2 Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZON DAG 14 FEBRUARI. Onzijdigheid. No. 7, (Officieel (BcbccÜc. SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE YA.\ HET RIJK. 8§Hlckc!ijihi0chc Berichten. ï&ui&selalanc!. ALklU AA1ISCHE CO C II A A T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O,SS, franco per post O afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend noramer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie NOORDIIOLLAND herinnert, alle autoriteiten en eeu ieder, die daarbij belang heeft, aan de bepalingen der wet vau den 8 November 1815 (Stbl. No. 51), en aan den inhoud vau art. 29 der wet van den 5 October 1841 (Stbl. No. 40). betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het Rijk, met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijk, immers vóór den eersten Juli aanslaande in te dienen, aangezien aan die wetsbepalingen, zoo nu als in het vervolg, stiptelijk de hand zal wor ten gehouden. Haarlem, De Commissaris des Konings voornd., den 3 Februari 187 5. RÖELL. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR heeft Ier secretarie dier gemeente, gedurende dertig dagen, ter inzage van de belanghebbenden nedergelegd eene OPGAVE van UITKOMSTEN, bedoeld in de artikelen 15, 23 en 43 der wet, van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82), betref fende de grondbelasting, waarvan, ter voldoening aan art. 15, 2e lid van gemelde wet, bij deze af kondiging geschiedt. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 13 Februari] 1875. A. MACLAINE PONT. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 15 tot Za terdag 20 Eebruari 1875, van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 urenin haar gewoon locaal op het Stadhuis ter lezing zullen liggen 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste han delsartikelen gedurende de maanden September, October en November 1874. 2. Verzameling van consulaire en andere berichten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart 1874, 7®. all. 3. Statistiek van den handel en de scheepvaart, van het Ko ningrijk der Nederlanden over het. jaar 1873. 4. Circulaire der nederlandsehe hoofdcommissie voor de in ternationale tentoonstelling te Philadelphia in 1876. Exemplaren daarvan zijn bij den Secretaris der kamer verkrijgbaar. 5. Programma van de internationale tentoonstelling van zee- en riviernijverheid te Parijs in 1875. 6. Vraagpunten welke behandeld zullen worden op het .in ternationaal aardrijkskundig coneres te Parijs op 31 Maart 1875 en volgende dagen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, Alkmaar, T. L. KOORN, Voorzitter. 12 Februari 1875. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. POLITIE. Ter terugbekommg aan het commissariaat van politie yoor- handen het navolgende gevondenealseen bruine en een zwarte dames ceintuur; een pakje ijzerdraadeen el en een withonte kinderen handmof. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een duimstok. Willen wij bij een mogelijken oorlog tusschen twee groote mogendheden geen der oorlogvoerende partijen aanleiding of voorwendsel geven om tot, eigen zekerheid ons grondge bied te bezettenen geen gevaar loopen van één der par tijen aan land- of zeezijdeom over ons grondgebied den vijand te overvallen, dan moeten wij onze weerbaarheid verhoogen en ons in staat, stellen onze onzijdigheid behoor lijk ie verdedigen. Dat was de slotsom onzer beschouwin gen van de vorige week. Maar hechter steun dan in een voldoende wapening vindt onze nationale onafhankelijkheid in een verstandige politiek. Een van beideeen staat, stelt, zich voor zioh in de Europeesclie kwestiën te doen gelden door woorden en des noods ook door dadenot hij meent, overwegende redenen te hebben om zich onzijdig te houden. Maar in liet laatste geval behoort hij ook van den aaniang af, lang voordat het verschil aanleiding kan geven tot een vredebreukdat onzijdig standpunt in te nemen. Die zich builen een geschil tusschen twee buren wil houdenkan deel nemen aan elke poging tot verzoening of tot het, tref fen van een vergelijk maar hij zal zich er voor wachten één van beiden gelijk te geven en zich aan zijne zijde te scharen. Daardoor zou hij zelf zijn onpartijdigheid prijs geven. Strenge onzijdigheid behoort daarom door de Nederland sehe' Regeering tegenover haar buren te worden in acht ge nomen een onzijdigheid die niet alleen uit woorden, maar vooral ook uit handelingen blijktwant wat onlangs de oud-Minister van Buiteniandsche Zaken van Zuylen van Nye- velt schreef, is ontegenzeggelijk waar: „Verklaringen en pro testation zullen in dezen niets batenzoodra het vermoeden ontstaatdat eigenbelang met, de onzijdigheid in strijd is er. dat, zij het dan ook heimelijk, eene der partijen begun stigd wordt,is het een hersenschim de eerbiediging onzer onzijdigheid te verwachten." Voor heimelijke begunstiging van ééne der partijen ziet de oud-Minister onder de tegen woordige tijdsomstandigheden een eigenaardig gevaar, dat hij op de volgende wijze aanduidt, „De Roomscb-Katiiolieke quaestie, die vroeger in de staat kunde van Europa een zoo overwegende rol heeft gespeeld treedt helaas wederom meer en meer op den voorgronden de buiteniandsche staatkunde wordt bekeerscht door de vraag: voor of tegen Rome. „Reeds tijdens de oorlogen van '1866 en 1870 was het bemerkbaar, hoe sterk kerkelijke sympathiën zich daarbij lieten gelden bij den aanstaanden krijg die vroeger of later on vermijdelijk schijnt, zullen die sympathiën de hoofdrol spelen. „Intusschen brengt ons vaderlandsch belang ontegenzeg lijk mede om in een dergelijken onzaligen twist onzijdig te blijven; maar kan de trouwe zoon der Katholieke Kerk zich op dat standpunt plaatsen? Zal niet in zijn oog het Ware belang van het vaderland medebrengen, door alle middelen, die hem ten dienste staan, den triumph zijner Kerk te be vorderen opdat, de zegeningendie daarvan volgens hem het gevolg zullen zijnook ruimschoots door het vaderland mogen gedeeld worden Maar ook aangenomendat voor zichtigheidshalve de onzijdigheid worde voorgewend niemand zal toch sterke sympathiën in twijfel trekken, die de zaak van Rome van die zijde zoude,ondervinden. De offervaardig heid in manschappen en geld van de Nederlandsehe Roomsch- Katholicken voor de handhaving' van het wereldlijk gezag van den Paus is trouwens genoegzaam geblekenmaar het behoeft geen betoog, dat dit alles buiten onze grenzen even goed bekend is als hier, zoodat, tenzij onze staatkunde aan de buiteniandsche Regeeringen den waarborg van onafhan kelijkheid van ultramontaaüschen invloed aanbiedt, Nederland gevaar loopt, door de tegenpartij als vijandig te worden be schouwd." Ieder gevoelt, dat deze' waarschuwing van den graaf van Zuylen in de eerste plaats aan het, adres aan onze Regeering is gericht. Natuurlijk; zij vertegenwoordigt ons naar buiten, zij leidt, ouze politiek. Wanneer zij ouder ullramontaanseken invloed blijkt te slaan, is zij verdacht, is zij ook inderdaad niet onzijdig meer. Bestaat er reden om te vreezendat, inderdaad ons tegenwoordig Ministerie eenigermate door dien invloed wordt beheerscht, Er zijn er die liet beweren, maar de gronden die zij aanvoeren zijn niet overtuigend. Wanneer de Regeering met haar voorstellen tot wijziging van de school wet, voor den dag komt, zal het blijken, of zij zich onwrik baar wil handhaven op het onzijdig standpunt dat ook hier den Staat past, of bereid is tot eenige inwilliging aan de kerkelijke partijen. Maar de waarschuwing zelve tegen het gevaar van ultramontaanscl en invloed op onze Regeering is gegrond. Een ultra nonlaan brengt, zijn wenschen voor de zegepraal zijner Kerk mee in de raadzaal, vereenzelvigt Staat en Kerk, wil van geen scheiding weten, en is van meening dat de staat wel degelijk bondgenootschap en feitelijke hulp aan de Kerk schuldig is. Een staatsman van die gezindheid is zeker wel de allerongeschikste persoon om Minister te zijn van een Staat, die. in zijn eigen onmiskenbaar belang tot strenge onzijdigheid is verplicht in elk geschil, elke onder handeling, elke verwikkeling, eiken strijd, waarbij de groote kerkelijke en godsdienstige kwestiedie tegenwoordig zich bijna op elk gebied op den voorgrond dringt, ter sprake komt. Die niet, innig overtuigd is van het dringend noodzakelijke en daarenboven in elk opzicht hoogst wenschehjke der schei ding van Kerk en Staat, is in den tegenwoordigen tijdbij de verschillende vraagstukken van binnen- en buiteniandsche staatkundedie alle min of meer dit beginsel raken, in het bestuur van onzen staat niet de rechte man op de rechte plaats. En dat, het niet voldoende is, deze richting niet openlijk vertegenwoordigd te zien in de Regeeringwanneer niettemin haar invioed op de leiding van 's lands zaken zich heimelijk doet gelden, spreekt wel van zelf. Tegen dien ver borgen invloed is meir minder goed gewagenden komt zij op de eene of andere wijze aan het licht, dan zal bet wan trouwen buiten 's lands des te grooter zijn. Als andere staten de vraag stellenvoor of tegen Rome dan past het Nederland niet, partij te kiezen. De Neder landsehe Staat is noch voor, noch tegen Rome. Zoo moet ook zijn de Nederlandsehe staatsman, uien het bestuur vei lig kan worden toevertrouwd. Strenge onzijdigheid voegt ons in onze buiteniandsche politiek o,n niet meegesleept en doodgedrukt, te worden in de mogelijke en volgens velen zelfs zeer waarschijnlijke worsteling tusschen onze groote burenwanneer liet „voor of tegen Rome' de openlijke of heimelijke strijdleus zal zijn. En niet alleen eigen veiligheid dringt ons daartoemaar daarenboven de vaste overtuiging, dat het „voor en tegen Rome" niet met de wapenen moet worden uitgemaakt. Die buiteniandsche staal kunde is een noodzakelijk gevolg van de eenige goede hianenlandsche po litiek die ons pasten die dezelfde onzijdigheid 1-ot grond slag heeft. Nooit kerkelijke wetten als de Pruisische in Nederland, maar vrijheid, volkomen vrijheid voor alle kerk genootschappen en onthouding van den staat van elke in menging in kerkelijke regelingvan elke bemoeiing met kerkelijke belangen en godsdienstige vraagstukken. Tegelijk evenwel even ijverige handhaving van de rechten van den Staat en nauwgezette plichtsbetrachting binnen den kring zijner werkzaamheidzonder te vragen naar kerkelijke goed- ot afkeuring. Zoo kan de Staat,, zorgende .voor de stoffe lijke belangen des volks en niet minder voor de verspreiding van nuttige kennisde beslissing van godsdienstige en ker kelijke vraagstukken afwachtenzonder tot eigen behoud genoodzaakt te zijn partij te kiezen. Door partijkeuze ver zwakt hij zijn macht en het vertrouwen zijner burgers. Door de handhaving zijner onpartijdigheid zal hij zich meer en meer den steun van alle weldenkenden verwervendip in zijn standaard de trouwe banier zullen erkennen, waaronder zij, veilig in de schutse van het recht, den geestelijken strijd op het gebied van godsdienst en kerk kunnen ten einde bren gen en onderwijl, als allen belang hebbende b(j de vrijheid, zioh goede burgers van den Staat kunnen betoonen. W. v. d. K. De vastenbrieven van liet duitsehe episcopaat, ademen over het algemeen een eenigszins kalmeren geest en zijn in ge matigder toon geschreven dan die van het jaar 1874. Pruisen. De landraad heettop verzoek van 10 meer derjarige lidmaten der gemeente Sowina en op grond van eene bepaling der Mei-wetten van 1874, tegen den 18 al daar eene verkiezing uitgeschreven, ter vervulling der sedert geruimen tijd vacante pastoorsplaats. Prins Bismarck zal tegen het einde van Maart, verhuizen naar het onlangs door het Rijk aangekochte paleis van prins Radziwill en derwaarts ook zijne bureaux overbrengendie nu in het gebouw voor buit. zaken gevestigd zijn. Dit wordt dar, geheel afgebroken en overeenkomstig de eischen van de tegenwoordige dienst nieuw opgetrokken. De provinciale synoden der Evangelische Kerkmet uit zondering van die van Pommeren en Silezie, hebben personen der gematigde middenpartij verkozen als afgevaardigden naar de weldra bijeen te komen algemeene synode. De vorstelijke familie van Hanauerfgenamen van den voormaligen Keurvorst van Hessen, hebben aan Keizer Wil helm liet, verzoek gericht om opheffing van het, beslag, door de pniisisehe regeeringop een aanzienlijk gedeelte van 's Keur vorsten vermogen gelegdtoen deze toonde niet te berusten in den uitslag der gebeurtenissen van 1866. Zij neenen dat, de reden van het beslagn.l. de vrees, dat de inkom sten van het vermogen tot, woelingen tegen Pruisen gebruikt zouden worden, met den dood van den Keurvorst vervallen is. Het Huis der Afgevaardigden heeft den 4 de begrooting voor 1875 voor de eerste maal gelezen en over het, geheel gunstig ontvangenden 9 is een begin gemaakt met de eerste lezing van het ontwerp der provinciale wet voor de oostelijke provinciënmet, uitzondering van Posen. De fortsckrittspartij wenscht, de wet tot de westelijke provinciën uitgebreid t,e zien maar de nationaal-liberalen vinden het althans voor de Rijnprovincie, een even groot waagstuk voor de regeering om te decentrali-eeren en de macht uit handen te geven als in Posen. Het kon. gerechtshof voor kerkelijke aangelegenheden heeft den 10 het besluit der provinciale regeering van Posen, waarbij de vicaris Soltisinskivan Mokonoskover de grenzen was gebracht, vernietigd en den vicaris vrijgesproken, en des gelijks vernietigd het door het vicariaat-generaal te Trier bekrachtigde besluit van een kerkeraad in het district Trier, waarbij een onderwijzer als koster was afgezet. Elzas-Lotharingen. De vastenbrief van msgr. Rdsz bisschop van Straatsburgis in beslag genomen. BMiitiCülitiiil. De nieuwbenoemde gouv.-genl. van N. Indie mr. J. H. v. Lunsberge heeft den 8 met, zijnen adjudant 's Gravenhage verlatenten einde zioh over Parijs naar Napels te begeven, alwaar hij aan boord van het stoomschip Voorwaarts zal overgaan. Staten-Generaal. Bij de 2®. Kamer is ingediend een wetsontwerp tot verlenging, tot 31 Juli 76, van den termijn voor herziening van den aanslag der beetwortelsuikerfabri- kant.en wegens den accijns op de suiker. Mede is ingediend een ontwerji tot verhooging der indi- sclie begrooting voor 1875 met, ƒ100000, t.w. 20000 voor pensioen en terugreis van den aftredendenf 60000 voor uitrusting en 20000 voor reiskosten en tractement gedu rende de reis van den nieuwbenoemden gouv.-genl., een en ander te dekken door de uitgetrokken maar, wegens het niet geldelijk slagen der beide proefvaarten, ongebruikt blijvende subsidie voor de stoomgemeensehap tusschen Java en Australië. De 2' Kamer heeft den 10 hare zittingen hervat. Benoemingen. Tot directeur van 's Rijks muzeüm van schilderijen te Amsterdam is benoemd J. ivKaiser, hoog leeraar aan 's Rijks academie van beeldende kunstentot controleur der belastingen te Delft G. P. v. Vladeracken thans t,e Hoorn. Eerbewijzen. Bij gelegenheid dat mevr. Kleine, den 10, voor het, eerst na hare ongesteldheid weder optrad in het, Grand Théatre te Amsterdam (als Maria Staartis zij be groet met bloemen en kransen en met, een gedicht van den heer Hofdijkterwijl haar door de „Dilettanten-club" een prachtig zilveren wijnstel met blad werd aangeboden. Militaire zaken. Een sergeant-werver, van Utrecht uitgezonden, heeft 36 gemeenten der provincie bezoeh', zon der één vrijwilliger voor de krijgsdienst bekomen te hebben. De wervers van plaatsvervangers en nummerverwisselaars voor de nat. milieie hadden voordecliger voorwaarden aan te bieden. Voor de oprichting van muziekcorpsen bij de regimenten infanterie is aan elk regiment jaarlijks 4000 toegelegd zullende elk corps beslaan uit, 18 muzikanten en 10 als élève- muzikanten gedetacheerde soldaten. Het personeel der geneesk. dienst bij de landmacht zal voortaan besl aan uit 1 ger.craal-maj oor-inspecteur, 2 kolonels, 4 luit.-kolonels 7 majoors, 43 kapiteins, 75 le. en 2». lui tenants, benevens 1 eerste apotheker (majoor), 8 apoth. 1®. kl. (kapiteins) en 17 apoth. 2'. en 3®. kl. Marine. Onze zeemacht, telde op 1 Jan. 16 gepantserde en 11 niet-gepantserde schepen tot verdediging vau kusten, zeegatenreeden en stroomen21 schepen voor algemeene dienstop 1 na niet-gepantserd8 wacht- en kostschepen 10 instructie- en exercitie-vaartuigenbestemd voor bijzon dere diensten, en 31 schepen der indische militaire marine. Onderwijs. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 10 aangenomen de voordracht van B. en W. tot oprichting eener hoogere burgerschool met 3jarigen cursusmet in krimping vau den omvang, niet van het, getal vakken, aan de burgerscholen voor lager onderwijs voor jongens. Vleesciihouwf.rij. De pogingen tot oprichting eener coöperatieve slachterij te Leeuwarden zijn misluktdewijl voor geen genoegzaam kapitaal is ingeschreven. De Coöpe ratieve Winkelvereeniging heelt nu voor hare leden met eenige slagers een contract gesloten lot levering van vleesch tegeu verminderde prijzen. Eeesten. Het, 25jarig bestaan der afdeeling Waard en Groet van de Holl. Maatschappij van Landbouw is den 9 te Nieuwe Niedorp, door 70 tegenwoordig zijnde leden ge vierd met eene feestrede van den heer LI. Rezelmanvan Winkel, uitreiking van getuigschriften van wege het hoofd bestuur der Maatschappij, aan 4 der bekwaamste én ijverig ste arbei'ders der afdeelingaanbiedingbij monde van den voorzitter, den heer J. Breebaart, van een zilveren schrijf- garnituur en een stoel aan den heer Rezelman, gedurende 25 jaren penningmeester en ijverig lid der afdeeling, en eindelijk vriendschappelijken maaltijd. Derde eeuwfeest der iioogeschool te Leiden. 7 Fehr. 's Morg. 10 u. Godsdienstige rede in de Hooglandsche kerk door prof. Prins, Ps. 48, 10, besloten door het driestemmig zingen van het 11®. vers van gezang 171, door de weezen der ned. herv. gemeente, 's Middags, gelegeuheid tot bezich tiging der Pieterskerk en der Stadsgehoorzaal, heide smaak vol gedecoreerd, 's Avonds, dank- en bedestond in de Hoog landsche kerk door ds. Cesar Segers; 8'/2 u, plechtige ontvangst van curatorenhoogleeraren en afgevaardigden van andere hoogescholen door den gemeenteraad, in de Stadsgehoorzaal (de muziek der schutterij in eene aangrenzende galerij), toespra ken van den burgemeester en, in het fransch, van den heer Gevers v. Endegeest namens curatoren; 10 u. serenade met fakkellicht van wege het studentencorps aan de afgevaardigden der binnen- en buiteniandsche hoogescholen, met de muziek corpsen van het 4®. reg. inf. en het 1°. reg. huzaren, de trein voorafgegaan door de banieren der faculteitende senaat verschijnt in de zaal en de heer Th. Heemskerk, president van het studentencorpshoudt eene toespraak in het latijn eveneens in het latijn beantwoord door prof. Modderman, rector-magnificus te Groningenreünie van professoren en studenten in Concordia, waar de president der studenten-so- cieteit Minerva de feestelingen verwelkomt en de meeste geestdrift heerscht. 8 Eebr. 's Morg. 10 u. Buitengewone uitdeeling van broodspek of vleeseh en bier aan de bedeelde armen der verschillende gezindheden uit de gift van den heer Baud. Ontvangit der afgevaardigden van binnen-en buiteniandsche hoogescholen door curatoren, rector en senaat in de senaats kamer, bij monde (in hel latijn) van prof. de Vries, secretaris van den senaat, en aanbieding der geschenken en op perkament geschreven gelukwenschen der vreemde universiteiten. Optocht in plechtgewaad naar de Pieterskerk; 11 u. bijeenkomst der oüd-studenten op de Burgt en begroeting door den rector van het studentencorps12 u. komst des Konings (eerewacht vail 1 compagnie schutterij met, de muziek en de leden van het Metalen Kruis aan de Witlepoort saluutschoten der artillerie eerewacht van het 4® reg. inf. en de sclierp- schuttersvereeniging aan de Pieterskerk); 1 u. in die kerk feestrede van den rector-magnificus prof. Heynsius, afgewis seld met muziekde Koning, de Koningin de prins en de prinses v. Wied, de prinsen Frederik en Alexander, de mi nisters hooge collegiën van Staat en talrijke autoriteiten zijn tegenwoordig. De spreker toont na dc toespraak tot den Koning aan, dat, de leidsehe Iioogeschool door elk ha- rer faculteiten nog thans haren ouden roem handhaaft. De reorganisatie van het hooger onderwijs toch is noodig ook voor andere minder bevoorrechte academiën, voor verbetering van den trenrigen toestand van het gymnasiaal onderwijs boude men goeden moed. De minister Heemskerk is een wetenschappe lijk man, wiens wetsontwerp eene vrijzinnigen geest ademt. Na de toespraken geschiedt de overdracht van het, rectoraat aan prof. Buys. Voorstelling van de afgevaardigden der buiteniandsche hoogescholen aan den Koning in de Stadsgehoorzaal. -4. Vertrek van den Koning, de Konin gin en de prinses v. Wied. 5 u. Maaltijddoor den af- tredenden rector en den senaat gegeven in dezelfde zaal; de prinsen v. Oranje, Alexander, Frederik en v. Wied nemen er aan deel. 's Avonds illuminatie van openbare en, vele particuliere gebouweninzonderheid de gehoorzaal, het Rijn landshuis stadshuisde woningen van den burgemeester, de professoren Modderman, RauwenhoJ} en anderen openbare muziek uitvoeringen10 u. vuurwerk van wege de gemeente op de Ruïne. 's Morg. 10% u. waren de vrijwillige oud-jagers van 1830 en 31 der hoogesckool in eene zaal van de academi sche bibliotheek te zamen gekomen. Na de bijwoning der feestrede waren zij op nieuw vergaderd en 's namidd. had den zij en corps met het vaandel een bezoek gebracht aan het monument van Beeckman in de Pieterskerk, en vervolgens een feestmaal in het \iaie\-Verhaa/f gehouden. Den volgen den morgen kwamen zij weder samen om, volgens genomen besluit, de fondsen enz. beliooreude tot de oud-jagersbeurs, bedragende 8000 3 p.e. W.S., overtedragen aan curatoren der hoogeschool. 9 Eebr. 's nam. 2 u. Plechtige openbare promotie hono ris causa van 26 vreemdelingen en 21 landgenoolen in de Pieterskerk bij monde van den nieuwen rector magnificus 3 n. felicitatie bij laatstgenoemde in het hotel- Verhaajf 's av. 8. u. receptie en collation (muziek van Dunkiers kapel), door curatoren aan de academische en andere autoriteiten met hunne dames aangeboden in de uitwendig geïllumineerde Stadsgehoorzaalwaarbij namens curatoren den gasten een bronzen gedenkpenning eb een exemplaar van het „Album Studiosiorum" aangeboden wordt. 10 Eebr. Diner van de leidsehe en vreemde hoogleeraren bij prins Frederik, op het, schitterend geïllumineerde. Huis de Pamode prins en de prinses v. Wied woonden het bij de Koningin en de prins v. Oranje verschenen bij het dessert, 's Avonds opera-voorstelling in den stads-schouwburg [La Grammaire en le Barbier de Sevilledoor een 40tal ingeze tenen de hoogeschool en hare gasten aangeboden. Na afloop, op verlangen van buiteniandsche hoogleeraren, reünie met de studenten in de buitensocieteit Amicitiaeven geestdriftvol als den 7 in Concordia. 11 E'ebr. Dir.er te 's Gravenhage van prins Alexander aan eenige nederlandsehe en vreemde hoogleerarenwaaraan ook de Koningin deel nam. 's Avonds concert van de afdeeling der Maatschappij van Toonkunstdoor Amstcls Mamenkoor en het Park-orkest, van den heer Stumpff ter eere der binnen- en buiteniandsche afgevaardigden. Na afloop serenade met fakkellichtdoor de studenten aan prof. Madvigteil huize van prof. Visseringgebracht. Leiden was gedurende de feesten algemeen gevlagd. De Koning heeft den president-curator jr. Gevers v. Èndegeest tot grootkruis en 8 der leidsehe, alsmede de oudste [Mad-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1