PERU-GUANO, HOUTEN en IJZEREN I! A A MII O li II E N. R J. L. HOOS i Uit de hand te koop: ■SfSC u Ontvangen de nieuwste en sierlijkste M O D E L L E N, Photographisch Atelier Geen kiespijn meer. omer-Mantels, Waarschuwing. Hel echle Eau dinners, Geijkte IJzeren en Koperen Gewichten. Maten voor natte en droog© waren. BALANSEN EN BASCULES, m Ülkmaar-Packet. MODES. Een Schïldersjongen van af ƒ2 en hooger. Ruime sorteering. Lage Prijzen. Toordiim. «f. EICrElJsMAM Az. S van JL €HWNFMM9 JLangestr aat Mo. OS. f 3,50 3,50. eene Dienstbode, J. FILWSEN, Mr. K leedermaker, M O m E M 2 a 3 bekwame Timmerlieden. Sa4 Timmerlieden Bekwame Timmerlieden HEDEN Regenmantels 9 enz. J. PEIGNAT C», een Broodbakkersknecht, ACrEIfËl. KOOLTUIN, D. J. COHEN, Bericht aan Kaasmakers, Kaas hoopers, Winkeliers. Bewoon Gezuiverd Kaasslimsel,: Bill er! werend Kaasstremsel, Verbeterd Annatto M p 1 h f 1ÏO,- per 1000 kilo, franco aan boord of spoor. PORTUIN - BLOK. ROOKVLGESSCH. «-> IS voor eene te Rotterdam gevestigde Arr- zending J. K KL Ij II c«., AMSTERDAM, ^«i'ii|i!iiieNlan(liiiar(ls, B*ortc ISaaa- Steenfabrikanten, Spanjaurd«iiriig, te LEIDERDORP. Hoofd-depöt voor Noord-Holland bij J. Brengers, Verkoophuis te Alkmaar. m m tegen veel verminderde prijzen le verkrijgen bij of Kaas- en Boterkleursel Voor het opvuiiesi vau li o ic T a ii d c n Anathcri n-Mond water Astafheriji-Tand pasta, Plantaardig Tandpoeder. Lx'ra op Maandag,Woensdag en Vrijda I eene SSocwnjilaafs met 2© bunders Land, gelegen in den Anna Paulowna Polder. Te bevragen bij den Heer A. KUYPER, te Purmerland. Bij Jb SMIT, aan den Jan G1 ij nis weg, "in de Heer Huge Waard, is beschik baar gesteld een roode engelsche Stier, springgeld f 3, houden of niet houden. Eene ISenetlcnkmsier te HUUR. met kost en bediening. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. Bij de ondergeteekenden steeds op aanvrage direct te bekomen de met zilver bekroonde onvervalschte Kaasmarkt, Alkmaar. ARNOLD HOFF, te Hoorn, presenteert puik Stoiilivioesch te koop, in groote en kleine stukken tegen 27 cents de 5 ons te bezichtigen en te bekomen ten huize van C. A. SCHRöDER, in de Drie FlesschenDebitant der Staatsloterij op het Venisse te Alkmaar. De ondergeteekenden hunnen WINKEL geopend hebbende, bi-velen zich minzaam aan tot het verkoop, n en garneeren van Dailies- en idimierhoe- den en wat verder tot het vak behoort. Gez. PERK, Laat, 2e huis van de Ridderstraat. plus 15 jaren eenigszins met het vak beketid zich gaarnetegen genot van voor een jaar geplaatst. Adres franco ouder de letters K. K., aan de Uitgevers dezer Courant. Er wordt gevraagd een Sttlids- k nrehl, om met 1°. Mei in dienst te treden, bij J. KOETSVELD, Smid in den Moerbeekpolder, gemeente Niedorp. Brieven franco. zag kost en inwoning SS Se sS vervaardigd De Portretten in bovenstaand Atelier en zijn bovendien zeer duurzaam. één dozijn fijne gedetailleerde ALBUMPORTRETTEN l>ugel|jk»i geojicnd van lO tot uren. voldoen aan de meeste eisehen der kunst Mevrouw GOUWE aan de Boterstraat vraagt tegen Mei a.s. die goed kan werken en koken. De Directeur van v. GEND en LOOS alhier vraagt een Micrkge. Men persoon of met franco vervoege zich in brieven, aan het kantoor aan de Langestraat aan de Oude Gracht verlangt een Leerling, liefst eenigszins met het vak bekend. In nen gevraagd en Dorpen worden soliede Perso- alle Steden eeniglng, tegen flinke premie en pro visie. Aanbiedingen met franco brieven, motto Bode bij de Kantoor-Boekhandelaren GEBRs. POOT Oppert Rotterdam. liedt zich aan een bekwame Horren- of lltouwkiieeBltProt. Godsd oud 27 ja ren om spoedig in dienst te treden. Adres met franco brieven onder letter M, bij den boekhande laar P. KLUITMAN te Alkmaar. TERSTOND GEVRAAGD: Adres in persoon bij J. tl. MEIJER te (N. Holt). Bergen kunnen dadelijk geplaatst worden bij N. van der VOORT. Ridderstraat knnnen terstond met vast werk geplaatst worden bij M. W. LEMMERS, te Roelofarendsveen. De DIRECTEUREN d r Alge mernr Hroninger LcienN verzekering Iftlaaiweitnpgtfi, gevestigd te l Groningengoedgekeurd bij koninklijke besluiten van j den 19 Maart 1864, No. 64, en den 31 Augustas f 1866, No. 54*, bre ngen ingevolge art 40 van het I reglement ter kennis van de leden dat di Reke- ning en WcrHiitn vording, loopende tot en met den 31 December 1874, door COMMIS SARISSEN is nagezien, in orde bevonden en dien tengevolge goedgekeurd sluitende met een meerde- j ren ontvang vau een en zeventig duizend driehon- I derd zes en vijftig gulden zes en zestig cent, j zegge 71,356.66. Op den 31 December 1874 telde, de Maatschappij reeds <88,4-22-8- leden zijnde meer dan op ultimo December van 't vorige jaar. De steeds blijvende toeneming der deelneming meenen wij te mogen toeschrijven aan de erkenning der soliditeit dezer Maatschappij en de prompte wijze waarop in 1X74 vorr 506 sterfgevallen, dadelijk na het overlijden, de uitkeeringen hebben plaats gehad tot een gezamenlijk bedrag'vau acht en twin tig duizend, zevenhonderd acht, en dertig gulden een en veertig cent en voor eene lijfrente eene somma van eenhonderd drie en negentig gulden en tachtig cent, terwijl door de Maatschappij in het geheel tot ultimo December 1874 reeds voor 4-639 sterf gevallen is uitgekeerd. Zoo als uit bovenstaande blijkt, mogen wij ook nu wed* r met voldoening terugzien op de resulta ten door de Maatschappij in 1874 verkr-gen, en is het ons een aangename, plicht, ook aan het slot van dit jaar, van den gunstigen staat en goede vooruitzich ten der Maatschappij melding te mogen maken en maken dan ook van deze gelegenheid gehiuik, de 8» ui Mi i' Levrnsvcrzekerin^ lliBU(*<*lui|B|»{j bij vernieuwing aan te bevelen I aan allendie nog niet aan dergelijke inrichting deelnamen overtuigd dat zij gevestigd is op zoo- j danige grondslagen die eene voortdurende nauw- ■j gezette nakoming van de aangegane verbindtenis j waarborgen. Reglementen en tarieven zijn ter inzage te be ten kantore der Maatschappij, in de Oude Boteringestfaat, K No 114-, te Groningen, en bij j de heeren Agenten in de verschillende plaatsen van liet koningrijk De Directeuren voornoemd i Groningen, J II Ijl ZING A Februari 1875. J. E SCll EI ,T E M A HUI ZING A In gemeenten, waar de Maatschappij nog niet ver tegenwoordigd is worden Agenten en Itoilen gevraagd. 1 h 2 druppels van Professor JAMISON'S fislon- tiase genezen elke Kiespijn, fl 0,60. Depothouder J. BRONGERS Gzn. i/J o n t v i n g e 1 w ij een eerste prachtige C O STUIIES van af f W als ook sloffen voor iköBES, Nieuwendiikhoek Sint Jacohstraat, L 333, nieuw es 4. AMMTKKW.tM. VY armoesstraat £€5 (vroeger tiommer M 446), Groote voorraad van h«»nten en ijxercii CiUnder linngets, met 3 en 2 rollen, ïluwhmarhiiies, WrinsmachiiH's, Strijk kachels voor 3, 6 en x ijzers, Wieesrhliul4iiuH<!iini>lieg, tc&lUX en diverse andere artikelen voor huishou delijk gebruik. aan komen Wordt gevraagd tegen 1 Mei bij A. KOK, te St. Pancras. Een ieder, die eenige uren 's weeks disponibel heeften als AgB'iit eener soliede, lang gevestigde Maatschap pij, zijn inkomsten met 58 a 3 €.isideil per week wil vermeerderen, adresseere zich met franco brieven onder letter A, tot den Heer H. P. CLaSIE, van der Werfstraat, No. 46, te Rotterdam. waarvan men vertrouwen kandat het echt uit aromatische planten gestookt is, wordt ver kocht te Alkmaar, v. d. laagen. van Bommel. J. Stuurman. Uitgeest, Starreveld. \Zaandam, v d.Bosch &Zn. Hoogslag Jr. N. Diep, Marmclstein. J. I)ilo. v d. Heuvel. Deze bovenstaanden ontvangen het Sian (I'A li vers rechtstreeks uit de Fabriek en Stokerij van AUG. DE MARBAlX, Uitvin der te Antwerpen. Al die minder verkocht wordt als 1,50 voor royale, 1,25 voor double, 1 voor le kwaliteit en 75 -cents voor 2" kwaliteit, is vervalsching zonder nut Wacht u daarvoor, dit is bedriegerij en bedrog. AUG DE MARBATX, Fabrikant te Antwerpen. AlkmaarJ. Brongers. W. Lijbering. J. Netten. Purmerende, v. Alphen, Hoorn, Broese Dijkhof. Rottenberg. SéhagenJ. Ranke Texel, J. Kalf. Bij beschikking der Arrondisseinents Rechtbank te Alkmaar, van den elfden Maart i800 vijf en zeventig, is het accoord door den ondergetekende, namens de gefailleerde firma HOLSMULUEIt en van TWISK en de individuëele leden dier firma A. Z. HOLSMULLER en W. J. van TWISK, aan hunne crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen^choilioio^ccril. Alkmaar, A. P. de LANGE 17 Maart 1875' Adv. £4. «0. 1 l5$Sfi£ES, te Uitgeest (Noord-Holland). beveelt zich bij deze aan voor de levering van i in kruiken van 1, 5 en 10 kan. Des verkiezend jj ook in vaatjes van 20, 40 of 100 kan. Met 1 kari j* kaasstremsel, kostende 75 ets, kan men ruim 1800 kannen melk stremmen, dus 360 pond kaas maken, j Dus kost bet stremsel voor 5 pond kaas 1 cent. j Men kan zeker zijn, dat als men zelve leb koopt, zulks aan de kaasmakers honger in prijs komt, en heeft men hiermede het gemak en de zuiverheid op den koop toe. in flesschen, a 1,20 per flesch, dat is 2 ct. per Kaasje van 4 pond, welke meerdere kosten ruim schoots vergoed worden door de bederfwerende eigen schappen en door volkomener stremming dan met het gewone leb-aftreksel, waardoor de kaasopbrengst grooter is. Bij elke flesch is gebruiksaanwijzing en tal van aanbevelingen van gebruikers. bekroond op Zeven Tentoonstellingen en vereerd met een massa aanbevelingenwaardoor bewezen wordt, dat de kwaliteit niets te wenschen overlaat Piijs naar verschillende hoeveelheden, in elk geval gelijk aan, of lager dan andere soorten. Verkoopers genieten flink rabat Op aanvrage zend ik hen nadere conditiën. S. J. VISSER is er geen we kzamer en beter middel dan bet Tand-Plombeersel van den K. K lloftandarts Dr. J. G. PO PP, te Weenen, Stadt Bogner- gasse No, 2, dat een ieder zelf zeer gemakke lijk en zonder pijn' in den hollen tand kan aan brengen, dat zich dan vast met de tandoverblijf- selen en het tandvleesch verbindt, den tand voor verder bederf behoedt en de pijn stilt. van l)r J G. POPP, K. K Hoftandarts te. Weenen Stadt BognerstraatNo. 2, it* fiaeoi» h f i.2-% is het voortreflclijkste middel voor rheumatische tandpijnen voor ontstekingen en gezwellen van het tandvleesch; bet lost den aanwezigen tandsteen op en belet de nieuwe vorming ervan het maakt de los geworden tanden weder vast en versterkt het tandvleesch; en terwijl het de tanden en het tandvleesch van alle schadelijke bestanddeelen bevrijdt, verse!).- ft het de mondholte eene aan gename frischheid en verdrijft den slechten reuk reeds kort na gebruik. van Dr. J.G POPP, K K. 11 of tandarts t<? Weenen. Dit middel bewaart de frischheid en reinheid van den adem, buitendien dient het nog om de tanden eene blinkend witte kl.-ur te verschaffen, om het bederf ervan te vi orkomen en o n het tand vleesch te versterken. Het reinigt de tandén zoodanig, dat door een dageüjksch gebruik niet alleen de gewoon lijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt maar ook het glazuur der tanden wordt daardoor hoe langer hoe witter. Verkrijgbaar in de onderstaande depots: te Alkmaar bij A. C. Paessen, hoek Huigbrouwersteeg, en J. Prangers Gz„ Verdronkenoord; telloprnbij J. Pet en J. J. Ooijevaar, Kapper; te Zaandam bij H. G. va,. Aken, Verkoophuis; te Énkhuizen bij J. Spanjaerdt; te Haarlem bij J. P. Karlhaus, -Verkoophuis; te Edam bij Jan Lal; te Purmerende lij P. J. de Wolff Wz.; te Nieuwediep bij W Perhoeve Bruinvis; te li oogkarspel bij P. de tl it; te Medemblik bij J. Drost; te Schagen bij J. L. Munterte Amsterdam bij F. v. ft indheim fy Co'., Verkoophuis. Van Van DAGELIJKS: ALK M A A R 's morgen AMSTERDAM 8 namiddags uren. Van AD KM 1A R *s morgens u. 30 .j m alhi u. Van AMSTERDAM 's nam. S uur Informatiën bij N. J. STAM, aan den Voortneer, er Snelpersdruk van Herin», Coster en Zoon. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 4