r II Engelsche Overhemden, Fronts, vierdubbele Boorden en Manchetten, Biljartfabriek, LE YIASVERZEkEIÜM - GENOOTSCHAP Universeel Zuïverings-Zoul De Firma W. B. Kloppenborg, Openbare Verknoping, Openbare Verknoping, Openbare Verkooping, giP' Openbare Verknoping, Boeliuiis te Zuidscharw oude, eene IMensiltande 9 Ossen- &fóalfsvleescli9 Ou tv sin geil eene ruime keuze van AMiTERDAM9 Warmoesstraat9 Ontvangen Attentie TEER-C APSULES DE GUYOT TE KOOP: P. B0EKESTEI\\teim lili(ii) WAAHI). Wed k. W. BAKKER COLS, CRAVATTEN, in alle grootten en diverse modellen. Voor het opvullen van I i o 11 e landen Anatherin-Mondwater Anathcrin-Tandpasta, P1 a iitaa rd ig Ta nd poed cr RATIONEELS BEHANDELING Depothouders te Alkmaar de firma J. J. SCHUT ZOON. Te fftiitfii* Een ieder nordl gevvanrseliuwd dat hij uiij niet meer wordt over gezet. C. KOOIJ G. H. GILDEMEIJER, Mient, C 8. beveelt zicli voor het voorjaar minzaam aan hare geachte clientèle tol het leveren van Biljarts Queuën en Ballen prima kwaliteitverder lol alles wal tol hel vak behoort. nieuwe Sloffen Katoenen, Tapis, Schotsche iioiittiistrant. Billijke en vaste prijzen. en grijze Doeken. D. TECKER. Bkt winsten kottien ten hate «Ier deelnemers. op Woensdag, den 3l Maart 1875, des voormid dags te 10 uren op het buitenverblijf HELLE- VUE, aan den Kennemerstraatweg, in de gemeente Alkmaar, van: Sleulx'ieii SBiiSfcruatÈ en InhottfSel, alles 200 goed als nieuw; waaronder: 1 mahoniehouten spiegelkast, 1 canapé, J .fauteuil en 12 stoelen met zwart trijpt bekleed, 1 gemak kelijke stoel met groen trijpt bekleed verschillende tafelswaaronder 1 met .'1 iulegbladen 1 speelta feltje, 5 ijzeren, waaronder 1 tweemans en i hou ten ledekanten met behangsel9 bedden met hun toebehooren, verschillende waschtafeltjes waaronder 1 met marmeren blad en spiegel handdoekenrek jes open haard, kachels en fournuis met pijpen, diverse haardstellen en kolenbakken 1 stomme knecht, 1 ijzeren mangel, glas, wit en grof aar dewerk en hetgeen meer te koop zal worden aange boden. De verkoop geschiedt om kontant geld. De goederen zijn op Dinsdag 30 Maart te voren van des voormiddags te 10 tot des namiddags te 4 uren voor een ieder te zien. bij opbod en afslag, te Heilo, in de herberg "de Ondernemingvan J. Schipier, aldaar, op Woens dag, 31 Maart 1875, vóór den middag te 11 uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden No taris W. F. G. Ij. GOUWE van eene welbeklante Ki'Ottd- en ItcMdlllilbukkcrij, met Er- ve, Tuin en BSoomguartlop eenen bij zonder gunstigen stand in de Kerkbuurt, te Heilo, sectie B, No 359, groot 8 ree en 65 elmet koeien- en paardenstalling, varkenshok, hooiberging, dorsch en ruime berging voor zaad. De helft der kooppenningen kantegen 5°/o 's jaars als hypotheek op het perceel geves tigd blijven. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. VERWAARLOOSD}; VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHIÏES. TEERING. •DOOR DE Apotheker te Parfj» Bezj capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen gehe.el zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig'. 11 ilcl dage!ijk the gebruik der teer is zeer aantcbevelen voor herstelenden en zwakke personen: Het is tevens een zeer goed praeservatief voor eene menigte ziekten, 4 vooral in tijden dat Epidemicn heërschen. [An.iuairetic thérapeutique du prol'esseur Bouchardat.) a lie teer zegt M' M. A. Cazenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag en longteering. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimuleerenden invloed heeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teerde organen der spijsverteering zacht onwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. (Diclionnaire de médecine du doeteur Fabhe.) öe werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharreu van de blaas en I011- 4 gen. a Traité de P/iarmacic du professeur Socbeiran.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BROV' H1TES. ASTHMA. LONG.tAKDOINING. VerwaarLolsoe VERKOUDHEID. longontsteking en teering. K LPUNÏN. SLECHT SP.'J v:rteering KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere ilaeon van fr. 2. 50 bevat 00 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden moet men vooral lellen op 't witte etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderlee- keniny van (iUVOT ilïMirie kleuren. Hier tegenover bevindt zich het fac simile der\ haadieekeni.ng bij opbod en afslag, in den Koogerpolder, gemeente Akersloot, in de herberg 'rde Nieuwe Aanleg," nabij de Vlotbrug, op Woensdag, den 7 April 1875, voor den middag te iO uren, ten overstaan van! den te. Alkmaar gevestigden Notaris W F. G. L. S GOUWE, van een SüSssïp» en Erf. in den Koo-1 gerpolder, gemeente Akersloot, sectie D, No. 349, groot 6 roeden en 50 ellenbelioorende tot den boedel van wijlen den heer G. KAT. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar ongeveer 18 a gif voer best dekriet te bevragen bij CORNs. MET, landman 111 de Scher men-, nabij den Huigendijk. eene overdekte Vi uikNNt'llliit. groot p.m. 8 ton, eenmaal per week gevaren hebbende tusschen de thans gescheiden kerkelijke gemeenten Oudorp en Oterleek benevens het daarbij behoorende 8»elilii- tcnhisis; te bevragen bij de Heeren Kerkvoog den dier beide gemeenten. jfe'-ëft*» voor contant geld, te Huiswaard, gemeente Alkmaar, ten huize van W Brakenhoff, op Maan dag 12 April 1875, des voormiddags te tien uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden No taris W. F. G. L. GOUWE, van loevend Vet», bestaande in 14 koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan 6 pinken, 1 licht bruin merriepaard en 1 donker bruin merriepaard voorts üfftuigen en Tuigen, Boeren- en Sfiwüw gereed- seSii8g»g>en, een restant ËSuoS en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. De verkoop van het Vee en de Rijtuigen en Tuigen zal precies te twaalf uren beginnen. belaft zicil voortdurend met liet bezorgen van 4i>t»ldt»ii op soliede landerijen tegen eerste hypo thecair verband Op het oogenblik beschikbaar som men ad 3C»*)0, en f IOOOO voorwaarden en conditiën zijn zeer aannemelijk. op Dinsdag, 13 April 1875, voormiddags 10 uren, worden aldaar, ten huize van Mejuffrouw de Wed. G. Jz. KRAAKMAN, in het openbaar verkocht: £3 puike S&isif- en V ti.eldekoeien4 Klokkeisugen8 Schapen met lam- incrrn'S Varkens en S drachtige beu gen: voorts: Inhoctfcl en allerlei SEocren- gned. Breeder bij biljetten en inlichtingen bij den Notaris J. G. A. VERHOËFF, te Alkmaar T een Ilnis Erf en Tuin, bij de R. C. kerk te Heilo, geschikt voor kruideniers of manu facturen of voor alle andere ambachtendadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij den eigenaar P. KRAAKMAN of bij den Notaris BAKKER SCHUT. Des ver kiezende kan men 5 of 6 bunders land bij het huis Én huur bekomen. Het BESTUUR der ALGEMËENE BEWAAR- SCHOOU alhier, brengt ter kennis van de leden der Vereeniging, dnt de Brgruolillg van «ifnlvang en Uilgaaf dier School, ter inzage ligt van Maandag 15 tot en met Zaterdag 27 Maart, van 's middags 12 tot 3 uren, ten huize van den Heer BOD1SCO en den ondergeteekende. Namens het Bestuur, J. van der KAAY, Secretaris. Egmondermeer, gem. Ileito. Mevr CORN. JOU. de LANGE vraagt tegen 1 Mei die goed kan werken en koken. heeft ONTVANGEN: vette gerookte 4Vin- t er zalmvele soorten van kroenten in blikken en BJebig's AleescIiExtract. ij M. DE IjEEUW, aan de Korte Nieuwesloot' is te verkrijgen best a 45 cents de 5 ons. GOEDGEKEURD BIJ KON. BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 1872, No. 6 Geves.tigd te A II S T E It W A IILeidschegrach t, J. J. 9. Commissarissen: Dr. J. VAN GBUNS, Hoogleeraar in de geneeskunde aan het Athenaeum Ulustre. Mr. M. C. VAN HALL, Advocaat bij het Prov. Gerechtshof in N.-Holland eu Di recteur de Banque de Paris et des Pays-Bas. Dr. S. R. J. VAN SCHEVICUAVEN, Leeraar in de Wis- en Natuurkunde aan het Gymnasium te Amsterdam. F. A. VRfESE, Particulier. J. WUSTE, Koopman, Lid der firma WUSTE HINTZEN. Directeuren: L. AlJGs. BRUYN en H. A. REYDON, Assuradeuren. Administrateur: E. W. SCOTT, Associate van het Institute of Actuaries te Londen. Verzekeringen op het leven. Kapitaals-Verzekeringen. Verzekeringen van Lijfrenten. Over- levings-Kapitalen. Overlevings-renten. Prospectussen zijn gratis te verkrijgen ten Kantore van het Genootschap en bij de Agenten. Agent te Alkmaar «9. BB. BACBAL. De affaire in ikoloniale- en Bralde nierswaren gedreven wordende in HEI KLAVERBLADover de Schapenbrug te Alkmaar, wordt op den ouden voet voortgezet Gezusters van de VELDE. Een vlugge {Loopjongen kan geplaatst worden. S3? UIT 1GUEIILAN B. Genezingen van Maagkwalen door het van C. W. B ULLRICHte Berlijn. Van de-menigte bewijzen, welke gedurig aan gebracht worden, mogen hier enkele plaats vin den: De heer P. de. Wil, te Hoogcarspel, bericht, dat de heer Sier, kastelein te Enkhuizen, welke 20 jaren aan maagpijn geleden heeft, na het ge bruik van het Universeel Zuiverings zout van zijne kwaal genezen isde heer K. Nieuwenhuyste Zaandam, schrijft over de dankbetuigingen van juffrouw Bet je Zwart, welke van hare vreeselijke maagpijn is bevrijd gewor den de heer J. van Roggen Drogistte 's Hage, deelt mede, dat zekere juffrouw Regen boog van hevige maagkramp genezen is; de heer Bouman, te Zalt-Bommelvermeldt onder vele dankbetuiging, dat hij 16 jaren aan braking, zuur en maagpijn heeft geleden en alleen bij dit middel baat heeft gevonden; de heer W. van der Meulente Workum, schrijft met lof over de gelukkige genezing zijner vrouw van een langdurige maagkwaal; de heer Haltink, Dro gist te Wijk bij Duurstede, bericht, dat het middel bij verstopping en maagkwalen de aller gunstigste resultaten oplevertde heer Kur- vers, te Harmeien, vermeldt 2 gevallen vau men sehen, die langer als 24 jaren dan zuur en hart water gelaboreerd hebben en alleen door dit Zuiverings-Zout genezen zijn. Lees verder de Getuigschriften welke in ieder dépot gratis afgegeven worden. uitsluitend en alleen echt verkrijgbaar in verzegelde pakjes van kilo h 25, kilo h, 48 en van kilo A 90 Cents, te Alkmaar bij W. J. Bakker, Apoth. Amsterdam, M. ClébantfO (Heiligeweg). IloogkarspelP. de Wit. Hoorn, C. Schuit Jnz. N. Diep, W. V. Bruinvis. Rijp, Wed. 1). de Vqs. is er geen werkzamer en beter middel dan bet Tand-Plombeersel van den K. K. Hoftandarts Dr. J. G. POPP, te Weenen, Stadt Bogner- gasse No. 2, dat een ieder zelf zeer gemakke lijk en zonder pijn in den hollen tand kan aan brengen, dat zich dan vast met de tandoverblijf- selen en het tandvleesch verbindt, den tand voor verder bederf behoedt en' de pijn stilt. van Dr. J. G. POPP, K. K. Hoftandarts te Weenen, Stadt BognerstraatNo. 2, in flacon a f is het voortreffelijkste middel voor rheumatische tandpijnen voor ontstekingen en gezwellen van het tandvleesch; het lost den aanwezigen tandsteen op en belet de nieuwe vorming ervan het maakt de los geworden tanden weder vast en versterkt het tandvleesch; en terwijl het de tanden en het tandvleesch van alle schadelijke bestanddeelen bevrijdt, verschaft het de mondholte eene aan gename frischheid en verdrijft den slechten reuk reeds kort na gebruik. van Dr. J. G POPP, K. K. Hof tandarts te Weenen. Dit middel bewaart de frischheid en reinheid van den adem, buitendien dient het nog om de tanden eene blinkend witte kleur te verschaffen, om het bederf ervan te voorkomen en om het tand vleesch te versterken. EPc .E U BaME*E*& Het reinigt de tanden zoodanigdat door een dagelijksch gebruik niet alleen de gewoon lijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt, maar ook het glazuur der tanden wordt daardoor hoe langer hoe witter. Verkrijgbaar in de onderstaande depóts: te Alkmaar bij A. C. Vnessen, hoek Huigbrouwersteeg, en J. Brongers Gz., Verdronkenoord; te Hoorn bij J. Bet en J. J. Ooifevaar, Kapper; te Zaandam bij H. G. van Aken, Verkoopbuis; te Enkbuizen bij J. Spanjaardtt.e Haarlem bij J. P. Karthaus, Yerkoopbuis; te Edam bij Jan Lal; te Purmerende l ij P. J. de IVolff IVz.; te Nieuwediep bij WVerhoeve Bruinviste Hoogkarspel bij P. de IV it; te Medemblik bij/. Brost; te Schapen bij JL. Munter; te Amsterdam bij F. v. Windheim 8p Co., Yerkoopbuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 3