t No. 49. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. v ZONDAG DEC ill B E R. r (Dftficicel CScbccltc. kennisgeving. Engelsclie begrippen van partij-regeling en partij-leiding. XIckcJijkschc ficcichtcn. SDuiiscliSuml. Frankrjjk. OoNtem'iik-!l!wBi££.arije. a i h n a i! s Deze"Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal «,65, franco per post afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. c A fl T De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Het HOOED van bet Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n° 22) bil deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat bet. kohier van bet Patentregt over het 2« kwar taal der dienst 1874/75 op 2 December 1874 door Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen den beden aan den in Noordholland executoir verklaardop Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang beeft wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, Bet Hoofd van het Bestuur voorn.. 3 December 1874. A. MACLA1NE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat bet suppletoir kohier voor de plaatselijke directe belasting diensi 1874, op 2 December 1874 door den Gemeenteraad vastgesteld, gedurende 8 dagen, aanvangende 7 December 1874 ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegdbinnen welken tijd bezwaren tegen den aanslag op ongezegeld papier bij Gedeputeerde btaten van Noord-Holland kunnen worden ingediend. Burqemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. ■i 1074, De Secretaris A l)cc. NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat de Gemeenteraad in zijne vergadering van 2 December 1874, gedurende bet jaar 18/5 heeft benoemd 1». Tot leden der vaste commissie voor de verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd, onder Noor- zittersehap van den Burgemeester, de beeren J. C. Honk, J. O. A. Verhoejf, Mr. D. F. van Leeuwen en J. C. Koorn. 2». Tot leden der vaste commissie van financiën de beeren J (J. Koorn, P. Bruinvis de Lange, J. Helling Verhoeff en H. van den Berg en J. O. A. Werhoejf. 3». Tot leden der vaste commissie van bijstand, betreilende het beheer en onderhoud der plaatselijke werken en eigen dommen onder Voorzitterschap van den heer Wethouder P. A. van der Drift, de heeren P. Bruinvis de Lange H. JConijn en M. Cohen Stuart. Buraemeester en IKethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT Dec 1874 Be Secretaris, NUHOUT van J. Helling, J. O. A. tot Voorzitter den heer 3 der VEEN. BU RGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMA AR Gezien art. 32 der verordening op het beheer en benan- delen der brandbluschmiddelen van 6 Maart 1872 (Gemeen teblad No. 101, 3e. serie), luidende: De bewoners van tie twint g aan weerszijden van het brandend gebouw staande huizen, en ïii cene straat, ook de bewoners van de buizen aan de overzijde, verlichten bij nacht hunne voorramenzij zijn in dat geval niet vcrpligt bij de brandweer dienst te doen. Dij vriezend weder houden zij kokend water ter beschikking van brandmeesteren. Overtreding van dit artikel wordt ge straft met cene boete van drie tot tien gulden. Brengen de bij dat artikel gegeven voorschriften in herin nering en noodigen de ingezetenen dringend uitbij brand die voorschriften optevolgen. Burgemeester en ff-ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PON1. 3 December 1874. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. Aan de OPENBARE ARMENSCHOOL te ALKMAAR worden gevraagd: een 2' hulponderwijzer op 575,— en een 3e hulponderwijzer op/550,jaarwedde. Solli citanten worden verzocht, hunne stukken vrachtvrij intezenden vöör 20 December aan het Gemeentebestuur van Alkmaar. HENDRIK CORPORAAL wordt verzocht zich aante- melden ter gemeente-secretarieafdeeling bevolking. POSTER IJ EN. De correspondentie voor Ned. Oost-Indië, te verzenden per stoomschip "PRINS HENDRIK", behoort den 11 Decem ber a.s., uiterlijk te 5 uren 's avondster post bezorgd te zjjn, üe Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. POLITIE. Ter terugbekommg aan het ommissariaat van politie voor handen het navolgende gevondene als: een strijkstok; een knipmes; een handschoen en een meerschuim sigarenpijpje. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een paar kouseneen zwart bond hondjeeen gouden ringeen bruine handschoen benevens eer, portemomaie met geld. i. Het verschil tusschen de praktische Engelsche en de on- practische Nederlandsche praktijk komt helder uit, wanneer men vergelijkt wat in beide landen door de liberale partij is gedaannadat zij pis regeerende partij voor de conserva' tieve het veld heeft moeten ruimen. In Nederland is men gaan zoeken naar een duidelijk, uitgewerktzoo scherp mo gelijk geformuleerd programmaals grondslag tot vereeni- ging voor de liberale partij in en buiten de Kamer. In En- o-eland heeft men de personen aangewezen, die de liberale partij in het Parlement zou volgen. Die woorden voorkomende in het opstel van de vorige week, „een liberaal programma," kuunen niet beter worden toegelicht, dan door de beschouwingen van een degelijk En- elsch liberaal blad over dit onderwerp in herinnering te brengen. Daarom volgt hieronder eene vertaling van een artikel uit de Saturday Review van April van dit jaar dat tot opschrift voerde ,,Mr. Gladstone en de liberale partij.' Niet alles wat daarin voorkomt heeft rechtstreeks betrekking op de zaak die ons thans bezig houdt; maar om het verband te behouden scheen het toch raadzaam den loop der rede neering zonder uitlatingen weer te geven. Ook dit andere verdient wel gelezen te worden, vooral door Nederlanders voor wie het verschil tusschen de in Engeland heerschende de bij ons meest gewone opvattingen niet zonder belang kan zijn. De, laatste ministeriëele crisis in heide landen, de op lossing daarvan en de toestand der liberale partij hier en daar biedt daarentegen zooveel punten van overeenkomst dat het soms is alsof de schrijver over Nederland spreekt. „Het zal wel niemand bevreemden dat de liberale partij het aanbod van den heer Gladstone om gedurende de tegen woordige zitting aan haar hoofd te blijvenop de door hem gestelde voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aan genomen. Hij heeft aan zijn volgelingen medegedeelddat hij herhaaldelijk rust en tijdelijke afwezigheid buiten Londen zal eischen; maar er is geen reden om te vreezen dat hij wanneer hij in staat is de zittingen van het Huis bij te wonen in gebreke zal blijvenzijn gewone werkzaamheid en geestkracht aan den dag te leggen. Hij heeft op offiei- eele wijze den Voorzitter van het Lager Huis Speakerge luk gewenscht met zijn herkiezinghij heeft daarna het voorstel tot dankbetuiging aan de troepen tegen de Ashantij- nen ondersteund en aan de daarop gevolgde beraadslaging over het Adres en het Verslag deel genomen als leider der liberale partijvooral met het oogmerk om misverstand tegen te gaan, dat ten aanzien van zijn handelingen en bedoelingen kon zijn gerezen. Bij al die gelegenheden heeft hij gelijk te verwachten waszich onthouden van elk be toon van vijandelijkheid jegens de Regeeringdie tot nog toe niets anders heeft gedaan dan de vrijwillig verlaten mi nisteriëele zetels in bezit te nemen. Er is niets in het be scheiden programma van de Troonrede, dat ernstige oppositie zou kunnen opwekken; maar waarschijnlijk zal Gladstone het de moeite waard achten, de zittingen bij te wonen, wanneer onmiddellijk na het Paasch-reees het budget wordt ingediend. Er is geen grond om te vermoedendat hij roeping zal gevoelen om zich ernstig te verzetten tegen de voorstellen van Sir Stafford Northcote; maar hij zal zich misschien ge noopt vinden om de hoofdtrekken van zijn eigen budget aan te geven, die reeds gedeeltelijk en ontijdig zijn bekend ge worden. De eigenaardige taak van den leider der oppositie kan alleen door Gladstone worden vervuldvoor zoover zij zich voornamelijk bepaalt tot de verdediging van het afge treden Bewinden uit de rodevoeringen die hij tot dusverre tot het Huis heeft gehouden kan blijken dat hij met uit nemeuden aanleg en tact voor de vervulling dier taak is toegerust. Geen lid van één der beide Huizen zal neiging gevoelen om den Hertog van Somerset te volgen in nutte- ooze aanvallen en verwijten tegen het vroegere Ministerie en Gladstone's gezag zal elke uiting van ongepast ongeduld bij zijn eigen geestverwanten onderdrukken. Het is niet be kend of hij voornemens is door zijn tegenwoordigheid en bijstand de jaarlijksche rnotiën te ondersteunen, die door de geavanceerde liberalen in de gewone volgorde zullen gedaan worden. Hij is het beginsel toegedaan van Trevelyan's motie omtrent de stemmingen in de graafschappenmaar hij kan van meening zijndat de motie ontijdig isomdat zij voor het oogenblik hopeloos is. Het is niet de taak van een par lementairen leider van den eersten rang, deel te nemen aan de verkenningendie den weg banen voor latere politieke worstelingen. Als de tijd komt om van gedachten te wisselen over de keuze van een vasten leider, zal de oppositie de diensten haar natuurlijk hoofd niet willen missen. Tegen dien tyd mag men hopen, dat de beer Gladstone zich hersteld zal hebben \an de vermoeienissen van zijn ministerschap, en het is geenszins onwaarschijnlijkdat hij in zekere mate zijn oude onwaardeerbare strijdkracht zal teruggekregen hebben. Het behoort voor het minst tot het gebied der mogelijkheden, dat de heer Disraëli iets zal zeggen of doenwaardoor de verontwaardiging van zijn tegenstander zal worden opgewekt, die mag ondersteld worden nog gaarne een overwinning te behalen, eer hij, als Extellusvoor goed wapens en rang neder legt. De verontschuldiging van gevorderden leeftijd kan in Engeland van dezen tijd bezwaarlijk worden aange nomen. Het behoort eenvoudig tot de onveranderlijke over leveringen dat zestigjarigen geacht moeten worden de kindschheid te naderen. Gladstone is verscheidene jaren jonger dan Disraëli. Lord Palmerston was tien jaren ouder, toen hij met opgewektheid een tijdvak van een zestal dienst jaren ah eerste Minister aaiving. Thiers leidt op zesen zeventigjarigen leeftijd de Eranseke oppositie tegen Maarschalk Mac-Ma'iondie ouder is dan Gladstone. Een staatsman die zijn leven heeft besteed aan staatkundigen en wetgevenden arbeidkan met geen mogelijkheid met onverschilligheid den strijd aanzien, waaruit hij zich lijdelijk heeft teruggetrokken; enals hij zich bewust is van het vermogen om met beslis- sentlen i itslag tusschen beide te komen, kan hij de taak niet neerleggendie aan zijn persoon en positie is verbonden. Sir Robert Peel was gedurende de laatste vier jaren van zijn leven het eerste lid van het; Huis der Gemeentenofschoon hij zoowel had opgehouden partijhoofdals eandidaat voor een ministeriëelen zetel te zijn; maar de breuk, die kort te voren tusschen hem en zijn vroegere volgelingen had plaats gevondenmaakte onzijdigheid voor hem te gelijk noodzakelijk en verdedigbaar. Gladstone wordt, ondanks zijn verschoon bare prikkelbaarheid en zijn uitingen van ontevredenheid in vertrouwelijken kring, steeds door alle afdéelingen der liberalen als hun rechtmatig hoofd erkend. Zijn tegenwoordigheid in het Huis der Gemeenten zou onvermijdelijk den invloed van eiken opvolger vernietigen; en het is niet vermoedelijk dat hij er aan denktzich voor goed terug te trekken in het ambteloos leven of in het Huis der Lords. Als in den loop van den volgenden winter de oppositie haar beraadslagingen houdt over de keuze van eeu leideris daarvan slechts één uitslag denkbaar." Slot volgt.) W. v. d. K. De Bondsraad heeft besloten om aan zijne rechtsgeleerde commissie liet ontwerpen eener Rijkswet op het burgerlijk huwelijk op te dragen, niet machtiging om zieh daartoe des kundigen uit de verschillende Staten des Rijks toe te voegen. Op de Rijkskanselarij is eene nieuwe Bankwet ontworpen, waarin het oprichten van eene Rijks-Bank wordt voorge schreven, welke onverwijld bij den Bondsraad ingediend zal worden. Rijksdag. De ontwerpen der wetboeken van strafvorde ring en rechtsvordering zijn den 26 en 27 na eerste lezing mede in handen gesteld der commissie van 28 leden. Op voorstel van den heer Lasker is deze commissie voor het onderzoek der judiciëele ontwerpen, ook na de sluiting van den Rijksdagmet, alg. st. permanent verklaard. l)eh 28 is het Berner posttraetaat bij eerste en tweede lezing met alg. st. aangenomen. Bij de eerste lezing van de begrooting voor Elzas-Lotharingen voor 1875 betoogde de eizasser Afgevaardigde Simonis, dat alleen eene elzasser Ver tegenwoordiging de begrooting onderzoeken en goedkeuren kan. De elzasser Afgevaardigde Winterer maakte aanmerking op sommige te hoog geraamde posten, vooral tegen de leening, als dienende voornamelijk ten behoeve der vestingen, tegen het groote subsidie der universiteit te Straatsburg en tegen de kosten vau het lager onderwijs, een en ander niets anders bedoelende dan de verduitsching van het Rijksland. De heer Wumcher verlangde dat eene commissie van 21 leden benoemd zou worden om niet de Afgevaardigden van Elzas-Lotharmgen de begrooting te onderzoeken. Den 30 heeft de heer Windthorst het gevoelen van den heer Wumcher ondersteund. Prins Bismarck verklaarde, dat het hier inderdaad de belangen des Rijks en niet die van het in eerlijken oorlogten koste van duitsch bloedveroverde Rijksland gold. De belangen van het Rijk staan op den voorgronden ook hieraan moeten de straatsbiirgsche univer siteit en het lager onderwijs dienstbaar gemaakt worden. Van zijne vroegere denkbeelden omtrent een elzas-lotharingsch Parlement was spreker teruggekomen, nadat hij de houding der Afgevaardigden uit het Rijksland in den Rijksdag had leeren kennen. Zulk een Parlement zou eene bron van voort durende gisting zijn en wellicht gevaren voor den vrede doen ontstaan, üe heer Ij'ówe deed opmerken, dat de omstandig heden waaronder de Elzas en Lotharingen verkregen zijn en daarom ook de beginselen, waarnaar zij geregeerd moeten worden, van zoo bijzonderen aard zijn, dat de regeering niet anders heeft kunnen handelen dan zij gedaan heeft, en de be krachtiging barer handelingen van den Rijksdatr verwachten mocht. De begrooting werd ten slotte in handen eener com missie van 21 leden gesteld, en het posttraetaat vervolgens bij derde lezing goedgekeurd. Pruisen. Graaf Arnim heeft sedert den 22 vergunning ontvangen om zonder geleide der polieie zijne woning te verlaten. Om te ontdekken wie de geheime apostolische delegaat, der diocese Posen isheeft de regeering op nieuw verscheidene dekens een gerechtelijk gehoor laten ondergaandie dispen- satiën voor huwelijksvoltrekkingen ol andere machtigingen tot geestelijke handelingen van den delegaat gevraagd en verkregen hadden. Dit ziju de dekens Keszler te Posen Hebanowski te NeustadtDambek te Sehwersenz en de zich in hechtenis bevindende deken Rzezniewski te Pleschen. Al len hebben geweigerd eenige inlichting te geven, en laatst genoemde bovendien verklaard, dat hij den 10 te iSchrimm, bij de behandeling der excommunicatie van den proost Kubeczak, niet in persoon verschijnen zalomdat hij de bevoegdheid van den wereldlijken rechter ten dezen niet erkent. Den 29 's avonds is in de Evangelische Nieuwe kerk te Berlijn de eerste godsdienstoefening van oud-catholieken ge houden. Prof. Weber uit Breslau heeft de dienst geleid en eene redevoering gehouden, waarin hij betoogde, dat het doel der oud-catholieken is, aan den Staat, te geven wat des Staats is en aan de Kerk wat der Kerk is. Er waren 300 personen tegenwoordig en aan de communie nainen 20 lidmaten deel. Beieren. In de den 30 gehouden zitting van het gerechtshof te Munchen was de vervolging van dr. Sigl, den redacteur van het ultramontaansche Waterland, ter zake van beleediging van prins Bismarck het Waterland heeft beweerd, dat de aan slag te Kissingen slechts comedie geweest is aan de orde. Dr. Sigl was echter niet versohenenen het hof heeft hem derhalve, zonder eene jury te benoemen, bij verstek veroor deeld tot eene gevangenisstraf van 10 maanden. Den 25 heeft de maarschalk-President een bezoek ontvan gen van de beide russische grootvorstendie den vorigen avond met de russische keizerin te Parijs waren gekomen. 2 Uren later bezocht de maarschalk de Keizerin aan het hotel der russische ambassade. Volgens la République Frangaise is de uitslag der verkie zingen van gemeenteraadsleden in de steden deze 177 steden in 63 departementen geven de volgende uitkomsten verkozen 4004 republikeinen, 13 legitimisten, 64 monarchisten, 32 bo- napartistenoverstemmingen eandidatenlijst voor den gemeenteraad vau Marseille het on derspit heeft moeten delven voor de radicale candidaten-lijst van het centraal comité te dier stede. Het Journal des Débats deelt den inhoud mede van een adres van sympathie, dat namens den „Nederlandschen Pro testantenbond" door den voorzitter, mr. Bergsma, lid der 2e. Kamer, en den ondervoorzitter, dr. Buys Ballot, hoog leeraar te Utrecht, aan de te Parijs vergaderde vertegenwoor digers der liberale leden van de hervormde gemeenten in Frankrijk is overhandigd. De parijsche gemeenteraad heeft den 26 het voorstel tot het aangaan eener leening van 220 miljoen goedgekeurd. De jaarlijksche interest zal 20 fr. bedragen, en de obiigatiën zullen binnen 75 jaren worden afgelost tegen 500 fr. en met prijzen jaarlijks ten bedrage van 900,000 fr. De maarschalk Mac Mahon heeft den 28 met den groot vorst-troonopvolger pn den grootvorst Alexis, de werken aan het nieuwe opera-gebouw te Parijs bezichtigd. Den 30 is de Keizerin naar S. Remo op reis gegaan en 's avonds heeft de grootvorst-troonopvolger de reis naar Petersburg aanvaard. Bij de verkiezingen voor den parijschen gemeenteraad hebben de radioalen, die ondersteund werden door Ae Rap pel en de République Frangaise, de meerderheid verkregen 23 der meer gematigde republikeinsche candidaten van het Journal des Débats zijn verkozen maar de door den Moni- teur hniversel en het Journal de Paris ondersteunde candi daten der conservatieve comité's hebben op enkele na het onderspit gedolven. üe 3 bureaux van de fraction der linkerzijde hebben zich den 27 eenstemmig verklaard voor het vermijden van elke reden tot beroeringwaardoor de geregelde gang van zaken zou kunnen verstoord worden. In eene den 28 gehouden 192. De heer Labadié heeft zijn ontslag genomen als lid van den Alg. Raad van de Monden der Rhone, dewijl zijne samenkomst van de uiterste linkerzijde en de eigenlijk ge zegde linkerzijde heeft dezelfde geest geheerschten is de wenschelijkheid uitgesproken om de behandeling der consti- tutioneele wetten tot I Jan. te verschuiven. De hertog dJAudiffret Pasquier heeft in eene den 28 gehou den samenkomst van het rechtercentrum den wensch te ken nen gegeven, als voorzitter af te treden, ten einde zich meer onverdeeld te kunnen wijden aan de ernstige vraagstukken welke hijals lid van verscheidene belangrijke eommissiën te onderzoeken heeft. Tot zijnen opvolger is de heer Bocher verkozen. In de bijeenkomst van het rechtercentrum, den 28 gehouden, heelt de hertog de Broglie voor alle conservatiexen, tot, welke groep zij vroeger ook behoord hebbende bevoegdheid ge vraagd om tot dat centrum toe te treden. Verder heeft, hij aangedrongen op het onderhouden en versterken der banden tusschen het rechtercentrum en de gematigde rechterzijde vereenigd eene macht van 320 leden en het onvoor zichtig genoemd om die eensgezindheid te verbreken wegens de toetreding van eenige leden van het linkercentrum. De heeren Dufaure en Casrnir Périer zijn overeengeko men dat het linkereentrum elk aanbod van het rechtercen trum tot samensmelting behoort aan te nemenonder voor waarde dat daarin ten opzichte van het aannemen van den regeeringsvormm. a. w. van het aannemen der feitelijke republiek volstrekt geene dubbelzinnigheid heersche. Aan de uiterste rechterzijde, is door tusschenkomst van den heer de la Rochetteeen brief van den graaf v. Charn- hord gewordenwaarin deze den legitimisten voorschrijft tegen te stemmen bij elke stemmingwaarvan uitstel der restauratie van het koningschap het gevolg zou zijn. Zij moeten dus elke ernstige organisatie van het septennaat be strijden. Nationale Vergadering. De zitting is den 30 geo pend. De minister de Cissey heeft zijne wet op de legeror- ganisatie en een viertal wetten van zeer ondergeschikt be lang ingediend. De verkiezing van het bureau werd op den volgenden dag bepaald. Oostenrijk. De financiëele commissie uit den Rijksraad heeft den 26 de staatsbegrooting voor 1875 vastgesteld op 380,873,882 fl. aan uitgavenwaaronder de supplementaire begrooting van den minister van eeredienst, ten bedrage van 523,100 11., niet begrepen is; en op 372,531,409 11. aan in komsten, In het tekort van 8,342,473 fl. zal uit de beschik bare reservefondsen voorzien worden. Het Huis der Afgevaardigden heeft den 28 de actiënwet, aangenomen met amendementen, waarhij de bepalingen dezer wet niet toepasselijk worden verklaard op overeenkomsten met de Nationale Bank of op de statuten dezer instelling. Het Huis heeft den 30 de voordracht van den heer Wil- dauer (uit Tyrol) tot wijziging der wet op het schooltoezicht (zoodanigdat de wijze van samenstelling en de benoeming van den voorzitter der districts- en dér plaatselijke oommis siën niet meer aan de landsbesturen overgelaten maar even als die der landscommissiën door de wet geregeld worden), na een levendig debat, waarbij de regeering zich voor de aanneming der voordracht verklaarde en de clerieale Afge vaardigde dr. Graf ernstig op de verwerping aandrongin han den gesteld eener commissie van 15 leden. De voordracht is voornamelijk gericht tegen de clerieale opposanten in dentyroler Landdag. Vervolgens is het nog onafgedaan gebleven art. 12 der actiën-wet aangenomenmet een amendement, krachtens hetwelk hare bepalingen ook van toepassing zullen zijn op reeds bestaande vennootschappenvoor zoover hare statuten dit niet beletten. Het rapport der commissie over de schor sing en het weder in werking stellen der Bank-acte is zonder disonssie goedgekeurd. De 3 fraction der VerfasSungs-partjj hebben den 29 eene bijeenkomst gehouden, om le beraadslagen over de middelen, die aangewend zouden kunnen worden om de beweging op het gebied van handel en nijverheid, die sedert de crisis van het vorige jaar nog niet in het rechte spoor teruggekeerd en bijna tot stilstand gekomen is, weder te verlevendigen. De bijeenkomst heeft niet tot een practisch resultaat geleid. De brik Saida, der Rijks-marine, he^ft in de straat van Messina schipbreuk geleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1