No. 12. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. Z O N I) A G 21 MAAR T. ©fficicc! (Sebccltc Een nieuwe Pruisische wet. ÜSHcfsclijkscltc Berichten atcigic. Den 8 heeft de Senaat een begin gemaakt met de behan Blinnenland. &tab0-£Heuw0> €11 IJ A T Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0C.5franco per post f 0,9 0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM®. COSTER ZOON. BU RtiEM EESTE R en WETHOU DE RS van AL K M A A R, brengen naar aanleiding van art. 150 der wet op de Natio nale Militieter kennis van de belanghebbende lot.elingen dat zij in den loop dezer maand alsnog ter gemeente secretarie alhier aanvraag kunnen doen om bij de zeemilitie geplaatst te worden. Burgemeester en W ethouderS voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 10 Maart 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTERenWETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien art. '261 der gemeentewet. Brengen ter algemeene kennis dat bet kohier der directe belasting en dat. der belasting op de honden, voor de dienst van 1875, op heden door hen voorloopig vastgesteld, tot en met Zaturdag 3 April aan staande van 's morgens 9 tot 's namiddags 2 ureter ge meente-secretarie ter inzage voor de belanghebbenden zijn nedergelegd. Bezwaren tegen den aanslag kunnen tot en met 3 April aanstaande op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad wor den ingeleverd. Burgemeester en IV ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 16 Maart 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. POLITIE. Ter terug'bekommg aan hel commissariaat vau politie voor handen het navolgende gevondene, als: twee mandentwee vaten een blauw gestreept jasje en resttwee huissleutel'! een paar zwarte handschoenen; een wit boezelaar; een ceintuur; een bosje garnituur. Veider zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een chdle met prmrsche streep. Lijst, van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1®. helft der maand Februari 1875. J. LeenstraP. Koster, Alkmaar; P. Nolt.e, Amsterdam; H. Mijkels Apeldoorn; D. de Lange, Heemskerk; T. C. V. Harkamp Ouder-AmstelJ. K. Kars Petten; Ooijevaar, Ursem; J. Scheevers. Woerden; J. v. d. Laan, Zuidseharwoude. Van de Hulpkantoren Avenhorn J- Kop pes de Schermer. Hoogwoud: J. Koorn Oostpolder. Koedijk: Antje Oudejars, Öterleek. Oudcarspelvan der Iloorne, Nijmegen. Petten: vrouw G. HollenbergOude-Niedorp. TV armenhuizen J. Baas Haarlem. Briefkaart. P. KooimanAmsterdam. i■■■■i .v_- De openbare oorlog tutschen den Pruisischen Staat en de Katholieke Kerk ontwikkelt zich meer en meer. Dat het, niet bij de Meiwetten zou blijven, was te voorzien. In Pruisen zijn Kerk en Staat zoo weinig gescheiden, dat zijwauneer het verbond van samenwerking eenmaal verbroken is, onver mijdelijk dan hier dan daar met, elkander in botsing moeten komen. Nu de Paus de wetten betreffende de opleiding en de aanstelling der geestelijken niet verbindend heeft, verklaard, is de Pruisische regeering met een wetsontwerp voor den dag gekomen, waarbij een uitdrukkelijke verklaring van gehoor zaamheid aan de wetten des lands tot voorwaarde gemaakt wordt voor het verder genot van alle ondersteuning uit 's lands kas. Alle subsidie die de Pruisische bisdommen en de daar toe behoorende instellingen en geestelijken uit de sehatkist trokkenzullen met de afkondiging van deze wet ophouden; maar zij zullen terstond weer worden uitbetaald, ten behoeve van een geheel bisdom met al zijn geestelijken en al zijn in stellingen zoodra de bisschop of zijn plaatsvervanger zich schriftelijk verbindt tot, gehoorzaamheid aan de wetten des landsenbij weigering of nalatigheid van den bisschop ten behoeve van eiken lageren geestelijke voor zich persoon lijk tegen een gelijke verbintenis. Hoe de Pruisische regeering tot deze wetsvoordrackt is gekomenis op zieh zelf na het vroeger gebeurde zeer ver klaarbaar; het een volgt geleidelijk uit het ander. Waar Kerk en Staat zoo zijn verbonden en verwikkeldis een on afgebroken strijd de normale loestand zoodra zij beiden niet meer in dezelfde richting willen werken. Men stelle zieh de Siameesche tweelingbroeders voor, altüd verschillende over den weg dien zij gaan willen en over de wijze waarop zij hun leven willen inrichten. Wil de een rechts, ne an'der wil links gaande een wil gaan slapen op een uur, waarop naar de meening van den ander de dag eerst recht moet be ginner, de een heeft behoefte aan gezelligheidde ander voelt zich slechts gelukkig in de eenzaamheidde een zit het liefst in het koffiehuis en in den schouwburg, de ander op de studeerkamer. Gelukkig had de natuur, die deze broe ders onafscheidelijk verbond hun tevens gelijke behoeften gelijkheid van inborst en karakter en overeenstemming van gevoelens geschonken. Zoo werd hun leven draaglijk. Maar in het tegenovergestelde geval was hun leven een dagelijksche strijd geweest. Kerk en Staat in Pruisen zijn zulke twee lingbroederen nadat de goede verstandhouding is verbroken. In scheiding alleen is uitkomst,maar zij kunnenzij mogen niet gescheiden wordenzesgen sommigen. Niet kunnen? dat denkt men, omdat men ze altijd lereenigd heeft gezien. Zoolang de Siameezen leefdenmeende men dat scheiding hun den dood zou brengen; maar toen zij ge storven waren, bleek het dat, scheiiing zonder gevaar had kunnen geschiedenen dat de hand die hen verbond niet onverbreekbaar was. Voor de beide broeders kwam die ont dekking te laat, en voor lal van maatschappelijke instellingen is zij te laat gekomen; waar de scheiding in tijds werd be proefd, bleek zij de aanvang te zijn van een nieuw leven. Maar in Pruisen denkt men er niet aan. Natuurlijk. Daar wordt de Kerk beschouwd als een instelling van den Staat één der belangrijkste, eerwaardigste instellingen ongetwijfeld, maar toch een Staatsinstellingwaaraan een deel van het werk van den. Staat, een tak van den algemeenen dienst, de zorg voor den godsdienst en de zedelijkheid is opgedra gen en daarom ook uit de Staatskas wordt, betaald. Op dit beginsel steunen ju Pruisen de bezoldiging der geeste lijkheid en de bijdragen tot het onderhoud der kerkelijke in stellingen uit de schatkist. De geestelijken zijn dienaren van de Kerk, ongetwijfeld, maar tevens in dienst van den Staat als leeraren van godsdienst en zedelijkheid als ambtenaren van den burgerlijken stand, als schoolopzieners. Toen de Pruisische regeering in 1821 de Pauselijke bul tot, regeling der kerkelijke zaken liet afkondigen, verklaarde zij de daarbij gemaakte beschikkingen een verbindend statuut van de Ka tholieke Kerk van den Staat. De Koning ver leende zijn bewilliging krachtens zijn sonvereine rechten en zonder praejudice van deze zijne rechten. De Paus verklaarde niemand tot bisschop te zullen benopnien omtrent wien hij niet, de zekere overtui ging had dat zijn enoeming den Koning welgevallig was, eti zoo was alles ten genoegen van beide partijen geschikt. In latere jaren maakte Regeering van haar toezicht steeds minder gebruik, en liet de Kerk volkomen vrijheid, ja leende haar arm om haar steun en hulp te verleenen waar zij ze noodig had. In 18+8 werd de vrijheid der Kerk tot. regeling en besturing barer inwendige aangelegenheden, tot. benoeming, verplaatsing en afzetting van geestelijken en het beheeren harer goederen als het ware liberale beginsel aancenomen en in de Pruisische grondwet van 1850 bekrachtigd, zonder eenig uitdrukkelijk voorbehoud. Maarleerden de meeste Duitsche leeraars over Staatsrecht en de Duitsche Staatsman nen, de Kirchenhoheit van den Staat, blijft, niettemin onverkort, de sonvereine rechten, in 1821 bij de afkondiging van de Pauselijke bul uitdrukkelijk voorbehouden, zijn door de grondwettelijke bepalingen van 1S50 evenmin verloochend, al heeft, men het er niet met zoovele woorden bij gezet Nu is het waar, dat een Staat altijd vrij blijft zijn eigen consti tutie te veranderen; maar in 18+8 en 1850 had men onge twijfeld de bedoeling van dat Staatstoezicht, afstand te doen en de vrijheid der Kerk in de regeling harer zaken niet te belemmeren. Men heeft het dan ook noodig geachthij de invoering der bekende Mei-wetten een paar grondwetsartike len van dat voorbehoud omtrent het, Staatstoezicht te voor zien, dat men in 1850 niet uitdrukkelijk, maar, beweert men toch reeds stilzwijgend had gemaakt. Men heeft in 18+8 en 1850 een verkeerden weg ingeslagen, beweren ook de vrijzinnige staatslieden in Pruisen, en daarop komen wij thans terug. Heeft men dan nu een bet eren weg gekozen? In Nederland zijn, gelukkig, de liberalen niet van dat gevoelen. Wat, zal het gevolg zijn van de nieuwe wet? Zeker niet,-dat de Katholieke geestelijken zich schrif telijk tot gehoorzaamheid aan de steeds door hen bestreden en door den Paus van geener waarde verklaarde kerkelijke wetten zullen verbinden; maar dan verliezen zij hun bezoldi ging zekeren dan Dan blijft alles bij het oude. De Staat houdt een niet onaardige som in kasmaar de gees telijken zullen geen gebrek lijden, en hun „Staatsgevaarlijk heid" zal niet minder worden. Toch was bestrijding van dit gevaar het doel. Dat doel zal men door deze nieuwe wet geen enkele schrede nader zijn gekomen, hoezeer de wet zelve schier een noodzakelijk gevoicr is van de openlijke verklarin gen van de Pruisische bisschoppen en van den Paus. Ieder onderdaan heeft het recht, een bestaande wet af te keuren te bestrijden en zijn invloed aan te wenden om haar afgeschaft of door een andere vervangen te krijgenmaar iets geheel anders is bet, te verklaren, dat, de wet niet verbindend is en dat men weigert haar te gehoorzamen. De Pruisische regeering redeneert thans aldus de geestelijkheid wordt uit de staatskas bezoldigd, omdat de aankweeking van godsdienst en zedelijkheid in liet belang van den Staat is; maar wanneer die geestelijkheid door leer en voorbeeld ongehoorzaamheid aan de wetten van den Staat prediktdan houdt de betaling natuurlijk op. Tegen die redeneering schijnt niet veel in te brengenmaar dat een Staat wetten maakt die zulk een ge spannen toestand doen geboren worden dat heeft, veel van een politieke fout. Tot, nog toe heeft de geschiedenis bijna op elke bladzijde geleerd dat men met dwang in zulke za ken niets vermag. Waarom zou thans in Pruissen de uitkomst anders zijn W. v. d. K. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De gemeenteraad van Antwerpen heeft den 9, op voorstel van den heer Nauts, met alg. st. op 1 nabeslotenzich en corps tot, den Koning te wenden om de herroeping te verkrijgen van de overeenkomst, den 2 Sept. 7+metNeder- h:nd aangegaan tot verbetering van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het bezwaar betreft inzonderheid art. 11 der overeenkomstwaarin de belgische regeering zich verbindt oin op alle door haar geëxploiteerde spoorweglijnen al de differentiëele tarieven van uit,-, in- en doorvoerten gunste der meest begunstigde belgische havensof met die havens als bestemminggeheven of later te heffenook toe te pas sen ten opzichte der haven van Terneuzen. Den 16 heeft het gehoor bij. den Koning plaats gplmd. Z. M. beloofde de zaak te overwegen en noodicde den. raad uit om hetzelfde te doen. Den vorigen dag had Z. M. eene deputatie van +0 personen ontvangen uit Gent, waar men met. de overeen komst zeer ingenomen isook blijkens een adres van de kamer van koophandel aldaar aan de Vertegenwoordiging en eene deput. tie van handelaars en industriëelen aan de ministers en Kamerleden afgevaardigd. De kamer van koop handel te Leuven heeft een protest tegen de overeenkomst aan de Kamer gezonden. ËUikSiC. deling van art. 153 van het nieuwe strafwetboek volgens de redactie der regeering aldus luidende: 1. Wie open lijk de godsdienst van den Staat of eenige andere, waarvan de uitoefening in den Staat is toegelaten, met woorden of daden beleedigtwordt, met gevangenzetting van maan den tot, jaar en met eene boete tot 1006 lira's gestraft." 2. Wanneer de beleediging door middel van de drukpers geschied iskan de gevangenzetting de 3 maanden niet te boven gaan." De verslaggever der commissie stelde voor, liet woord beleedigt te vervangen door smaadt en de woor den de godsdienst van den Staat of eenige andere door eene godsdienst. De heer t'amizzaromeenendedat niet zoo zeer de godsdienst zelve als wel de rechten harer belijders aan beleedigingen blootstonden, stelde deze lezing voor: „Wie met gewelddadigheden of bedreigingen een of meer personen dwingt om aan eene godsdienstoefening deel te nemen of die bij te wonenzekere godsdienstige feesten te vieren sommige rustdagen te houden en dientengevolge winkels te openen of te sluiten, wordt gestraft met gevangenzetting van 8 dagen tot 2 raaauden en boeten tot 400 lira's." Den 9 stelde de verslaggever der commissie voor. de eerste pa ragraaf van art. 153 aldus te lezen: 1. VVie met open bare smaadheden tegen eene door den Staat toegelaten gods dienst hei godsdienstig gevoel beleedigt van wie haar belij den wordt gestraft met gevangenzetting van 4 maanden tot 1 jaar en met eene boete tot 1000 lira's." Op uitnoodiging des ministers van justitie werd daarop het artikel en de ge- heele titel betreffende de vergrijpen tegen de godsdienst en de vrije uitoefening der eerediensten naar de commissie te ruggezonden. Den 10 is de door de commissie voorgestelde en door den minister goedgekeurde lezing aangenomen. De artikelen waarbij straffen worden bepaald tegen gees telijkendie, hunne ambtsverrichting misbruikende, het open baar geweten schokken, den vrede der huisgezinnen storen, een koninglijk besluit of eenige andere daad der openbare overheid beleedigen, en, tegen de voorschriften der regeering, buiten de kerken ambtsverrichtingen uitoefenenzijn den 13, met verwerping van alle amendementenovereenkomstig de door regeering en commissie voorgestelde lezing, goedgekeurd. Den 10 en 11 is in de Kamer van Afgevaardigden ge handeld over liet bekende plan van Garibaldi. De minister van openbare werken gaf te kennendat op grond der door de staatscommissie gedane onderzoekingenreeds een wets ontwerp was opgemaaktdoch dat ditaangezien de ter uitvoering benoodigde sommen thans onmogelijk konden worden toegestaanvoorshands niet zou worden ingediend. Den 12 is de begrooting van genoemden minister, ten bedrage van 126,561,5+7 lira's, goedgekeurd. Den IS isna levendige discussiehet eerste artikel van het wetsontwerp des ministers tot verhooging van eenige re gistratie-belastingen met eene meerderheid van 17 st.. en den 19 het geheele ontwerp goedgekeurd. De Paus heeft den 15 tot kardinaal benoemd de heeren GianelliLedochowskyMac Closkey, Manning, Deschamps en Bntehem. De Paus heeft vervolgens vele bisschoppen be noemdo.a. 2 italiaansche cn 4 in partibus injidelium, en aan onderscheidene kerken van de Ver. Staten den rang van me- tropolitaankerken gegeven. Prins Alexander is den 17 naar Berlijn vertrokken. Staten-Genekaal. Bij de 2®. Kamer zijn ingekomen de volgende wetsontwerpen: tot wijziging en aanvulling der wet, houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambte naren tot het opmaken van burgerlijke aeten en van de con sulaire rechtsmachttot. beschikbaarstelling van de gelden wegens verstrekkingen voor het departement van oorlog dienst 1875; tot bekrachtiging eener ruiling van land en water onder Made en Drimmelen; tot wijziging der wet op de nationale militie en tot vrijdom van grondbelasting voor de stichting van woningen voor de arbeidende klasse. Bij ingekomen nota van wijziging van het or.twerp tot ver hooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1875 wordt nog eene verhooging met 8550 voorgesteldten einde het Mauritshuis te 's Grnvenhage geheel tot schilde rijen-muzeüm te kunnen inrichten, de in de beneden-localen aanwezige voorwerpen in een te huren gebouw over te bren gen eti de in het magazijn voorhanden schilderijen te doen herstellen. De 2®. Kamer heeft den 16 de amortisatiewet met 47 tegen 15 st. aangenomen, met een door den heer Schimmel- penninck voorgesteld en met 31 tegen 30 st. goedgekeurd amendement, waarbij aan de regeering de bevoegdheid gege ven wordt tot aflossing der geldleening voor het amsterdam- sche entrepotdok. Den 17 is inet 35 tegen 26 st. verworpen het ontwerp tot bekrachtiging van eene provinciale belasting in Noordbrabant, strekkende tot verhooging der belasting op de paarden en andere trekdieren als equivalent voor de opheffing der ge meentelijke en waterschaps-tollen in die provincie. Den 18 is de conclusie van de meerderheid der commissie omtrent de inlichtingen der regeering nopens bet, adres van JOlthuis c.a., te Diepenheim houdende bedenkingen tegen de toepassing der wet tot herziening van de belastbare op brengst der gebouwde eigendommen welke conclusie strekt om den minister van financiën dank te zeggen voor de ver strekte inlichtingen met alg. st. aangenomen en zijn amen dementen die ten doel hadden, eene wijziging in de taxatie te brengen verworpendat van den heer v. Zuylen met 37 tegen 31 st en dat van den heer v. Nispen met 39 tegen 29 st. Daarop zijn de beraadslagingen begonnen over devestingbe- groot.ing, welke den 19, nadat de minister de memorieposten, waartegen veel bezwaar gerezen was had verwijderd 'met 53 tegen 17 st. is aangenomen zij de een amendement der commissie van rapporteurs, om de sperforten uit de begrooting te lichten met 58 tegen 10 st. verworpen. Seoorwesen. Door de heeren L. P. Schmidt, B. H. J. Kok en H. J. van der Vecht te Hasselt is bii de regeering concessie aangevraagd voor een spoorweg door'Salland (Qver- ijsel), loopende van Hasselt naar Almelo aansluitende aan den Staatsspoorweg bij de station Dalfsenen van Almelo over Ommen naar Meppel. Bij overeenkomst, den 13 Nov. 1.1. te Berlijn tusschen Nederland en Duitschland gesloten, is de Noordbrabantsch Duitscne Spoorwegmaatschappij (BoxtelGoch-Wezel), we gens gerezen onvoorziene moeilijkhedenontheven van het aanleggen van een zijtak van Gennep naar Kleef. Muntkwestie. De kamers van koophandel te Amsterdam en te Rotterdam hebben adressen aan de regeering gericht naar aanleiding der stagnatiebelemmering en verliezen in den handel, ten gevolge van de schorsing der vrije aanmun ting. De sotterdamschen kamer wil tijdelijk den dubbelen standaard aangenomen hebben. Nijverheid. De Kon. Fabriek van Waskaarsen te Ara- sterdam heeft in 1874 ruim 9 miljoen pakken kaarsen afge leverd. Met een actiënkapitaal van 5 ton werd een winst behaald van/ 292,414. Het dividend is bepaald op 20 r'T p.c., makende met die over de 3 voorlaatste jaren te zamen 7I£ p.c. Feesten. Het letterlievend genootschap „Demosthenes" te Deventer heeft den 16 zijn 2ójarig bestaan gevierd met de opvoering van het treurspel -„Antigone" van Sophocles naar de metrische vertaling van A. Jten Brink, met muziek van Mendelsohn-—Bartholdyonder leiding van den heer Brandts Buys. Bouwwerken. De gemeenteraad van Harlingen heeft beslotenden antieken toren van bet raadhuis wegens bouw valligheid voor afbraak te verkoopen. Giften. Den 16 beeft ten raadhuize te Arasterdam de laatste uitdeeling plaats gehad aan de gezinnen van personen, die door den brand van de suikerraffinaderij Java geleden hebben. Met de rente is ongeveer 35000 uitgekeerd. Roode Kruis. Het geldelijk geschenk van het centraal comité te Berlijn aan het nederlandsche hoofdcomitéten behoeve der gekwetsten in Atchin bedraagt 6828,30en is vergezeld van een schrijvenwaarin deze gift als een gering bewijs van dankbaarheid wordt aangemerkt voor de hulpdoor de nederlandsche ambulances te Trier, Saarbrüc- kenDusseldorp, Wesel, Neuwied en Mannheim gedurende den fransch-duitschen oorlog verleend. Het hoofdcomité heeft den 8 besloten ƒ7000 ter beschikking te stellen van het comité te Bataviaten behoeve der zieke en gewonde krijgslieden in den oorlog met Atchin. Rechtszaken. Het hof van Zeeland heeft den 19 uitspraak gedaan in de zaak van 33 personen te S. Philipsland, waar onder de burgemeester, beschuldigd van rebellie bij de ge rechtelijke ontruiming eener woning. 24 Hunner, en daar onder de burgemeester, zijn vrijgesproken, 3 veroordeeld tot 6, één tot 4 en 5 tot 3 maanden correetioneele gevangenisstraf. Eén die afwezig was is weerspannig verklaard aan de wet_ Uit Elburg is een adres aan den Koning gezonden om kwijtschelding van straf te verleenen aan den jeugdigen M„ die zijn schoolmakker met een pistoolschot heeft gedood. De eerste onderteekenaar is de vader van den knaap die het slachtoffer van het ongeluk was. RoLONlëN. De modderoverstrooming in de residentie Ke- diri (Java) op 30 Jan. is veroorzaakt door het bezwijken van een natuurlijken dam die een meertje in het hoogland van de lagere streken afscheidde. Blitar en Srengat zijn voor een groot deel verwoest. Een aantal menschen zijn om gekomen vele bruggen vernield, ravijnen ontstaan, 2 dessa's geheel verwoest13 zwaar en 30 minder beschadigd. De geleden schade treft vooral het gouvernement en de inlanders. Heilo. Onze geachte geneesheer, de heer F. Schut, is als zoodanig door den gemeenteraad van Nunspeet, met eenpa righeid van stemmen, benoemd. Het is de algemeene wcnsch, dat hij besluiten mag in ons midden te blijven. Van wege de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement „de Drie Egmonden", is de zilveren medalje uitgereikt aan C. van der Plas Cz., voor 50jarige trouwe dienstals scheepstimmerman bij de firma T. Plantijdtte Egtnond aan Zee. De reeks der volksvoordrachten van het departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is Dinsdag avond ge sloten met de voorlezing eener novelle „Een Oudejaarsdag" door den heer P. C. Bakker, voorafgegaan, afgewisseld en besloten door zanguitvoeringen van leerlingen der tusschen- schoolmet piano-begeleiding van den heer Zeilmaker. De novelle diete Alkmaar en te Egmond spelende, eene zeer locale kleur droeg, viel zeer in den smaak van het publiek en werd met groote aandacht aangehoord. Niet minder vol deed de zang der ongeveer 70 knapen en meisjes, die, op chocolade en krentenbrood onthaaldeen feestelrjken avond hadden. Algemeene waardeering vond de wijze waarop het zangonderwijseen zoo uitstekend middel tot beschaving door den heer Zeilmaker behartigd wordt. De heer Cohen Stuartvoorzitter der commissie voor de volksvoorlezingen brachtaan het einde van den avond, zoowel hem als allen, die de commissie hadden bijgestaanwarmen dank voor het aan velen bereide genot en riep den talrijken aanwezigen tegen den volgenden winter een ,,t.ot weerziens" toe. Op het terrein der kalkbranderijen van den heer IVF. Stoel is een reusachtig gebeente opgedolven, dat waarschijnlijk van een zeer groot dier uit lang vervlogen tijd afkomstig en naar het laboratorium der hoogere burgerschool overgebracht is. Aan de leden der afdeeling van het Schoolvérbond naar wij hopen ook aan in de zaak belangstellende autoritei ten is een afdruk gezonden van een belangrijk rapport van den nieuwen secretaris der afdeelingden heer IFuyster, waarvan wij de kennisneming zeer aanbevelen. Is het volstrekt schoolverzuim hier t$r stede betrekkelijk niet groot (altijd nog te groot)neemt het willekeurig schoolverzuimdank zij de bemoeiingen van het Schoolverbond en van anderenaf het te vroeg verlaten der school blijft nog altijd een groot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1