No. 39. Zesenzeventigste Jaargang. ZONDAG 27 SEP T E M B E R. 1874 (OcbccUs Nieuwe politiek? ffY@nkr|jk. |-£Sr3t,taiiJe eis Ierland. iicneniai'kcn. Turkije. L k 11 A A N Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O.fiS, franco per post f afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van het algemeen, dat in het Stads Mu seum een aanvang is gemaakt, met het behoorlijk rangschikken van de oude schilderstukken en merkwaardige oudheden der gemeente; dat het voornemen bestaat het. Museum 1 liet publiek ter bezigt.iging opentestellen dat om heel tot een belangrijke verzameling te verheffen1 schelijk is dat de verspreiden stukken in eigendon rende aan de bijzondere instellingen of aan partii a-.a de gemeente worden afgestaan, hetzij ten gei hetzij in bruikleen. .En het is daarom, dat Burgemeester en Wethoui eigenaren van schilderstukken of merkwaardige ov, dringend verzoeken medetewerkenter verkrijging goed geheel, door de schilderstukken of oudheden Inzit, hetzij ten geschenke, hetzij in bruikleen, aan me, ntebestuur aftestaan. Burgemeester en JI ethouders vo Alkmaar, A. MACLAINE PONT 19 Sept. 1874. He Secretaris, NUHOUT van der VET VERGADERING van den RAAD der gerneenti MAAR, op Woensdag, 30 September 1874, des i ten 12 ure. Bamens den Voorzitter van den I NUHOUT van der VEE] De miliciens die onlangs in het genot van onbepa lof zijn gesteld eu hunnen verlofpas niet ter geineent tarie hebben ingeleverd worden daaraan herinnerd zij die hunnen verlofpas hebben ingeleverd doch niei gehaald verzocht worden dit alsnog te doen. POLITIE. Ter terugbekommg aan het commissariaat van politie handen het navolgende gevondene als: een portemonnat kartonnen doos met vrouwenmutseen glacé handschoen. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtr zijden parasol. Evenals het „maatschappelijk" of „genootschappelijl van de meeste vereenigingen en de dienstjaren van so rijksbelastingen, wijkt ook het parlementaire jaar va gewone tijdrekening af. Het loopt van den derden Mi i l September tot enkele dagen vóór den derden Mi in September van het volgende jaar. Met dien derden dag begint een nieuw politiek jaar, dat, door den E op plechtige wijze wordt geopend met een woord ove toestand des lands en over de plannen en vooruitzicht regeering en een vromen wenseh naar vruchtbaren arbeic thans aangebroken politieke nieuwjaar begint daarei met een nieuw Ministerieen wel een Ministerie v; andere kleur dan het vorigeal moge zijn kleur voor weinig duidelijk zijn. Geen wonder, dat de openin, ditmaal met bijzondere aandacht werd te gemoet gezie Dat de Koning „met groote erkentelijkheid en welgev gewaagde van „de even algemeene als hartelijke feestvre waarmee de 25jarige gedenkdag zijner plechtige aanval van de regeering „in ons geheele vaderland en in koloniën en overzeesche bezittingen is herdacht" (men gevierd), zal ieder begrijpen. Niet licht zal erger wereld bij zulk een feest op zoo algemeene instemmii deelneming gewezen kunnen worden. Begrijpelijk i dan ook evenzeer, dat de Vorst, dien het gold, op dat terugziendein de vergaderzaal van de vertegenwoori des Volks de verklaring uitsprak: „De zedelijke en stof 1 clangen van het zoo nauw aan Mij en Mijn Stamhui: bonden Nederlandsche Volk blijven het voorwerp h gestadige zorge." Wat omtrent onzen tegenwoordigen toestand werd ge_ klonk zonder uitzondering gunstig. In de zeer vi' schappelijke verhouding met alle mogendheden mocht Majesteit zich verheugen. Gunstig werd over het alge de gezondheidstoestand genoemd; niet beschaamdwerdi r,og toe de uitzichten op een gezegenden oo. dank zij de vrij algemeene welvaart, klom d brengst van bijna alle middelen van inkomsten, en moe financiëele toestand gunstig lieeten; op nieuw kon me gewaagd worden van de plichtsbetrachting van zee- en macht. Het heeft de aandacht getrokken, dat van de delen van bestaan en van de bronnen van welvaart allei landbouw de eer der vermelding waardig werd gekeurd bet Nederlandsche volk bij geval een zoo bij uitstek 1 bouwend volkdat alleen op een „gezegenden oogst" gewezen wordenen met geen woord moet worden gespr van handel, scheepvaart, nijverheid, vischvangst Het was te verwachtendat het deze keer niet bij gewone loffelijke vermelding van zee- en landmacht zou ven. De buitengewone was eerlijk verdiend op het lam in de wateren van Sumatra. Minder algemeen kon evenwei voorzien worden, dat onder de tegenwoordige raadslieden der Kroon van haar de eenvoudige verklaring zou uitgaan dat de berichten uit Atjin doen verwachten„dat door be leid en volharding de tegenstand tegen het Nederlandsch gezag zal worden overwonnen." In die woorden toch mag een bestendiging worden gelezen van bet stelsel-van Swieten, om het zoo eens te noemen. Beleid en volharding en de ver wachting dat alzoo de tegenstand zal worden overwonnen. Geen vermoeden dat nieuwe groote krachtsinspanning noodig zal zijngeen nieuwe tuchtiging of spoedige algemeene on derwerping in het belang des lands, voor onze eer en het oitzag onzer vlag noodig geoordeeldmaar een afwachten van de gevolgen der vermeestering van de hoofdplaats en der insluiting en afzondering van het geheele landeen afwach- Jeu van de uitwerking van den thans verkregen toestand natuurlijk zonder zich tot iets te binden ten opzichte van eeuigen maatregel die misschien later zal blijken noodig te zijn. Dat was het stelsel laatstelijk door het afgetreden Bewind gevolgd en het nieuwe Ministerie kondigt geen ander aan. „De toestand in den Indischen Archipel is overigens be vredigend. De cultures beloven een goede opbrengst. Het tt Graaf Bernard d'Barcourt, laatstelijk op non-activiteit, is tot ambassadeur te Bern benoemd. De heer Lemercier, prefect van deYar, is op wachtgeld gesteld, wegens een tussehen hem en de zeeprefect van Toulon opgelezen personeel conflict, maar voornamelijk wegens zijne, sterk uit komende bonapartistische gezindheid. De heer Guillemot is als onderprefect van Clamecy (Nièvre) verwijderd gelijk hij zeil verklaart als straf voor „de sympathie, waarvan hij ter ge legenheid der verkiezing van den baron de Bourgoing (ge wezen kamerheer van Keizerin Fuqénie) heeft doen blijken. Genoemde Gedeputeerde heeft la Republüjuc de Neversdie de circulaire van „het centrale comité voor net beroep op het volk" heeft wereldkundig gemaaktaangeklaagd wegens de plaatsing van dat. volgens zijne verklaring onechte,document, eene schadevergoeding van 10000 fr. eu de plaatsing van het vonnis van veroordeeling in 12 dagbladen geëischt. Guerard en IVallatin zijn te Parijs, wegens het uitgeven en verkoopen van photografische portretten van den keizerlijken prins, veroordeeld tot geldboeten, de eerste van 500 en de tweede van 100 fr. Zekere Moreau, een kruidkundige te S. Dems, beschuldigd van zijne 2 echtgenooten, de eerste in Aug. 1873, de laatste in Mei 1.1., te hebben vergiftigd, met het doe! om zich in het bezit van haar vermogen te stellen, is, in weerwil zijner ontkenningdoor het hof van assises der Seiné^ ter dood veroordeeld. Baron Jeröme David heeft in het dept. der Girondeal waar hij zich voor den Alg. Raad candidaat wenscht te stellen, een vlugschrift uitgegeven, waarin hij derregeerende partij met veel scherpheid en nadruk verwijtdat zij thans al de beginselen in praetijk brengtdie zij onder het Kei zerrijk bestreed met het doel om dit ten val te brengen. „Gij zijt schrijft de heer David tot het staathuishou- delijke stelsel teruggekeerddat gij enkel verworpen hadt om ons te verlooeheuenuwe wetten en uwe wetsontwerpen zijn overdreven afschriften van de onze. Gij kondigt de uitvaardiging aan van repressieve maatregelen tegen de pers en tegen de opênbare vergaderingen.... Uwe zucht tot na volging is echter ver van ons te mishagen. Het kan ons niet anders dan wel aangenaam zijn, dat gij amende honorable doet." Den 3 en 4 September heeft op de westkust een hevige storm gewoedwaardoor een groot aantal schipbreuken en rampen veroorzaakt is. Te Douarnenez zijn niet minder dan 15 pinken verongeluktwaarvan de manschap op weinige vademen van den wal is omgekomen. De maarschalk-President heeft den 11 den spaanschen gezant in een plechtig gehoor ontvangentot het .aannemen van diens geloofsbrieven. De rechtbank te Parijs heeft Alexis Perkins, gewezen con sul der Ver. Staten te Lissabondie met zijne echtgenoot Maria Isabella v. Bourbon, volle nicht van don Franciscus v. Assise (gemaal van Koningin Isabella 11), beschuldigd was van oplichting ten opzichte van mevr. Meilhan, die hen na genoeg 2J jaar te Parijs gehuisvest, gevoed en gelden voor geschoten hadallerlei schoone maar bedriegelijke beloften in plaats van betaling ontvangende, veroordeeld tot I jaar gevangenisstraf en 100 fr. boete, alsmede (met zijne echtgenoot) tot het betalen van 39300 fr. aan mevr. Meilhan. Mevrouw Perkins is van medeplichtigheid aan de practijken van haren man vrijgesproken. De krijgsraad van Marseille heeft nog verscheidene be schuldigden ter zake der willekeurige arrestatiëu van Sep tember 1870 tot een a driejarige gevangenisstraf en tot het betalen van geldboeten van eenige honderden fr. veroordeeld. De veroordeelde personen hebben gezamenlijk revisie van bun vonnis gevraagd. Den 9 is te Parijs met veel plechtigheid de nieuwe israë- lietische synagoge in de Rue de la Victoire ingewijd, waar aan 10 jaren lang gebouwd is en die ruim 2 miljoen fr. heeft gekost. De ministers van buit. zaken en van marine hebben den consulairen agent van Prankrijk te Huil gelastden gezag voerder en de manschap van het vaartuig, 't welk den lucht reiziger Duruof en diens echtgenoot gered heeft, eene gelde lijke belooning en ieder een gedenkpenning te schenken. Te kwisting en kraehtverspilling. Moge het antwoord van de Tweede Kamer in duidelijkheid voor dat der Eerste Kamer niet onderdoenen niet minder ondubbelzinnig te kennen gevendat zij alleen bereid is tot zulke wijzigingen mede te werkenwaardoor het onderwijs nog degelijker en in nog ruimer kring verspreid zou kunnen worden. De onderwijs- Calais heeft eene inschrijving voor Duruof 8000 fr. opgebracht. Bij decreet van den 11 is dat van 29 Aug. '73waarhij de granen en het meel van de verhoogde entrepot-belasting, ingesteld bij art. 3 der wet van 30 Jan. '72, voorloopig ont heven zijn gewordenmet 1 Oct. a.s. buiten werking gesteld. De beer Guizot is' den 12, in nagenoeg 87jarigen ouder dom op zijn buitengoed Val-Richer overleden. Zijn stoffe lijk overschot is den 15 te S. Oueu le Pin begraven, overeenkom stig zijn verlangen zonder dat er uitnoodigingen tot het volgen van zijn lijk gedaan waren. Niettemin waren er 300 vrienden en vereerders waaronder vele staatslieden aanzienlijke personen en vertegenwoordigers van wetenschap pelijke instellingen -ook van den maarschalk-President tegenwoordig. Aan het graf werden door de predikanten Mellon en Verne lijkredenen uitgesproken, die van een uitsluitend gods- dienstigen aard waren. De dagbladen wijden beschouwingen aan het overlijden van den man. die als minister grooten invloed op het lot van Prankrijk gehad en zich ook als letterkun dige grooten naam verworven heeft. Hij begon zijn loopbaan in 1812 rals hoogleeraar in de nieuwere geschiedenis aan de Sorbonne, om in 1814 als secretaris-generaal van binn. zaken het staatkundig terrein te betreden dat bij na den val der Juli-monarchie vaarwel zeide. Vooral in de laatste jareB was hij een ijverig aanhanger der orthodoxe richting in de Herv. Kerk. Zijne oprechte en vurige liefde voor zijn vaderland wordt algemeen erkend. Volgens nadere berichten, heeft de enquête nopens de ont vluchting van Bazaine bew ezendat hij niet door een der poternes en niet met medewerking van het gevangenis-per soneel ontsnapt is, maar met behulp van 2 touweneen van 23 ellendat door den kolonel Villette op de borstwering werd vastgehoudenen een van 2 a 3 el, dat om het mid den van den vluchteling geslagen was. Den 14 is het rechts geding voor de rechtbank te Grasse (Var) aangevangen. Van de 9 beschuldigden was Alvarez de Builals voortvluchtig, afwezig; de luit. kol. FiUette, de gewezen kapitein Doineau en de bediende Barreaudie in -hechtenis zijn, zaten op de bank der beschuldigdende directeur Marchi en zijne 4 onderhebbenden op eene afzonderlijke plaats. Het verhoor der 24 getuigen liep den 14 af en dat der beschuldigden begon. De kolonel Villette ontkende bij de ontvluchting te hebben geholpenmaar de bediende Barreau verklaarde het tegendeel te gelooven. Doineau erkende eene boodschap van de familie Bazaine aan den gevangene te hebben overge bracht,, maar met het gewicht daarvan niet bekend te zijn geweest. In eene ijzersmelterij te Commentry A Hier) is een stoom ketel gesprongen, ten gevolge waarvan 14 personen gedood en 41 gekwetst zijn en de fabriek zooveel heeft geleden, dat de werkzaamheden moesten gestaakt worden. De kiezers zijn tegen 4 Oet. opgeroepen om de Algemeene en Arrondissements-Raden voor een derde gedeelte te ver nieuwen. - De maarschalk-President is den 11 met den minister de Cisset/ naar Rijssel vertrokken en aldaar 's avonds te 11 uren aangekomen, na aan de spoorwegstations van Creil, Cler mont, Atrecht en Douai door de autoriteiten begroet en door de saamgestroomde bevolking toegejuicht zijn. Ondanks het zeer ongunstige weder werd hij te Rijssel door eene overgroote menigte opgewacht en door de verlichte straten naar de prefectuur geleid. Den 12 heeft hij de drukkerij der firma Dane}, de fabriek' en ververij van den heer Descat- Leleuxde S. Mauritiuskerk en de fortificatiën bezocht eene revue en eene groote officiëele receptie gehouden en een diner aan de burgerlijke en militaire autoriteiten aan geboden. In genoemde kerk werd hij begroet door den kardinaal ltegr.ier, aartsbisschop van Kamerijkdie hem van de kraehtdadige hulp der geestelijkheid verzekerde. De toe spraken van de voorzitters van den Alg. Raadvan de ka mer van koophandel en van het gerechtshof (van Douai) en van den maire waren allen in een aan de tegenwoordige orde vau zaken en aan den maarschalk persoonlijk toegene gen geest vervaten zij behelsden de verklaring dat han del en nijverheiddank zij het door het septennaat inge boezemde vertrouwen zich reeds van den ondervonden druk begonnen te herstellen. Te Bétbunewaar de President den. 13 's morgens aankwam, heeft de maire in zijne toespraak te kennen gegevendat het boog tijd is dat de Nat. Arer- r. cathoiieken is. De pastoor weigerde echter, de sleutels af te gevenen toen de policie den volgenden dag bet ge bouw opende, bleek het, dat hij al wat draagbaar was ge durende den nacht bad doen verwijderen. Hessen. Het Maimer Journal behelst eene verklaring van catholieke mannen in het Groothertogdomwelke eene agi- aanneming van de ontwerpen der kessische - 38. ;n en, na invoering dier wetten, gelijken tegen de zoogenaamde Mei-wetten in Pruisen, stelt. De aanvoerders der oostenrijkscbe noordpool- a den 23 in de vergadering van het Aardrijks chap verslag van hun wedervaren gedaan. Zij rertuiging gekomen, dat de noordpool langs weg niet te bereiken en dat de theorie eener (houdbaar is. De tocht was den 12 April op noordwaarts had men nog land gezien tot Antwerpen, in het bijzijn van het gemeen- vele leden van den gemeenteraad enz. de al- volksgaarkeuken geopend. Het ingewijde ge it 2 eetzalen, waarvan de eene 144, de andere Devatten. De keukens zijn tussehen de beide zoodanig dat de bezoekers kunnen zien wat Een volledig middagmaal kost 65 centimes, el geopende zevende congres der Internatio- irsebeidene bijeenkomsten en eene openbare iben gehouden, den 12 uiteengegaan. De ijn hoogstens door een paar honderd personen aarvan de grootste helft uit nieuwsgierigen Ingres heeft zieh hoofdzakelijk bezig gehouden satie der openbare diensten in de maatschappij en voorts met de vraag of de Internationa- niet met de verkiezingen behooren in te laten, besloten dat der arbeidende klassen in elk toet worden gelaten om haar politiek gedrag omstandigheden in te richten. Op de meeting ,de omwenteling in den vierden stand en de sissen" eu „de Internationale en de pers van Het heeft, wederom niet ontbroken aan uit- ngen op de parijsche Commune van 1871. edat de communards te menschelijk en te mren geweest en dat daaraan het mislukken Dest worden toegeschreven. als opvolger van graaf de Theux, de heer laerts tot lid der Kamer gekozen. De libe- ■t niet gewaagd een tegencaudidaat te stellen, der hoogovens van Dolhain (Limburg) heb- t den arbeid in hunne inrichtingen te stakeil, roorhanden opgelegden voorraad van hun fa- eds het wicht, van 8 miljoen k. overschreed in vermeerderen. ;e Doornik een prachtige historische optocht raan 1200 personen met 400 paarden, ver hebben deelgenomen. Brussel een congres geopendten doel heb- eene eenparige benaming of nummering der Draken. raad van Antwerpen beeft het contract met dm en anderen betreffende de leening van behoeve der gemeente bekrachtigd. De lee- uitgegeven in obligatiën met premiën, ren- neen zij an anwooru gegeven „De betuiging, door Uwe Majesteit ook thans weder afge legd, dat het onderwijs Uwe Majesteit steeds ter harte gaat, vond bij ons onverdeelden weerklank. Aangenaam zal het ons zijn mede te werken om eene wet op het hooger onderwijs tot stand te brengen. W ij hopendat de ernstige overwegingen omtrent andere takken van onderwijshet. hoofdbeginsel der bestaande wet geving onaangeroerd en beveiligd latendetot verbetering zullen leiden." Met dat antwoord heeft zij het land aan zich verplicht en de openbare school voor alle gevaar beveiligd. Wat gij moogt voorstellen en waarmede misschien de Tweede Kamer genoegen moge nemen wij verklaren u, dat wij geen inbreuk zullen dulden op het hoofdbeginsel der wet, heeft de Eerste Kamer gezegden daarmee gewaarschuwd tegen alle tijdver- ourgerlyke voltrekking geschieden moet, en dat de kerkelijke registers, behoudens enkele wijzigingen, even als vroeger door de geestelijkheid gehouden zullen worden. Beieren. Kullmam is den 21 van Schweinfurt overgebracht naar Wurzburg, alwaar hij in October zal terechtstaan. Het clericale V aterland heeft geweigerd eene oproeping tot het zenden van liefdegiften voor de noodlijdende inwo ners van het grootendeels in de aseh gelegde stadje Meinin- gen te plaatsen, omdat de Afgevaardigde van Meiningen naar den Rijksdag is dr. Lasker, „een jood en de aanvoer der van onze doodvijanden, de nationaal-liberalen," en omdat het geene reden vindt waarom de zuidduitschers voor de noordduitschers gelden zouden inzamelen. Baden. Te Heidelberg was aan de oud-cat,holieken van regeeringswege vergunning verleend om godsdienstoefening te houden in de H. Geestkerk, die niet het eigendom der Iers hebben te Southend in beslag genomen Dame de Fourvières, gekomen van Antwerpen, ïhouding reeds door den spaanschen gezant •aagd wasop grond dat liet oorlogscontra- :arlisten aan boord had doch dat van Ant- rtrokken was toen het bevel tot aanhouding Bij de visitatie is gebleken, dat het schip gegeven was, eene lading steenkolen en ma- 4800 geweren eu 500 kisten scherpe patro- rlisten bestemdaan boord had. :rs en patroons te Durham zijn tot eene 3 beslechting van hun geschil gekomen. is van Staffordshire en Norcestershire is het verlaagd geworden. ieuwe turksche leening van 15,900,000 ftel3j, rente 5 p.c.) is den 21 46,000,000 s carlistisohe comité, onder voorzitting van Campbell, gevestigd in Great-Queen-street te ïeel en ofliciëel erkend in het hoofdkwartier lyalisten, Aberdeen in Schotlandeene tentoonstel- stoelen gehoudenwaarop niet minder dan rtegenwoordigd waren. heeft afgezien van haar plan om het gepant serde fregat Denemarken te verkoopentoen zij bespeurde, dat bet in den tussehen China en Japan dreigenden oorlog zou moeten dienen om de zeemacht van een der strijdende partijen te versterken. Onder de personendie door de pruisische overheden uit Sleeswijk worden gezetbehooren vooral de tot de deensche nationaliteit belioorendc schrijvers uitgevers en zetters van sleeswijksche bladenwelke op de vervulling van het, trac- laat van Praag aandringenhet prediken in het deenseh in de kerken wordt verboden en elk middel aangewend om land en volk te verduitschen. De gouverneur van Angora schat het aantal personen die ten gevolge van den hongersnood volslagen gebrek lijden, op 24,500.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 5