No. 14. Zevenenzeventigste Jaargang. '2 875. Z O i\' I) A it (Officieel Cftcbccltc €dckcltjfi-schc BericfttcM B>asiï.*ic8i8ami. IVuitkrijk. <»root Ki'idanjc en leriaml. Zwitserland. Kalle. Spanje. ÜSi mainland. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond t,e 7 uren. Prijs per kwartaal f O. GA. franco per post f afzonderlijke nommers H Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTEli ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. STltEMMlNG IIEB PASSACE. De COMMISSARIS des KONINGS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten gevolge van herstellingen aan de d u b b e 1 e draaibrug over het Noordhollandsch Kanaal bij de Briesche poort te Alkmaar, de passage over die brug voot rijtuigen tot nadere aan kondiging zal gestremd zijn, terwijl in de passage voor voet gangers door eene pont zal worden voorzien. De Commissaris des Konings voornoemd, Haarlem, 25 Maart 1875. R e l l. K 1 E Z E R S L IJ S-T E N. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD te ALKMAAR brengt naar aanleiding van art. 31 der wet van 4 Julij 1850 (Staatsblad No. 87) ter algemeene kennisdat de lijsten der kiezers van leden voor de Ticeede Kamer der Staten-Generaalde Provinciale Staten en den Gemeenteraad, op beden door hem zijn GESLOTEN, op nieuw aan het Raadhuis zijn aangeplakt en gedurende 8 dagen ter gemeente-secretarie ter lezing zullen liggen. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd 2 April 1875. A. MACLAINE PONT. De Rijkskanselier heeft aan den Bondsraad doen toekomen de bouwstoffen door de regeeringe» betreffende de geeste lijke orden en congregatiën bijeengebracht. Zij zijn in ban den der rechtsgeleerde commissie gesteld om te onderzoeken, of nog andere instellingen behooren te worden gebracht tot de categorie der orden, welker leden, op grond van verwant - schap met de orde der jezuïeten, niet in Duitschland worden toegelaten. Het getal orden en congregatiën bedraagt in Duitschland hijna 1100 met 9000 leden waarvan omstreeks 8000 vrouwen zijn. Pruisen. De pruisiseke bisschoppen zijn den 31 weder te Eulda bijeengekomen. Ook de bisschop van Mainz woonde hunne vergaderingen hij. De bisschop van Breslaudr. Forster, heeft den 29 van den opperpresident eene uitnoodiging ontvangen om zijn ambt neder te leggen, bepaaldelijk omdat hij in een officieel stuk zich uitdrukkelijk op de laatste encycliek des Pausen beroepen heeft. Lauenburg. De Vertegenwoordiging heeft een wetsont werp ontvangen, strekkende tot inlijving van het Hertogdom bij Pruisen. Elzas-Lotharingen. De leden der Landscommissie in gesteld bij keiz. besluit van 29 Oct. j.L. zullen zeiven hun bestuur kiezen en 20 mark per dag als vergoeding voor reis- en verblijfkosten ontvangen. Aan den heer Hector Pessard isop grond van het niet ingetrokken ministerieel besluit, van 31 Juli '73, de vergun ning geweigerd tot het oprichten van een nieuw staatkundig dagblad nle Jours, dat bestemd was de vrijzinnige staatkunde te bepleiten, welke bij de stemming van 25 Eebr. zegevierde, waaruit het tegenwoordige kabinet geboren werd. Het Jour nal des Débats is over deze weigering zeer misnoegd, en zegt.: „Er is sedert den 10 Maart in Erankrijk niets veranderd; er is slechts een ministerie te meer." De vermaarde schrijver Edgar Quinetsedert 1871 lid der Nat. Vergadering en als zoodanig getrouw geestverwant van Louis Blanc, is den 27 te Versailles, aan de gevolgen eener longontsteking, in den ouderdom van 72 jaren overleden. Zijne begrafenis heeft den 29 plaats gehadzonder dat daarbij eene deputatie der Nat. Vergadering of militair geleide tegenwoordig was. Omstreeks 15000 personhn, meest werklieden, wachtten den lijkwagen bii de Jenabrug te Parijs af en begroetten dien met den kreet „leve de republiek!" De teraardebestelling werd door meer dan 100000 mensehen bijgewoond. Victor Hugo hield eene langdurige toespraak en daarna voerden ook de heeren Brisson en Qambetta het woord. De iersche patriot John Martin, sedert 187J lid van het Lagerhuis voor bet graafschap Meath is, weinige dagen na zijn vriend en medestander John Mitchell, in 63jarigen ou derdom overleden. Even als deze had hij eenige jaren in ballingschap doorgebracht om zich aan de tegen hem we gens landverraad, uitgesproken lOjarige tuchthuisstraf te onttrekken; later ontving hij gratie. In het Hyde-park t.e Londen heeft den 29 eene demonstra tie plaats gehad ter zake van het Tichborne-gtAmg, bestaande uit eene meetingdie buitengewoon talrijk door niet min der dan 301100 mensehenbezocht werd. Aan den voor- af"aanden optocht met, muziekcorpsen en banieren namen het Parlementslid dr. Kenealy, de advocaat, en het voormalige Parlementslid Onslowde vriend van den beruchten Orton deel, gezeten in een rijtuigdat een groot gedeelte van den weg door mensehen getrokken werd. De door het opsteken der handenna toespraken van beide heeren aangenomen motiën betreffen bet verlangen naar eene herziening van bet proces en naar eene rechtvaardiging van de door zijne me deleden der balie miskenden advocaat. De goede orde is niet gestoord. De Bondsraad heeft den 27 afgewezen het adres van on geveer 9000 catholieken uit de berner Juradie de terug gaaf verzochten der hun ontnomen kerken kapellen ën ker kelijke goederen. Daarentegen heeft dit regeeringslichaam in overweging genomen een verzoekschrift der verbannen geestelijken van daar, waarbij zij aandringen op intrekking van bet. hen betreffende decreet der k ntonnale regeering. De regering van Bern is uitgenoodigdten spoedigste ver slag te doen over de vraag of zij zich voorstelt bet verbod van 30 Jan. '74 nog langen tijd te bandhaven en in dit geval de beweegredeuen daartoe op te geven. De Paus heeft den 23 eene eneyelica gericht aan de bis schoppen de geestelijkheid en de geloovigen van Zwitser land waarin de oud-catholieken als ellendige scheurmakers scherpelijk veroordeeld worden en den getrouwen geestelijken en gemeenten op het hart wordt gedruktin den strijd niet te verflauwen. Den 24 zijn te Venetie de stoffelijke overblijfselen van Daniel Manin in eene sarkophaag onder bet buitengewelf der S. Mareuskerk overgebracht. De slippen van het lijkkleed werden o.a. gehouden door den burgemeester en den prefect van Yenetie. De zonen van Manin en zijne overige verwanten, gemeenteraadsleden, Afgevaardigden en Senatoren maakten het gevolg uit. De federalen beginnen zich op verschillende plaatsen weder te roeren. Te Barcelona zijn verscheidene hoofdpersonen dezer partij o.a. de heeren Rubau Donadeubij wijze van maal regel in het belang der openbare veiligheid, gevangen genomen en te Ayora, in Arragonis eene compagnie vrij willigers onder kreten ter eere der republiek in opstand gekomen de 2". luitenant dier compagnie is gevat. De goede ontvangst van den heer Benaridesgezant van Koning Alfonso aan het Hof van den Pausheeft op de geestelijkheid een diepen indruk gemaakt- Bij de opnemingen voor het kadaster is in de provinciën Cor dova Sevilla en Cadix geconstateerddat niet zelden de grond 33 px. beneden de waarde was ingeschreven. De ontvangsten der douane hebben over 1874 12 miljoen meeribcdrageu dan over 1873. Bij regeeringsbesluit is de sluiting met 31 Maart gelast van alle sigarenfabrieken van Havanna trekkende de Staat bet, tahaksmouopolie aan zich tegen schadeloosstelling der fabrikanten. Den 24 zijn te Madrid lievige schokken van aardbeving gevoeld. Bij een ander besluit is bepaald, dat de prinses v. Girgenli, in bare hoedanigheid van t.roonsopvolgster, overeenkomstig het, decreet van 20 Mei 1850, den titel zal dragen van prin ses v Asturie. De uitwisseling van gevangenen in Catalonie is afgeloopen. Door de 'carlisten zijn uitgeleverd de veldmaarschalk Nou- villas67 officieren en 263 soldatenterwijl nog in hunne macht, gebleven zijn 1 veldmaarschalk, 40 officieren en 181 soldatenvoor wie de regeering geene carlisten van gelijken rang heeft kunnen aanbieden. De kolonel van bet vierde bataljon navarreezen is met ettelijke kapiteins en venclieidpne zijner soldaten te Miranda aangekomen om zich aan de regeering te onderwerpen. De zonen van don Enriguezdie zich bij don Carlos bevonden hebben hetzelfde gedaan te Barcelona. Eene compagnie car listen benevens eene afdeeling ruiterij hebben te Tafalla de wapenen nedergelegd. De genl. Lerio is voor den Raad van Bayonne in onderwerping gekomen en naar Madrid vertrok ken. De oude geul. Elio heelt zich voor goed aan de zaak van den pretendent onttrokken en zich naar Prankryk be geven, omdat hij vroeger zijn woord gegeven had niet tegen Koningin Isabella de wapenen te voerenwaardoor hij zich ook tegenover haren zoon gebonden achtte. Don Carlos heeft bevolen, dat ieder, die bet manifest van Cabrera leestmet den kogel gestraft zal wordenen bij besluit van den 20 dien genl. van zijne rangentitels en decoratiën vervallen verklaard wegens rebellie en hoogverraad, onder voorbehoud van terecht te staan voor bevoegde reciiters en gestraft 1e worden, zoo hij mocht worden gevat. Cabrera heeft hierop geantwoorddat hij Koning Alfonso erkend heeft omdat hij vrij van alle verplichtingen wasdat het eigen machtig ontnemen zijner titels, zonder daartoe rechters samen te roepen, den weifelenden carlisten de wijsheid en rechtvaar digheid "an don Carlos kan leeren kennen; dat Godtnsschen hem en don Carlos richten en aan den laatste het eenige besluit ingeven moge, 't welk de wedergeboorte van Spanje kan verhaasten. Aan de Orio-linie hebben zich op verschillende plaatsen de carlisten met de regeering^roepen verbroederd. Te Ver- garaOnate en Tolosa zijn biljetten aangeplaktde leus be helzende „leve de vrede leve Cabrera leve de fueros De troepen zijn den 24 St. Coloma de Quer.Jt binnenge trokken, na de carlisten onder Tristany belangrijke verliezen toegebracht en de geduchte stellingen, door hen bezet, ver overd te hebben. Van den 28 werd gemeld dat 9000 carlisten met don Carlos aan het hoofd, door Biseaye op de kustgewesten aan rukten. Volgens een ander bericht trokken de carlisten hunne krijgsmacht op de grenzen bijeen eenige hunner po- siliën verlatende. Nog een later bericht zegt,, dat de be weging der carlisten tegen Asturie gestuit is en dat don Carlos zich den 30 te Durango bevond. Dc carlisten hebben de buitenlandsclie correspondentie ver brand. De consuls te Barcelona hebben gezamenlijk deswege bij den kapitein-generaal geprotesteerd. Van regeerirgswege wordt gemeld, dat 0 generaals, 3 majoors en vele mindere officieren van het carlistisehe leger de fransclie grenzen zijn overgetrokken en formeel Koning Alfonso hebben erkend. Don Carlos heeft te Estella de afgevaardigden van 4 pro vinciën doen bijeenkomen om nieuwe contribution van ben te vragen. De afgevaardigden hebben geantwoorddat het land uitgeput was en dat de Koning zicli zeiven het noodige geld moest, verschaffen. Don Carlos heeft gedreigd zich terug te trekken, maar de afgevaardigden zijn bij hunne weigering gebleven. De behandeling dezer zaak is daarop uitgesteld. Alle 18jarige navarreezen zijn onder de wa penen geroepen. Een cariistisch officier, Calporel genaamdis met 24 vrij willigers te Olot bij den genl. Martinez Campos aangekomen om zich bij de regeerings-partij te voegen. Er hebben tal rijke desertiën onder de carlisten plaats. Aan den heer Castelar is het door hem gevraagde ontslag als hoogleeraar verleend. Don Cyprian de Ma zo is als gezant te Weenen vervangen door den hertog v. Tetuanin wiens plaats te Brussel de graaf v. Xiquena benoemd is. De genl. Concha heeft den 27 den Koning eene petitie overhandigdwaarin de beer Jovellar, op dit oogenblik mi nister van oorlogwegens de gedragslijndoor hem ten aanzien van Cubaais oud-gouverneur van dat eiland en als minister gevolgdhevig wordt, aangeklaagd. De heer Jovellar zou de oorzaak geweest ziju van den oproerigen geest onder liet eubaansche leger, door de bevordering van den genl. Riguelmeofschoon deze wegens oproerige gezind heid verbannen was. Koloniën. De eubaansche opstandelingen hebben in de jongst.verloopen maand 40 plantages en verscheidene dorpen verbrand. De prins v. Wied is den 29 weder naar Duitschland ver trokken. Staten-Generaal. Bij de 2e. Kamer zijn ingekomen wetsontwerpentot goedkeuring van sommige artikelen van liet door de centrale commissie voor de Rijnvaart wegens de spoorwegbruggen te Nijmegen en te Arnhem opgemaakt protocol; tot afschaffing van de vuur-, ton- en bakengelden en tot regeling van de meting van zeeschepen. Bij het ontwerp tut wijziging der militiewet wordt voor gesteldhet jaarlijkseh contingent te brengen op 13500 en het maximum der zeemilitie op 1000 man, laatstgenoemde ook in tijd van vrede beschikbaar zoowel voor alle diensten voor de binnenlandsche defensie te water, als voor het doen van oefeniugstochten buitengaats en naar de koloniën (hoog stens voor 6 maanden); gemeentenwaar liet aantal inge schrevenen minder dan 20 bedraagtter vermijding van te korten met een of meer gemeenten samen te voegende vrijstelling te beperken tot den eenigen zoon tevens eenig kind, alsmede tot den eenigen zoon eener behoeftige weduwe; van een oneven aantal broeders de grootste helft te vorderen; liet maximum van den leeftijd der plaatsvervangers te stellen op 25 jaren; afzonderlijke huisvesting in de kazernen te ver schaffen aan de miliciens, die aan zekere eischen van bekwaam heid voldoen; den tijd van eetste oefening 1e bepalen op 12 maanden, met 3 maanden verminderd voor de pasgenoemden; bevoegdheid omdes gevorderd t in plaats van van het bedrag der 5 lichtingen onder de wapenen te houden be halve de lichting die voor liet eerst, dient. Uit bet verslag van het onderzoek van het voorstel-Aap- pey e c.s. tot aanleg van Staatsspoorwegen blijkt, dat de gevoelens daaromtient zeer verdeeld waren. Wat de voor gestelde lijnen betreftdie naar Brouwershaven en van Bres keus naar de belgische grenzen vonden weinig bijval. Onder de lijnen welke, behalve de in liet ontwerp genoemde, noo- dig geoordeeld werden behoorde ook eene tusschen Alkmaar en Hoorn. De I8. Kamer heeft den 30 hare werkzaamheden hervat. Den 1 April is met alg. st. aangenomen het ontwerp tot wijziging der wetten op de militaire pensioenen bij de zee macht. Spoorwegen. Het departement der Maatschappij t. N. v. 't, A. te Uitgeest heeft den spoorwegarbeider Ineke, door wiens kloek gedrag in Nov. 1873 een spoorwegongeluk is voorkomeneen certificaat in lijst en een geschenk in geld vereerd. Den 2.9 is in de wachtkamer 38. kl. van het station van Jen Holl. Spoorweg te 's Gravenhage een kindje van 4 maan den dat door de moeder op den arm gedragen werd dood- gedrongen. Op de Westekbegraafplaats te Amsterdam is den 29 het gedenkteeken onthuld door vrienden en vereerders van wijlen dr. L. S. P. Meyboom op zijn graf geplaatst. Het bestaat in een hardsteenen zuilwelke een marineren urn draagt. Onderwijs. Den 29 is te Amsterdam het schoolgebouw van de Vereetiiging voor Eabriekarbeidsters, aan de Marnix- kade geslicht door een der bestuurderessenten vorigen jare overleden, plechtig ingewijd. Kerkelijke zaken. In do hoofdsynagoge te Amsterdam is het „Hamauskloppen" afgeschaft. Die het evenwei doet en misbaar maakt wordt, geacht de orde te verstoren. Aanbestedingen. Den 20 te Groningen, het voltooien der afsluiting van het Reitdiep, bij Zoutkamp, minste insohr. J. C. v. Hattuni, té Sliedrecbt, voor f 1,790,000, zijnde ruim f 404,000 boven de raming. Den 27, te Zwolle, het bouwen van eene ijzeren draaibrug over de gracht bij de Nieuwe Havenminste inschr. voor den onderbouw B. H. Irooster, voor f 17,875, voor den bovenbouw G. J. Wispelwey en Cie., voor 114-94. Vesting Groningen. In verband met de graving van tiet nieuwe scheepvaart- en afwateringskanaal Groningen Delfzijlis men begonnen met do wegruiming van een ge deelte van den vestingwal. Bouwwerken. De ge eentera&d van Haarlem heeft den 31, met 10 tegen 9 st., besloten, niet te treden in een voor stel van den minister van binn. zaken tot bet verleenen eener subsidie voor liet in den oorspronkelijken toestand terugbren gen der Groote kerk, geraamd op f 126,100 (de herstelling van de groote transeptgevels en der daarin aanwezige groote ramen hieronder niet begrepen). Op aanzoek van kerkvoog den had de regeering zich bereid verklaard het werk te on dersteunen mits ook de stad daartoe medewerkte. B. en W. hadden voorgesteld om gedurende 10 jaren f 1500 's jaars te verleenen de burgemeester was er persoonlijk niet voor. Inzonderheid de heeren v. Reeken en Krelage verdedigden de medewerking der stad, in de restauratie een middel ziende tot opwekking van kunstzin en goeden smaakdie op het bouwen van woonhuizen zijnen invloed zou doen gelden; de kerk wordt goed onderhoudenmaar kerkvoogden missen de middelen om liet monument zijne vroegere sierlijkheid te hergevenmet het oog op zoodanig kunstgewrocht moest niet gevraagd worden wie de eigenaar is. Giften. Door den heer Gallenkamp Pels, onlangs in N. Indie overleden, is aan het burgerlijk armbestuur te Amersfoort f 5U00 gelegateerd. Wijlen jr. mr. E. v. d. Bosch, te 's Gravenhage, een zoon van den stichter der Maatschappij van Weldadigheid heeft aan die instelling 2000 vermaakt, vrij van rechten. De S. Vincentius-vereeniging te Haarlem heeft den 1 ter gelegenheid van haar 25jarig bestaan, aan 700 huisge zinnen uitgedeeld 1500 krentenbrooden540 kilo spek, 2500 kop meel en 75000 turven. Geschenken. Den 1 April is aan mevr. Kleine ter ge legenheid barer benefice-voorstelling te Amsterdam (zij trad op ais Saffo in Grillpurzer's treurspel van dien naam), namens eenige vrienden en vereerders een nieuw-zilveren theeservies aan geboden vergezeld van een niet onbelangrijk geschenk in geld. Den heer J. M. Coenen10 jaren directeur van het orkest in het Paleis voor Volksvlijt, werden denzelfden dag een ivoren dirigeerstokeen gouden horologie mej ketting en een ge schenk in geld vereerd met een album inhoudende de na men der schenkers. Rampen. In den nacht van 31 Maart1 April zijn te Amsterdam uitgebrand bet, perceel aan de Pijpenmarkt, waarin de zetterij en drukkerij der firma Roeloffzen fy hub- ner en de bureaux van het Nieuws van den Dag en van het Amsterdamsch Effectenblad gevestigd waren, en het daaraan grenzende perceel, dienende tot meelmogazijn. De brandwacht Gorter is onder liet puin van een instortenden geveltop be dolven geraakt, maar. dank zij zjjne helm, niet gevaarlijk gewond. De perceelen met inbegrip van mackineriën in ventaris en voorhanden zijnde goederenwaren voor onge veer 150000 verzekerd. 70 Zetters- en drukkersgezellen werkten in de vernielde drukkerij. Rechtszaken. Het hof te Utrecht heeft den 30 den be- eedigden werker van den handel te Amsterdam C. M. R. Ooms Jr., wegens onwilligen manslag door het niet naleven der bepa lingen op het hijschen onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot 15 dagen eenzame opsluiting en 25 boete. Overleden, den 27, te 's Hertogenbosch, in 75jarigen ouderdom de gepens. luit.-kol. der infanterie A. H. Lieshout, versierd met de Mil. Willemsorde, den Ned. Leeuw en het Metalen Kruis voor zijne deelneming aan den tiendaagschen veldtocht. Den 1 April, te 's Gravenhage, de kap', ter zee W. de Fremeryridder der nederlandsehe ordenals inspecteur der artillerie werkzaam aan liet dep1, van marine oud 57 jaren. Koloniën. Java. De modder-bandjir, veroorzaakt door de instorting van den zuidelijken kraterrand van de Kloet heeft groote verwoestingen aangericht en veel ellende ver oorzaakt in Kediriandere bandjirs in Demak Samarang Solo, Ngawie, Rembang, Bodjonegoro en Soerabaya. De commissie voor den watersnood te Batavia heeft van hare nog aanwezige fondsen 10000 ter beschikking van Kediri gesteld. Pedawa Besar, op de noord-oostkust van Atohin, heeft de nederlandsehe vlag gehescken. De gezondheidstoestand van onze krijgsmacht is over het algemeen niet verbeterd, maar de cholera is veel verminderd. Op den 1™ Paaschdag vertoonde zich in de gemeente Oterleek een dolle houd. Na eerst 2 mensehen gebeten te hebben als ook verscheidene hondenwaarvan er reeds dienzelfden dag een Ot.al doodgeschoten werdenbegaf hij zich in een weiland met schapen, waarvan hij er ook eenigen beet, toen het gelukte, na ruim een uur jacht op hem ge maakt te hebbenhem ter neer te schieten en verder afte maken. Het hoofdbestuur derVereeniging tot verspreiding van ken nis aangaande 's lands verdediging heeft, om in uitgebrei der kring werkzaam te kunnen zijn, aan eenige aanzienlijken in den lande geldelijke bijdrageD gevraagd, met liet gevolg, dat het in de gelegenheid is gesteld weder eenige nieuwe werken ter perse te leggen. Dientengevolge zullen eerlang het licht zien drie brochures in de reeks der gewone wer ken van de Vereenigingals: over de kader-kwestieover de levende strijdkrachtenover de doode strijdkrachtenen dus over een drietal belangrijke onderwerpenbehandeld op zoodanige wijzedat zij voor iederen beschaafden lezer verstaanbaar zijn. In de reeks der populaire brochures bestaat het voorne meneen werkje op te nemen, dat de vooruitzichten aaji- geeftdie de militaire dienst opent voor den burger bij verschillende wijzen van dienstneming. "Van het onlangs verschenenook in dit blad besproken geschriftje over het Roode kruis is het hoofdbestuur, in het belang dezer nuttige instellingbereidgroote getallen beschikbaar te stellen voor den prijs, dien het drukken kost, en die voor groote getallen zeer gering is. Oterleek 1 April. Heden was ons dorp in feestdosch ge tooid. De geachte hoofdonderwijzer, de heer Kruiper, mocht het voorrecht smaken, het feest zijner 50jarige ambtsbediening te vieren. Ieder huis was met de nalionale driekleur ver sierd, terwijl de jubilaris van verschillende zijden geschenken ontving, b.v. van wege het gemeentebestuur eene prachtige canapé, van de schooljeugd 2 sierlijke tapijten met karpet, enz., van eenige oud-leerlingen een ledekant met kleed, een wasch- tafeltje, stoelen en chassinetten, henevens van particulieren uit de gemeente een album etc. Het feest, tot laat in den avond voortdurend mocht als een bewijs van de algemeene waar deering van den jubilaris beschouwd worden. Moge onze hoofdonderwijzer nog vele jaren ten uut.te dezer gemeente werkzaam zijn! dit gelooven wij is de wenschdoor ieder der feestgenooten geuit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1