D KUNEMAN en DE VISSER, NATIONALE ILITIE-VEBZEEEEINO, Aanbesteding. Dankbetuiging en Aanbeveling. Vijfde Volksvoorlezing, Zoutdirccteur zonder protectie, eene flinke tweede MEID, Een flinke Jongen Gevraagd: Ontvangen eene ruime keuze KLEEDJESSTÖFFEN, ZWARTE ZIJDEN en GEKLEURDE POPEL1NES. ARNHEMSC11E Er wordt gevraagd TEER-CAPSULES DE GUVOT 50 C. KAASOLIE. 50 C. Nu is er keur, Bruin, Zwart en Grauw. 287ste Staats-Lotmj. Berkïit aan Kaasmakers, Kaas- koopers, Winkeliers. Gewoon, Gezuiverd Kaasstremscl, Biderlwerend Kaasstremsel, Verbeterd Annalto Quina Laroche Quina Laroche Ferrugineux Alkmaar-Packet. AANBESTEDING. NATIONALE (1ILITIE. Het uitdiepen van eenige toch ten en wegslootenover eene lengte van p.m. 1G500 meters. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Het verruimen van bermslooten in den Anna-Paulownapolder, tusschen de Koe gras- en de Zijperdijken, ter weerszijden langs den N oordhollandsclien Staats spoorweg. fggr" Payglop, tweede huis van de Laat. A. J. MOLLilAKIA. 2 bekwame Smidsknechts en 1 Jongen, RATIOTiNEELE BEHANDELING Dépöthouders te Alk naar do V firma J. J. SCHUT fc ZOON. WED A. PRINS EN ZOON of Kaas- en Boterkleursel, Extra op Maandag, Woensdag en Vrijdag- DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder de HEER HUGO WAARD zullen op Donderdag, den 25 Februari 1875, des namiddags ten 1 ure, in de herberg de Zwaanaan den Middenweg, in die gemeente, bij opbod presenteeren aan te besteden Wairvan het bestek ter lezing zal liggen in het polderhuis en ter secretarie te Yeenhuizen zijnde het voorts op Maandag as. op franco aanvrage, tegen betaling van 50 cents per exemplaar, verkrijgbaar bij den secretaris te Veenhuizen en den polderbaas J. LEGUIT te Oudorp, bij wien tevens nadere informatiën te bekomen zijn. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. AKKERMAN, Dijkgraaf. P WONDER Az., Secretaris. Op Maandag den 1 Maart 1875, des namiddags te half twee uren, zal in het Stationsgebouw buiten de Willemspoort te Amsterdam worden aanbesteed: Inlichtingen worden gegeven op het Bureau van den Ingenieur van den Weg te Amsterdam (O.Z. Voorburgwal K 145), alwaar bestek met teekening tegen betaling van f 1,is te verkrijgen. Aanwijzing zal geschieden als in het bestek vermeld. Men presenteert door bijzondere omstan- JËf digheden UIT DE HAND TE KOOP: een florissant Winkelhuis, waarin Kruide niers- en Manufacturiersaftaire, bekend als een goede broodwinning, met inventaris en voorhanden knopniansgueclcren, desverkiezende met het zich daarin bevindend, goed onderhouden meubi lair, dus bizonder geschikt voor jongelieden. Adres den heer J KEET Cz., te Schagen. Een stuit beste S4.oemest, liggende aan het water. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. De ondergeteekende zijnen WINKEL in Garen, Band, Wol, Saijet enz. gekwiteerd hebbende, be dankt bij dezen zijne geachte begunstigers voor de gunst, hem gedurende 32 jaren in dat vak ge schonken zich thans alleen bij den handel ill brandstoffen (turf en hout) zullende bepalen, neemt hij de vrijheid zich in de gunst zijner geëerde stadgeuooten aan te bevelen, zullende door accurate en civiele bediening alles in het werk worden ge steld, om het vertrouwen zijner begunstigers zich duurzaam te verzekeren. UEd. Dw. Dienaar, Langestraat, wijk I?, No. 63, J. POST. waar alle bestellingen worden aangenomen. PUKTEtlTIG TH B. VELLEMAN, aan het Groot Nieuwland te Alkmaar, presenteert TE KOOP eene l*i*e(CH tie, groot SO gulden die hij te vorderen heeft van HAREND WALEG en MIETJE SPIER, wonende aan het Achtervenisse te Alkmaar, voor aan hen toevertrouwde en medegegeven koopmans goederen. B. VELLEMAN. Dijkgraaf en Heemraden van de Rchermeer maken bekend, dat de verkiezing van v|ïf lfiot»fd-Bll- geiandenten gevolge van de periodieke aftre ding van de Heeren D. KOS, K. AKKERMAN Jz. en D. de JONG, door het overlijden van den Heer J. GROOT Gz en door de benoeming van den Heer W. de GEUS tot Dijkgraaf, zal worden gehouden op Woensdag den 24 Februari 1875, ten huize van M. Hos, kastelein aan den Stompentoren. De stembus is geopend van 10 tot 2 uren, waarna onmiddelijk de biljetten worden geopend. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, W. de GEUS, Dijkgraaf. A. P. de LANGE, Secretaris. op Donderdag, 18 Febr. des avonds te 1\ uren, in het lokaal Diligentiawaar als spreker zal op treden de Heer C W. BRUINVIS. OnderwerpStrijd tusschen twee stedeneene historische bijdrage. Daarna zal door de Rederij kerskamer Bilderdijk ten tooneele gevoerd worden: Blijspel in 3 bedrijven opgeluisterd door muziekonder directie van den Heer J. M. OTTO. Namens de Commissie D. KAT, Secretaris Al degenen, die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zijn aan den boedel en de nalatenschap van PIETER FRANCIS, in leven landman te Dirkshorn, gemeente Haringcarspelen aldaar den 11 Januari dezes jaars overleden, gelieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór of op den 1 Maart e.k., bij den Heer C. FRANCIS, Burgemeester van Haringcarspel. De. ondergeteekende, zijnen WINKEL in Sloilt-, lllik-, Krol' en fijn Aardewerk aan het Groot Nieuwland geopend hebbende, beveelt zich beleefdelijk in de gunst van stad en landge- nooten aan. D. NIEROP. J. KOELMAN, te Beverwijk, belast zich even als vorige jaren met het bezorgen vair l"lsial8- vci'vangcrs en Nuninierverwisse- laars voor de Nationale Militie. Ts des Donderdags van elke week bij den heer KNIKKER te Schagen en des Zaterdags in het logement de Jageraan de Kaasmarkt te Alkmaar, te spreken. e ondergeteekende maakt bekenddat hij van af Maandag 15 Februari zal varen van Alkmaar des morgens 3 uren. 3 Ten spoedigste wordt gevraagd eene flinke BA er k meid, prot godsd. Loon 100. Adres bij de Uitgevers dezer Courant Mevrouw VAN SPENGLER vraagt voorzien van goede getuigen. af©®» Er biedt zich tegen Mei aan eene fatsoen- lijke Keukenmeid, in Alkmaar of oin- "-VfTV streken. Brieven franco, onder letter R, bij de Uitgevers dezer Courant. kanj, tegen hoog loon geplaatst worden bij Erven G. VEEL. Soliede SlOOEIA in alle steden en Dorpen voor eene gevestigde Vereenigingtegen voordeelige Premie en Provisie. Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco Brieven onder let ter A.Zbij den Boekhandelaar R. C. HUGE Goudse he SingelNo. 87 te Rotterdam van A. J. II I, .11 A De ondernemer der bovenstaande Nationale Militie-Verzekering heeft hij deze de eer aan belang hebbenden ter kennis te brengen: 1°. hij zich blijft belasten met het stellen van plaatsvervangers en nuinmerverwisselaars door het geheele Rijk 2>>. de deelneming is open gesteld aan het hoofdkantoor te Arnhem, Nieuwe plein, G 364, en bij den Agent den Heer L. van de PUT 1 EN, zaakwaarnemer, Nieuwstraat C 112, te Alkmaaralwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage zijn te bekomen en 3". tot het geven van nadere inlichtingen omtrent deze onderneming zich hebben be reid verklaard de WelEdele Heeren: A. F. C. van HASSELT, Notaris, Stationstraat, 1 No. 105, G. W. ROES, Notaris, Velperplein, E 230. rn Mr. D. NIJMAN, Notaris, Beukerstraat, E, No. 246, te Zutphen. J. P. de POORTER, Notaris en Lid der Provinciale Staten van Overijsel, te Oldenzaal. De ondernemer, Mchngcrbrug des middags 3 C MOSK. (I evraagd om dadelijk in dienst te treden een I Hoerenkneeht, Prot. Godsd. en goed kunnende melken bij JAN FRANS, te Warmen- huizen. Men vraagt ten spoedigste een bekwamen Scboeiimukcrsknecht, bij J. II. G. HOLLMANN, Schoen- en Laarzenmaker, aan de Houttilstraat te Alkmaar. Ten spoedigste worden gevraagd bij F. PEPERKAMP, op het fleiligeland tc Alkmaar. een lloerenknecbfgoed kunnende melken, van de Prot. G., om dadelijk in dienst te tredenbij C ZWART,aan de Gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. r VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID CHRONISCHE BRONCHITES. TEERING. DOOR DE Apotheker te Par^jt Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijksche gebruik der teer is zeer aantebevelen a voor herstellenden en zwakke personen. Het is tevens a een zeer goed praeservatiet voor eene menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidemien heerschen. [Annua ire de thérapeutique du professeur Bouciiardat.) a De teer zegt M' M. A. Cazenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag en longtecring. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimuleerenden invloed heeft, en dat bij matig maar o geregeld gebruik, de teerde organen der spi jsverteering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. [Dictionnaire de médecine du docteur Fabue.) De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- a meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en a bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharren van de blaas en lon- t gen. Traité de Pharmacic du professeur Soubeirak. Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITES ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KE LPIJNSN. SLECHT SPIJSVERTEERING KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden moet men vooral letten op 't witte etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderlee- kenhig van GUY0T Ui*drie kleuren Bier tegenover bevindt zich het fac simile den handteekening 8^ Deze olie, welke zich door hare fijne kleur onder scheidt boven vele anderen, durft de ondergeteekende bij zijne geachte begunstigers aan te bevelen, en is van heden af a 5® Cts de flesch bij hem te bekomen. Slijters genieten rabat. N. SMIT, aan de Laattegenover de Kapelkerk. 3 giek hengsten zijl) ter beschikking gesteld bij A. BOOD, in de Schermeer. Dekgeld f 5. Zij, die iets te vorderen hebben van ofverschul- dign zijn aan den hoedel van nu wijlen CORNELIS KAT Junior, in leven gewoond hebbende aan de Stolper-Vlotbruggemeente Zijpe, en aldaar den 2 Februari 1875 overleden, gelieven daarvan vóór of uiterlijk 1 Maart 1875 opgave of betaling te doen, ten kantore van den Notaris GOUWE, aan de Gedempte Nieuwesloot, te Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 11 Februari 1875, is TRIJNTJE SPAANS, laatst weduwe van KLAAS KOOIMAN, zonder beroep, wonende aan het Zijdewind, onder Oude Niedorp, op eigen verzoek, wegens zwakheid van vermogens, ondier curaleele gesteltl. De Officier van Justitie bij voorn Rechtbank, D F. van LEEUWEN. IEMAND, van uitmuntende ge tuigschriften voorzien, wenscht eene plaatsing als f4intler§» (Trouw. Adres onder letters C. M Postkantoor Alkmaar. DOOR. GEHEEL NOORD HOLLAND worden simmen gevraagd zoowel in steden als in dorpenop een goed voordeel kunnen zij rekenen. Brieven franco, onder letter RR, bij de Uitgevers dezer Courant leder die iets te vorderen heeft van W 1LLEM BRAKENHOFF, landman te Huiswaard, wordt verzocht daarvan opgave te doen ten kantore van AlkmaarMr J. P. KRAAKMAN, 12 Februari 1875. Procureur berichtendat de trekking der eerste klasse Maandag den 22 Februari e k begint en ten hun nen kantore aandeden te hekomen zijn. .0. TMNKII, te Uit geest (Noord-Holland), beveelt zich bij deze aan voor de levering van: in kruiken van 5 en 10 kan, a 75 ets per kan; dat is nog geen 1 cent per kaasje van 4 pond Men wordt verzocht spoedige opgave te doen opdat ik mij naar de inkomende orders kunne regelen. Begin van levering einde Februari. in flesschen a 1,20 per flesch, dat is 2 et. per Kaasje van 4 pond, welke meerdere kosten ruim schoots vergoed worden door de bederfwerende eigen schappen en door voikomener stremming dan met het gewone leb-aftreksel, waardoor de kaa$ppbrengst grooter is. Bij elke flesch is gebruiksaanwijzing en tal van aanbevelingen van gebruikers. bekrooi.d op Zeven Tentoonstellingen en vereerd met een massa aanbevelingenwaardoor bewezen wordtdat de kwaliteit niets te wenschen overlaat. Prijs naar verschillende hoeveelheden, in elk geval gelijk aan, of lager dan andere soorten. Verkoopers genieten flink rabat Op aanvrage zend ik hen nadere conditiën. S. J. VISSER. en (s t a a 1 h o u d e n d e k i n a w ij n), van ttRNEPESjIEN en 59MI.1I, Apothekers te Zeist. Prijs per flacon f fi.SS®. Een opwekkend, koortsverdrijvend en versterkend geneesmiddel, goedgekeurd door de geneeskundige en pharmaceutische faculteit. Alhier verkrijgbaar bij de Apothekers LUYMES en PEE RE BOOM. ïtP'XXy en 8e'e Tanden worden ver- "IW Ct/A fijw blindend wit door BELA- CRE'S Tandpoeder, het geneest vele mondgebreken en maakt den adem frisch en zuiver. Doos 0,50. Depothouder J. BRONGERS Gzn. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morgens 8 uren. Van AMSTERDAM 's namiddags 8 uren. j Van ALKMAAR 's morgens u. 3© m. I Van AMSTERDAM 's nam. 8 u. 3© m. Informatiën en dieiistbiljettëu hij N. J. STAM, aan den Voprmeer, alhier Snelpersdruk van Henn». Coster en Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 4