KINEMAN D A RN H i:MS C H L Alkmaar-Faclcet. Aanbesteding. Dankbetuiging en Aanbevcl Vijfde Volksvoorlezing, ZouKlirecteur zonder protectie, Er wordt gevraagd 50 C. KAASOLIE. 50 C. Nu is er keur, Bruin, Zwart en Grauw. Ontvangen eene ruiuie keuze KLLED.SbSSlOIT'hN, ZWARTE ZIJDEN en GEKLEURDE POPELINES. AAN BESTE Dl WC. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maalschappij. Het verruimen van bermslooten in Anna-Paulownapolder, tusschen de gras- en de Zijperdijken, terweerszi; langs den Noordhollandsclien Sta spoorweg. ref^^aïlL] Payglop, tWi 2 bekwame Smidsknechts en Jongen, Turkije. OoMftenrfjlt-lloiigurfje. Italic. Spanje. Vereenigde Slaton. Dépöthouders te Alk naar do arma J. J. SCHUT ZOON. van A. J. IIOLLSIAIVN. A. J. MOLiLllAA.il. Extra op Maandag, Woensdag en Vrijdag" DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder de HEER HUGO WAARD zullen op Donderdag, den 25 Februari 1875, des namiddags ten 1 ure, in de herberg de Zwaan, aan den Middenweg, in die gemeente, bij opbod presenteeren aan te besteden: Het uitdiepen van eenige toch- ten en wegslootenover eene lengte van p.m. 16500 meters. Waarvan het bestek ter lezing zal liggen in het polderhuis en ter secretarie te Veenhuizen zijnde het voorts op Maandag as. op franco aanvrage, tegen betaling van 50 cents per exemplaar, verkrijgbaar bij den secretaris te Veenhuizen en den polderbaas J. LEGUIT te Oudorp, bij wien tevens nadere informatiën te bekomen zijn. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. AKKERMAN, Dijkgraaf. P WONDER Az., Secretaris. Op Maandag den 1 Maart 1875, des namiddags te half twee uren, zal in het Stationsgebouw b de Willemspoort te Amsterdam worden aanbes Inlichtingen worden gegeven op het Bureat den Ingenieur van den Weg te Amsterdam Voorburgwal K 145), alwaar bestek met teek tegen betaling van f 1,is te verkrijgen. Aanwijzing zal geschieden als in het bestek ver -Men presenteert door bijzondere on Élffdigheden UIT DE HAND TE KOOP Iljlf:1' florissant ^AÏnlieBIluis, waarin Ki niers- en Manufacturiersaffaire, bekend als een broodwinning, met inventaris en voorh; koogmiansgoederen, desverkiezende m zich daarin bevindend, goed onderhonden llie Stair, dus bizonder geschikt voor jongelieden, den heer J KEET Cz., te Schagen. Een stuit beste S4oemest, liggende aa water. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Co De ondergeteekende zijnen WINKEL in Band, Wol, Saijet enz. gekwiteerd hebbende dankt bij dezen zijne geachte begunstigers de gunst, hem gedurende 32 jaren in dat va schonkenzich thans alleen bij den handt brandstoffen (turf en hout) zullende bt neemt hij de vrijheid zich in de gunst zijner g stadgenooten aan te bevelen, zullende door ac en civiele bediening alles in het werk wordi steld, om het vertrouwen zijner begunstiger duurzaam te verzekeren. UEd. Dw. Dien Langestraat, wijk B, No. 63, J. POST. waar alle bestellingen worden aangenomen. aBS$ETLATBE TE E40III*. B. VELLEMAN, aan het Groot Nieuwl Alkmaar, presenteert TE KOOP eene §*r< tie, groot *3© gulden die hij te vorderer van BAREND WALEG en MIETJE Sr wonende aan het Achtervenisse te Alkmaai aan hen toevertrouwde en medegegeven kooj goederen. B. VELLEMA Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer maken bekend, dat de verkiezing van vlif' IBoofd-9u- gclailtleilten gevolge van de periodieke aftre ding van de Heeren D. KOS, K. AKKERMAN Jz. en D. de JONG, door het overlijden van den Heer J. GROOT Gz en door de benoeming van den Heer W. de GEUS tot Dijkgraaf, zal worden gehouden op Woensdag den 24 Februari 1875, ten huize van M. Hos, kastelein aan den Stompentoren. De stembus ia geopend van 10 tot 2 uren, waarna onmiddelijk de biljetten worden geopend. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, W. de GEUS, Dijkgraaf. A. P. de LANGE, Secretaris. op Donderdag, 18 Febr. des avonds te uren, in het lokaal Diligentia waar als spreker zal op treden de Heer C W. BRUINVIS. OnderwerpStrijd tusschen twee stedeneene historische bijdrage. Daarna zal door de Rederij kerskamer Bilderdijk ten tooneele gevoerd worden: Blijspel in 3 bedrijven opgeluisterd door muziekonder directie van den e ondergeteekende maakt bekend, dat hij van af Maandag 15 Februari zal varen van ,llkmaar des morgens 3 uren. Scbagerlirug des middags 3| C MOSK. Gevraagd om dadelijk in dienst te treden een ■Boerenknecht, Prot. Godsd. en goed kunnende melken bij JAN FRANS, te Warmeu- huizen. Men vraagt ten spoedigste een bckwanieil Schoenntakcrsknecht, bij J. H. G. HOLLMaNN, Schoen- en Laarzenmaker, aan de Houttilstraat te Alkmaar. Ten spoedigste worden gevraagd bij F. PEPERKAMP, op het Heiligeland tc Alkmaar. een IBocrcnkncchtgoed kunnende melken, van de Prot. G., om dadelijk in dienst te tredenbij C ZWART,aan de Gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. Deze olie, welke zich door hare fijne kleur onder scheidt boven vele anderen, durft de ondergeteekende bij zijne geachte begunstigers aan te bevelen, en is van heden afaS©Cts de flesch bij hem te bekomen. Slijters genieten rabat. N. SMIT, aan de Laattegenover de Kapelkerk. 3 BBekhengsten zijn ter beschikking gesteld bij A. BOOD, in de Schermeer. Dekgeld 5. Zij, die iets te vorderen hebben van ofverschul- dign zijn aan den hoedel van nu wijlen CORNELIS KAT Junior, in leven gewoond hebbende aan de Stolper- Vlotbruggemeente Zijpe, en aldaar den 2 Februari 1875 overleden, gelieven daarvan vóór of uiterlijk 1 Maart 1875 opgave of betaling te doen, ten kantore van den Notaris GOUWE, aan de Gedempte Nieuwesloot, te Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 11 Februari 1875, is TRIJNTJE vt k \o ro/UMiM OO* AT O 1 vernomen was. Den 8 is het adres van antwoord aangeno men. De minister van bi'nh. zaken diende een wetsontwerp ih tot bevordering van de verbetering der arbeiderswoningen, voorloopig alleen wat de hoofdstad en de groot e steden be treft. De gemeenteraden zullen pp het advies der. genees kundige ambtenarenkunnen overgaan tot bet onteigenen en afbreken van door overbevolking ongezonde wijken, en alsdan een plan tot verbetering moeten ontwerpen, tot welks uitvoering zij kunnen overgaanindien het binnen zekeren tijd niet door particuliere ondernemers plaats vindt. De minister van koophandel diende een ontwerp in tot wijziging der wet. op de koopvaardijvloothetwelk door den beer PhmsoU, die zich de zaak van bet voorkomen van zeerampen door toezicht op de zeewaardigheid der schepen zeer heeft aangetrokken betreurenswaardig toereikend werd genoemd. Den 9 is met 225 tegen 44 st. verworpen eene motie van den beer Charles Leioisstrekkende om in het kiesdistrict Stroud vooreerst geene verkiezing uit te schrijven ter ver vulling der vacatureontstaan door de vernietiging der verkiezing van den heer Brandten einde Stroud te straffen voor zijn politiek zedenbederf en het de gelegenheid te ge ven |om te bekomen van de verbittering en den naijver, welke er door eene snelle opeenvolging van verkiezingsstrij den zijn ontstaan. Het Huis heeft beslotenin den loop dezer zitting na half één des nachts niets (financiëele wetten uitgezonderd) aan de orde te stellenwaartegen oppositie is aangekondigd. Servie. De gedacklenwisseling tusschen de groote mo gendheden over de rangkwestie der consuls-generaal te Bel- frado heeft tot volkomen overeenstemming hieromtrent geleid, at de titel van „diplomatiek agent" geen rang in het corps- diplomatique aanwijstzoodat een consul-generaal met dien titel geen voorrang boven een consul-generaal zonder dien titel heeft en alleen de anciënniteit, beslist. Oostenrijk. De aartshertog JoTiann Salvator, jongste broeder van den gewezen Groothertog van Toscane, luit.-ko- lonel bij dé artillerieheeft eene brochure uitgegeven ge titeld „Beschouwingen over de organisatie der oostenrijksche artillerie," waarvan in korten tijd een tweede druk versche nen is en waarin hij eenige staatkundige beschouwingen heeft opgenomen. Hij vindt een bondgenootschap tusschen Rusknd en Oostenrijk zeer natuurlijk, maar meent dat het „pruisisch-duitsche Rijk", in weetwil van alle vriendschaps betuigingen geen weerstand zal kunnen bieden aan de zucht tot uitbreiding zijner grenzen en verdefe toepassing van het beginseldat Duitschland zooveel mogelijk alle gérmaansche stammen omvatten moet; zoodat hij eene worsteling als on vermijdelijk beschouwt en krachtig aandringt op de ver sterking van Oostenrijks weerbaarheid. De regeering en de Keizer zijn met deze beschouwingen geenszins ingenomen althans de aartshertog is in zijnen rang vérplaatst na eerst met huisarrest gestraft té zijn. De krijgskundige béschou- Wingëü van den bij het leger zeer beminden aartshertog vinden meer bijvalhij bestrijdt den ouden slendergang verlarigt eéne geheéle hervorming der administratiehet op houden van het „kostbare geknoei" in de arsenalen en eene geheeie afscheiding der veld- vhn de vesting-artillerie. Op heldere wijze toont hij de gebreken van het grootste ge deelte van het Voorhanden geschut en den onvoldoenden voorraad van het bruikbare geschut aan. Hongarije. Nadat de heer Tiszain zijne bij de behan deling van het budjet in het Volkshuis gehouden redevoering, namens de linkerzijde verklaard had, het in 1867 met Oos tenrijk getroffen vergelijk als rechtens bestaande te erkennen, zoolang het niet onder medewerking van alle wetgevende factoren veranderd wasis tusschen de fraetiën, welke hem, baron i&zwyej' en graaf Lonyay tot aanvoerders hebben, eene coalitie tot stand gekomen. Als gevolg der rede van den heer Tisza heeft de „middenpartij" in het Volkshuis zich onder zijne aanvoering gesteld en is zij alzoo tot het linker- centrum teruggekeerd. De president-minister Bitto heeft in de den 7 gehouden vergadering der Deak-partij verklaard, dat de regeering, den staatkundigen toestand in aanmerking nemendena den afloop der algemeene beraadslagingen over de begrooting haar ont slag vragen zouwaarna hij den Keizer verslag van den staat van zaken zou geven. De vergadering besloot, de tegenwoordige begrooting als grondslag voor de behandeling der onderdeelen en de mededeeling van den president-minis ter voor kennisgeving aan te nemen. Den 8 heeft genoemde minister in het Volkshuis eene met ingenomenheid begroete redevoering gehouden waarin ver hooging der belastingen als het eenige middel werd aange wezen tot herstelling van het evenwicht, en groote bezuini gingen ten aanzien van het gemeenschappelijk leger eenvoudig voor onmogelijk verklaard wérden. Den 9 heeft de minister Ghyeeyin eene redevoering, die verscheidene uren heeft geduurd en zeer levendigen bijval gevonden heeft;, betoogd, dat de door de-regeering voorgestelde plannen tot regeling van s Rijks financiën de eenige doeltreffende plannen zijn. Werden die plannen aangenomen, dan zou het mogelijk zijn, ■die financiën voor 1S77 te regelen. De Paus heeft, in zijne toespraak tot de pastoors en vasteu-predikers van Rome, zich beklaagd over het verrijzen van protestant.sèhe bedehuizen in den zetel der christenheid, eu hunnen ijver opgewekt tegen de opening van „zekere scholenwaar, in het algemeen gesproken, de goddeloos heid als meesteresse troont en door alle middelen de kinds heid en de jeugd zoekt te bederven." Daar de heer Zorilla verscheidene personen schriftelijk had uitgenoodigd tot eene bijeenkomst ten zijnen huize, waar van het doel was de republiek en de constitutie van 1869 te verdedigenheeft de regeering hem verzocht om zich op reis te begevenen is hij den 4 naar Frankrijk vertrokken. Den 3 heeft te S. Cristobalhij een vruehteloozen aanval der carlisten op de hermitageéene schermutseling plaats gehad waaraan de Koning heeft deelgenomen. In de na bijheid van Z. M. werden een )2tal soldaten gekwetst. De genl. Joeellar haalde Z. M. over zich te verwijderen. De koninglijke troepen bezet'teh de dorpen LoreaMurillo en Laear in het dal van de Salado. Zij verloren 150 man terwijl van de carlisten 1 kolonel2 kapiteins en 20 solda- teil krijgsgevangen zijn gemaakt. Van carlistische zijde wérd bericht, dat de kon. troepen, met achterlating van 2 ka nonnen en gevangenenuit hunne stellingen verdreven en op Oteiza en Zarraga teruggetrokken waren. Genl. Lorna sloeg denzelfden dag de carlisten op nieuw op eene hoogte, die Cestona en Zumaya bestrijkt. Den 4 hebben de regeeringstroepen met de bajonet Puenta la Reyna yermeestefdwaardoor de gemeenschap met Parn- jeluna verzekerd werd. Het dorp is door eene granaat in irand geschoten. Den 5 meldde eene officiëele depeehe uit Oteyzadat 8 bataljons carlisten met d.e kracht; der wanhoop ae positiën der regeeringstroepen op den berg Èsquinza (tegenover S. Bar bara) aangetast hadden, en met gevelde bajonet tot aan dé loqp- graven genaderdmaar met groot verlies teruggeslagen wa rén. De regeeringstroepen hebben evenwel den aanval op b. Barbara uitgesteld en zieh vergenoegd met het versterken hunner stellingen. Een bericht uit Bayonne van den 8 zegt, dat de carlisten den in Guipuzcoa verloren grond herwonnen en de alfonsisten gedwongen hebben om de hoogtenwelke Andoain bestrijken, te verlaten en de Oria weder overte- trekkenmet ontruiming van Zarauz en Guetaria. De provinciale Afgevaardigden van Alava hebben eene proclamatie tot .de inwoners gericht om hen tot den vrede-' te vermanen. Bij de schikking over de Oustav getroffenis als bewezen aaugenomen, dat het schip door storm verloren is gegaan, en wordt eene schadeloosstelling van 1500 voor de lading toegekend. De kapitein eu de stuurman zijn in veiligheid sedert Zarauz door de regeeringstroepen bezet werd. De Paus heeft don Alfonso een bartelijken brief geschre ven waarin hij hem als Koning erkent. De Koning is den 6 uit Tafalla naar Pampeluna op weg gegaan en, na aldaar den 7 zijn intocht gedaan en er over nacht te hebbenden 9 te Logrono aangekomen en met geestdrift ontvangen. Hij heeft een bezoek gebracht aan den maarschalk Espartero, en bij die gelegenheid heeft de minister Jovèllar, uit naam van den ministerraad, aan den Koning, ter zakè van den aangevangen veldtocht, het grootkruis der San h ernando-Orde aangeboden. De Koning heeft echter gewei gerd het aan te nemenzeggendedat hij het nog niet waardig wasdat hij het wilde verdienen. Daarop heeft de maarschalk Esparterodie grootmeester der Orde ishet grootkruislintdat hij zelf droeg, den Koning omgehangen, met. de woorden: „Sire! dringend verzoek ik u dit lint aan te nemen dat ik in al mijne veldtochten gedragen heb." De Koning heeft daarop de ridder-orde van Karei lil, die hij droeg, aan Espartero aangeboden tot aandenken aan zijn bezoek. De maarschalk was zeer lijdende en heeft den Ko ning in zijnen leunstoel zittende ontvangen. De ontmoeting leverde een roerend tooneel op. Den 10 is de Koning uaat Miranda en Burgos vertrokken. De spoortrein, waarmede de provinciale deputatie den 10 naar Logiono werd teruggevoerd, werd te dier plaatse zoo hevig door de carlisten beschoten, dat men genoodzaakt was terug te keeren en onder den tunnel te schuilen. De in de nabijheid in garnizoen liggende troepen moesten ter bescher ming van den trein komen aanrukken. In eene te Nieuw-Orleans gehouden bijeenkomst van con servatieve Afgevaardigden van Louisiana is het compromis aangenomen en de Wetgevende Macht als wettig erkend, onder voorwaardedat de democraten hun plan om éene enqUete naar de handelingen van den gouverneur Kellog in te stellen zullen laten varen. De heer Mug Enery keurt het compromis af en weuscht af te treden. De financiëele commissie van het congres heeft het tarief- ontwerp goedgekeurd, waarbij eene belasting wordt ingevoerd op katoenen en wollen manulaotureu, ijzer en staal. Papier, boekenleder, suiker, thee en koffie worden niet belast. De commissie raamt de opbrengst der te heffen rechten op miljoen dollars. Snelpersdruk van Herm». Coster en Zoon. Hier tegenover bevindt zich het fac - simile der handleekening De ondernemer der bovenstaande Nationale Militie-Verzekering heeft bij deze de eer aan belang hebbenden ter kennis te brengen: 1°. hij zich blijft belasten met het stellen van g»iaatsvn*vangers en inillïllierverwïsseitiars door het geheeie Rijk 2>>. de deelneming is open gesteld aan het hoofdkantoor te Arnhem, Nieuwe plein, C 364, en bij den Agent den Heer L. van de PUI 1EN, zaakwaarnemer, Nieuwstraat C 112, te Alkmaar, alwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage zijn te hekomen en 3". tot het geven van nadere inlichtingen omtrent deze onderneming zich hebben be reid verklaard de Wel Edele Heeren: A. F. C. van HASSELT, Notaris, Stationstraat, I No. 105, G. W. ROES, Notaris, Velperplein, E 230. Mr. D. NIJMAN, Notaris, Beukerstraat, E, No. 246, te Zutphen. J'. P- ue POORTER, Notaris en Lid der Provinciale Staten van Overijsel, te Oldenzaal. De ondernemer, Arnhem. IEMAND, van uitmuntende ge tuigschriften voorzieu, wenscht eene plaatsing als KiiilllerjiiliVnuiv. Adres onder letters C. M Postkantoor Alkmaar. DOOR GEHEEL NOORD HOLLAND worden 1BOHBLA gevraagd zoowel in steden als in dorpenop een goed voordeel kunnen zij rekenen. Brieven Iranco, onder letter RR, bij de Uitgevers dezer Courant Ieder die iets te vorderen heeft van WILLEM BRAKENHOEF, landman te Huiswaard, wordt] verzocht daarvan opgave te doen ten kantore van Alkmaar, Mr J. P. KRAAKMAN, 12 Februari 1875. Procureur Alhier verkrijgbaar bij de Apothekers LUYMES en PEE RE BOOM. If»'!" en 'Pan(ien worden ver- CfcJL tv blindend wit door BELa- CRE'S Tandpoeder, het geneest vele mondgebreken en maakt den adem frisch en zuiver. Doos 0,50. Depothouder J. BRONGERS Gzn. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morgens 8 uren. Van AMSTERDAM 's namiddags -fi uren. Van ALKMAAR 's morgens u. 3© m. Van AMSTERDAM 's nam. 8 u. 3© m. Informatiën en dienstbiljettën bij N. J. STAM, aan den Voprsneer, alhier. Snelpersdruk van Herm*. Coster en Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 6