m JNo. 43. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. ZONDAG 25 OCTOBER. GROOTE VEEMARKTEN GROOTE PAARDENMARKT #fficiccl (öcbccltc a. Het driejarig onderhoud van de pro vinciale Pettemer zeewering. b. Het driejarig onderhoud van de Hel- dersche zeewering. te Alkmaar, op Maandag 2 en Woensdag 18 November 1874. op Woensdag 11 November 1874. SÜÜlcfcclijfcöcïtc Berichten Duitschland. Frankrfók. (lirooi Kriltanje en Ierland. Italië. Spanje. lereenigde Staten. A L k II V !S S C Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prys per kwartaal 0,6S, franco per post O.S», afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. CO A De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PUBLIC A T I E. De COMMISSARIS des KONINGS in Noordhollana brengt ter kennis van belanghebbenden datwegens het verwisselen van deuren in de schutsluis Willem lit, aan het Noordhollandsch Kanaal, tegenover Am sterdam den 26 October e.k. en volgende dagen, met die sluis niet zal gesehut worden maar dat gedurende dien tijd alleen zal worden geschut met de schutsluis Willem 1. Haarlem, De Commissaris des Konings voornoemd, 22 Od. 1874. RÓELL. PROVINCIALE WATERSTAAT VAN NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag, den 5 November 1874, des namiddags te half drie uren, zal aan het locaal van het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed De bestekken zijn, tegen betaling van 20 cents per exem plaar, verkrijgbaar aan het locaal van het provinciaal bestuur voornoemd aan het bureau voor buitenlandsche paspoorten op den Oudezijds Achterburgwal tegenover het Walepleintje te Amsterdam en, voor zooveel betreft het bestek van het werk sub b vermeld, bij den opzichter van den Provincialen Wa terstaat W. Ph. de Kruyff te Helder. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofd ingenieur van den Waterstaat te Haarlem en bij den Ingenieur JAl. F. Wellan te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengennaar aanleiding van art. 1J van het reglement betreffende de kamers van koophandel en fabrieken, vastgesteld bij k.k. besluit van 9 November 1851 (Staatsblad No. 142) ter kennis van de belanghebbenden dat op Donderdag 12 November 1874 des morgens van 10 tot 1 ure, ten raadhuize dezer gemeente de verkiezing zal plaats hebben van vier leden, voor de kamer van koop handel en fabrieken alhier, in vervanging van hen, die met uit0. December e.k. periodiek moeten aftreden (wit stem- billet), alsmede de verkiezing tot vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer J. kermeer, aftre dende met het einde van 1876 (blaauw stembillet), terwijl de vastgestelde lijst van kiesgeregtigden van af heden ter gemeente secretarie, van des morgens 9 tot des namiddags 2 ureter inzage voor de belanghebbenden is nedergelegd. Burgemeester en. Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 7 October 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis: Dat zij besloten hebben, bij gelegenheid der groote Vee markt op Maandag 2 November 1874, de gewone Maandag- sche Markt voor vette Kalveren. Schapen en Varkens te houden op de gedempte NIEUWESLOOT, nabij de Kanaal kade. Burgemeester en W ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 October 1874. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 28 October 1874, des middags ten 12 ure. A aniens den Voorzitter van den Raad, NUHOUT van der VEEN. POLITIE. Ter terugbekoming aan het commissariaat van politie voor handen het navolgende gevondene als: een bronzen medaille d'encouragement en een koralen beursje. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een koperen bus van een tentwagen. De Keizer heeftop raad zijner geneesheerenafgezien van zijne reis naar Italië en daarover zijn leedwezen aan Koning Victor Emmanuel doen betuigen. Die reis had moe ten strekken tot beantwoording van het door den Koning gebrachte bezoek en tevens om op nieuw te doen uitkomen, welke waarde de duitsche regeering aan de bestaande nauwe betrekkingen tusschen de 2 Rijken heeht. De Rijks-regeering heeft aan de zeemogendheden voorge steld een internationaal wetboek van zeerecht aantenemen. Tijdens de weener tentoonstelling heeft de Keizerin als beschermvrouw der vereenigingen van het Koode Kruis een prijs uitgeloofd voor het beste handboek der krijgs-ehirurgi- sche techniek. De jury heeft den eersten prijs van 1000 th. toegekend aan prof. Esmareh te Kielden tweeden van 500 th. aan majoor Porter, professor der krijgs-chirurgie aan het Victoria-hospitaal in Engeland, en den derden, mede van 500 th., aan dr. Landsberger, geneesheer te Posen. Pruisen. De personendie bij de installatie van den proost Kubeczak te Xions aan het hoofd der toen aldaar voorgevallen ongeregeldheden hebben gestaan, ziju door de rechtbank te Schrimm veroordeeld, 1 tot 'A2 tot 2, 2 tot 2% en 2 tot maand gevangenisstraf. De nationale en liberale partij van Ouitschland heeft het verlies te betreuren van den heer Fr. v. Ammongeheim justitieraad en lid van het hof van appèl, die den 14 na langdurig lijden overleed. Zijn geheele leven was aan het vaderland en de vrijheid gewijd. De kapellaan Schwandaschka heeft den bisschop van Bres- lau kennis gegeven van zijn besluit om het vatioaansche concilie niet te erkennen, de houding der bisschoppen tegen over de Meiwetten af te keuren en zijne plaats te verlaten. De strafkamer van het Hooggerechtshof heeft den 12 het tegen een silezisch geestelijke uitgesproken vonnis bekrachtigd, waarbij het geven van godsdiens'onderricht in eene openbare school tot eene officiëele dienstverrichting verklaard is, welker onbevoegde uitoefening onder art. 182 van het Rijksstrafwet boek valt en dus met hoogstens 1 jaar gevangenis oflOOth. boete strafbaar is. Den 15 heeft in het koetshuis der gravin v. Arnim-Boit- zenburg, de schoonmoeder van graaf v. Arnimeene huis zoeking plaats gehadwelke voornamelijk betrof uit Parijs overgebrachte en meerendeels nog niet ontpakte meubelen en kisten. 14 Van die kisten ziju in beslag genomen en naar de rechtbank vervoerd, maar later wedpr teruggegeven. Bij die huiszoeking is, op nog niet verklaarde wijze, brand ont staan waardoor echter weinig schade is aangericht. De rechter van instructie en de griffier hebben zieh den 21 naar Parijs begeven, ten einde, ter bespoediging van het onderzoek, het personeel van het gezantschap aldaar te verhooren. Graaf Arnim heeft nu werkelijk zijne burgerlijke rechtsvordering ter erkenning van zijn eigendomsrecht op de door hem achter gehouden documenten bij de rechtbank aanhangig gemaakt. Te Dortmund is als lid van den Rijksdag herkozen de heer Berger (nationaal-liberaal) met 7456 st..; de heer». Ketr teler (olerioaal) verkreeg 2629, de heer Tölcke (sociaal-de mocraat) 807 st. De deken Tomaszewski, te Trzemesno, is den 16, omdat hij bij voortduring blijft weigeren mede te deelen wie de geheime pauselijke delegaat in het bisdem isnadat de hoo- gere rechtbank zijne bezwaren dienaangaande had afgewezen, in hechtenis genomen. De Keizer is den 20 van Baden-Baden te Berlijn terug gekomen. De deensche gezant heeft zich tot den minister van buit. zaken gewend ter zake van het gebeurde met deensche on derdanen in Noord-Sleeswijk. Hem is de verzekering gegeven, dat zoo hij mededeelingen te doen of ophelderingen te vragen had omtrent uitzettingsmaatregelen deze steeds op eene met de goede verstandhouding der beide Rijken overeenkomstige wijze ontvangen en gegeven zullen worden. De proost Kubeczak te Xions heeft 'ziehbij schrijven aan de Congregatie der Algemeene Inquisitie te Rome, be klaagd over denamens den onbekenden apostolischen dele gaat, door den deken Rzeznieicski over hem uitgesproken excommunicatiewaarvan hij de vernietiging verzoekt in het belang zijner gemeenteleden omdat de collator geen anderen proost zal willen benoemen en de regeering geen anderen bekrachtigen. Prins Bismarck heeft zich op het jongste congres der Katheder-socialisten te Eisenach, waarvoor hij eene.uitnoodi- ging ontvangen had, doen vertegenwoordigen door den geheim raad Ikagener, denzelfde, die door de interpellatie-Lasker over de misbruiken bij het verleenen van spoorwegconces- siën in zeer slecht gerucht geraakt en sedert, nog vóór dat het ingestelde disciplinaire onderzoek ten einde is gebracht, met pensioen ontslagen werd. Beieren. De bekeering der Koningin-moeder is den 18 in alle r.c. kerken van het aartsbisdom Munchen door de voorlezing van een herderlijken brief van den aartsbisschop, bekend gemaakt. Baden. De Koningin der Nederlanden is den 21 te Ba den-Baden aangekomen, waar zij haren intrek heeft genomen in het Hotel Englischer Hof. Elzas-Lotiiaringen. Ook de officiëele Straszburger Zei- tung meldt nu, dat de Ilijks-kanselier voornemens is den Kei zer voor te stellen om voortaan de op het Rijksland be trekking hebbende wetsontwerpen waaronder ook de begroo ting aan eene commissie uit de 3 Bezirksdagen ter beoor deeling voor te leggen. De minister van onderwijs de Cumont, die onlangs gewei gerd heeftde „Société Eranklin", welke zieh het versprei den van goede boeken ten doel steltte erkennen als eene vereeniging van openbaar nutheeft thans eene circulaire aan de maires gerichtwaarin hij beveeltdat in alle ste den waar gemeentelijke volksbibliotheken bestaan een co mité van inspectie der bibliotheken en van toezicht op het aankoopen van boeken zal worden ingesteld. Genoemde minister heeft beslistdat verscheidene herv. consistoriënwelke in Jannari verkozen zijn zonder de toe passing der synodale bepalingwaarbij voor het bezit van het kiesrecht het onderschrijven van zekere leerstukken vercischt wordtmet name die te Nimes en te Uzeson wettig gekozen zijn. In de zitting der Permanente Commissie op den 15 heeft de minister van binn. zaken op de klachten van den heer Tirard over de tegen de drukpers gerichte vervolgingen geantwoorddat hij gedurende de verkiezingsperiode de rechten niet misbruikt heeftwelke eene exceptioneele wet geving hem schenkten dat hij zijne agenten op nieuw be volen had om tusschen de partijen eene stipte onpartijdigheid in acht te nemen. De minister van buit. zaken verklaarde dat het spaansche memorandum een soort van weder-ant- woord is op het antwoord op de eerste depeche gegeven dat het stuk niet het gewicht heeft, 't welk men er aan hecht, en dat het antwoord nogmaals de eerlijkheid en de nauwkeurigheid van Erankrijks houding tegenover Spanje zal doen uitkomen. Op het beklag van den heer de Labouil- lerie over de terugroeping der Orénoqueverklaarde de minister in het wezenlijk belang van Frankrjjk gehandeld te hebben, met handhaving der waardigheid van Erankrijks betrekkingen tot Italië en Spanje. De Paus zelf was van oordeel geweest, dat Frankrijk in eerbied jegens hem niet is tekort gekomen. De door den krijgsraad als spion ter dood veroordeelde Régnier heeft zich den 22 Sept. schriftelijk tot prins Bis marck gewend om van hem de bevestiging te vragen van de erkenning zijner oprechtheid, in hunne laatste bijeenkomst uitgesproken. Prins Bismarck heeft daaraan den 2 Oct. vol daan. Deze twijfelt of zijn getuigenisbij de ongunstige meening jegens hem, Bismarck, in Frankrijk. Régnier wel den steun zal geven dien deze er zieh van belooftmaar hij aarzelt niet te herhalen dat de handelingen van Régnier hem nimmer eenige andere drijfveer hebben doen veronder stellen dan eene moedige toewijding aan de belangen van zijn landwelke naar zijn oordeel dezelfde waren als die der keizerlijke dynastie. De prins voegt er de verzekering bijdat Régnier van duitsche zijde geen eDkel persoonlijk voordeel ontvangen of gevraagd heeften eindigt met de betuiging zijner volkomen achting. Het Journal Officiel van den 18 behelst de decreten be treffende de wijzigingen in de bepaling der fransche bisdom men NancyS. Dié en Straatsburg en Metz benevens van de kerkelijke provincie Besanjonnoodig geworden door de dienaangaande tusschen Duitschland en Frankrijk gesloten conventiënwaarvan de strekking is om de staatkundige grenzen te doen samenvallen met de grenzen der dioceesen. De heer Dahirel heeftom redenen van gezondheid zijn mandaat nedergelegd als lid der Nat. Vergadering (voor Morbihan). Hij behoorde tot de uiterste rechterzijde. De hertog o. Padua heeftnaar aanleiding van zijn ont slag als maire van Courson-l'Aunayeen brief gericht aan den maarschalk-President, waarin hij zich beroept op de woorden van waardeeringeenigen tijd geleden door dezen tot hem gericht. Het herstel der Vendóme-kolom heeft zijn beslag erlangd; het nieuwe standbeeld van Napoleon ldatin plaats van het bij den val zeer beschadigdeop den top geplaatst zal wordenis echter nog niet gereed. Het spaansche schip Nieves is den 15 na aan Kaap Fi- guier, bijna onder de oogen der spaansche oorlogschepen kanonnengeweren en ammunitie ontscheept te hebben de kleine haven van Socoa, in de baai van S. Jean de Luz binnengeloopen. Kort daarop kwamen de maire van Irun en de spaansche vice-consul te Hendaye met eene kanonneer boot te Socoa aan en eisehten zij de uitlevering der Nieves. De havenmeester antwoorddedat hij niet bevoegd was tot de uitlevering over te gaan, maar dat het aan de kanonneer boot vrijstond de Nieves te vermeesterenwanneer zij de fransche wateren verliet. De kapitein van het schip nam 's nachts de vluchtwaarop het door de spaanschen consul, krachtens de bestaande consulaire conventie, in beslag genomen werd en den 18 met bestemming naar Spanje de haven verliet. De oude instruction, waarbij aan elk Spanjaard het verblijf des naeuts in de aan Spanje grenzende gemeenten werd ver boden zijn op nieuw aan de overheden van de gemeenten der Beneden-Pyreneeën gegeven. Aan 32 met name ge noemde carlisten is, op aanvraag van den spaanschen consul, het verblijf in alle aan Spanje grenzende departementen ont zegd. De onderprefect van Bayonne heeftvolgens het Agentschap Havasaan den spaanschen consul kennis ge geven van den hem opgedragen last om alle carlistendie zich op het onder hem staande gebied bevinden, te interneeren. De verkiezingen voor de Nat. Vergadering op den 18 hebben den volgenden uitslag gehadin Seine en Oise ge kozen de heer Sénard (republikein), deken der parijsche orde van advocaten, voorzitter der Constituante in 1848, met 61000 st., tegen 45000 op den hertog v. Padua (bonapartist); in de Zee-Alpen, de heeren Alédecin en Chiris, republikeinen en franschgezindenieder met p.m. 5000 st. meer dan de italiaanschgezinde candidaten Roissard de Bellet en Durandy, in Pas-de-Calais verkreeg de heer Delisse Engrand (bonapar tist) 66800, de heer Brasme (republ.) 61000 en de heer Jongley de Ligne (monarchist) 17600 st. en moet eene her stemming plaats hebben. Volgens la République Franqaise zijn in de om Boulogne gelegen gemeenten de aanplakbiljetten ten gunste van den heer Brasme afgescheurden is in de kleine gemeente Neuf- chatel geblekendat de onderwijzer, overeenkomstig de in- structiën van den maireeen kind met het afscheuren be last had. De minister van binn. zaken heeft de prefecten der de partementen der Dróme, van het Noorden en van de Oise aangeschreven om eene stipte onzijdigheid in acht te nemen bij de op 8 Nov. te houden verkiezingen voor de Nat. Ver gadering. Het officieuse Agentschap-Havas kent van de 81 bekend geworden verkiezingen van voorzitters der Algemeene Raden 52 toe aan de conservatieven, 24 aan de republikeinen en 5 aan het linkercentrum. De conservatieven hadden II zetels gewonnen en 5 verloren. De prins v. Wales is, na te Parijs door den maarschalk- President ontvangen te zijn, den 17 te Esclimont, het kasteel van den hertog de la Rocliefoucauld-Bisaccia, vroeger gezant te Londen, aangekomen, alwaar een uitgelezen kring van per sonen, behoorende tot de keur van den ouden franschen adel, uitgenoodigd was om hem te ontmoeten. Den 18 heeft hij met zijn gastheer en diens echtgenoot hunne dochter, de hertogin de Luynes op haar kasteel Dampierre, en later in den avond den hertog en de hertogin de la Tremouilleop het kasteel Rambouillet, bezocht. Aldaar bevonden zieh ook de hertog en de hertogin v. Chartres en andere aanzienlijke personen. Het onlangs opgerichte blad Correspondance Royaliste et Catholique is reeds weder gestaakt. Mevrouw Bazaine is te Parijs aangekomen en heeft haren intrek genomen bij haren schoonbroeder, den heer Bazaine. De hertogin v. Edinburgh is in den nacht van 1415 Oct. voorspoedig bevallen van een zoon. Den 15 zijn hare moe der, de Keizerin van Ruslanden haar broeder, de groot vorst-troonopvolger, te Londen aangekomen. De grootvorst heeft den 20 vergezeld door den russisehen gezant en met zijn gevolgeen bezoek gebracht aan Keize rin Eugénie op Chislehurst. De eigenaars der steenkolenmijnen in Northumberland hehben beslotenhet plan om de loonen met 20 p.c. te verminderen aan het oordeel van scheidsrechters te onder werpen. De beslissing der scheidsrechters in zake de werkstaking in de katoen-industrie te Bolton is gunstig voor de patroons. De loonen zullen onverwijld met, 5 p.c. worden verminderd. Den 21 heeft in het geheele Rijk een geweldige storm gewoed, die groote schade aan gebouwentelegraaflijnen en eigendommen heeft toegebracht. De stoomboot Chusanvan Glasgow bestemd naar Shanghaiheeft op de westkust van Schotland schipbreuk geleden en 11 leden der bemanning zijn daarbij omgekomen, KoLONiëN. De sedert lang in Australië -verlangde an nexatie der Fidj i-eilanden is thans tot stand gekomen. De gouverneur van Nieuw-Zuid-Wales heeft er de britsche vlag doen hijschen. Engeland bezat vóór deze annexatie niet een station in den oceaan tusschen Australië en de Stille Zuid zeekust, anders gezegd tusschen britsch Columbia en Nieuw- Zuid-Wales een afstand van 7000 mijlen. De heer Thiers heeft den 20 de te Genua wonende fran schen ten gehoore ontvangen, en aan hen zijn vertrouwen betuigd in de volkomen zegepraal der conservatieve republiek. De regeering, ontevreden over de herhaalde ontschepin gen van wapenen en ammunitie voor de carlisten op de noordkustheeft den bevelhebber van het daar gestationeerde eskader, den kapitein Barcaizteguiontslagen. Den 1 Oct. heeft de toewijzing plaats gehad van 25 mil joen realen voor aflossing van vervallen coupons der gecon solideerde binnenlandsche schuld. Er werden 669 aanbiedingen aangenomen en 47 afgewezende koers derzelven varieerde tusschen 25 en 100 p.c. Het gezamenlijk bedrag der aan genomen aanbiedingen beloopt ruim 20 miljoen realen; er blijven nog ongeveer 10 miljoen over om in het volgende kwartaal op gelijke wijze besteed te worden. De carlisten in het zuiden van Navarre hebben een aanval op een gedeelte van het noorderleger beproefdmaar dien moeten opgeven ten gevolge der door genl. Laserna genomen maatregelen. Don Carlos heeft zijn leger in die provincie verlaten en zich naar Tolosa begeven. De carlisten onder Mogrovejo hebben eene poging gedaan om in de provinciën Santander en Palencia door te dringen, ten,einde sterke con- tributiën te heffen en den Noorderspoorwegaftesnijden, maar zij zijn door de kapt.-genl. van Burgos en den genl. Blanco, diedoor genl. Lorna gewaarschuwdsnel over Medina en Reinosa aanruktennaar Biscaye teruggedrongen. De carlisten hebben 4 beambten van eene station van den Zuider spoorweg gefusilleerd. Bij Amposta hebben zij 2 kanonnen en 1000 dooden en gekwesten verloren. De regeering heeft de schadevergoeding wegens de Vir ginias aan Engeland betaald. Met San Domingo is een handels- en een uitleverings- tractaat gesloten. De regeeringstroepen hebben na een geforceerden marsch, de bende van den carlistischen aanvoerder Lozano, die met 800 voetknechten en 200 ruiters de meer zuidelijk gelegen provinciën onveilig maakte, overvallen en na een hardnekkig gevecht op de vlucht gedreven200 manwaaronder 15 officierenkrijgsgevangen makende. Volgens den carlistischen berichtgever der berlijnsche Kreuzzeitungheeft de commandant van Irunbij schrijven aan den franschen genl. Pource, zijne ontevredenheid betuigd over het feit, dat de carlistische soldaten gedurende het gevecht bij Irun [dat slechts een looze aanval schijnt te zijn geweest om de ontscheping van het door de Nieves aange voerde oorlogsmateriëel mogelijk te maken] op franscb ge bied eene toevlucht hebben kunnen vinden zonder onmidde- lijk geïnterneerd te worden. Voortaan zou hij zich bij de vervolging der carlisten niet door de fransche grenspalen laten ophouden. KoLONiëN. De genl. Concha heeft gelast, de eubaansche opstandelingendie gewapend gevangen genomen worden te fusilleeren. Den 17 zijn te Jaekson in Louisiana, bij gelegenheid van het stellen van een candidaat voor het Congresdoor de republikeinsche fractiën ernstige wanordelijkheden gesticht, waarbij vier negers om het leven kwamen. Gewapende ne gers patrouilleeren er thansen troepen zijn derwaarts ont boden. Te S. Francisco is bericht ontvangendat het duitsche oorlogschip Ancona eene schadeloosstelling van de Samoa- of Schippers-eilanden geëischt, een betwist terrein ten bate der duitsche onderdanen in beslag genomen, verscheidene wonin gen van inboorlingen verbrand en daarop de eilanden ver laten heeft. Een andere tijding meldt, dat de onder be dreiging van het bezetten der eilanden geëischte schadeloos stelling 18000 d. bedroeg, en dat de aanwezige americaansche kolonisten daarvan 6000 betaald hebben en voor het overige borg gebleven zijn. De regeering der Unie heeft het oor logschip Tuscatore naar de eilanden gezonden. De Nordd. Allgem. Zeitmig meldt, dat de schadevergoeding voor jegens

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1