m Alkmaar, 28 Oct. 1874. Hume dankbare Kinderen. ||J wmwwmmwwwmmwwwwwm g»aaaasst»»a»SM«tH Sp ABR. SLOOS 7 No. H. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. ZONDAG 1 NOVEMBER. GROOTE PAARDENMARKT GROOTE VEEMARKT van Sü ABR. SLOOS Openbare Verkooping, Publieke Verkooping, Publieke Verkooping, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, ©fftctccJ (Qcbccitc op Woensdag 14 November 1874. te Alkmaar, op Woensdag 18 November. Italië. Cf bust isat ten. 25jarige Echtierceiiiging III PETRUS PATER gg WENDEL1NA PETRONELLA S4NDERS. IS Openbare Verkooping,. mi Eene Mtcenkooperf}, met Pakhuizen en Loodsen en Erven aan de Oudegracht, en twee BBuizen en Erven aan de Banen, te Alkmaar, sectie A, Ns. 1023, 1024, 1027 en 1028, groot 6 roeden 60 ellen; uitvoeriger in de verspreide biljetten omschreven. A I, k HI A A R S H C 0 it A I* T Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Pr\js per kwartaal O, GS, franco per post 1 ff, 9 0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Sneven franco aan de Uitgevers Ü.EKM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij ileze Courant behoort een Bijblad. Ter secretarie der gemeente Alkmaar liggen ter lezing de voorwaarden, waarop op Woensdag 18 November a.s., des voormiddags 11 ure, zal worden aanbesteed: bet WAS- SCHEN ENZ. VAN GOEDEREN, TEN BEHOEVE VAN HET MARINE HOSPITAAL TE WILLEMSOORD. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1*. helft der maand October 1874. D. Brisbach, P. Kwitin, Marie Keulemans, O. Mudelbusker, J. Kwast, P. Groenlandt, vrouw Dool, Anna Pater, Amster dam J. Schuit, HeerbugowaardBetje Annes, Schagen H. Riemers, B. Brouwer, (niet vermeld). Van de Hulpkantoren BirkshornH. Altmann, Amsterdam. UeiloC. H. van Ophemde, Brummen; W. Mommer, Amsterdam. Koedijk: A. 3. van Driel, Amsterdam. OudcarspelP. Stapel, Een Kamerontbinding en de voorbereiding tot nieuwe verkiezingen zijn ongetwijfeld zaken vau voldoend gewicht om de belangstelling van een volk geheel en onverdeeld be zig te houden. In dien toestand verkeert tegenwoordig Italië. De Ministerstevens leden an de Kamer, bezoe ken op Engelsche manier de districten waar ze gekozen zijn, en houden toespraken tot de kiezerswaarin zij hun plan nen en inzichten ontwikkelen. Twee punten vooral werden daarbij door den Minister-President, Minghetti op den voor grond geplaatsten vrij algemeen zal worden erkenddat zij inderdaad voor Italië van het hoogste belang zijnde linanciën en de roovers. Onder een budget te leven dat jaarlijks met een tekort van enkele millioenen sluit, is ongetwijfeld voor een staat een allerbedenkelijkste zaak en in den vollen zin des woords een onhoudbare toestand. De Minister-President verklaart evenwel goeden moed te hebbenzoo slechts de Kamers bereid bevonden worden om de belastinghervorming in te voerenwaartoe de grondslag te vinden is in de verslagen van de parlementaire commissies waaraan het ondezoek in deze zaak is opgedragen. Ofschoon de begrooting voor 1875 nog een aanzienlijk tekort aanwijstzoubij doeltreffende hervorming en vooral bij regelmatige en zorgvuldige inning der belastingenhet schrikbeeld van nieuwe belastingen het Italiaansche volk niet langer vrees behoeven aan te jagen en weldra zou de gezonde toestandhet evenwicht tusschen ontvangsten en uitgavenbereikt zijn. Aan een zeer ge vaarlijke neiging tot het doen van nieuwe uitgaven zou evenwel de Kamer der Afgevaardigden krachtiger weerstand moeten biedendan zij tot nog toe gedaan had. Al was ook de wenschelijkheid van de werken waarvoor die uitga ven werden verlangd buiten geschilvóór alles moest aan de bestendige jaarlijksche tekorten een eind gemaakt worden. De Minister verklaarde dan ook van geenerlei voorstellen waaraan nieuwe uitgaven verbonden warente willen hoo- renzoo niet de voorstellers te gelijker tijd nieuwe bronnen van inkomsten nieuwe belastingen aanwezen, waardoor die uitgaven gedekt konden worden. Na dit alles beheerschende financiëele belang niet on eigenaardig is tegenwoordig in Italië de Minister van Einan- ciënMinister-President vergt een andere staatszorg van den eersten rang de aandacht der Regeering. Niemand zal er aan twijfelen dat het één der allereerste plichten van den staat iste waken voor de openbare veiligheid, en die laat, zooals bekend issinds eeuwen in Italië veel te wenscker. over. Italië is het tradit.ioneele land van de roovers. Dief stalleninbraak, aanranding op den openbaren weg zijn in ternationale zaken; men vindt ze overal, maar eigenlijke roovers georganiseerde rooverbenden onder erkende hoofden zijn in onze voorstelling speciaal Italiaansche merkwaardig heden. Daar is het rooversbedrijf sinds menschengeheugenis inheemschdaar is het een erkend ambacht, en niet één van de verwerpelijkste en onaanzienlijkste. "Vooral in het zuiden van het larid en meer nog op Sicilië schijnen de volkszeden eï zich allengs mee verzoend te hebben. Zeker het hand werk op zich zelf heeft altijd zijn bedenkelijke zijdemaar dit daargelaten men is nu eenmaal roover weet men immers, dat overigens de roover zelfs een edel, edelmoedig, mild, liefdadig, rechtvaardig en vooral ook een godsdienstig man kan zijn. Het rooversbedrijf is in de oogen van een lalrijk deel des volks een soort van noodzakelijk kwaad, mis schien zelfs een nuttige instelling die van den overvloed der ruimer bedeelden een niet onbillijken cijns weet te heffen ten bate van de behoeftigen. Yelenofschoon zeiven het hand werk niet uitoefenende, vinden in hun betrekking tot de roo vers een middel van bestaanen nog grooter is zeker het getal van hen, wien een goede verstandhouding metdeeene of andere bende wel geen rechtstreeks voordeel aanbrengt maar voor wie het een zeer bepaald nadeel en een groot ge vaar zou zi]n met haar in onmin te geraken. Op die wijze leeft in sommige streken misschien de helft der bevolking piet de roovers op min of meer vriendschappelijken voet, in een vrijwillig of gedwongen bondgenootschap, en bewijst zij goedschiks of kwaadschiks belangrijke diensten als medeplich tigen helers en spionnen ten dienste van de landgenooten, bloedverwanten, vrienden en bekenden, die feitelijk het be roep van roover uitoefenen. Zij waarschuwen hen, verbergen hen en hun spoor, helpen hen ontvluchten en misleiden hun vervolgers. Dat onder zulke omstandigheden de zorg voor de openbare veiligheid eenige bezwaren oplevertlaat zich denken. De mannen der wetde beschermers van vrijheid en eigendom, de justitie en de troepen die haar bijstaan leven hier en daar inderdaad in een vijandelijk landzonder dat zij gerechtigd zijn zich als bezettingsleger van een vijandelijk land te ge dragen. De ondervinding heeft reeds geleerddat de Re geering op de gewone wijze, met die gewone middelen niet in staat is het kwaad te beteugelen. Zij ziet daarom naar buitengewone middelen rond, en is voornemens aan de Ka mers de macht te vragen om in sommige provinciën, inzon derheid op Siciliëeigenmachtig en zonder vorm van proces de hand te leggen op de verdachten, ze buiten het eiland te voeren en in hechtenis te houden. Een tijdelijke schorsing alzoo van de const.itutioneele vrijheden. Een bedenkelijke maatregel, zullen velen zeggeneu bedenkelijk inderdaad daar de gehechtheid der Sicilianen aan het Italiaansche ko ninkrijk toch reeds niet bijzonder sterk is. Maar bedenke lijker nog is de openbare onveiligheid, geen staat mag daarin berusten en Italië is zeker niet de eerste die tot bestrijding van zulk een kwaad tot buitengewone maatregelen zijn toe vlucht moet nemen. Engeland was er evenzeer toe genood zaakt om een einde te maken aan de zoogenaamde agra rische misdaden in Ierland waartegen de bestaandevoor het geheele Yereenigde Koninkrijk geldende wetten niets vermochten bij den onwil der bevolking om inlichtingen te geven en den onwil der jury's om te veroordeelen. Behalve deze twee bezwaren die overigens gewichtig ge noeg zijn om alle krachten van een krachtige regeering te eischenverkeert Italië werkelijk in vrij gunstige omstan digheden. Welk een bezwaar was niet de wereldlijke macht van het Hoofd der Katholieke Kerk tegen de eenheid des lands en het verheffen van Rome tot hoofdstad! Italië heeft een poos geduld geoefenden de omstandigheden openden de poort van de Eeuwige stad. Frankrijk was niet bij machte zich daartegen te verzettenmaar lietals blijk van wantrouweneen oorlogschip wacht houden aan de Itali aansche kustwaar geen vreemde mogendheid bevoegd was politie uit te oefenen. Italië had geduld, en onder betuigin gen van wederzijdsche hoogachting en verklaringen van vriendschappelijke gezindheid roept Erankrijk zelf zijn oor logschip terug. Er zijn ontevredenenongetwijfeld onver- zoenlijkenwien de nieuwe toestand een doorn in 't oog is; maar het is een partij zonder hoop. Aan pogingen tot her stel van den vroegeren toestand wordt niet ernstig gedacht; de eenheid van Italië is een feiteen historisch feit gewor den dat men willens of onwillens moet erkennen en waarin men dient te berusten. Van meer belang is de republikein- sche partijzij houdt niet op te woelen en te eoraplotteeren. In Rome zelf wordt üarribaldi, van wien men had mogen verwachten dat hij van den last om zitting te nemen in de Kamer genezen zou zijn in twee districten candidaat ge steld. Zal het constitutioneel koningschap zich op den duur daartegen in de ongestoorde heerschappij over het vereenigd Italië kunnen handhaven P Dat zak at hangen wan hetgeen hot conDtitutioneet-koningochap zioh op den duur daartegen in de ongootoordo hccrsctmppiiovct bet vereenigd Italië kunnen handhaven 'r Dat zal af hangen van hetgeen het constituti oneel koningschap voor Italië zal kunnen doen. Slaagt het er in den staat der financiën op een goeden voet te brengen en de rooverij te beteugelen, dan heeft het zijn eigen bestaan verzekerd en zijn vijanden machteloos gemaakt. Van zoo overwegend belang zijn de beide punten, die het tegenwoordig Ministerie boven op zijn programma heeft geplaatst. W. v. d. K. Heden overleed, na een smartelijk doch geduldig lijden mijn geliefde eenige Zoon FRANCISCUS PETRUS JOHANNES GIEBE, in den ouderdom van 29 jaren, diep betreurd door mij, mijne kin deren verdere betrekkingen en vrienden. Amsterdam, Wed. GIEBE POOK, 2 7 October 1874. de Wilde Eenige en algemeene kennisgeving. Overleden te Banjermassin op den 25 Augus tus 1874, mevrouw JOH ANNA ROSINASTECHER, geliefde echtgenoote van den WelEdel Gestrengen heer W. O. van der SLUYS VEER eerste luitenant-kwartiermeester bij het indische leger, in den ouderom van 24 jaren, en op den 28 Augus tus 1874, hunne eenige dochter JOSEPHINA ARNOLDINA PETRONELLA JACOBA, oud 4 maanden, beide na kortstondige ziekte. Heden overleed, na eene ongesteldheid van slechts weinige uren, onze geliefde echtgenoot, vader en behuwdvader HENDRIK HOLSMULLER, in den ouderdom van ruim 65 jaren. A. ten BROEK, wed. H. HOLSMULLER. Mede uameus kinderen en behuwdkinderen. Alkmaar, 25 Oct. 1874 Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele en hartelijke bewijzen van belang stelling, zoo van hier als van elders bij gelegen heid van ons 25jarig huwelijk ondervonden betui gen wij en onze kinderen onzen oprechten dank Haarlem, J. B II LOHMAN. 29 October 1874. A. C. LOHMAN JACOBSE. Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij zijne benoeming tot Dijkgraaf van den polder de Scher- meer ondervonden, betuigt de ondergeteekende zijnen dank. W. DE GEUS. Ursem, 50 Oct. 1874. Allen, die bij het droevig ongeval op 19 Octo ber j 1. hun' bijstand verleenden en zij die later van hunne deelneming deden blijken betuigen wij bij dezen onzen innigen «lank. Alkmaar, G P, BACKX. 31 October 1874. J. P. BACKX. te Egmond aan Zee in de herberg van H. J. Belleman op Dinsdag, den 3 No vember 1874, vóór den middag te 10 uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, van het HOL. of CASCO van het op Donderdag, den 22 October 1874 be zuiden Egmond aan Zee gestrande Deensche SCHOENERSCHIP LENE MARIE, gevoerd ge weest door Kapitein HANS BOYE ALBERTSEN, komende van Nerva en bestemd naar Schiedam en van de daarvan geborgene Tuigugie, bestaande in zeilen, ankers, kettingen, staand en loopend want en meer andere goederen mitsgaders van de nog in het schip aanwezige en de daaruit geborgene, door zeewater zwaar beschadigde, lading Kogge. Informatiëu te bekomen bij den Ileer T. PLAN- TEYDT, Scheepsagent te Egmond aan Zee. Notaris te Winkel, zal op Woensdag, 4 No vember 1874, des morgens 11 uren, in de hergerg van C. Bont, te Zijdewind, gemeente Oude Niedorp, pubmëk verkoofew: Een Huis en twee perceelen BBouwland staande en gelegen in den Slootgaardpolder, gemeente Haringcarspel, en aldaar kadastraal bekend in sectie D, Nos. 4-97, 449 en 498, te zamen groot 50 aren, 60 centiaren te Bergen, in de herberg van Hii.lebrand, op Donderdag den 5 November 1874, des voormid dags te 10 uren, van: Eene BRuisnianswoning met Lrij aan de oostzijde van den Heerenweg, op het Woud, alsmede eenige perceelen bestWeilanddaarbij gelegen, alles in de gemeente Bergen, sectie F, Ns 33, 35, 36, 38, 39, 81, 82, 83, 86, 105 eu 106, te zamen groot 24 bunders, 64 roeden, 70 el len behooreude aan G. BRAKENllOFF Wz Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris H. J. de LANGE, aan de Breedstraat, te Alkmaar. van eene RBuisnianswoning, Boel, Erf en vruchtbaar H ei- en BSouwIand, te zamen groot 6 bunders, 95 roeden, 40 ellen, gelegen nabij den Hondenweg en den Oostdijk in de Heer Hugo Waardbehoorende aan den boedel van AR1S VOLKERS. Op Dinsdag, 17 November 1874, voormiddags, in de herberg de Zwaan, aldaar. Nader te bevragen bij den Notaris HULST, te Zuidscharwoude. j£!l' op Dinsdag, 10 November 1874, voormiddags. in de herberg de Roode Leeuw, te Zuidscharwoude, vaneen Huis en Erf, aldaar, en 4 akkers uit muntend Bou land in dezelfde gemeente ge legen groot 1 b 47 r. 83 e., behoorende aan J. BAKKER Cz., en nader te bevragen bij den No taris HULST aldaar. Apenbare Verhuring, aange- «ÜljA- kondigd tegen 11 November 1874, in de herberg van H. Hilbrand, te Bergen, gaat niet door, zijnde de goederen uit de hand verhuurd. 1 Yi™ /("Notaris te Winkel, zal op Woensdag, 11 November 1874, des voormiddags 10 uren, in het loge ment van den Heer A. Heijn te Wieringerwaard, PIJBLIEK VERKOOPEIV: Eene RBuisnianswoning met RBoet, Erf, Tuin, ISoomgaard, twee perceeltjes RSosch en eenige perceelen Wei- en Kouwland, be nevens twee Arbeiderswoningen met Erl, alles staande en gelegen aan de twee wegen in de gemeente Wieringerwaard, kadastraal aldaar bekend in sectie A, Nos. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113,114,575,577 en 578, ter gezamenlijke grootte van 17 hectaren, 40 aren, 24 centiaren. Alles breeder bij biljetten omschreven. op Donderdag, den 12 November 1874, bij opbod, en Donderdag, den 19 dier maand, bij afslag, beide dagen des avonds te 6 uren, in den Nieuwen Doelen, aan de Doelenstraat te Alkmaar, van Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris H. J. de LANGE, te Alkmaar, alsmede ten kantore van den Notaris J. STIKKEL, in de Schermeer. Men is voornemens omop Dinsdag, den Ijjjjïi 17 November 1874, vóór den middag te ilÜa9 uren, in de herberg van H. Hilbrand, te Bergen, ten overstaan van den te Alkmaar ge- vestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, in het openbaar te verkoopeu Een Winkelhuis en Ervewaarin de KRUIDENIERS-AFFAIRE wordt uitgeoefend, te Bergen in de Molenbuurt, sectie A, No. 674, groot 5 roe 80 el, toebehoorende aan de nage laten kinderen van wijlen JANNETJE BORST. Dadelijk te aanvaarden. Na ailoop waarvan in voorschreven perceel dadelijk zal worden overgegaan tot den openbaren verkoop van llcuhelrn, RBuisraad en Inl»«c<lcl, mitsgaders W inkcfgerccdschappen en Winkelivuren eu hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuweslootte Alkmaar. op Woensdag, den 25 November 1874, des voor middags te 10 uren, in het logement de Toelast, aan de Choorstraatte Alkmaar, van Negen stukken Weiland in de Egmon- dermeer, onder de gemeente Alkmaar, waarvan drie aan de noordzijde van den Schulpweg eu de overigenmet twee daarop staande Arbei derswoningen aan den Meerweg en uit komende aan den Schulpweg, sectie D, Ns. 20, 23, 25, 26, 1 17, 120, 193, 194 en 195, te zamen groot 18 bunders, 90 roeden, 10 ellen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris 11. J. de LANGE, aan de Breedstraat te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1