I tó 1875. I A A li T. I'ranki'tili. Een nieuwe batterij legen de gemengde openbare school. •S&tabö-ïïieuws. Maandag', 2e. Paaschdag, van 12—1 ure, ge legenheid tot aangifte voor den Burgerlijken Stand, De Paus heeft den 2 dezer eene breve aan het duitsche oiscopaat gericht bij wijze van toestemmend antwoord op ft protest, door de bisschoppen tegen de depeche van uen itschen Rijkskanselier betreffende de verkiezing van een eviwen Paus openbaar gemaakt. Pruisen. Het bestuur van de berlijnsche oud-catholieke meente heeft eene oproeping uitgevaardigd in den geest an het protest van graaf Frankenberg, waarbij alle cathoiie- ceu, die aan den Keizer en het Rijk trouw zijn, worden uitgenood igd zich op het standpunt der oud-catholieken te plaatsen en op dat standpunt de aaneensluiting van alle na- fionaalgezindè aan het Duitsche Rijk trouw blijvende catho lieken te bevorderen. Het Heerenhuis heeft den 12 de wet tot overdracht van de [Pruisische Bank aan het Rijk aangenomen zij heeft slechts geringen tegenstand gevonden. Bij de voortzetting der beraadslaging van het Huis van [Afgevaardigden over" do begrooting van onderwijs en eere- dienst is door leden van het centrum en der poolsche trac tie geklaagd over maatregelen de regeenng ten opzichte der gymnasiën inzonderheid over het 'verbod van een leerboek, door den tegenwoordigen bisschop van Paderborn uitgege ven toen bij nog hoogleeraar te Bonn was. De minister (verklaardedat hij tot "dit verbod genoopt was door de vele over dit leerboek,' zelfs van strenggeloovige catholieken luj hem ingekomen klachten. Van liberale zijde is een besluit, ter spraak gebracht van de regeering te Potsdam waarbij een onderwijzer geschorst is, omdat hij na burgerlijk ge trouwd te zijnzijn huwelijk niet kerkelijk had laten inze genen. De minister Valk verklaarde dat hij de zaak uit, de dagbladen vernomen had cn haar liet, onderzoeken, omdat de onderwijzer misschien eene aannemelijke verontschuldiging kon aanvoeren voor hetgeen ook de minister als een strat baar verzuim beschouwde. Een onderwijzer en vooral eendie godsdienstonderwijs geeft, moest een goed voorbeeld geven en de kerkelijke inzegening van bet huwelijk niet, in minach ting brengen. Deze verklaring verwekte aan de linkerzijde eemge opschuddingmaar werd door de rechterzijde en liet, centrum luide toegejuicht. In de zitting van den 13 is eene som van 600.000 mark op de begroeting gebracht, als eerste bijdrage uit de schat kist, voor bet bouwen eener begraafplaats voor de koninglyke familie bü de domkerk te Berlijn. Den 15 is de staatsbegrooting voor 1S75 bij derde lezing heeft de eerste lezing plaats gehad van de wet betreffende de intrekking der dotati 11 van de cathoheke bisschoppen. I)e lieer Reichensperger lietontwerp bestrijdende, werd tot de orde geroepen omdat, bij liet „eene wet dei wraak die moedwillig onrecht wilde toevoegen noemde le minister van eeredienst wees op de ongehoorzaamheid ran de geestelijkheid aan de wetten van den blaat. De Staat zonder de encycliek van den Paus tc vreezenbe schouwt haar als eene ernstige zaak, wil zich n:et door de Kerk laten bespotten en geene ongehoorzame geestelijken uit de staatskas ondersteunen. De minister deed uitkomen dat, de oostenrijksche bisschoppen gehoorzamer, aan derge- lüke zonder medewerking der curie uitgevaardigde wetten als in Pruisen bestaanen dat de bisschop van Bres.au in Let oofienrijksche gedeelte van zijn bisdom eene wet gehoor zaamt welke bij in bet pruisisehe miskent. De minister besloot hieruit, dat bet de ourie niet om de verdediging van een beginsel, maar alleen om de bestrijding van Duitscli- land te doen is. De beer v. Sybel voor het, ontwerp spre kende, heeft gewezen op de voortdurende ophitsing van het volk door de geestelijkheid. Hij las o.a. eene plaats voor uit een van ultramontaansche zijde gecoiporteerden roman die in den tijd van Uiocletiamis verplaatst, maar zeer duide lijke toespelingen op Keizer Wilhelm en prins Bismarck bevat. Terwijl bij juist voorlas, boe in den roman de minister van Dioeletianus, Mark genoemd, eene moeras omkomt, trad prins Bismarck bet Huis binnen, die met groot gejuich be o-roet, werd. Hij vatte spoedig het woord op en deed uit komen hoe de spreuk „men moet, Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensehen," toch wel niet heteekenen kan dat men den door de jezuieten misleid Wordenden Paus meer gehoorzamen moet 'dan den Koning. De regeering doet haren plicht, door de vrijheid van den geest, tegen Rome te beschermen; zij doet dat met God voor Koning en vader land. Prins Bismarcks woorden werden onstuimig toegejuicht. Het Huis beeft, liet voorstel van liet, centrum om de wet vóór de tweede lezing naar een commissie te verzendon verworpen. De Pruisisehe Bank beeft bekend gemaakt, dat zij hare biljetten van 10 th. intrektomdat bij voortduring valsche biljetten van dat bedrag in omloop zijn. Te Gnesen is in verschillende kerkelijke gebouwen weder om eene huiszoeking gehoudenen wel te gelijker tijd en zoo nauwkeurig mogelijk op last van den ambtenaar van het, O. M„ wien het onderzoek nam- den geheimen pausehj- ken deiega'at van het aartsbisdom is opgedragen. Er schij nen eenige papieren gevonden en in beslag genomen te zijn, die eenig licht over de zaak verspreiden kunnen Een 'belangrijk aantal paarden, die voor franse lie rekening in de provincie Pruisen waren opgekochtzijn te Berlijn door de politie aangehouden en naar de plaats van herkomst teruggezonden. De paarden stonden gereed om per spoor ver der vervoerd te wordenmaar zenden toch krachtens bet verbod van uitvoer, aan de grenzen aangehouden zijn. De fransche binden ontkennen, dat de fransche regeering orders tot aanzienlijké inkoopen zou gegeven hebben maar de duit sche bladen verzekerendat de duitsche regeering in het bezit is van fransche contracten, waarbij een commissieloon van 100 fr. per paard verzekerd is. De lieer Koriolek, voormalig redacteur der Hermama, is den 13 door de rechtbank te Berlijn toi. 2 jaren gevange nisstraf met dadelijke inhechtenisneming, veroordeeld; maar hij was reeds sedert den 7 voortvluchtig. De bisschop van Munster zou den 13 mede m hechtenis genomen worden, maar ook deze was op reis gegaan. Den 18 's morgens te 7 uren, is hij echter tc Munster gear resteerd en voor den tijd van 14 dagen naar de gevangenis te Warendorf overgebracht. De regeering heeft de overheden aangeschreven om alle officiëele kennisgevingen in de officiëele organen te plaatsen en voor zoover die plaatsing ook in andere couranten wen- schelijk mocht zijn, daartoe in geen geval bladen uit, te kie zen 'die liet Rijk of Pruisen bepaald vijandig gezind zijn ot tot de organen der verklaarde oppositie behooren. Onder den titel: „De verstoring van den godsdienstvrede en de eenige weg om dien te herstellen, heeft de bisschop van Mainz dezer dagen een vlugschrift in liet licht gegeven, ten betooge, dat de bepalingen van den Wiestfaalschen vrede ten aanzien van godsdienstzaken zoo niet formeel, dan toch materieel nog steeds van kracht zijn. Geen vrede, leest men daarinis in Duitschland tusschen catholieken en pro testanten meer mogelijk, tenzij onder wederzijdscbe erkenning van het beginsel, dat elk van die beide deelen des volks zijne eigene godsdienstzaken voor zich zelf behoort te over wegen en te regelen. Dr. laberenz die na den dood van den bisschop van Eulda nu eenige maanden lang liet bisdom bestuurd heeft is den 13 overleden. Hij behoorde tot de gematigde partij in liet domkapittel en 'bet werd vooral aan zijnen invloed, toegeschrevendat de confessioneele vrede in het bisdom tot dusver slechts weinig gestoord is. De aartsbisschop van Keulen heeft den 10, ook uit naam zijner ambtsbroeders, bij bet Huis van Afgevaardigden pro test ingediend tegen het wetsontwerp betreffende het beheer der kerkelijke goederen van catholieke gemeententevens aandringende op verwerping van dat ontwerp. Eene den 17 teWeilburg gehouden conferentie van evan gelische geestelijken en leeken uit den kreits Oberlalm heeft, een adres aan prins Bismarck gezonden, waarin zij zeggen: „Met, het krachtige, gisteren door u in bet. Huis der Afge vaardigden over eten grooten kamp des geestes met God voor Koning en vaderland gesproken woord stemmen wij met warmte en blijdschap in." Beieren De 2". Kamer heeft de legerbegrooting voor 1875, ten bedrage van 23,631,SOI gulden, vastgesteld en vervolgens ook liet buitengewone crediet van 3,827,800 gul den voor het departement van oorlog met 73 tegen 68 st. toegestaan. Baden. De beer von Kóbel is als bestuurder van het aartsbisdom Preiburg, wegens onwettige aanstelling van geestelijkenveroordeeld tot eene geldboete van 500 mark of subsidiair tot 10 weken gevangenisstraf. Dn veroordeelde zal bij bet badensche hooggerechtshof te Mannheim iaii dit vonnis in kooger beroep komen. Mecklenburg. De Ridderschap beeftbij de voortzet ting der beraadslaging over de wijziging der constitutie met 90 tegen 25 st. een voorstel aangenomen, waarbij de regeerin" verzocht wordt om eene „door de Rijks-constitu tie gerechtvaardigde" inmenging der Rijks-wetgevmg in deze [aangelegenheid tegen te gaan. De Landschap heeft dit voor stel verworpen. De Keizerin van Rusland is den 13 van San Remo te Parijs aangekomen. Lie lieer Charles Jourdain is tot secretaris-generaal bij het departement, van onderwijs benoemd; toi, ondersecretarissen van Staat, bij binn. zaken' de beer Alb. Desjanlins, in plaats van den heer Cone.lis de Witt, bij justitie de heer Bardoux in plaats van den heer Baragnon en bij financien de beer Louis Pussy. Nationale Vergadering. Den 9 zijn verschillende amendementen op het wetsontwerp betreffende de kaders verworpen, o.a een van den heer Brunetom bataljons van 6 compagniën te behouden; en is alleen aangenomen een door den minister bestreden voorstel van den lieer Margaine strekkende om in plaats van 2 kapiteins voer elke com pagnie in te voeren, 1 kapitein te behouden met 2 1» lui tenants en 1 2en luitenant. - Een door den minister van ooi'lo0* ingediend wetsvoorstel, om de wet van 2 1 Juli 1873 met het oog op eene snellere mobiliseering van do reserve troepen ie wijzigenwerd voor spoedeischend verklaard. lNUJtLUUT VAN DER VEEN. Vóór 4 April a.s. worden ten stadhuize ingewacht in- scbrijvingsbilletten naar eene partij afgekeurde SCHOOL BOEKEN en SCHRIJFBOEKEN. Inlichtingen zijn te bekomen aan de gemeente secretarie. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e. helft der maand Februari 1875. J. E. Sjarghout (2 stuks). Alkmaar; J. P. Muller, W. Go- vers, Amsterdam; A. Roosloot, Bergen; mej. S. E. Meijer, 's GravenhageK. de Vries HeiloSehaafsma, Rotterdam; D. SchermerkornA. KabelSchermerkornJ. Stam (niet vermeld). Van de Hulpkantoren lHrkshorn: Kruit, Amsterdam. Grootschermer: S. Smit Lzn., Amsterdam. Zuidscharwoudede Haan Amsterdam. Briefkaart. G. v. d. MaatbAlkmaar. Onze openbare school is en blijft de steen des aanstoots van de overgroote meerderheid der Katholieken zoowel als van de antirevolutionairen.' Beide partijen bestrijden haar, noemen haar een onrechtwensehen verandering van haar aard en karakter, of althans zulke bepalingen ten gunste van de bijzondere schooldat bet zonder belangrijke geldelijke offers mogelijk wordtdeze naast de openbare voor allen open te stellen. Beide partijen zijn even onverzoenlijk de gemengde schoolzonder godsdienstige of kerkelijke kleur, voor rekening der gemeente opgericht en onderhoudenis :den een doorn in 't oogen noopt haar bij elke gele- gtiiheid tot steeds krachtiger protest; de antirevolutionaire partij wint liet evenwel verre van de andere in het beamen en voorstellen van plannen tot bestrijding en in bet ontwerpen van nieuwe regelingen van het lager onderwijs. Ook hierin onderscheidt zij zich, dat zjj haar eiseh tot grondwetsherzie ning steeds op den voorgrond blijft stellen, terwijl de Katho lieke bestrijders ziek met herziening der schoolwet zouden vergenoegen. In de laatste dagen is een nieuw plan tot reconstructie van ons schoolwezen ontwikkeld. Men vraagt voor de bijzondere school „teruggave van aan den Staat be spaarde gelden": Restitutie. Zoowel een commissie waaraan door de Vereeniging voor Christelijk-nationaal onderwijs het voordragen van plannen tot wijziging in de bestaande wet geving was opgedragen als het antirevolutionaire hoofdor gaan de Standaard prijst dit middel tot wegneming der be kende grieven aan. Wat bedoelt men met dit Restitutie-stelsel? Verwar het niet met „bet sinds lang door onze richting verlaten stelsel van subsidie," waarschuwt de Standaard. „Te gen subsidie is men onzerzijds fel gekant. Niemand wil er van kooren. Reeds de enkele klank wekt, onzen tegenzin. Voor recht strijdendebegeeren wij geen aalmoes." De an tirevolutionaire richting wil geen „toelage" voor haar scholen, die aanleiding geeft tot inmenging in haar beheer en haar huishouding die een voorafgaand onderzoek naar de behoefte der school en een volgend onderzoek naar de wijze waarop de geldelijke toelage besteed isnoodzakelijk maakt. Zij beweert reclit te hebben op een uitkeering van gelden uit de zuu uei geven van school- of huisonderwijs over te laten aan de ouders met bepaling dat liet schoolgeld voor de armen en behoef- tigen geheel of gedeeltelijk uit de gemeentekas zou worden betaald Inderdaad blijft er voor de bemoeiing van den Staat niets anders over dan het invorderen van geld voor het onderwijs in den vorm van belasting en bet uitkeeren daarvan aan de scholen. Maar de openbare school blijft toch gehandhaafd zegt men. Ja, voor ben die er gebruik van begeeren te maken en zooals zij door hen zal worden ingericht. Zijn de ouders van de kinderen die haar bezoeken om de eene of andere reden niet over haar tevredendan richten zij een bijzondere school op en vragen restitutie. De zaak komt dus voor de gemeente hierop neerZij heft van alle belastbare ingeze tenen geld voor het onderwijsen geeft dit over ter be schikking van de schoolradendoor de ouders der kinderen gekozende ouders vereenigen zich onderling tot de oprich ting van scholen, zooals zij die wensehen; voor hen die het verlangen blijft ook een openbare school in stand zooals die thans is ingericht. Natuurlijk, anders zouden deze ouders geen school hebben gelijk zij die wensehen. De door de ouders gekozen schoolraden zorgen voor het schooltoezicht en waken dat het onderwijs voldoende zij. Maar zoo wordt er niet van overheidswege voldoend lager onderwijs gegeven, maar alleen van overheidswege een voldoende som gelds ter be-chikking van de ouders der kinderen gesteld om daarvoor scholen op te richten naar eigen vrije verkiezingzonder dat de overheid recht heeft om te onderzóeken hoe het geld wordt besteed. Men zal toch niet meenen, dat, als de over heid maar zorgt dat er geld genoeg beschikbaar ishet on derwijs ook niet anders dan goed kan zijn Hef, gekeele doel van art. 194 der grondwet, namelijk dat de slaatonderwijs zal doen gevenzooals hijdoor des kundigen voorgelichtbegrijpt dat noodig is en niet zooals de ouders der schoolgaande kindereD het verlangen, zou door de invoering van dit zoogenaamde restitutiestelsel vervallen, en men zou daarom inderdaad beter doen bet onderwijs geheel aan de ouders over te laten. Waartoe dient dat in vorderen van geld om het terstond daarna weer terug te gevenalthans ter beschikking der ouders te stellen Daar enboven lijdt bet restitutiestelsel nog aan een ander, niet ge ring bezwaar. Men kent den Staat wel het recht toeom van allen, ook van hen die er geen gebruik van maken en geen genot van hebben, geld in te vorderen tot oprichting en onderhoud van instellingen van algemeen belang, dus ook van scholen door den staat zeivendat isdoor de over heid door de regeering ingericht en bestuurd overeenkom stig de eiscben van bet algemeen belang; maar dat de Staat gelden zou mogen invorderen van allen, ook van onge- huwden en kinderloozenen die zou stellen ler beschikking van enkelen, tot oprichting en onderhoud van scholen door die enkelen ingericht en bestuurd overeenkomstig hun eigen inzichtendat is tot nog toe niet als billijk en goed erkend. Van bet gezond verstand van het Nederlandscbe volk mag verwacht wordendat die erkenning ook in de naaste toekomst niet zal volgenen dat daarom het restitu- tiestelsel niet in ernstige overweging zal worden genomen. Men vergele niet dat dit onschuldige huismiddeltje wordt voorgesteld, in afwachting van grondwetsher ziening. W. V. D. K. scuappij van Liandbouw in Friesland, aan de 4 hoogere bur gerscholen in die provincie een cursus geopend in de hulp wetenschappen van den landbouw. Aanbestedingen. Den 15te Amsterdamdoor de Holl. Spoorwegmaatschappijhet maken en stellen van een ijzeren kap op het station te Utrecht, geraamd op 143,000, minste insehr. de Nederlandscbe Stoombootmaatschappij, voor 121,030. Den 18, door het prov. bestuur van Noordholland, het bouwen van eene woning voor den directeur van het Rijks telegraafkantoor te Nienwediep, minste insehr. Gebr. Janzen aldaar, voor f 5241. Den 20, te Monnickendamdoor dijkgraaf en hoogheem raden van Waterland, het maken van een stoomgemaal in de gemeente Buiksloot, aan C. Blankevoort, te Monnickendam, voor t 57,256. Bouwwerken. Het fundament van den eersten pijler op Fijenoord van den in aanbouw zijnden staatsspoorweg is gezaktwaardoor de pijler gescheurd en een tiental ellen van de daaraangreuzende nieuwe aardenbaan beschadigd zijn. De gemeenteraad van Harlingen beeft den 22 naar aan leiding van een adres van 211 ingezetenen, besloten, den raadhuistoren voorloopig niet af te brekenmaar een nieuw onderzoek naar den toestand daarvan in te stellen. De Gemeenteraad van Middelburg beeft aan den in genieur Pietersen, te 's Gravenhage, concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van een tramway van Middelburg naar Vlissingen en naar Domburg. Vlissingen. De firma Smit, van den Kinderdijk, zal bare werf overbrengen naar de voormalige Rijkswerf in ge noemde stadde firma Kruppuit Essenbeeft aldaar een kantoor gevestigd voor den uitvoer van geschut, spoorstaven en ijzererts. Giften. Wijlen de heer J. E. v. d. Aa Criellaert te Rotterdam heeft gelegateerd vrij van successieaan de ne- derd. herv. diaconie aldaar 50, aan het geref. burgerwees huis aldaar en de herv. diaconie te Overscbie elk 5 aan de inrichting voor doofstommen-onderwijs, de werkinrichting voor hulpbehoevende blinden, de Vereeniging tot het ver- leenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid holland, het zeemanshuis en de Maatschappij tot nut der zeevaart, alle te Rotterdam, elk 2 certificaten groot ƒ1000 2% p.c. N.S. r De muziekuitvoering der maatschappij „Ceecilia", den 18 ten bate van haar weduwen- en weezentondsin den stads schouwburg te Amsterdam gegeven, heeft 2115 opgebracht. L. Bijl, overleden te Zuidland, op Voorne, heeft zijn vermogen, op meer dan 1 miljoen geschat, vermaakt aan de volgende stichtingen te Rotterdam de luthersche gemeente de Maat schappij tot nut der zeevaartde zuidhollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingende inrichting voor doof stommen de werkinrichting voor hulpbehoevende blinden en bet geref. weeshuis. Verder heeft hij aan zijne huishoud ster 5000, aan zijne beide knechts ieder f 2000 en aan 2 vroegere knechts f 1000 's jaars gelegateerd. De zuster van den overledene erlangt levenslang het vruchtgebruik zijner landerijen. Wijlen de beer J. J.N. Olgers, te Amsterdam, beeft aan het r. c. oude armenkantoor aldaar vermaakt f 1000, vrij van rechten. Rechtszaken. De rechtbank te Maastricht heeft den 22 T. 15 regels f 0,75, voor elke regei meer 15 sruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag ng in het eerstvolgend nommer ingestaan; 'roeger. itspraak gedaan ter zake van het in het vorige jaar in de aburige gemeente S. Pieter gehouden tweegevecht. De le. luit. J. P. Bloys v. Treslong is tot 14 dagen eenzame ppslui- ng, en de heeren F. J. li. v. Ernst, F. F. bn. d'Aulnis de •ourouill en 11. Dumonceau, allen te Maastricht, en jr. L. F. 11. Uchiels v. Kessenichte Roermonde, zijn tot ƒ50 boete of dagen gevangenisstraf veroordeeld. Overleden, den 21, te Maastricht, in 73jarigen ouder- imde voormalige commandant der stad, de gepens. genl.- ajoor A. A. K 'ónigvan het wapen der cavallerie. Staats-loterij. Trekking der 3e klasse, No. 8961 25000, o. 1196 f 5000, No. 10964 f 2000, No. 8459 en 15415 1500, No. 3781, 6464, 14956, 16067 en 19502 f 1000. KoLONiëN. De geiiL-majoor Pel heeft den 18 uit Atchin :t volgende aan de indische regeering geseind: „Den 10 12 dezer zijn 2 punten aan den Oosterrand van Lem- >eg door ons bezetde tegenstand was gering. Luitenant auzon licht gewond. De nieuwe radja van Pasaugan heeft is gezag erkend. Door Edi-Ketjil is den 11 dezer de ne- riandscke vlag geheschende blokkade dier haven is op- heven. De gezondheidstoestand is sedert den 7 dezer be- igrijk verbeterd en de cholera veel verminderd." Met ingang van 1 April is benoemd tot officier van justitie de rechtbank te Hoorn ror. T. A. v. Bommel, thans subst.- Lcier alhier, die als zoodanig vervangen wordt door mr. G. P. del Courtthans in gelijke betrekking te Brielle. Aan de heeren v. Leeuwen en Swerver alhier is, hij be- likking van 22 Maartvergunning verleend voor eene ombootdienst tot vervoer van vee tusschen het stoomge- al de Lijnden en Leidenvoor bet tijdvak van 2 April 14 Mei a.s. Het nieuwgebouwde oorlogsvaartuig Alkmaar is bij zijne nst in deze gemeente, Woensdag-namiddag, begroet door uitsteken der vlaggen van de torenshetgeen van ver diende woningen gevolgd werd. Op de Bierkade stond stedelijk muziekcorps hetwelk het stoomschip met bet len der volksliederen ontving. Nadat de Alkmaar aan de naalkade gemeerd wasbrachten het gemeentebestuur, de neenteraad de officieren der schutterij en het bestuur der stcommissie van 1873 een bezoek aan het fraaie schip, vervolgens door een groot aantal belangstellendenmet ischkeid toegelatenbezichtigd werd. Alvorens het zijne ilaats bereikt hadgaf bet op de plek waar de Priesche 'rt in 1573 de Spanjaarden weerstaan bad, een blijk van strijdlust, door de draaibrug over het Kanaal een eind- gs van haar draaipunt te schuiven en belangrijke schade toe te brengenzeer tot ongerief onzer marktbezoekers dewijl de gemeenschap met WestfrieslandSchermeer enz. een tijd lang slechts over één vlotbrug zal kunnen onder houden worden. Donderdag-morgen vroegtijdig beeft bet schip de reis naar bet Nieuwediep voortgezet. Aan de S. Laurentïuskerk is een buitengemeen fraaie, in den stijl van het gebouwin de ateliers van den beer Venemans le 's Hertogenbosch, bewerkte predikstoel geplaatst, een geschenk van iemand die daaryoor geene eer van de menschen beoogt, verlangd hebbende, dat zijn naam onbe kend zal blijven. Het muziekgezelschap Concordia, dat sints eenige jaren bestaat uit de keur der musici te dezer stede en onder af wisselende zorgen, vroeger met de liedertafel Arion vereenigd, uitvoeringen gaf, wenseht, om tot een meer zelfstandig leven te komen, gedurende dezen zomer eenige soirées of matinées musicales te geven. Tot dat einde stelt het zich voor, een invitatie-concert te geven op Woensdasr, den 31 Maart e.k., in de concertzaal van den heer v. Tellingen dat, naar verwacht wordt, zich in een ruim bezoek zal mogen verheugen. Tot predikant bij de Chr. Gereformeerde gemeente al hier is beroepen G. A. Gezelle Meerburg, predikant te Put- tershoek. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 18 Mrt. Josephus Joannes Woudenberg en Johanna Anthonia Maria Netten. 25 u Martinus Joseplius Wennerste Medemblik, en Anna Bregitta Blom, te Alkmaar. Fredrik Adam Pastoor, wedr. van Agatba Maria Christina de Visser, en Antje van, der Werf. 26 u Mozes Spetter, wedr. van Rebecca Goudsmid, te Rot terdam, en Marta Fortuin, te Alkmaar. GETROUWD. 18 Mrt. Adrianus Eimcachter en Geertruida Krijt. Leonardus Cornelis Geerling en Johanna Margaretha üoorewaard. GEBOREN. 20 Mrt. Johan Daniel, Z. van Johan Daniel Ebert en Ida Liesveld. 21 f LourisjeD. van Barend Koeleman en Elisabeth Delver. 25 Maria Jacoba, D. van Dirk Gerritsz Gevelaar en Aagje de Leeuw. Riekend, Z. van Jacobus Jo hannes Pesser en Hendriea van den Brink. Her manns Z. van Reindert Hofmeester en Anna Maria Sehreuder. 26 Anthonia MargarethaD. van Petrus Jacobus Veel en Marijtje Blaauw. OVERLEDEN. 20 Mrt. AbrahamZ. van Arend Gompert Englander en Bloemetje Keesje, 2 d. 23 n Klaas Schellinger, 34 j. Johanna Elisabeth, D. van Pieter Alsemgeest en wijlen Agatha Brasser, 19 j. en bijna 9 m. 25 n Jan Post, 76 j. 26 Maria JacobaD. van Dirk Gerritsz Gevelaar en Aagj ede Leeuw, 1 d, hi ba Catharina Kammerer, echtgen. van Cornelis Grootegoed38 j.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 5