dat het Sedanfeest een nationaal volksfeest en als zoodanig boven alle partijschap verheven is. Wie dat niet medevieren wil, acht het blad geen vriend des vaderlands. Saksen. De bisschop Fonoerk heeft voor alle catholieke kerken des lands het luiden der klokken cp den nationalen feestdag van 2 Sept. vooromschreven .V.;j het voorbeeld van' den bisschop van Mainz niet nagevolgd. Hamburg. Door een engelsch schip zijn 60 kisten met geweren aangebracht, die verder per spoorweg vervoerd moesten worden. De vrachtbrief droeg de onderteekening van een zuid-amerieaanscken consulmaar de zaas kwam verdacht voor. Bij onderzoek bleek de onderteekening valscli te zijn waarop de voor de carlisten bestemde wapenen in beslag zijn genomen. Elzas-Lotharingen. Gehoor gevende aan de klachten over het gebrek aan gangbare muntspeciën, heeft de regeering bepaalddat bij wijze van proefneming stukken van j tb. in omloop gebracht zullen worden, gelijkstaande in waarde met 1 mark van de later in te voeren Rijksmuntof met 11 francwaarvoor zij te allen tijde zullen worden ingewisseld. De Algemeene Raad van den Beneden-Elzas heelt zijne zitting gesloten, na den wensch uitgesproken te bebben.dat de Elzas eene zekere mate van autonomie, eene eigene con stitutie en een afzonderlijk Parlement verkrijgen moge. De Kreitsdag van den landkreits Metzdie tot dusver niet geconstitueerd was, is den 31 te zamen gekomen, na dat 8 van de 9 leden den vereischten eed hadden afgelegd. Den 25 is voor den krijgsraad van Brabant de openbare behandeling aangevangen van het rechtsgeding wegens de muiterij in het militaire strafgesticht te Vilvoorden. De beide hoofdaanleggers van bet complot zijn tot 5jarige, drie andere tot 3jarige en 1 tot eenjarige opsluiting veroordeeld. De uitslag der verkiezing voor den Senaat op den 25 te Ostende heeft tot eenige ongeregeldheden geleid. Toen de pastoor zich uit het stembureau naar de conservatieve kiezersvereeniging begaf enten teeken der behaalde over winning zijne vrienden reeds van verre met^ zijne steek toewuifde, werd bij door de liberalen, die zieb op den weg bevonden, uitgejouwd en zou hij door het gepeupel mishandeld zijn geworden indien de catholieke Vertegen woordiger Mulle de Tarschuerendie zich toevallig te Os tende bevonddit niet verhoed had. Deze maakte daardoor den moedwil der volkshoop tegen zich gaande, en stond een geruime poos aan spot en bedreigingen en zelfs aan hand tastelijke beleediging ten doel. Bij de serenades 's avonds, als naar gewoontedoor de zegevierende partij gebracht vernieuwden de wanordelijkheden zich en werden de glas- ingeworpen. l)en 27 heeft bij bet dorp Ixellesin Zuidbrabanteene afschuiving van aarde plaats gehadwaardoor 3 arbeiders r heeft zich zelf weten is nadat men ongeveer Verschillende omstandigheden doen bljjken geestelijkheid in Posen meer en meer afkeerig wordt van j rujten der catholieke kiezersvereeniging en van de pastorie het volgen der hoogere in haar verzet tegen de regeenng. Zoo betoogt de geestelijke Kubeczak in de Ostdentsche Zei- tung, dat de weerspannige hoogere'geestelijkheid van de la- gere niet alleen verlangt ongehoorzaamheid jegens de over- j bedolven *ijn geworden. Een hunner beid, maar ook het ontrouw worden aan bet haar door God redden J een ander, van 28 jaren, i opgedragen herderlijK werk, ter wille van de wereldlijke - - - oogmerken, welke de hoogere geestelijkheid koestert. De te Berlijn gevestigde vereeniging van arbeidersvrouwen en meisjes is 'door de polieie ontbonden. Ter herinnering aan den sterfdag van Lassalles hebben de sociaal-democraten te Breslau, den 31, diens graf op de Is raëlieten-begraafplaats met bloemkransen getooid, die daartoe, met toepasselijke bijschriftenuit omstreeks 50 steden waren toegezonden. De polieie liet slecht 6 personen te gelijk op het kerkhof toeen demonstratiën van eenig belang hebben niet plaats gehad, 's Avonds hield de heer Uasenclever in de Schliessgarten eene herinneringsrede aan den doode. Het domkapittel te Eulda heeft de geestelijkheid in het bisdom aangeschreven om het te vieren Sedanfeest in hare gemeenten niet te bemoeilijken. Op grond der bepaling van de wet van 20 Mei j.l., vol gens welkegedurende het beheer door koninglijke commis sarissen van een vacant bisdom-hij die bet recht van col latie of eenigen anderen rechtstitel tot. liet benoemen of voordragen van geestelijken bezit, bevoegd is om openstaande plaatsen door geestelijken te bezetten of voor plaatsvervan ging te zorgen, heeft de grondbezitter Kememann bovengenoem- den" vicaris Kubeczak tot proost, te Xious (Posen) benoemd en den deken RzeznievJsla te Jarocin daarvan kennis gegeven. Toen de benoemde den 30 voor het eerst de godsdienstoe fening leiddeis een oproerige menigtegrootendeels uit boeren bestaande, in de kerk gedrongen en heeft, zij de godsdienstoefening gestoord en den proost bcleedigd. Ter voorkoming van verdere stoornis ziju militairen opontboden. De ministerraad beeftop voorstel van den president- minister, besloten tot de uitzetting van buitenlandsche catholieke geestelijken uit de Rijnprovincie. Elk bijzonder geval moet door de overheid onderzocht worden. Reeds eenige malen is aan het genomen besluit gevolg gegeven. Het blijkt, dat wijlen graaf Raczynski zijne erfgenamen verplicht heeft om net vroeger door hem voor 100ÜÜ th. van den Staat gekochte terreinwaarop zijn paleis te Berlijn gebouwd is en hetwelk voor de plaatsing van het definitieve Rijksdag-gebouw verlangd wordtniet te verkoopen. Den 2 Sept. is te Berlijnter eere van het Sedanfeest 4 uren naar hem gedolven hadnog levend te voorschijn gebracht, een derde, van 48 jaren, is omgekomen, eene we duwe met 5 kinderen achterlatende. De conferentie heeft den 28 hare slotzitting gehouden. Alle afgevaardigden behalve die vau Engeland en Turkije, die nog instruction wachtten, hebben het protocol onder» eekend. Baron Jomini is door deu Koning tot grootkruis der Leopoldsorde benoemd. Den 31 beeft in de kerk van S. Qaentin te Hasselt, de uitvaart plants gebad van graaf de Theuxwelke door den aartsbisschop van Meehelen geleiden door vertegenwoor digers van den Koning, de Koningin en den graaf v. Vlaan deren door 4 ministersverscheidene ministers van Staat SenaatsledenVertegenwoordigers enz. bijgewoond werd. Den 25 is de maarschalk Mac Mahon, na Radon en Sa- venay te hebben aangedaan, van Vannes te S. Nazaire aan gekomen waar de ministers van handel en van o. werken iiem opwachtten. Na de inrichtingen der transatlantische stoombootmaatschappijen in oogenschouw genomen en aan een banket deelgenomen te hebbenbegaf de maarschalk zich aan boord der stoomboot la Ville de Bordeaux, waarmede de leden der kamer van koophandel van Nantes hem kwamen afhalen, o'.n met hem en de ministers de Loire te bezichtigen. Te Indret bezichtigde hij de inrichtingen voor den scheeps bouw met veel belangstelling. Te Nantes aankomende werd bij even als te S. Nazaire, met een algemeen gejuich ont vangen. Een zijner eerste bezoeken gold de hoofdkerk. Bij de receptie werd door den heer Fm. Gaudin en verscheidene andere bonapartistische leden van den Alg. Raad der Bene- den-Loire eene klacht, tot hem gericht, over het wegnemen daags te voren van het standbeeld van Napoleon 1, dat tot dusver in het voorportaal van het hotel der prefectuur bad gestaanen werd hem door 26 leden van den gemeenteraad een adres overhandigdwaarin met aandrang' de wensch werd geuit,dat de organisatie van zijn gezag, door hem zei ven in zijne Boodschap op den voorgrond gesteldspoedig tot stand mocht komenen te kennen gegeven, dat het ge meentebestuur geweigerd had, zich tot den tolk van dezen wensch te makendaar het meende zijne bevoegdheid daar door te zullen te buiten gaan. Door den opzichter eener groote ijzerfabriek werd hem uit naam der werklieden een groot.en bloemruiker aangeboden. Bij de algemeene illuminatie prijkten verscheidene woningen met het chassinet „Leve het SeptennaatDen 26 's avonds te half tien, vertrok de maarschalk naar Angers, waar hij te 11 uren aankwam. Toen de bisschop, msgr. Freppel, hem in rie hoofdkerk ont ving, heeft deze hem het verlangen naar de vrijheid van het hooger onderwijs te kennen gegeven en niet onvermeld ge laten „de beproevingen, die aan de Kerk en haar doorluch tig Hoofd zijn opgelegd." De maarschalk heeft slechts met eene buiging geantwoord en het Journal Officiel, 't welk den tekst van alle bisschoppelijke en andere toespraken heeft medegedeeldheeft van dien van msgr. Freppel niet eens den hoofdinhoud weergegeven. De President heeft te Angers eene revue gehoudenwaarbij hij door het volk zeer is toe gejuicht, de kazernen, verscheidene fabrieken, o.a. de leigroe ven van Trelazé bezochteene receptie op de prefectuur ,geho"den en 's namiddags de stad verlaten. Tegen midder nacht is hij op het paleis van het Elysée te Parijs aangekomen Volgens de republikeinsehe organen, hoorde men te Nantes overalwaar de President zich vertoonde, door den burger en lundwerkssfand deu kreet, „Leve de Republiek!" aanhef fen. Die kreet is te Morlaix en te Brest op verscheidene plaatsen insgelijks aangeheven, met zulk een nadruk en vertoon, dat het alleszins het voorkomen eener tegen den President gerichte demonstratie had. Te Brest is men zelfs zoo ver gegaan van de Marseillaise te zingen. De maarschalk heeft daarentegen van zijne zijde in laatstgenoemde plaats een bewijs van zijnen legalen en constit.utioneelen zin gegeven. Bij het defileeren der troepen werd door de eerste compag- niën eenparig de kreet „Leve Mac Mahon!" aangeheven. Unmiddelijk gaf de maarschalk oevel oin dit, tegen te gaan en leg'de hij door een nadrukkelijk gebaar zijne afkeuring over deze manifestatie aan den daghetgeen ten gevolge had dat de overige pelotons het reglementaire stilzwijgen in acht namen. Door dagbladen van verschillende richting wordt, den maarschalk over zijne ten dezen aangenomen hou ding lof toegebracht. Den 29 's avonds is eene uitbarsting van den Etna be gonnende lava wordt, uit 3 openingen uitgeworpen. Ter beteugeling der geweldige rooverijen op Sicilië heeft de regeering ten laatste besloten om de militaire maoht al daar aanzienlijk te versterken en de gevangengenomen roo- vers voor krijgsraden terecht te stellen. De ondervinding had geleerd dat de gezworenen te bevreesd zijn voor de wraak der roovers en hunne handlangers om de wetten te durven toepassen. Volgens liet rapport van den genl. Moriones over den slag van Oteiza, heeft hij eenige dagen daarna die plaats verlaten en zich naar Larraga begevenomdat er geen water voor zijne troepen te vinden en er uit het strategische oogpunt geene reden was om te Oteiza te blijven. Zijne troepen hadden den aftrekkendeu vijand een geruimen tijd achter volgd en hem met hun geschut groot nadeel toegebracht, Hij schat het verlies der carlisten op 100 dooden en ruim 600 gekwetsten en geeft op dat het zijne bedragen heeft, 33 dooden (waaronder 1 hoofdofficier), 264 ernstig en 125 licht gekwetsten. Het is den republikeinen gelukt, Puycerda in den nacht van 28 -29 Aug. op nieuw te proviandeeren en van ammu nitie te voorzien. Het grootste gedeelte der belegeraars is de onder geul. Lopez Dominguez tot ontzet der stad opda gende kolonnes te gemoet getrokken. Genoemde bevel heb ber bevond zich, wijl zijnjnarsch door gemis van transport middelen en van vivres vertraagd wasden 29 nojr te Viëh, waar hij de overheden in hechtenis had doen nemennaar het schijnt omdat zij aan de ondervonden vertraging schuld haddeu. In den nacht van 2930 nebben de voor Puycerda achtergelaten carlisten te vergeefs getracht om die sterkte t,e overrompelen. De fransche enclaves veel van de carlis- tische projectielen te lijden hebbende, is een fransch staf officier naar bet carlistische kamp gezondenen toen dit niet baatte, zijn de carlistische detachementen gewapender hand verder op spaansch gebied teruggedrongenbovendien is uit Mont-Louis nog eene sectie fransche artillerie naar Bourg-Madame gezonden om des noodigkrachtiger te handelen. Den 31 Aug. en den 1 Sept. en in den daarop volgenden nacht van 9 tot 2 uren hebben de carlisten hevige aanvallen op de stad, waarin eenige huizen in brand geschoten werdengedaanmaar zij werden telkens afgeslagen. De ontzet-kolonnes niet opgedaagd zijndewaren de tegen deze gerichte carlisten voor de stad teruggekeerd. De dappere verdediging der stad schijnt hun echter bewogen te hebben, het beleg op te geven, althans den 3 werd gemeld, dat zij de vallei van Puycerda verlieten. Deu 25 is eene carlistische kolonne van 4500 man onder de genls. Alvarez en Perulaop den rechteroever der Ebro overgegaan en heeft zij de stad Calahorra overvallen, aldaar den bevelhebber gevangen genomenhet garnizoen ontwa pend het kapittel der hoofdkerk eene brandschatting van 85000 fr. opgelegdverscheidene woningenwinkels en ma gazijnen geplunderd eenige douane-beambten en vrijwilligers gefusilleerdde boeven losgelaten en de spoorwegstation verbrand. De burgemeester is door de vlucht aan een ge- wissen dood ontsnapt. Toen eene kolonne van het leger van Zabala tot ontzet opdaagdewaren de carlisten met hun nen buit reeds over de Ebro teruggekeerd. Zabala beeft deu 28 zes bataljons carlisten, die Miranda, zijn hoofdkwartier, tot op 4 mijlen genaderd waren, terug gedreven en gevoelig verlies toegebracht. Don Alphonsus beeft de stad Aleaniz (5000 zielen) bezet, en de carlistische genl. Vittalain heeft gelijktijdig het vlek Alcoeer, in Guadalaxara, ingenomen. De 6 mogendhedendie tot dusver tot het erkennen der regeering zijn overgegaanzijn üuitsehlandEngeland Erankrijk, Italië, Portugal, Oostenrijk-Hongarije. De aanvoerders en verdere officieren der duitsche kruisers Nautilus eu Albatros hebben te Santander van de zijde der burgerlijke en militaire overheid een hartelijk onthaal gevon den. Te Bilbao wil men een feest aan de equipagiën der 2 vaartuigen aanbieden. Den 30 is ten zuidwesten van Seo d' Urgel een gevecht tusschen de benden van Tristany en Mora en eene door de republikeinsehe genls. Delatre en Arando aangevoerd kolonne geleverd, waarbij de carlisten het onderspit gedolven en met een verlies vau 400 man de wijk naar Seo d' Urgel genomen hebben. Het legercorps van Teruel vervolgt ijverig de kolonne van don Alphonsus, die pogingen doet om Catolonie weder te bereiken. De opperbevelhebber van het noorderleger, genl. Zavala is den 1 Sept. te Madrid aangekomen om met de regeering te raadplegen. De genl. Laserna was voorloopig met het opperbevel van dat leger belast. De republikeinsehe conventie in Pennsylvania heeft met eene groote meerderheid van stemmen besloten den heer Grant in 1876 niet voor de derde maal tot President te kiezen, en den heer Hartrauft, gouverneur van den Staat, tot candidaat der republikeinen benoemd. Aan de keus van Pennsylvanie, welke in den regel beslist, wordt veel gewicht gehecht. De aanval der indianen van Dacotah wordt niet bevestigd. Sedert eenigen tijd wordt de aandacht, van het publiek in liooge mate bezig gehouden door 't geen men het Tilt on- ZteecAer-schandaal" noemt. De zaak is in korte woor den dezedat de heer Beecher een der gevierdste kan selredenaars en broeder van de bekende schrijfster mrs. Harriet Beecher—Stowedoor den heer Tilton beschuldigd wordt van overspel met mevrouw Tilton. Nadat de zaak reeds lang hangende was, is het nu tot een proces gekomen en vraagt de heer Tilton. 100,000 dollars schadevergoeding. De heer Moulton, eeu vriend van beide partijen, die gezegd wordt volkomen op de hoogte te zijn van de toedracht der zaak, maar tot dusver geweigerd had zich over een en ander uit te laten, heeft thans de verklaring afgelegd, dat de heer Beecher hem zijnen ongeoorlootden omgang met mevr. Tilton niet alleen, maar met nog 5 andere dames herhaaldelijk be kend heeft. De gemoederen te Nieuw-York zijn bierdoor in groote beweging gekomen. Het rapport eener commissie ver klaart echter den predikant geheel onschuldig aan het hem telastgelegde overspelen de kerk van Plymouth, welke hij bedient, heeft zich met dit rapport vereenigd en eene motie van vertrouwen in hem aangenomen. De „componist der toekomst-muziek" Richard Wagner wendt zich in de amerieaansche bladen tot het americaansche volk om die geldelijke ondersteuning voor de voltooiing zijner onderneming te Bayreuthwelke hij in Duitschland niet voldoende kan vinden. De Keizer van Rusland heeftter gelegenheid van het verblijf van prins Alexander aan liet riissische Hof en diens geboortedag op 25 Aug., hem benoemd tot kolonel van het regiment „Koning Willem III der Nederlanden." Benoemingen enz. Aan mr. J. Heemskerk Az. is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als raadsheer in den Hoogen Raad. Spoorwegen. De 5 p.o. leening voor den spoorweg Enschede-Munster, groot 320,000 tb., is geplaatst bij de See- handlung te Berlijn. Eeesten. De ontzetdag van Groningen is den 28 ge vierd door openbare muziekuitvoeringen's avonds in een geïllumineerden tempelbarddraverij (om prijzen van 300, f 150 en ƒ50), keuring van sjeespaarden volksspelen en bet uitsteken der vlaggen van openbare en bijzondere gebouwen. Door de pleziertreinen was eene groote massa nieuwsgierigen van elders aangebracht. De Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland heeft den 30in het locaal „Casino" te Amsterdam haar 25jarig bestaan gevierdbij welke gelegenheid den voorzit ter, mr. A. de Pintoals bewijs van waardeering der vele diensten, door hem gedurende 25 jaren aan de Maatschappij bewezeneen sierlijk zilveren pièce de milieu is aangeboden. Bij de jaarlijkscbe harddraverij te Medemblik, op 31 Aug., heeft, van de 20 mededingers, den prijs van ƒ125 behaald „de Kol," van J. Koster te Beemster, en de premie van/50 „de Deugd" van J. Kistemaker te Winkel. Den 2 Sept. is de verjaardag van den slag van Sedan door de te Scheveningen verblijvende duitsche familiën in het Oranje-hót.el met veel geestdrift gevierd. Hetzelfde heeft te Amsterdam, Zandvoort en elders plaats gehad. Te Amsterdam waren daartoe meer dan 400 duitschers in bet locaal van de Deutscher Perein te zamen gekomen. Kon. Nederl. Zeil- en Roeivereeniging. Bij den wed strijd, den 10 op het IJ voor Amsterdam gehoudenis de prijs voor vierriems gieken (zilveren inktkoker of 200 en 5 medaljes), even als die voor vierriems gieken, geroeid door liefhebbers die vóór 1 Jan. '74 geen prijs gewonnen hebben (5 gouden medaljes), behaald door de Ruder-Gesellsehaft van Èrankfort a. d. Main, de eerste tegen de Zeil- en Roeiver. „de Hoop" van Amsterdam de tweede tegen dezelfde en tegen de Zeil- en Roeiver. „de Maas" van Rotterdam. Aanbestedingen. Den 28 te Rotterdambet bouwen eener hoogere burgerschool met driejarigen cursusaan het in aanleg zijnde van-Alkemadepleinminste inscbr. A. Hen- kemans, voor 96,668. Den 31te Amsterdamdoor de Ho 11. Spoorwegmaatschap pij, het maken van eene houten overkapping op het sta tionsterrein van den Oosterspoorweg aldaar, minste inschr. 11. Scheerboom en S. G. Vliekenvoor 8100. Te Arnhemhet af breken en weder opbouwen der woning van den boekhouder der gemeentelijke gasfabriekminste inschr. G. Lieftinkvoor 8100,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1