2 No. 38. Zesenzeventigste Jaargang. 1874 Z O i\ S) A G 20 SEPTEMBER. ©fficiceï {Öcbcclte Het Koppelteeken. Frankrijk. -3Y Ifielgie. €«r«ü5« mtï'ïsstango en Ierland. k A BSC Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 5franco per post, O.Sfi, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbenden dat de scheepvaart aan de doorvaartsluis te Buiksloot, den 21 September e.k. en eenige volgende dagen, oponthoud zal kunnen ondervinden, door het inhangen van sluisdeuren. Haarlem, üe Commissaris des Konings vot 18 Sept. 1871. RÓELL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK brengen ter kennis van het algemeen, dat in bet, St seum een aanvang is gemaakt met het behoorlijk rang van de oude schilderstukken en merkwaardige oudh gemeente; dat het voornemen bestaat het Museum 1; het publiek ter bezigtiging opentestellen dat om heel tot een belangrijke verzameling te verheffenI sehelijk is dat de verspreiden stukken in eigendon rende aan de bijzondere instellingen of aan parth aan de gemeente worden afgestaan, hetzij ten ge; hetzij in bruikleen. En het is daarom, dat Burgemeester en Wethou eigenaren van schilderstukken of merkwaardige oi dringend verzoeken medetewerkenter verkrijging goed geheel, door de schilderstukken of oudhedei bezit, hetzij ten geschenke, hetzij in bruikleen, aan meentebestuur aftestaan. Burgemeester en W ethouders v AlkmaarA. MACLAINE PON' 19 Sept. 1874. üe Secretaris NUHOUT van der VE Onder dezen titel heeft de heer M. Cohen Stu Economist van JuliAugustus 1.1. een artikel geschi inzonderheid voor Noord-Holland van belang is. Eerste Kamer was een enkel woord gezegd over de lijkheid van den aanleg van spoorwegen in Noord en Priesland maar bet, denkbeeld om die spoorwe een geregelde stoombootdienst over het smalste gec de Zuiderzee met, elkander te verbinden en tot éér maken vond er bij den één bestrijding, bij den and men onverschilligheid. Noord-Hollandsehe en Eriesc wegen achtte men hoogst wenschelijk, maar den N landseh-Erieschen spoorweg nam niemand in bes; Het koppelteeken moest of mocht uit den naam worden. Een verbinding van die beide provinciën door ma een spoorweg bestaat reeds, werd gezegdzij het langs een omweg. Maar zoo bestaat er tegenwoo binding tussehen bijna alle eenigszins belangrijke st Europa. Men legt nieuwe lijnen aan juist om die weg te nemen. De verbinding tussehen A msterdam en den die de Noord-Hotlandsch-Eriesche spoorweg stand brengen, zou bijna 35 percent korter zijn dai bestaande voor Noord-Holland benoorden het IJ en zou het verschil tussehen den nieuwen en den oi natuurlijk nog veel belangrijker zijn. Niemand zoi de wenschelijkheid van de onmiddelijke verbinding 1 wanneer er geen Zuiderzee tussehen de beide provi,. Wacht tot de Zuiderzee droog is, werd in de Eersf~ gezegd. Die zeereis is voor de meesten het groote overkomelijke bezwaar. Het schrikwekkende en o\ van dat bezwaar weg te nemen en de voordeeleii rechten weg boven den omweg aan te toonen is van den heer Stuart. De ontstelde verbeelding had zich de rampspoed gers langs den Noord-Hollandsch-Eriesehen spoor voorgesteld op groote vlotten dobberende tussehen en Enkhuizen, misschien zoo ongeveer als deschip gen van de Meduza. Over die vaart op de Zuide wij in de Economist het volgende: „De booten, die thans van Amsterdam op Harlin zijn vrij groot, maar mogen slechts een diepgang h 5 voet, omdat zij, ten einde Enkhuizen (de stad vuurtoren aan de Ven) aan te doen, bezuiden Enkh zoogenaamde Slijk moeten passeeren, waar slechts water staat. Is het water zeer laag dan kunnen z niet over en loopen veel oostelijker langs of buitei huizerzand om. Langs de Eriesche kust benoord; loopen staat in het vaarwater dier booten maareei meer dan op het Slijk, doch bij aflandigen wind 1 het water nog sterker weg, zoodat die booten weder veel westelijker moeten loopen. „Het gevolg daarvan is, dat die stoombooten v sins eigenaardige constructie moeten zijn. Die lang; booten, die eigenlijk niet in maar op het water ligg< kwalijk vastliggen en snel doorvarenwanneer zij, de Zuiderzee dikwerf geschiedt, met wild weêr, en korten golfslag te kampen hebben. Eenezoodt geschikt om te kunnen varen in de 6 voel wat< Slijk, heeft, gelijk men het uitdrukt, niet veel te komman deeren. wanneer zij op het Groot seheepsvaarwater een fermen Noord-Wester ontmoet. De daardoor veroorzaakte mindere snelheid en de bij aflandigen wind te maken omweg verhin deren dikwerf de tijdige aankomst. „Wie dus, steunende op de ervaring bij die booten opge daan eenig bezwaar in de zeeëngte tussehen Enkhuizen "en Stavoren ziet, heeft niet geheel ongelijk, maar een nader on derzoek bewijst dat men hier met geheel andere toestanden te rekenen heeft. „Vlak voor den Vuurtoren aan de Ven staat h\] gewoon laag water 24 en vlak voor Stavoren 20 voet water. De grootste diepte in dit vaarwater is 30 en de kleinste 15 voet. De gewone rijzing en daling van het water bedraagt te Stavoren 5 en te Enkhuizen 4 decimeter en met springtij 1 a lj de cimeter meer. Bij buitengewoon laag water in het alleron gunstigst geval, doch dat dan ook niet langer dan een uur aanhoudtvalt het water voor Stavoren (57 centimeter of circa 2 voet beneden l et straks opgegevene voor gewoon tftag water. „Uit die cijfers blijkt reeds, dat de schepen, die men hier in de vaart zou kunnen brengenniet op maar in het water a„nrlan l-iinnpn lio-crp.n flat mpn hipr tinnten kan CP.hruiken De Koning van Beieren heeft den 28 Parijs verlaten, na gedurende zijn verblijf aldaar en in den omtrek al het be zienswaardige te hebben bezichtigd. De duitsche ambassadeur heeft den maarschalk Mac Mahon namens den Koning dank gezegdvoor het hem in Erankrijk te beurt gevallen harte lijk en minzaaam onthaal. Te Pau is in den leeftijd van 19 jaren overleden de gravin v. Bardi, zuster van Koning Frans II van Napels en behuwdzuster van den hertog v. Parma. De korenoogst van 1874 is een der beste die Erankrijk sedert verscheidene jaren gehad heeft, 1)^ opbrengst is on geveer 110 miljoen mudden. Yoor binnenlandsch verbruik zijn nagenoeg 72 m., voor zaaikoren 14 m. mudden benoo- digdzoodat er 24 m. voor industrieel gebruik en den uitvoer zouden overblijven indien de voorraad oud graan niet nagenoeg uitgeput was, zoodat men op zeer veie plaatsen, tegen de gewoonte terstond van het nieuwe gewas is gaan teren. Voor den uitvoer zullen daarom niet veel meer dan 10 m. mudden afgezonderd kunnen worden. De lijkmisden- 26 ter gelegenheid van 24en verjaardag van liet overlijden van Koning Lodewijk Philipsin de kapel van S. Ferdinand des Ternes te Parijs gevierdis door eeue groote menigte parijzenaars bijgewoond zoodat de kerk te klein was om al de opgekomen belangstellenden te kunnen bevatten. De prins v. Joimille was met zijne etemalin op zettelijk te Parijs gekomen om bij de plechtigheid tegen woordig te kunnen zijn. üe graaf v. Parijs heeft "de te Dreux gevierde mis bijgewoond. Het Fransch Genootschap ter bevordering der Wetenschap pen heeft den 26 een bezoek gebracht aan de steenkolenmij nen van Anzin (van welke de beer Thiers hoofd-administra- teur is). Bij het daarop gevolgd banket is door de 250 aanzittenden (franscken zoowel als vreemdelingen) tot 2 ma len toe een kreet aangeheven ter eere van Thiersden groe ten fransehen historieschrijver en geleerdeen den bekwa men staatsman en verdienstelijken patriot. Van dit blijk van sympathie is hem per telegraaf bericht gegeven. Den 27 is het congres gesloten. Het volgende, in 1875, zal te Nantes wordeu gehouden. Ten gevolge van de verandering der vuurwapenen bij het leger, worden van staatswege een groot aanthl buiten gebruik gestelde geweren en patronen verkocht. De carlisten "tracht ten van deze gelegenheid gebruik te maken om hunne re- oruten en andere slecht gewapende manschappen van bruik bare wapenen te voorzien; maar de genl. iie Chabaud-Latour neeftop uitnoodiging van den hertog Pecazesde stellig ste bevelen aan de prefeeten gezonden om geenc koopen te f luitenwaarvan men niet zeker isdat zij der zaak van don Carlos niet kunnen baten; terwijl daarentegen aan de agenten van den maarschalk Serrano alle gelegenheid wordt gelalen om zich van voor het fransehe leger onbruikbaar geworden wapenen en ammunitie te voorzien. Do heer Philippe Rohan Chabot graaf v. Jarnac is tot gezant te Londen benoemd. De Eransche Bank heeft maatregelen verordend om de ten gevolge der jongste geldcrisis uitgegeven banknoten van 25 fr. weder uit den omloop te nemenzooals zij reeds nagenoeg geheel met opzicht tot de gelijktijdig uitgegeven noten van 5 fr. heeft gedaan. Uit de rapporten van den genl. Lewal en den procureur- generaal van het gerechtshof te Ain moet blijken, dat de door Bazaine in omloop gebrachte lezingen omtrent zijne ontvluchting geheel bezijden de waarheid zijn en hij eenvou- dig door eene poterne het fort S. Marguerite verlaten heeft, dat de directeur der gevangenis Marchi niet in de zaak betrokken is geweest, en dat een gedeelte van het bewakings personeel zich door den kolouel Pilette beeft doen oiukoopen. De rechtbank te Rijssel heeft den 28 een handelsreiziger, in wiens bezit men, bij zijne aankomst op fransch gebied uit Belgie, een nummer van la Lanterne en l'Indiscret hadgevonden, tot I maand gevangenisstraf en 100 fr. boete veroordeeld. Het stoomadviesjaeht 1« kl. VHeruitte dat zijne eerste reis deed, is op een der riffen van de Tongha-Tabougroep (tussehen Nieuw-Caledonie en de Societeits-eilanden) ver gaan. Bij dit onheil zijn slechts 2 menschen omgekomen. Volgens le Gaulois is de gewezen kapitein Boineau die te Nizza, als medeplichtig aan de ontvluchting van Bazaine, vriest." Eindelijk was men bevreesd voor het drijfijs en het gevaar van zeerampen en aanvaringen. Deze vrees wordt op de volgende wijze van haar blijkbare overdrijving ontdaan „Wanneer de Zuiderzee gedeeltelijk is toegevroren gaat uit het. Zuidelijk deel bjj eb en door den bij dooi veelal heersckenden zuidenwind, vaak eenig drijfijs door de zeeëngte. Dat bezwaar weegt echter bij diepgaande, sterke en snelva rende sckroefbooten natuurlijk veel minder dan bij ligte raderbooten, maar toeli bet kan in sommige gevallen eene kleine S vertraging geven. Het staat ongeveer gelijk met de op onze S Staatsspoorwegen iu Noord-IIolland en de Oostelijke pro vinciën soms ondervonden bezwaren van sneeuwopstuiving. Doch wie zal in ernst beweren dat men in ons land geene spoorwegen mag aanleggen omdat er wel eens om de 6 a 7 jaar, bij een paar treinen eene kleine vertraging door de sneeuw plaats heeft. „Vorst en ijs zullen dan ook hier niet, als op het water gedeelte van detrouwens flnanliëel toch gunstige lijn Rot- terdam-Antwerpen tot eene schier jaarlijksche staking der dienst aanleiding geven. Somtijds na strenge winters kan bij een of twee der overvaarten door drijfijs uit het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee een naar uur vertraging ontstaan. gearresteerd maar weder losgelaten wasop nieuw in hech tenis genomen. Onder het Keizerrijk was hij chef van een „bureauaraben en werd hij door het hof van assises te Oran, wegens crimineele feiten, ter dood veroordeeld, maar op voorspraak van den maarschalk Bazaine begenadigd. Den 28 Aug., s avonds 7 uren, is de natuur- en sterren kundige Ca mille Plammarion, vergezeld door zijne echtgenoot, zijnen broeder Ernest en den heer Jules Godard, met een nieuwen reusachtigen ballon le Lumer. gebeetente Parijs opgestegen en den volgenden morgen te 7 uren te Mor- montten zuidwesten van Spanedergekomen. Den 30 heeft de luchtreiziger Duruofvergezeld door zijne echtgenoot, te Calais getracht met zijn ballon het Ka naal over te steken, niettegenstaande de wind en alle andere omstandigheden ongunstig waren en het gemeentebestuur en zelfs het publiek zich tegen het doen der reis verzetten. Door zijne vrouw aangemoedigd en naar het schijnt om de spot ternijen van sommige lieden te besehamen, is Duruof toen het reeds duister was geworden opgestegen. De ballon dreef in plaats van naar de engelsche kust al dadelijk de Noordzee in, eu is na 10 uren m het water gevallen. Nog 2 uren werden de reizigers in de richting van Noorwegen voortge- sleurdtot zij 5 uren zeilens van Christiansand opgenomen werden door het smakschip Grand Charge, door hetwelk zij den 4 Sept. te Grimsby aan land zijn gebracht. Bij hunne aankomst te Orleans zijn in den nacht van 31 Aug.—1 Sept. 5 nederlandsche onderdanen als niet in het bezit van papieren zijndein hechtenis genomen. Zij ver klaarden als vrijwilligers bij de carlisten in Spanje gediend te hebben en terug te keeren omdat men hen niet betaalde. Le Temps, le Bien Public en VOpinion Nationale zijn den 1 Sept. door de correctioneele rechtbank te Parijster zake van mededeeling van den brief van den gewezen maarschalk Bazaineelk tot eene boete van 50 fr. veroordeeld. De heer Chaudordytot dusver gezant te Bernis als zoodanig te Madrid benoemd. In verschillende departementen zijn in den laatsteu tijd belangrijke bosehbranden voorgevallen. Zoo is het hout in het bosch van Orleans over eene uitgestrektheid van niet minder dan 400 bunders vernield geworden. De abdij van Pontigny (Yonue), die gedurende de geloofs vervolging tegen de catholieken in Engeland aan verscheidene engelsche prelaten tot toevluchtsoord verstrekt heeft en waar britsche catholieken gewichtige relieken uit dien tijd Een koopman te Zwickau die kort na den moordaanslag te Kissingen zich in een bierhuis dreigende en beleedigende woorden betreffende prins Bismarck liet ontvallenis tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De Keizer heelt aan prins Alexander der Nederlanden de ridderorde van den Zwarten Adelaar verleend en hem dien zelf ter hand gesteld. BissehoD Martin van Paderborn heeft den 14 een van den 7 schrijven van den opperpresident ontvangen rrdt aangemaand om binnen 10 dagen zijne bis- vaardigheid neder te leggen, onder verklaring egenovergestelde geval bij het gerechtshof voor [gelegenheden te Berlijn eene vordering tot ont- jn ambt zal worden aanhangig gemaakt, mdigde conferentie van vertegenwoordigers van jké geloofsbelijdenissen is den 14 door dr. P'ól- rzitter te Bon'n geopend. Meer dan 40 beroem den uit DuitschlandDenemarken Erankrijk igelandGriekenland en Noord-America waren De debatten zijn in bet, duitsch en in het oerd en door den bejaarden voorzitter uitste- De voorzitter en bisschop Reinkens hebben rerklaard voor de geldigheid van de bisschops- ding der Anglicaansehe Kerk. Over gewichtige ogmatiek is overeenstemming verkregen. eitwig meentdat de onlangs in Sleeswijk her- orgekomen uitwijzingen vau deensche burgers varen voor de rust van den Staat, maar alleen roor het gemak der polieie. Het gemeentebestuur van Munchen heeft deu eerste maal vergaderd in het nieuwgebouwde 'e eerste burgemeester heeft in zijne toespraak, stemming der gekeele vergadering t zijne afkeu ren gegeven over de weigering der r.' e. geeste de klokken te doen luiden bij de onthulling (op van Sedan) van bet voor 300 in Erankrijk ge- ieren opgerichte gedenkteeken aan welke plech- de hoogste militaire en burgerlijke autoriteiten, en veteranen-vereenigingen en alle zangvereeni- Muncben is deel genomenterwijl de klokken atsehe kerk geluid werden, lewege zijn den 12 alle te Munchen bestaande -cratische afdeelingen en alle vereenigingen van voor zelfstandige vereenigingen verklaard en is bevolen. Den 13 zijn bij de daar woonachtige van sociaal-deinocrat en huiszoekingen gedaan en ren in beslag genomen. De prins v. Wales is den 11 tot een bezoek (ene dagen aan prins Lodewijk v. Hessen, te Darm- :omen en aan het jachtslot Kranichstein afgestapt. heeft van den 11 tot den 14, toen hij naar Han- jkken isop het kasteel Eriedberg, liet zomer den Groothertog vertoefd om in den omtrek ,en der 3 divisiën van het 11". legercorps bij te bewaard worden, is, onder de leiding van den aartsbisschop Manning, in processie bezocht door 316 engelsche bedevaart gangers meerendeeis dezelfdedie ten vorige jare eene be devaart naar Paray-le-Monial ondernomen hebben. De dienst in de kerk te Pontigny op 3 Sept. werd door meer dan 3000 bedevaartgangers bijgewoond. Msgr. Manning sprak eene rede in bet engelsoh uit, welke door den aartsbisschop van Sens beantwoord werd. ele engelsche pelgrims hebben ook den 8 deelgenomen aan de vermaarde bedevaart naar de kerk van O. L. V. van het H. Hart te Issoudun. Aan een der overgekomen voorname engelsche vrouwen is voor eene waarde van 30000 fr. ontstolen. De burgers hebben met den meesten ijver hunne inschrij ving op de kiezerslijsten gecontroleerd, die ingevolge de onlangs aangenomen wel op de verkiezingen voor de ge meenteraden heeft plaats gehad. Te Marseille, waar 14726 doorhalingen waren gedaan, zijn er 14242 hersteld, te Nantes van de 6600 meer dan 5000, te Toulouse 8000 van de 10000, de Havre 3700 van de 4700, te Aix 1500 van de 1600. Te Besaupon zijn de 12000 kiezers slechts met 600, te Diion de 11000 met 500 verminderd. In de bijeenkomst der Permanente Commissie, op den 3 zijn de heeren de Labouillene, d Aboville en de Laroche/oucauld teruggekomen op de erkenning der spaansche regeering en hebben de legitimïstische leden der commissie hun protest tegen die erkenning vernieuwd. De minister van justitie verklaarde, dat het geding wegens de ontvluchting van Ba zaine den 14 in behandeling zou komen, en dat van regeerings- wege voorschriften waren gegeven om het lot der te Marseille preventief in hechtenis verkeerende personen zooveel mogelijk te verzachten. De linkerzijde beklaagde zieh over nieuwe schor singen van gemeenteraden en van dagbladen en over de par- tijdigheid fler regeering daarbijzoodat eene oproerige rede van den cavallerie-kapitein de Mm te Sables d'Olonne en een dagblad te Parijs, 't welk eveneens tot burgeroorlog had namens den apostolisehen delegaat. Wie deze delegaat is, is slechts aan enkelen ingewijden bekend De heer Kvbeczak oefent thans ongestoord zijne ambtsbediening uitzijne gods dienstoefeningen waarvoor hij een kerkdienaar en ook een organist gevonden heeft, worden echter weinig bezocht. Bij den deken Rzezniewski is eene huiszoeking gedaan om dé volmacht van den pauselijken delegaat te vinden krachtens welke de excommunicatie heeft plaats gehad. De heer v. Gerlach is den 11wegens een door hem ge schreven brochure tegen het burgerlijk huwelijkbij verstek tot 200 th. boete of 6 weken gevangenisstraf veroordeeld. Toen hij vernamdat eene vervolging tegen hem was in gesteld had hij zijn ontslag genomen als voorzitter van het hof van appèl te Maagdenburg. iharingen. Hoezeer de duitsche bevolking te de gevoeligheid der voormalige fransehe niet te h onthouden heeft van eene openlijke viering van i Sedan, heeft het gemeentebestuur op den derden der begrafenis van den laatst.en in het hospitaal fransehen soldaat der vroegere bezettinggeza- ;odsdienstoefening in de hoofdkerk bijgewoond is een praehtigen krans van immortellen op het doelden soldaat nedergelegd. /aart te Verviers, op den 8 is gelukkig zonder jingen afgeloopen waartoe hebben bijgedragen de g eener aanzienlijke poiieiemaehteen mindere n bedevaartgangers dan verwacht was (men be- mtal op 12000), en beperking van het vertoon van le. De bisschop van Luik, die de feestelijkheid zond per telegraaf berichtdat hij door eene ongesteldheid verhinderd wasde pontificale mis n nuncius gecelebreerd. Toen de stoet bij de jp het Eranciseanerplein terugkwam, werd hij met g gefluit en geschreeuw en met anti-clerieaJe lie- >et. De nuncius was bij zijne komst des ochtends itgejouwd; waarschijnlijk daarom is het uitdeelen gen van het balcon der kerk achterwege gebleven. Bazaine heeft uit Luik een brief aan den uitgever ork Herald geschreven ter rechtvaardiging van zijn dj gispt de samenstelling van den krijgsraad, die alken had moeten bestaan; bij wijt zijne rampen andigheden en aan de regeering te Parijsdie den dedan voortgezet heeft; en bij 'acht het zonderling gsraad middel gevonden beeft om hem gelijktijdig eelen en vrij te spreken. Hij bad tijdens zijn gen Mac-Mahon evenveel kunnen aanvoeren als aangevoerd is; hij prijst den heer Thiers, die, omkeering van 24 Mei '73 het onrechtvaardig rkomen zou Lebbenlaat zich ongunstig uit over ce talenten van den hertog v. Aumale en vooral rewerkers der September-omwentelingtegenover ■onen hij zijnen aan den Keizer gezworen eed ge dachtig was en het belang des lands in het oog hield, omdat noeb van Rusland noch van Italië eenige samenwerking te wachten was met „mijnheer Gambetta en met de staatkun dige straatjongens die te Tours gevestigd waren." De brief is onderteekend„Maarschalk Bazaine.n De markies s. Ripon, die achtereenvolgens in verschillende liberale ministeriën vice-minister en minister van oorlog vice-minister en minister voor Indie en voorzitter van den Geheimen Raad geweest isheeft onverwachts het groot meesterschap der engelsche vrijmetselarij nedergelegd met een schrijvenwaarin hij zegt in de onmogelijkheid te zijnhet langer te voeren. Het grootmeesterschap is thans den prins

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 5