No. 11. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. Z DAG Itx M A A II T. ©tficiccü (*>cbccïtc 'Ic&clifksdic Bcricfitcn !Pr*tïitk.r^k. Vereeiiigtle blaten. llinneniand. Het makenopstellen en afbreken van een vervoerbaar Alk A A A A T .-.ergsrt-x. Jim .1. .w Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prjjs per kwartaal f franco per post afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers UK KM". COSTER ZOON. r-S4S3 De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. K I E Z E R S L IJ S T E N. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de ingezetenen Dat de lijsten, aanwijzende de personen, die bevoegd zijn tot het kiezen van leden van de Tweede hamer der Staten- Generaal, an de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, zijn opgemaakt en voorloopir vastgesteld en van lieden af, gedurende veertien dagen op de secretarie dezer gemeente, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure (de Zon dagen alleen uitgezonderd) voor een ieder ter inzage zijn gelegdterwijl zij die zich daarop niet geplaatst vinden of vermeenen mogten dat anderm daarop ten onregte zijn gebragt, j worden uitgenoodigd hunne bezwaren bij ongezegeld ver- I zoeksehriftdoor de noodige bewijsstukken gestaafd, binnen, veertien dagen ia dato dezer, aan den Gemeenteraad inledienen. j Burgemeester en W ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9 Maart 1875. Be Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. KIEZERS L IJSTEN. BURGEMEESTEllenWETROUDERS van ALKMAAR. Gezien art. 35, 2e lid der wet van 4 Julij 1850 (Staats blad No. 37), regelende het kiesregt Brengen bij deze ter algemeene kennisdat bij de her ziening der lijsten, aanwijzende de personen die bevoegd zijn tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer 'der Staten- Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad, de namen der volgende personenwegens liet verliezen van een of meer der gevorderde vereischten of uithoofde van overlijden, daarop zijn geschraptals A WEGENS HET VERLIEZEN VAN EEN OF MEER DER GEVORDERDE VEREISCHTEN. 1". Voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal en de Pro vinciale Staten. G. Admiraal, J. Vlfriiik, F. Bakker, G. Bus Gz., L. Bijl, A. DorregeestJ. FortiÜD 8z., G. Goes (van 't Ritsevoort), H Gransjean G. A. Grotegoed G. HenzeJ. II. 3 Hofhuis A. Z. Holzinuller, J. Kaan, Dr. P. J. Koorn, G. A. de Lange, T. H. de bange, H. W. Lieveloo, G. Meijroos, D. lloderwijn, J. Rozemeijer, W. Ruis Thz., J. Sanders, P. A. Schaaps J. Schoorl, C. Schut, S. Siebrands Sr., J Smal, H. Stooker, L. Swart, E. van Tellingen, W. J. van Twisk, B. C. van Veen, P. Vlaanderen, C. A. T. Vogel, A Vonk, P. H. Vreede en C. Woudenberg. 2°. Voor den Gemeenteraad. F. H. van Steensel van der Aa, G. Admiraal, J. Admiraal L. Bijl, M. Dumouiin E. van Dijk, H. J. H van Eist' P. G. Geurts, G. A. Grotegoed. M. Hardorf, J. M W. Hintzen' A. Z. Holzmuller, J. 1). J. Hnijer, B. Jacobson H. Julio' F. G. Kaag, J. Kaan, J. G. Koens, Dr. P. J. Koorn, I'. E. Krijt, J. J. van der Laan, I. de Leeuw W. F Lubbe, A. Meeter Pz-, Aid'. Pater, L. A. A. Perrin T. Polder, David Purmer, D. Roderwijn, W. Ruis Thz., J Sanders, P. A. Schaaps, C. Schoen, Joh". Schuit, C. Schut, Jan Smit (Sehontenstraat), J. I. Speijer, J. StikkelN. van der StokH. Stooker, L. Swart, W. .7. van Twisk, M. Tij§, B. C. van Veen, C. A. T Vogel, J. Vogel, A. Vonk, P. H. Vreede, J. W. Wiese C. Woudenberg en P. van Wijngaarden. B. WEGENS OVERLIJDEN. F. M. Aghina J. Banning, A. de Boer, A van Bommel, Jan Delver, Mr. J. van der Drift, D N. van Élten, Iz Elzas, F.S. G. Henning Sr., H. Holzmuller, M. W. Honkoop, C. Hooij, P. J.A. J. F. L Jonzis, S. Klein, J. H Kaneman, S A de Lange, W.G. Lemmers, A. Mikkers, H. Mulder. W. Rol, J. J. de Roos, A. Stik kel, T. Telleman A. Thomsen, P. van der Velden, Joh». Vermeer en Jhr. D. C. de Dien Fontein Verschuir van Heilo. Burgemeester en W ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9 Maart 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. KENNISGEVING. Het IIOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtop grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier van het Patent.regt over het 3». kwar taal der dienst 1874175 op den 8 Maart 1875, door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn.- den 9 Maart 1875. A. MACLAINE PONT. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter ken nis van de belanghebbende lot.elingen der nationale miltie dat zij in den loop dezer maand ter gemeente-secretarie aanvraag kunnen doen om bij de zeemilitie te worden ingelijfd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, II Maart 1875. A. MACLAINE PONT. PATENTEN. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter ken- De President-maarschalk heeft den 2 Maart een onderhoud gehad met den heer Buffet. Laatstgenoemde heeft verklaard, dat hij meende nog geen deel der regeering te kurnen uit maken daar hij het noodzakelijk achtteals voorzitter der Nat. Vergadering te blijven fungeeren. Hij was echter bereid, verschillende personen te bezoeken ten einde eene verzoe ning te bewerken tusscben hen en het kabinetwaarin hij hoopte zelf niet te moeten optreden. Uit de mededeelingen van den prefect van policie Renault, aan de commissie voor het onderzoek der ve$iezing van den heer de Bourgoing gedaanblijktdat het bonapariis- tisch comité reeds in 1871 door Keizer Napoleon is samen gesteld uit de heeren Rouher, Piétri en Chevreau, waarbij hij in 1872 nog voegde den hertog v. Padua, prins Joachim Murat, genl. Fleury en de heeren GaviniLevert en de Ca- sabianca. Na 's Keizers dood gaf de heer Rouher nog zit ting aan de heeren Pinard, Grandperret, Haentjensde Cam- bacérès, de Forcade de la Roquette en genl. de Palikao, en verbond hij vervolgens aan het comité nog een geheele groep van oud-b'den van den Raad van State et) oud-prefecten. Geholpen door een groot aantal ontslagen ambtenaren ver spreidde het comité vlugschriften en photogrammenbe werkte het de dagbladen en de verkiezingen organiseerde het zielmissen en knoopte het betrekking aan met allerlei ontevredeneja zelfs met communistische gevangenen in het fort, Quélern. De onderhandelingen voor het vormen van een nieuw mi nisterie zijn op vele hinderpalen gestuitvooral wat betreft de vertegenwoordiging van de gematigde rechterzijde daarin en de keus van den titularis voor het ministerie van binu. zakenzoozeer, dat de heer Buffet zich aan de hem opge dragen taak onttrok. Het linkercentrum besloot den 4, het optreden van een lid der gematigde rechterzijde goed te keu ren maar de 2 andere groepen der linkerzijde weigerden zich hiermede te vereenigen. Toen er vervolgens sprake was, dat de heer d' Audi ff ret Pasquier minister van binn. zaken zou worden, waartoe hij genegen was mits ook de heer Huff et lid van het kabinet werd, eischte de linkerzijde eene nieuwe portefeuille. De heer Buffet ten laatste de portefeuille van binn. zaken aangenomen hebbendeis bet ministerie tot stand gekomen met de heeren DufaureLeon SayWallon en Meaux, voor j ustitie financiën onderwijs en eeredienstkoophandel en landbouw terwijl de nortei'euilles van buit. zaken, openbare werken, oorlog en marine aan de vorige titularissen, de heeren Becazes Caillaux de Cissey en de Montaignacverblijven. Uit naam der regeering heeft de heer Cornelis de IVitt de verspreiding der portretten van den keizerlijken prinsbij aanschrijving aan de prefecten verboden. Nationale Vergadering. Den 1 Maart is de heer Buf fet met 479 van de 542 uitgebrachte st. als voorzitter her kozen. Tot ondervoorzitters zjjn gekozen de heeren Martel d'Audiffret Pasquier, Audren de Kerdrel en Ricard, met, 468, 451, 343 en 300 st. Den 2 is bet, ontwerp tot bekrachtiging van het uitleve ringsverdrag met, Belgie in tweede lezing goedgekeurd. Van het voorstel der heeren de Lamberterie o. s., om 6000 plaat sen voor het slijten van tabak te verpachten in plaats van door de regeering te doen begevenwerd bij de tweede lezing het eerste artikel verworpen het ontwerp werd daar op'ingetrokken. De minister van justitie Tailhand verzocht, bet verslag van den heer Savary tegen den volgenden dag aan de orde te stellenten einde gelegenheid te vinden om zijne houding in deze en zijne weigering van hem gestelde eisehen te rechtvaardigen. Op de verklaring van den heer Savarydat, de commissie het gepaster oordeelde het ver slag te behandelen na de samenstelling van het nieuwe ka binet werd aldus besloten. Den 3 heeft de minister van oorlogin naam van het leger en van alle familiën van oud-militairenaan wie door de ministers van oorlog en van marine de tabaksslijterijen voornamelijk plegen begeven te wordendank gezegd voor de verwerping van het wetsvoorstel tot verpachting van zoo danige slijterijen. Het wetsontwerp tot herziening der mi litaire rechtsplegingten gevolge der nieuwe militaire in deeling des landswerd voor de tweede maal gelezen. Den 4 is voor de eerste maal gelezen een wetsontwerp strekkende tot verhooging van zekere rechten op alcoholische dranken. Den 5 is weder beraadslaagd over het vraagstuk der dy- namietbereiding. De beer de Lamberterie trok zijn voorstel, om het staatsmonopolie te behoudeninnadat het, eerste artikel daarvan verworpen was. De 4 eerste artikelen van het regeeringsontwerp, volgens hetwelk de dynamiet in par ticuliere fabrieken zal kunnen worden bereidbehoudens de betaling van zekere belasting en andere voorwaardenook in het belang der openbare veiligheidwerden aangenomen. Den 8 is het wetsontwerp betreffende de dynamietbereiding bij derde lezing aangenomen en een begin gemaakt met de derde lezing der wet op de kaders. Een voorstel van den markies de Ploeuc werd voor spoedvereisehend verklaard en naar de afdeelingen verzondenstrekkende ommet, het oog op de gevaren in oorlogstijdte bepalendat geen vreem deling voorzitter of lid van den Raad van Administratie eener spoorweg-maatschappij kan zijntenzij onder goedkeu ring van den minister vau openbare werken en dien van oorlog. De Senaat heeft, gehoor gevende aan de aanbevelingen van den President Grant en den minister van financiën Brislonden 2 Maart de door het Huis van Vertegenwoor- ms van de belanghebbendendat de patentenaangevraagd j digers goedgekeurde wet tot verhooging der rechten en ac- in de maanden November, December en Januarij j 1., van cijnsen van sommige artikelen, gezamenlijk met ongeveer heden tot en met 27 Maart 1875 van de secretarie kunnen J 30 miljoen d., aangenomen, na haar eerst met 30 tegen 29 st. worden afgehaald. De Burgemeester voornoemd, verworpen te hebben. Alkmaar, 13 Maart 1875. A. MACLAINE PONT. I Het Huis van Afgevaardigden heeft eene motie aangeno men waarin de heer Kellogg als wettig gouverneur van Louisiana erkend wordt; alsmede met 149 tegen 80 st. eene motie waarbij eene tusschenkomst van wege den Bond in de regeeringsaangelegenheid van Arkansas onwensehelijk wordt verklaard. Voorts heeft het den 1 Maart het wetsont werp tot toelating van Colorado als een der Staten van de Unie aingenomen, doch daarentegen dat tot toelaling van Nieuw-Mexieo als zoodanig verworpen. Eene overstrooming in oostelijk Tennessee heeft eene schade van 1 miljoen d. veroorzaakt. De minister van financiën kondigt aandat hij voor 5 miljoen dollars aan 1882-bonds zal aflossen. De Koning heeft zich den 7 naar het Loo hegeven. Staten-Generaal. Bij de 2e. Kamer zijn ingekomen wetsontwerpen tot wijziging der wethoudende bepalingen omtrent de aecijns op de wijn tot goedkeuring van eenige artikelen van het met Portugal gesloten handelstraetaat. Het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der begroo ting voor 1875 strekt tot. het bestemmen van 200000 voor het bouwen eener nieuwe scheepvaartsluis en het aanvangen der indijkingswerken in den Dollardin bet geheel geraamd op ruim f 281,000; van 1000Ö0 als eersten en tweeden termijn der toegezegde subsidie voor de verbinding van Ame land met, den vasten walen van f 45000nevens de reeds uitgetrokken ƒ5000, ter vertegenwoordiging der nederiandsche nijverheid op de internationale tentoonstelling te Philadelphia. De Kamer heeft den 6 met 36 tegen 23 st. aangenomen het wetsontwerp tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen. Den 8 is met 46 tegen 11 st. aangenomen het wetsontwerp tot, bekrachtiging van eenige artikelen der overeenkomst, tusscben de regeering en de Amsterdamscke Kanaalmaatschappij gesloten, en daarna met alg. sL het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1875 ter uit voering van genoemde overeenkomst. Den 9 zijn met alg. st. aangenomen de ontwerpen tot ver lenging van den termijn voor de herziening van den aanslag der beetwortelsuiker-fabrikanten wegens den aecijns op de suiker, tot onteigening ten behoeve der verbreeding van de St.il- en Korte Gasthuismolenstegcn te Amsterdam en tot wijziging der wet van Aug. '59 op de loodsdienst voor zee schepen. Zonder stemming is aangenomen de conclusie der commissie voor hel adres van G. Bosch e. s. te 's Hertogen bosch, houdende klacht over het verbieden der opvoering van „Pariser Leben", welke conclusie strekte om het adres met de gegeven inlichtingenonder dankbetuiging aan den mi nister ter griffie neder te leggen. Den 10 is, op voorstel van den heer v. Zinnicq Bergmam met 30 tegen 27 st. beslotendes zaterdags geene bijeen komsten te houden en des maandags niet vóór I uur de ver gaderingen te openen. Den II is met, alg. st. aangenomen het wetsontwerp tot regeling der voorwaardenop welke ten aanzien der uitle vering van vreemde misdadigers verdragen met vreemde mo gendheden kunnen worden gesloten. Spoorwegen. De advocaat, JWertheim heeft bij P. N. v. Kampen 8p Zoon te Amsterdam eene korte brochure uitgegf s ven waarin hij wijst, op het hooge belang voor de hoofdstad, inzonderheid voor dendoor den slechten toestand der Keulsohe Vaart steeds achteruit gaanden, Rijnhandeleener spoorwegverbinding van Amersfoort over Wageningen naar Nijmegen. De afstand van Amsterdam naar Keulen, die over Ut,recht, 's Bosch en Venlo 250 mijlen bedraagt, zou door den ontworpen weg tot 224, of, werd nog een lijntje tusscben Nijmegen en Gocli aangelegd, tot 222 mijlen inkor ten. De exploitatie van dezen weg, door wieu dan ook aangelegd zou de schrijver willen opgedragen zien aan de Holl. Spoorwegmaatschappijdie het traject Nieuwediep AmsterdamAmersfoort alreeds exploiteert. Een spoorweg kaart van NederlandBelgie en Rijnpruisen vergezelt de brochure en doet zien, dat de lijn -Wertheim in aanbelang niet onderdoet voor de beste lijnen van het ontwerp-Kappeyne. De Koning heeft een besluit genomen, waarbij het loopen van conducteurs op de loopplanken van rijdende treinen verboden is. Militaire zaken. De minister van oorlog heeft last gegeven tot opruiming der kruitmagazijnen te 's Hertogenhosch. Onderwijs. De minister van binn. zaken heeft op het beklag van eenige ingezetenen van Maastrichtover het geven van vaeantie op een groot aantal r. o. heiligen-dagen aan de Rijks lagere schoolgeantwoorddat tot mg toe geene instructie voor den hoofdonderwijzer over dit onder werp bestaatmaar eerlang zal vastgesteld wordenmet inachtneming van de bezwaren van adressantenvoor zoo ver die in het belang van het onderwijs zijn. De gemeenteraad van Rotterdam heeftmet het oog op het bestaande gebrek aan hulponderwijzers, besloten om eene proef te nemen met de aanstelling van vrouwelijk hulpperso neel op de scholen. Beesten. I)e maskarade-club te Leeuwardendoor het dooiweder verhinderd hare aangekondigde hardrijderij op schaatsen te doen plaats hebbenhield niettemin den 8 bij dag en 's avonds bij fakkellicht haar gecostumeerden optocht van ruim 100 personen, voorstellende: de blijde inkomst van graaf Willem Lodewiyk v. Kassau, stadhouder van Friesland Groningen en Drenthebinnen Leeuwardenop 10 Sept. 1600, na de overwinning bij Nieuwpoort. Kermis. De gemeenteraad van Landsmeer heeft besloten tot afschaffing der kermissen te Landsmeer en Watergang. Aanbestedingen. Den 8 te Amsterdam het verbree- den van den openbaren weg langs het Damrak en het bouwen van nieuwe scheepssteigersminste inschr. A. Kramers, voor 96,750. Don 11 te 's Gravenbagehet maken van de viaducten brugpijlersgrond- en andere werken, tussehen de Weena straat en het station aan de Delftsche poort te Rotterdam minste insehr. G. Key aldaar, voor f 347,500. bouten feestgebouwdat dienst moet doen bij gelegenheid der studentenfeesten te Leiden in Juni en van net muziek feest der at'deeling te Rotterdam der Maatschappij van Toon kunst in Juli a.s., is gegund aan den minsten inschrijver J. Verhagente Delftshaven voor 32000. De indijkingswerken van het Noorden op Texel ziju ge gund aan de minste inschrijvers, de heeren Schram en Bosman te Sliedrechtvoor 312,900. Gieten. Wijlen de heer J. Theunissen te Meppel heeft aan het burgerweeshuis en liet diaconiehuis der herv. gemeente aldaar elk f 5000 vermaaktvrij van rechten en onder be zwaar van vruchtgebruik door zijne weduwe. Geschenken. Bij de opvoering van Multatuli's „Vorsten school" zijn den schrijver door den senaatnamens het stu dentencorps, een prachtig gouden horloge met dito ketting, en namens de studenten der indische instelling een rijk met zilver gemonteerde inktkoker aangeboden. Het bronzen geschut door ons op de atchinezen ver overd, is den 8 te Delft aangebrabht en voorloopig in 's Rijks magazijnen opgeslagen. Bevolking. Bij de volkstelling op 16 Nov. 1829 waren er in ons tegenwoordig Rijk 1.019.100 r. catholieken tegen 1.594.378 van andere gezindheden, dus 1l'/s°P f Hec. 1869 1.307.765 r. c. tegen 2.271.764 anderen, dus 1: l2/3. De r. c. bevolking vermeerderde in 40 jaren 17/60 deelde overige bevolking bijna 42/60 deel. In Friesland nam de be volking met de helftin Noordbrabant slechts met toe. Roode Kruis. No. 2 der Populaire Geschriften, uitge geven door de „Vereeniging tot verspreiding van kennis aangaande 's Lands verdediging" (per ex. 5 c., 25 ex./0,80, 50 ex. 1,40, 100 ex. f 2,25, bij Kemink en Zoon te Utrecht), strekt tot meerdere bekendmaking der Vereeniging „het Roode Kruis," waarvan het de zegenrijke werking doet kennenin dit geschriftje wordt er tevens op aangedrongen om de be langstelling voor deze Vereeniging in tijd van vrede niet te doen verslappenmaar juist dan te zorgen om in tijd van nood flink gereed te zijndoor het bijeenbrengen van gel den het aanschaffen van hulpmiddelen en het vormen van geschikte verplegers en verpleegsters voor gekwetsten en zieken. Rechtszaken. De rechtbank te Arnhem heeft den 2 Maart een 17jarigen leerling der kostschool te Elburg, wegens man slag door onvoorzichtigheid, veroordeeld tot 14 dagen eenza me opsluiting. Op eene wandeling vogels willende schieten had zijn pistool 6 malen geweigerdthuis gekomen had hij er de percussie afgenomen en uit kortswijl op een makker aangelegdtoen eensklaps het schot afging, met het gevolg dat de gewonde spoedig overleed. De rechtbank te Maastricht heeft den 5 beslistdat de heer F. X. Rutten, pastoor-deken der S. Servaaskerk aldaar, door liet doen houden van processiën bij de overbren ging der relikwiën uit die Perk naar de daaraan grenzende kapel, op 27 Juli 73, en bij de sluiting der 7jange heilig domsvaart op 23 Juli 74, welke in 1848 hij het uitvaardigen der grondwet niet in gebruik waren en dus ongeoorloofd zijnheeft gehandeld in strijd met de wet en hem veroor deeld in de kosten. Het hof van Overijsel heeft den 9 Isaac W olff, gefailleerd commissionnair in effecten te Kampenwegens misbruik van vertrouwen (het beleenen ten eigen bate van 3 effectendie hij voor een ander had gekocht), veroordeeld tot 3 maanden eenzame opsluitingf 12,50 boete en de kosten. Overleden den 8. te Hoorn, jr. P. Opperdoes Alewijn, commandeur van de Eikenkroonlid der Provinciale Staten van Noordholland, oud-lid der 2'. Kamer, oud 75 jaren. Staats-loterij. Trekking der 2». klasse, No. 7453 '20000, No. 6601 5000, No. 1398 f 2000, No. 7520 en 16146 f 1500, No. 3157, 3373, 16809, 19509 en 20870/1000. KoLONiëN. Uit Atehin wordt van den 5 Maart bericht Op 27 F'ebr. is in Kloempang Doea op de noordkust de nederiandsche vlag geheschen en de onderwerpings-acte be- eedigd. Gezondheidstoestand zeer ongunstig. Gezondheidsleer. Het weekblad voor de gezondheids leer in Nederland Hygieiaw onder redactie van dr. AH. Israelsuitgegeven bij D. B. Centen te Amsterdam heeft zijn tweeden jaargang aangevangen. Tot nog toe is het aantal inteekenaren niet groot genoeg om het voortdurend bestaan te verzekeren vau dit blad dat niet voor genees- beeren maar voor het groote publiek vraagstukken van het hoogste belang voor bet algemeen welzijn bespreektvraag stukken waaromtrent bier te lande bij gemeentebesturen niet minder dan bij particulieren veel onverschilligheid en onkunde beerschen. Voor de werkzaamheden der herschatting zijn door den minister van financiën tot leden der oommissie voor de her ziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendom men in de controle Alkmaar benoemd de heeren W. F. du Croix en C. Jde Lange. Door Z.Ex. den minister van financiën zijn, na afgelegd vergelijkend exameno.a. benoemd tot adspirant landmeter bij het kadaster, de heeren C. Jongkees en H.J.Guise alhier. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 4 Maart. Adrianus Kinwachter en Geertruida Krijt. GETROUWD. 7 Maart. Derk Jan Hekkert en Johanna Hillegonda van K oot. GEBOREN. 5 Maart. CornelisZ. van Chrisliaan Adriaan van Leersum en Aaltje Blokdijk. 7 Grietje, D. van Jacob Kuijper en Aaltje Keur. 10 Elisabeth, van Klaas Ruiter en Lijsfceth Hens. 11 Catharina MariaD. van Pieter Koreman en Maria Charlotta Pieters. Joseph, Z. van Barend Walig en Mietje Spier,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1