m. 8, Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. Z O i) A G (Dfftciccl (Qcbccïtc. SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN HET RIJK. Vaderlandlievend zelfbedwang. idcclijfcschc ficrichten Ittuitschland. 0<wilenr|]k-Sloii£arj|c. Blalie. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal franco per post f 0,80, afzonderlijke nommers 5 Cents. Uneven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie NOORDROLLAND herinnert alle autoriteiten en een ieder, die daarbij belang heeft, aan de bepalingen der wet, van den 8 November 1815 (Stbl. No. 51), en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 1841 (Stbl. No. 40), betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het Rijk, met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijkimmers vóór den eersten Juli aanstaande in te dienen, aangezien aan. die wetsbepalingen, zoo nu als in het vervolg, stiptelijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, De Commissaris des Konings voornd., den 3 Februari 1875. R E L L. "BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat in den loop dezer maand de gelegenheid bestaat om als vrijwilliger bij de mili'.ie optetreden voor manschapoen die ongehuwd, kinderloos weduwnaar, ingezeten en ligcha- melijk geschikt, op 1 Januarij j 1. liet 20' jaar ingetreden en het 35' niet volbragt hebben en voldaan hebben aan hunne eigen militaire verpligtingen, aan welke optreding is verbonden eene gratificatie van 50,—. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 February 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. Ter gemeente-secretarie is tegen betaling van 5 cents ver krijgbaar het gemeenteblad No. 21, houdende de wijziging der verordening omtrent de bewaarplaatsen voor petroleum. NATIONALE MILITIE. De BURGEMEESTER van ALKMAAR herinnert de belanghebbenden, dat hij op Vrijdag 26 February aanstaande, 's namiddags ten 6 ure, zitting zal houden ten raaaliuize dezer gemeente, tot, het ontvangen der getuigen voor broe- derdienst en eenigen zoon. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 20 Februarij 1875. A. MACLAINE PONT. POLITIE. Ter terugbekornmg aan het commissariaat van politie voor banden het navolgende gevondenealseen sleuteleen portemomaie met eenige centen. Vei der zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een schildpadden sigarenkoker. Stipte onzijdigheid in de geschillen onzer buren vooral wanneer die hun oorsprong vinden in godsdienstige of ker kelijke kwestiënpast onzen staat. Daarover schijnen de verstandige lieden van elke parti] en van elke richting het eens te zijnofschoon zij aan den anderen kant zullen erkennendat er niettemin gevallen denkbaar en mogelijk zijn waarin zoowel plicht en eer als welbe grepen eigenbelang ons zouden gebieden partij te kie zen. Evenzeer als Nederland) goed en verstandig heeft gehandeld met in 1813 tegen den Fransohen Keizer op te staan en niet rustig te wachten op de overwinningen der ge allieerdenom de beschikking over zijn lot uit hunne handen te ontvangen evenzeer als Nederland om allerlei redenen verplicht was zijn vlag bij Q,uat,re-bras en Waterloo te toonen, evenzeer zouden zich op nieuw omstandigheden kunnen voordoenwaarin het ons zou passen in bondgenootschap met andere staten oorlog te voerenzonder dat wij recht streeks werden aangevallen. Maar de mogelijkheid van zeer buitengewone omstandigheden, waarin het om de vrijheid der volken in het algemeen te doen isbelet niet als regel aan te nemen, dat onzijdigheid de voor ons aangewezen verhou ding is bij de geschillen onzer buren. Voor die onzijdigheid, blijkbaar in onze openbare daden en woordenmoet de Regeering waken. Op haar rust de dure plichtnoch in onze betrekkingen met vreemde mo gendhedennoch in onze binnenlandsche staatkunde, eenig blijk te geven van een partijkiezen aan deze of gene zijde. De schijn zelfs van partijdigheid moet vermeden worden. Maar hebben ambtelooze burgers in dit opzicht ook plichten te vervullen? Behoort ook de natie in haar vrije gedachten- uiting zich den regel der neutraliteit op te leggen Geldt die regel ook voor de pers Het spreekt van zelfdat de burger, die alleen voor zich spreekt en zijn persoonlijk ge voelen uitdruktop een veel vrijer standpunt staat dan de Regeering die den Staat vertegenwoordigt, dan de volks vertegenwoordiger zelfswiens stem een deel uitmaakt van het wettig orgaan der natie, en dit officieel karakter, tegen over vreemde Staten vooral, moeilijk geheel kan verloochenen. In Nederland, waar vrijheid van gedachten niet alleen, maar ook van openbaring van gedachten, van spreken eu schrijven inheemsch isbehoort ook het recht erkend te worden om zijn oordeel uit te spreken over de handelingen van vreemde mogendheden, over haar openlijke of geheime drijfveeren over de beginselen van staatsrecht en volkenrecht die zij ver kondigen of in praktijk brengen, over hetgeen recht of onrecht genoemd moet worden in de onderlinge verhoudingen en 'handelingen der volken. Is dat recht onbegrensd? De vraag is van belangomdat die vrijheid van spreken gevaarlijk kan zijn voor den staat. Wanneer toch veel gelezen dagbladen, dieomdat zij veel lezers vmdenmet recht beschouwd kunnen worden als organen van de openbare meeningzich voortdurend op bijzonder vijandigen toon tegenover de eene of andere vreemde natie of haar regeering uitlaten, dan kan het wel niet anders, of, hetzij die natiehetzij die regeering, zal allengs ons volk gaan aanmerken als een geheimen vijand, dien menin geval van een oorlog met een gunstiger aan geschreven nabuur, niet kan vertrouwen, tegen wien alzoo in dat geval voorzorgsmaatregelen genomen bekooren te worden, en die men daarom best doet maar aanstonds bij voorraad onschadelijk te maken. Onderling mistrouwen tusschen twee volken kan altijd gevaarlijk worden, en in gevallen van crisis, van opgewekte nationale geestdrift en ontvlamde hartstocht tot zeer onaangename eu nadeelige verwikkelingen tot het, nemen van kostbare- militaire voorzorgen en zelfs tot een vredebreuk leiden. De 'Regeering kan wel niet aansprakelijk gesteld worden voor de woorden van een particulier persoon of een dagbladmaar de gezindheid der Regeering zal in den regel beoordeeld worden naar een sterk sprekende ge zindheid onder het volk. Gelukkig is de leer der vrijheid van drukpers allengs zoo algemeen erkend geworden dat, een dagblad-artikel of een openbaar gemaakt particulier gevoelenhoe vijandig of on aangenaam ook voor een ander volk of zijn regeeringon zen staat niet aanstonds in gevaar zal brengen. Toch kun nen dergelijke vrije gedachten-uitingen van de burgers aan de reueering van een land veel onaangenaamheden en groo- ten last veroorzaken. Laat ons niet vergeten dat nog in 1851 België is genoodzaakt geweest voor den aandrang der Fransche regeering te bukken en bij de wet, straffen te be palen tegen hoon en beleediging van den President der Fransche republiek, later Keizer Napoleon III. Vergeten wij evenmindat bij ons nog altijd een vrij strenge wet van 1816 geldt, waarbij wordt overwogen, „dat zij, welke vreemde mogendheden beleedigen zich voornamelijk aan de maatschappij tot welke zij behoorenverantwoordelijk stel len dat m de nog bestaande wetgeving geene genoegzame voorzieningen aangetroffen worden tegen het- misbruikdat te dozen van de vrijheid der drukpers kan worden ge maakt," eu op dien grond een geldboete van 500, en bij herhaling van het misdrijf eei gevangenisstraf van één tot drie jaren wordt be< reigd tegen hen „die in hunne ge schriften vreemde Souvereinen of Vorsten en hun personeel karakter hoonen of beleedigen de weltigheid van hun geslacht en regeering tegenspreken of in twijfel trekkenof hunne daden met honende of in beleedigende woorden berispen." Kan de schrijver niet worden aangewezen dan valt de straf op de drukkers, uitgevers en boekverkoopers, met intrekking daarenboven van hun patent en verbod om gedurende drie jaren, en bij herhaling van het. misdrijf gedurende zes jaren, eenig werk te mogen uitgeven of drukken. Uitdrukkelijk wordt voorts bepaald, dat het noch aan de schrijvers of redacteursnoch aan de drukkersuitgevers of boekverkoo pers tot eenige verschooning of verzacht ing zal kunnen strek ken dat de stukken of artikelenwaarvoor zij in rechten mochten betrokken worden, door 'hen uit andere gedrukte werken of vreemde nieuwspapieren zijn overgenomen, getrok ken of vertaald. Deze wet is nog altijd van krachtmaar wordt niet toegepast. Zij legt inderdaad de vrijheid van schrijven en drukken aan banden door haar verbod om de wettigheid van liet geslacht en de regeering van vreemde vorsten zelfs maar in twijfel te trekken. Men mag dan ook verwachten dat deze wet bij de verschijning van ons nieuwe wetboek van strafrecht, dat in aantocht is, zal verdwijnen maar zoolang zij bestaat, kan zij onze regeering in moeilijk heden brengen door haar laatste artikel, dat van den vol genden inhoud is„Alle officiëele klachten en reclamation van vreemde gouvernementenuithoofde van geschriften bij art. 1 vermeld, zullen door Onzen Minister van Buitenland- sche Zaken direct elijk worden gebracht ter kennisse van onzen Minister van Justitie, ten-einde de bij dezelve betrokkene schrijve^ redacteur, uitgever, uitventer, drukker of boekver- kooper, zoo daartoe termen zijn, door den Procureur-Generaal of den officier van het publiek Ministerieonder welken hij ressorteert, in rechten vervolgd worden.'" De „vreemde gouvernementen" zijn te verstandig geworden om van hun bevoegdheid tot het indienen van klachten en reclamatiën bij onze regeering gebruik te maken. Toch weet men niet, wat hij den gespannen toestandde prikkelbaar heid der gemoederen en de heftige taal van dezen tijd zou kunnen gebeurenen het mag daarom de plicht geacht wor den van allen die in het openbaar hun meening zeggen of doen drukkende noodige voorzorgen te nemen om onze regeering buiten alle moeielijklieden te houdenwant zij zou volgens het voorschrift der wet aan de klachten gevolg moeten geven. Onafhankelijk echter van dit bezwaar en ge heel afgescheiden van het'al of niet bestaan der wet van 1816, eiselit het onbetwistbaar belang van ons vaderland, vooral met onze naaste buren in goede verstandhouding te leven, en het is de plicht van ieder burger daartoe mede te werken. Alle oordeel blijve volkomen vrij, en die vrijheid is zeer goed bestaanbaar met alle onthouding van laster en hoon en van beleedigingen van iemands persoonlijk karakter. Hoon en laster is ons ook tegenover onze eigen medeburgers verbo den; waarom zou men er zich niet, van kunnen onthouden tegen over vreemde vorsten, staatslieden en volkenen toch met volle vrijheid zijn meening kunnen zeggen? Wat tot toe lichting der wet van 1816 is gezegd, blijft altijd waar: „Het volk te bewaren bij zijne rechten en vrijheden behoort, zonder twijfel, onder de voornaamste plichten, die den Ko ning en den Slaten-Geueraal opgelegd zijn maar niet minder gebiedend zijn wij geroepen om te waken voor de onder houding zijner vriendschappelijke betrekking met andere na tiën eu voor de aankweeking der welwillendheid van derzelver Gouvernementen." En vaderlandsliefde gebiedt allen daartoe mede te werken. Juist zij die prijs stellen op het genot van onbelemmerde vrijheid, zijn geroepen om te waken tegen elk misbruik. Er moet aan de vijanden der vrijheid geen grond gegeven worden om op de wenschelijkheid van eenige beperking te wijzen. Door daden moet bewezen worden, dat in Nederland volkomen vrijheid bestaanbaar is, en dat de nadeelen en gevaren daaraan verbonden zoo gering zijn dat zij geen beperking wettigen. Opmerkelijk is hetdat zij die gewoon zijn alle vrijheid, vooral die'van denken, spreken, schrijven en druk ken te bestrijden zeiven 'daarvan niet alleen het ruimste gebruikmaar ook liet groiste mi- bruik maken. Alle perken ging onlangs het ultramontaansclie blad de Gelderlander te buiten „toen het met ronde woorden aan het Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant verweet, dat zij zich door' von Bismarck laten omkoopen. „Weet de ArnhemcAè biet," vroeg dit blad „dat von Bismarck over een rijk „reptiliën- fonds" te beschikken heeft en met klinkende argumen ten zelfs Nederlandsche dagbladschrijvers aan zijne zaak ver- biudt?" En de Tijd nam de Gelderlander in bescherming Willen deze bladen door hun eigen voorbeeld bewijzen, dat de vrijheid der drukpers een groot kwaad is en derhalve moei worden opgeheven W. v. d. K. De Germania maakt eene uit naam van het duitsehe epis copaat uitgevaardigde en door 23 bisschoppen onderteekende verklaring openbaar, betreffende de circulaire van den duit- sclien Rijkskanselier ten aanzien der toekomstige verkiezing van een niéuwen Paus waarin beweerd wordtdat bedoelde circulaire de volkomen vrijheid en onafhankelijkheid aantast in de herneming van het opperhoofd der catholieke Kerk. Hiertegen protesteert het episcopaatdaar over de geldig- lieid der verkiezing van een Paus alleen het gezag der Kerk heslist. De bisschop van Straatsburg heeft liet stuk mede onderteekend die van Metz niet. Een berlijnsch berichtgever der augsburgsehe Allq. Zeitung spreekt liet bericht, der spaansclie Epoca tegenvolgens het welk eene schikking over de Gustav zou zijn getroffen met aanneming, dat dit vaartuig door storm en niet ten gevolge van het vuur der carlisten zou zijn gestrand. Pruisen. In de meeste fabrieken te Berlijn zijn de loo- nen met 10, 15 of meer percent verlaagd. De werklieden schijnen het noodzakelijke van dien maatregel te hebben in gezien althans zij hehben zieli daarin geschikt en slechts in ééne fabriek is eene korte, maar geheel vruchtelooze werkstaking beproefd. Hel, Huis der Afgevaardigden heeft het ontwerp der provin ciale wet voor de oostelijke provinciën met uitzondering van Posen, naar eene commissie verzonden en daarna het, voor stel- Firchow, om de regeering tot het indienen eener pro vinciale, kreits- en gemeentewet voor Rijnland en Westfa- len nog in deze zitting uit te noodigenmet 292 tegen 28 stemmen aangenomen. De minister van binn. zaken had de opportuniteit van het voorstel bestreden. De heer' v. Savigny, voorzitter der centrumspartij, >is den II op 61 jarigen leeftijd overleden. Hij was van 1864 tot 66 pruisiseh gezant bij de duitsehe Bondsvergadering. Mecklenburg. 3 Grondbezitters hebben de ridderschap uitgenoodigd tot, eene voorloopige beraadslaging over de nieuwe constitutie, en daarbij als grondslag voorgesteld, dat de Afgevaardigden voortaan voor j- door de ridderschap, j door de steden en door het platteland zouden worden benoemd. Maar de meerderheid heeft dit voorstel, als veel te liberaalstellig verworpen, en in de commissie van den geopenden Landdag voor het onderzoek van het voorstel der regeering bijna uitsluitend voorstanders der bestaande orde van zaken gekozen. Hongarije. Nadat, de heer Tisza den 1 1 in het Yolks huis in eene slotrede verklaard had van de onlangs gedane openlegging zijner gevoelens niets terug t.e nemen en daar aan niets te kunnen toevoegenheeft eene aaneengesloten meerderheid voor de begroot,ings-ontwerpen gestemd. Hierop verzocht, de minister-president, de beraadslagingen te verda gen daar de regeering der Kroon va.n den veranderden toestand wenschle kennis te geven. De president-minister Bitto heeft den 12 te Weenen den Keizer verslag gedaan van den parlementairen toestand te Pesth en het verzoek om ontslag van het geheele ministerie in gediend- De Keizer heeft besloten het gevraagde orftslag niet te verleenen zoolang hij niet de overtuiging ontvangen heeft dat, en onder welke omstandigheden, eene fusie met het linker centrum en op den grondslag daarvan de vorming van een nieuw Kabinetmogelijk is. Den 10 heeft de Kamer de begrooting van oorlog, ten bedrage van 23j miljoen fr., goedgekeurd. Bij de behande ling van die van binn. zaken, op den 11, beklaagde de heer Cordova zich over de officiëele candidaturen bij de verkiezin gen. Bij de voortzetting van het debat daarover op den 12, verdedigde de heer Bonfadini de regeering, die haar voor keur deed kennen om vervalsching van den uitslag der ver kiezingen te voorkomen, maar ver verwijderd was van de beruchte verkiezings-bemoeiingen der fransoh-keizerlijke regeering. De heer Miceli hield de ingebrachte bezwaren volen beweerde zelfsdat de prefect van Bologna kiezers had ingeschreven, die den vereischten leeftijd nog niet bereikt, haddenhetgeen door den minister Mingheiti ten stelligste ontkend werd. Den 13 stemde de lieer Lazzaro met de gedane beschuldigin gen in en stelde hij een wetsontwerp voor om de bemoeiing der_ prefecten met de verkiezingen onmogelijk temaken. Na dat de ministers van binn. zaken en van justitie de gedane beweringen bestreden haddenstelde de heer Carioli eene motie van orde voor, waarin de regeering inmenging in de verkiezingen verweten werd. De minister Mingheiti verzocht de linkerzijde, de kabiuetskwestie tot aan de discussie over de finaneiëele wetsontwerpen en die aangaande de openbare veiligheid aan te houden. Verscheidene leden hebben eene motie voorgesteld, inhoudende, dat de Kamer, acte nemende van de verklaring des ministersovergaat, tot, de orde van den dag. De motie is aangenomen met 147 tegen 109 st. Eliitnciifiiiisi, Staten-Generaal. Bij de 2<\ Kamer zijn den 18 inge komen een wetsontwerp tot herziening der kiestabel en eene missieve van de heeren Aapgeyne Tak, de Roo en. Mac/cay, ten geleide van eeu wetsvoorstel tot het aanleggen van spoor wegen voor rekening van den Staaten wel de volgende HarlingenSneekHeerenveen; SneekStavoren Zwolle Almelo; NijmegenVenlo Zwaluwe 'sHertogenhosch ZevenbergenSteenbergenBergen op Zoom; Steenbergen Brouwershaven; BreskensGent, en Brugge; Rotterdam- Hoek van Holland; EnkhuizenHoornZaandam; Velsen Zaandam. Het ontwerp tot herziening der kiestabel komt daarop neêr, dat, met eenige versekikkingen in sommige dis- trioten Amsterdam 1 lid meer zal. erlangen en een nieuw district Bergen-op-Zoom wordt gevormd. Den 18 is het, wetsontwerp tot verkooging der indische begrooting met 1 miljoen ter voorbereiding van den aanleg van spoorwegen in Óost-Java met 44 tegen 21 st. aange nomen. Notarissen. Bij kon. besluit van den 11 is het maxi mum van het, getal notarissen voor elk arrondissement op nieuw bepaald; wat Noordholland betreft in dezer voege: Is. arr. 71, 2'. 17, 3'. 22 en 4e. 21, te zamen 131. Feesten. Het nieuw gebouwde bijeenkon.stlocaal der Werklieden-vereenigipg te Deventer is den 13 plechtig in gewijd, in tegenwoordigheid van het dagelljksch bestuur der gemeente, de leden der kamer van koophandel, de be sturen van het departement van Nijverheid de Sociëteit van Nijveren de Bouwkundige Vereeniging enz. Doorgraving van Holland or zijn smalst. De ge meenteraad van Amsterdam heeft zich den 16 vereenigd met de nadere voorsteilen der regeeringbetreffende de voltooi ing van het Noordzeekanaal en de daarvoor door de stad toegezegde bijdrage. Giften. De onbekende, die in 1865, 67, 70, 71 en 73 reeds te zamen 53000 aan de Maatschappij van Weldadig heid schonk heeft haar thans weder f 8000 gegeven ter afdoening der annuïteit aan de Rotterdamsche Hypotheek bank voor de in 1864 gesloten leening van ƒ140,000, groot 7973. Wijlen mej. de wed. A. Zehgeb. Spanceerder, heeft aan de diaconie der lierv. gemeente te Amsterdamƒ2000 vermaakt. Geschenken. Eenige heeren te Rotterdam hebben door vrijwillige bijdragen zooveel bijeengebrachtdat zij aan de aldaar in bezetting gelegen hebbende 87 mariniers, die den 13, met ruim 200 anderen, met, het stoomschip Foorwaarts naar Atchin zijn vertrokkenhebben kunnen vereeren 14000 sigaren, 93 ponden tabak, 1 kist cavendish, 1 har monica 6 dominospellen6 kienspellen6 damborden en 120 spellen kaarten. Het saldo hunner rekening, dat nog f 49,20 bedroeg, werd aan bet Roode Kruis geschonken. Den 18 zijn uit Amsterdam per mail naar Indie verzon den de kleine en groote prachtig vervaardigde insignes van commandeur der Militaire Willemsorde, welke door de offi cieren te Atchinzoodra aldaar de benoeming van kolonel Pel tot commandeur bekend werd per telegraaf besteld en met spoed te Amsterdam gereed gemaakt waren. Rampen. Te Veenhuizen, gem. Heerhugowaardis in den avond van den 9 eene woning met den inboedel ver brand terwijl de bewonerden brand trachtende te blus- sehen door het zolderluik gevallen en in de vlammen om gekomen is. Rechtszaken. De rechtbank te Rotterdam heeft den heer P. j. R. Laan in al zijne rechten hersteld en den pro- visioneelen bewindvoerder gelastalle onder zijne berusting ■Zijnde waarden aan den heer Laan ter hand te stellen. Naar men zegt, is de heer Laan voornemens, na eenigen tijd zich wederom als predikant beroepbaar te stellen. Jacob Wolff heeft den 15 cassatie aangeteekend tegen het door het hof van Overijsel tegen hem gewezen arrest, waarbij hij tot 5 jaren gevangenisstraf is veroordeeld. Ook de advo caat-generaal heeft cassatie aangeteekend. Overleden den 16, te Haarlem, Joh. Bastiaans orga nist der Groote kerk oud 62 jaren. Koloniün. Een door de regeering ontvangen telegram uit Atchin van kolonel Pel, d.d 8 Februari, behelst, het volgende.: Den 4 Februari zijn vijf versterkingen en Lam prei beoosten Langkroekgenomen en bezet. 2 Licht ge wonden. Gezondheid niet verbeterd. Cholera meestal met doodelijken afloop. Volgens bericht is Iman Pager Ajer gesneuveld. De sergeant, die hier eenigen tijd pogingen heeft aange wend om personen voor het indische leger aan te werven is van hier vertrokken zonder er zelfs één te engageeren. Een twee- of drietaldoor hem voorloopig aangenomen werden of te Haarlem afgekeurd, of konden niet in dienst worden toegelaten wegens ongunstige antecedenten. Bij kon. besluit van den 12 is tot rechter in de ar- rond. rechtbank alhier benoemd mr. C. P. E. Hanegraaft, kantonrechter te Brielle. De j.l. Donderdag avond gehouden „Volks-voorlezing" werd bijgewoond door een bijzonder talrijk publiekonge twijfeld uitgelokt door liet, dank zij de medewerking der rederijkerskamer Bilderdyk en van een orchest onder de leiding van den heer Ottozooveel verscheidenheid aanbie dend programma. De heer Bruinvis behandelde in zijne historische bijdrage het verlies van het alkmaarsche vaandel in 1426 en het herwinnen daarvan in 14-82, tusschen welke jaren het in de Groote kerk te Hoorn was opgehangen. De leden der rederijkerskamer, de heeren Musdorp en Preijer droegen de gedichten „Morgen" van C. W. v. d. Pot en „de Vaderlandsche Edelmogende" van Helvetius v. d. Berg voor, en ten slotte voerde een achttal leden der kamer het kluchtige tooneelstuk „Zoutdirecteur zonder protectie" op, terwijl de muziek zich in de pauzen tusschen een en ander deed kooren. De heerendie zich zoo bereidwillig betoond hadden dezen avond op te luisterenhebben eer van hun werk gehad en gewis door de talrijke bijvalsbetuigingen de overtuiging erlangd, dat hunne bereidvaardigheid zeer op prijs gesteld is en aan velen een avond van gepast genot verschaft heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1