STcsr HOmOEIFASm K I, E EI) EIS EN-MAG A Z 1.1 N J. L h Beschikbaar X iucifers Zomer-Mantels. De ruimste sorteering Alkmaar-Packet. Boden gevraagd van Q. H. 8ELSEHEUER, Uit de hand te koop: ISjfl Uit de hand te koop, Uit de hand te koop: eene fatsoenlijke Dienstbode. eene jonge Boerenmeid, Hoek Mient en Waagplein. Magazijn jb ft- „De Witte Hoos."1®1JSLZ Uit de hand te koop, Regenmantels enz. Mil I ponderwijzer, Voorjaars Costumes en Saïsons, benevens VOORHUIS- en ZOMERSTOFFEN, HEDEiy Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Pet ten zijn voornemens, op Woensdag, den 17 Maart 1875, des middags te 12 uren, ten huize van W. SIEUWERTSEN bij enkele inschrijving aan te besteden overeenkomstig 434 der Alge- meene Voorschriften Het bouwen van eeue Kamer met annexe werken aan de Predikantswoning, benevens eenige herstellingen aan het Kerkgebouw aldaar. Bestek en teekening liggen ter inzage bij W. SIEUWERTSEN, terwijl bij den laatstonder- geteekende de bestekken ad 1, - per exemplaar verkrijgbaar zijn. Kerkvoogden voornoemd, Peilen, C. J. BOLLEE, Voorzitter. 5 Maart 1875. A. NOTTELMAN, Secretaris. eene lliiisninnsn oningmet Loods ErfBBownigaartl en vier akkers uitmun tend vruchtbaar ISouwlandstaande en gele gen aan het Oude Niedorper Verlaat te bevragen bij JOH. de VRIES aldaar. yij^fflfPHreene tiend vrije BSoercnplaaiS n onderscheidene percéelen Hei-, Hotin- Boschlandter grootte van ongeveer 2 bunders, bij uitnemendheid geschikt en gezond vc schapen en gedekt met uitmuntende teelaarde al allergunstigst gelegen in de gemeente Heer Hu Waard. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij Notaris SLOOS te Winkel. Brieven franco. een Inventaris van eene ülrood en I4ocl Kakkerfj, te bevragen bij C. ZOMER, te Schoc Door buitengewone omstandighedi WORDT TE KOOP AANGEBODEN eene ii' illkelzaak reeds jaren bestaan h bende en ruime winst opleverende. XeldzilM aanhad. Adres bij J. STROOM ER te He ari BSoomcn, Heesters, Eonifeerene J. A. VAN DEN BERG De ondergeteekende beveelt zich aan tot het mal van «la|»unncn, Coslaitues enz. Peperstraat, J. BOETEN, hij den Dijk. ten huize van C G. BOLTE Het treurig verlies, hetwelk mij heeft getroff door het afsterven van mijn echtgenoot PI TER SJOERS, noodzaakt mij om voor mij mijne secs kinderen het brood te verdienen, beveel mi) daarom als ü'asrlivrmiW aan mijne stadgenootenom voor hen wasschen te redden belovende eene nette en prompte beham ling, hopende langs dien weg in mijnen nooddr te voorzien. Uwe dienaresse Alkmaar12 Maart 1875. Wed. P. SJOE1 kleine en groote Si.apitairn tegen le hy theek op Huismanswoningen en Landerijen kantore van den Notaris GOUWE, aan de Gedem Nieuwesloot te Alkmaar. lij fatsoenlijke lieden bestaat tegen April ÏMeigelegenheid voor een HEER voor ko inclining en hrwassrimigmet wr kamer en desverkiezende Iiasisscifjk v< keer. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Cour BAS, te Scboorl, staan t Hengsten, een bruine en een zw bles tot dekking beschikbaar gest Dekgeld v|jl' gulden. S usnellin'sbloeiende planten 9S»iE€|iiet ten in alle grootten en voor elk doel, Terra riants enz. J. A. VAN DEN BERG. TÉ:T Mejuffrouw PREIJER, aan den Voordam, vraagt met 1 Mei as, Door bijzondere omstandigheden wordt gevraagd, tegen Mei een ISaaskneeltt, goed bekend zijnde met de boerderij en het kaasmarkten. Ie mand hiertoe genegen zijndevervoege zich in per soon bij de Weduwe J AN de BOER, in de Schermeer. Er wordt, om dadelijk in dienst te tredengevraagd die goed kan melken, hij A. DE JONG, in de Scherm eef. Ontvangen de nieuwe dessins in 35<*Iiangsc3]tag)*ercn. ?$choorsteen|>laieiietc. Tapijten S&argtcitcn en Ta^éikleeileis; gestreepte en transparante €»or- «iijniinnrns gekleurde en andere Halton en meer tot het vak behoorende artikelen. Efiehangsellinnens in voordeelige prijzen. een fraai, solied, antiek 94abinctvan Noten boomhout hoog 2 m. 38 cm., breed 1 m. 87 cm., van boven gebogen, beneden uitspringend, bevattende beneden drie groote laden boven twee deuren en boven binnen vier planken ter geheele breedte, vooTts nog vijf laden, waarvan twee ter halve en drie ter derde breedte van het kabinet. Adres, franco onder motto Kabinetaan het Post kantoor te Vlaardingen. wij een eerste zending ontvingen prachtige C €6 TT BJ 15 E van af 1« als ook stoffen voor IIOBES, Nieuwendiik, hoek Sint Jacohstraat, L 333 nieuw 114, AlBMTUitDtU. Er wordt ten spoedigste gevraagd oin da- -delijk of met Mei in dienst te treden, eene 'knappe IBIenstiiode liefst van het platte land en van de Prot. Godsd tegen goed loon. lste kwaliteit, uit een der beste fabrieken, uit muntend geschikt voor kasteleins en winkeliers, zijn, tegen civielen prijs, te verkrijgen bij A. de VRIES. Paardensteeg. van Cllas, B4ristai, Porcelein en Bar- llewerk is in alle mogelijke ARTIKELEN, zoowel in fijne als in ordinaire kwali teit steeds voorhanden. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. Turkije. OoMtenriik-BBongarlje. Bialie. Spanje. M. PALEARI Jnz verlangt, een «SongCïB of een om in het vak te worden opgeleid Leerling Op alle &lerfen gevestigde en BBorjienvoor eene Mereenigi.ng, tegen flinke premie en provisie. Brieven franco onder lett. P. hij de Boekhandelaren J. J. ARNI) ZONEN, te Amsterdam. Voor de Openbare School te II e i 1 o wordt' op eene jaarwedde van t welke indien de benoemde in het bezit is der Hoofdonderwijzers- acte, behoudens goedkeuring van Heeren Gedepu teerde Staten, f zal bedragen. Onder overlegging van stukken vervoege men zich in per soon bij den Burgemeester. Mient, C 8te Alkmaar. ONTVANGEN eene ruime keuze der nieuwste JONGEHEEREN COSTUMES in alle grootten. BBcstcllingen naar de maai worden ten spoedigste uitgevoerd. @earapisiie-&fand»ar«Ss, E®orle SBan- teanv en diverse andere artikelen voor huishou delijk gebruik. Steen fabrikanten, aan KpnnjituriKitni^te LEIDERDORP. I 1T% 1 *11H5 8C',Rurbuik, roos, verkalking, Jb^^j Jleszitten der tanden kwalijk riekende adem en vele andere mondgebreken genezen door Sleiaere's IBontlspoelwnier. fl 0,50. Depothouder J. BRONGERS Gzn. liiirBfiE J. SSEB.BilH Co., DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morgens uren Van AMSTERDAM 's namiddags S- uren. F.xlra nn M aiJiulacr W7rvoivcrl o rv an \7lGlrln rv- deelde personen schadeloosstellingen toe te wijzen. Wel is de toestand in Ierland veel verbeterd maar de „Riband"- samenzwering bestaat nog in Westmeath, agrarische misda den voornamelijk het schrijven van dreigende brieven ko men nog voor, het gebruik van wapenen bij partij-proces- siën is niet verminderd en vele ieren keeren uit America naar hun vaderland terug. De markies v. Rartington ver zekerde de regeering van den steun der oppositie in deze eenige ïersche leden bestreden het wetontwerp. Den 2 is met 220 tegen 150 st. verworpen eene, door de regeering bestredenmotie van den heer Famettde ver- klaring inhoudendedat maatregelen behooren genomen te worden ten einde den kinderen die op het veld arbeiden evenveel onderwijs te verzekeren als waarvoor thans wette lijk gezorgd is dat de fabriekskinderen ontvangen. De regee- ring betoogde, dat zich ook ten platte lande eene openbare meeumg ten gunste van het onderwijs ontwikkeltdie door overhaaste dwangmiddelen eerder gestuit dan in de hand gewerkt worden zou. Den A heeft de vice-minister voor Indie, in antwoord op eene interpellatie, het bericht bevestigd, dat de expeditie tot het zoeken van eenen weg van Bamo in Burmak naar Tnli- foo in China den 22 Ifebr. te Mauvine door inlanders is aangetast; dat het hoofdeorps der expeditie met 3 gekwetsten en met verlies van het grootste gedeelte der bagage ontko men is maar dat de heer Margury en 5 chineesche bedien den zijn omgebracht. Bij de behandeling van het re<ree- rings-wetsontwerpbetreflende het verruilen van regimenten, is door den heer Gosehen een amendement voorgesteld, strek kende om de betaling van schadeloosstellingen in geval van ruiling te verbieden. Na langdurige discussie is liet amen dement verworpen. De heer P. J. Smyth heeft een wets voorstel ingediendstrekkende tot opheffing der Unie van Ierland en Groot-Brittanje. Den 5 heeft de minister van marine een post van 98,020 voorgesteld voor de in Mei uit te zeilen noordpool-expeditie van 2 schepen onder sir L. M' ClintocJcwelke, op den bepaalden tijd met, terugkeerendein 1877 zullen opgezocht worden door een derde schip. Het plan werd met algemee- nen bijval ontvangen. Den 8 is met 221 tegen 41 st. verworpen liet jaarlijksclie voorstel van sir Wilfrid I.awson, strekkende tot vermindering der sterkie van het leger. Engeland had meende sir Wil frid, thans maar 2 vijanden: den Paus en den Colorado kever; den eerste zou de heer Gladstone wel weten meester te worden, en aan eene conservatieve regeering kon men gerust het afweren van eene zoo republikeinsche pestilentie als den Colorado-kever toevertrouwen. De eerste post der begrooting van oorlog, 4,543,600 voor tractement en soldij der geregelde troepen, ter sterkte van 129,281 man, is ver volgens aangenomen. De spaanscbe regeering heeft te Konstantinopel kennis gegeven, dat don Alfonso, wegens den korleren duur der reis, zijne troonsbestijging door den spaansclien gezant te Weenen en met door dien te Konstantinopel te Bucharest heeft doen bekend maken. De lieer Mazo heeft slechts een particulieren brief van Koning Alfonso, als de uitdrukking zijner persoonlijke sympathiënovergebracht, zonder eenige demonstratie tot erkenning der zeltstandigheid van Roumanie te bedoelen. De Ottomaniscke Bank zal volgens eene nieuwe thans ontworpen overeenkomst zekere rijke inkomsten ontvangen, voldoende voor interest en voor amortisatie der buitenland- sche schuld, terwij de overige inkomsten ter beschikking van de regeering zu Jen blijven. De regeering zal het recht hebben om met anderen dan de Bank leeningen te sluiten Donau - VorstendommenDe regeering heeft eene cir culaire gezonden aan de mogendheden, waarin zij protesteert tegen Turkije s verzet betreffende de rechtstreeksche kennis vaan de roumaansche regeering van regeerings-verwis- De weener bladen melden dat de oostenrijksch-kongaar- sche gezant te Washingtonbaron Schicarzwegens de on genoegzame som op de begrooting voor het gezantschap aldaar uitgetrokken, ziju ontslag gevraagd en dit van den Keizer verkregen heeft. Oostenrijk. De linancicele commissie van liet Huis van Afgevaardigden heeft het voorstel van den minister van koophandel verworpen om 1500(10 gulden voor de vertegen woordiging van Ooslenrijk op de tentoonstelling van Pliila- delphia beschikbaar te stellen. Hongarije. Het nieuwe ministerie is aldus samengesteld: president en minister ten liove e, Wenckheim; binn! zaken Tiszafinanciën Szellwegen en openbare werken Pechy koophandel Simonyi; justitie Perezel; landsverdedi»in°-iSWfc- onderwijs Trefort; minister voor Creatie Pejaeseoich. De beidé laatsten hadden dezelfde portefeuilles reeds in het vorige kabinet. Den 3 is aan beide Huizen van den Rijksdag de samen stelling van het ministerie medegedeeld. De president-mi nister heeft zijn program ontwikkeld en aangetoond, dat aan het kabinet deel namen mannen van de 2 partijen wier samenwerking de hoop op een zegenrijken arbeid wettigt. Xn liet Volkshuis heelt de lieer Sennyey verklaard dat hij eene loyale oppositie voeren en gedurende de moeilijke oogenbhkken van overgang de regeering ondersteunen zal. De heer Lonyay heeft verklaard, dat hij die regeerinss- voorstellen, welke strooken met de behoeften des" lands zal ondersteunen en overigens eene onafhankelijke houding zal aannemen. D Het, Huis van Afgevaardigden heeft den 5 den heer jhyczy met 2J7 van de 317 st. tot voorzitter benoemd. De minister van financiën heeft, den 8 in liet, Huis verklaard dat de regeering, eene begrooting gereed vindende die overneemt en bij de discussie over de onderdeden voor- stellen zal doen. Den 10 is de post goedgekeurd op de begrooting voor het geheime fonds uitgetrokken, nadat de minister van binn. zakende heer Tiszaop hevige aan vallen van de uiterste linkerzijde onder luide toejuichingen had geantwoord. Bij de voortzetting der beraadslagingen over het ontwerp van een nieuw algemeen strafwetboek door den Senaat, zijn artikelen aangenomen, waarbij aan hen, die ter dood óf tot dwangarbeid veroordeeld zijn de bevoegdheid ontzegd wordt, tot liet maken van uiterste wilsbeschikkingen en waarbij de gevangenhouding vo'dr liet vonnis bij corectioneele straf ten m haar geheel en bij crimineele straffen voor de helft 111 rekening wordt gebracht. De Senaat heeft den 5 toen het naar de commissie ver wezen voorstel van den heer Pica, om de doodstraf alleen toe te passen bij eenstemmigheid der gezworenen, weder in behandeling kwambet, betrokken artikel in dezer voege aangenomen, dat de straffen, ook de doodstraf, met één graad zullen worden verzacht,, wanneer door ten minste 3 gezworenen verzachtende omstandigheden worden toegelaten. Voorts is bepaald dat de doodstraf door middel van ont- den'voltrokken. SevanSenis zal wt>r" De Kamer heeft den 1 aangenomen het eerste art. van het wetsontwerp van den minister van marine, strekkende om een zeker aantal schepen te verkoopen met het doel om daarvoor andere, meer aan de eiscben van den leen woord i gen tijd beantwoordendeaan te schaffen. Geul. Gari- laldi had, bij de algeraeene beraadslaging, bet plan des ministers, waardoor bij den benarden staat der financiën eene minder talrijke maar bruikbare vloot kan worden verkregen, nadrukkelijk ondersteund. Den 2 is de wet met, 151 teen MU st. aangenomen, en wel met een amendement van den lieer Depretis bepalende, dat de 1e ontvangen som als bui tengewone inkomst onder een afzonderlijk "hoofd ingeschre ven en in de begrooting van marine eene uitgaaf van 3 mil joen voor scheepsbouw toegestaan zal worden. De Kamer heeft den 4 de algemeene som der begrooting van marine, ten bedrage van 39,505,590 fr. goedgekeurd 0 18 dle begrooting m haar geheel met 215 tegen 53 st aangenomen. Den 6 heeft de heer Massari de regeering geïnterpelleerd over het met vertegenwoordigen van Italië op liet feest der leidscne koogeschool. De minister van onderwijs verklaarde, dat, iiij van liet leidséhe feest geene kennisgeving ontvangen lad en dus, wat hem betreft, niet voor de vertegenwoor- dimng van Italië bad kunnen zorgen. De universiteiten van Napels, i isa en Rome hadden uitnoodigingen ontvangen, doch er geen gevolg aan gegeven, hetgeen hij niet afkeu renswaard achtte, op een tijd, dat de professoren tot de uitoefening van hun ambt, geroepen waren. Voor hel overige zou de minister zeker hoogleeraar te Rome, die een onjuist artikel aan een dagblad had toegezonden, straffen indien hij hem ontdekken kon. Den geiil. Moriones is als opperbevelhebber in Navarre en van het eerste legercorps in het noorden ontslag verleend en genu Bassols is m zijne plaats benoemd. Geul. Lorna heeftin weerwil van den tegenstand der carhsteneen convooi naar Andoain geëscorteerd. De minister van binn. zaken heeft de rectoren der uni versiteiten aangeschreven om te zorgen dat, aan die instel lingen niets worde geleeraard wat met de eatliolieke leer stukken en de gezonde zedeleer, of met den eerbied voor de monarchie in strijd is. De Esnana Catolica is geschorst wegens de opneming van een bnet van den bisschop Antolin van Jaenwaarin de Koning dringend aangespoord werd de „eatliolieke eenheid" des lands te herstellen en de godsdienstvrijheid op te heffen. olgens den bisschop belet deze vrijheid de catliolicken om hunne instemming me! den nieuwen staat van zaken te ui ten; en hij herinnert den Koning, dat onthouding na ver want, is aan verzet. De Koning heeft prins Bismarck tot ridder van het Gul den Vlies benoemd. De maarschalk Serrano heeft den Koning gehuldigd. De carlisten hebben in den omtrek van Hernani huizen in brand gestoken. Den 8 bombardeerden zij Orio. De loting voor de nieuwe lichting van'70000 man heeft zonder eenige wanordelijkheden of tegenstand te veroorza ken overal plaats gehad. De overeenkomst betreffende de zaak der Pirginius is on derteekend. Snelpersdruk van Herm'. Cost.er en Zoon. langd een Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den 3 December 1871, is het tusschen GERARDUS EREDERICUS de VRIES, Verver, wonende t,c Alkmaar en JOSEPH A BA PTISTA STEEEENS, haar verblijf houdende aa.n het Nieuwe Diep, gemeente Helder, bestaande huwelijk, door echtscheiding verklaard ontbonden. J. O. VONK, Ten deze is kosteloos geprocedeerd. Procureur. Snelpersdruk van Herm». Coster en Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 6