2 No. 16. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. ZOND A C, 18 APRIL. Groote Koemarkt te Alkmaar, Groote Paardenmarkt, 21 April 1875. (Officieel <8cöccltc u. op Maandag 19 April 1875 op Woensdag De alarm trom. S^Uckelijkscïtc ficiuchtcn. fltinneniand. L M A 1 II A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal #,65, franco per post f 6,8#, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courantbehoort bevattende wekelijksche berichten een Bijblad en advertentiën. PUBLIC TI De COMMISSARIS des KONINGS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbenden dat de draaibrug over bet Noordhollandsch Kanaal te Alkmaar weder voor het verkeer is opengesteld. De Commissaris des Konings voornoemd, Haarlem, 14 April 187 5. R e l l. "PROVINCIALE WATERSTAAT van Noordholland. AANBESTEDING. Op Donderdag, den 29 April 1875. des namiddags ten half drie ure, zal aan het lokaal van het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlem bij enkele inschrijving worden aanbesteed a. lie iliiiuhcplantiiig en liet stellen tan rie(seli;stt;ngen op Texel en den tasten wal tan Aoordhoilaiid, in drie perceelen. c. Het leveren tan stortsteen en het bestorten der ilel- dersehe zeewering. De bestekken zijutegen betaling van 20 cents per exem plaar, verkrijgbaar aan het lokaal van het provinciaal bestuur voornoemdaan het bureau voor buitenlandsehe paspoorten op den Oudezijds-Achterburgwal tegenover het Walepleintje te Amsterdam, en bij den'opzigter van den Provincialen Wa terstaat IV. Ph. de Kruyjf te Helder. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofd ingenieur van den Waterstaat te Haarlem en bij den Inge nieur J. M. F. Wellan te Alkmaar. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien art. 265 4e lid der gemeentewet. Brengen ter algemeene kennis dat het kohier der plaatselijke directe belasting dienst 1875, op 14 dezer door den Gemeenteraad vastgesteld van af heden tot en met, Zaturdag 24 April eerstkomende ter ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd binnen welken tijd bij Gedeputeerde Staten van Noordhol land op ongezegeld papier bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alsmede dat het kohier der gemeente-belasting op de honden dienst 1S75, mede op 14 dezer door den Gemeenteraad vastgesteld, met bepaling van 1°. Julij 1875 als den dag vóór of op waarop de aanslag in eens moet zijn voldaanheden invor derbaar gesteld en aan den gemeente-ontvanger is uitgereikt. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 April 1875. De Secretaris, NUHOUT van der "VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat naar luid van art. 2 der algemeene schoolverordeningdoor den Gemeenteraad vastgesteld 20 Januarij 1875 (Gemeenteblad n°. 20 8e serie) met 1 Mei aanstaande leerlingen op de armen-, burger- en tusschenschool worden toegelaten. Ouders of verzorgersdie verlangen voor hunne kinderen pupillen daarvan gebruik te maken, behooren zich onverwijld tot de hoofdonderwijzers der betrokken scholen te wenden voorzien van de bewijzen van geboorte en inenting of door gestane natuurlijke pokziekte der kinderenwier toelating gewenscht wordt. Burgemeester en W ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 April 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter algemeene kennis Dat de Commissaris des Konings in Noordbolland door den Minister van Oorlog is gemagtigd om de miliciens die zich niet hebben aangegeven om bij de zeemilitie te dienen en vroeger hun beroep van de buitenlandsehe zee vaart of visscberij niet maaktenwanneer zij daartoe aanzoek doenvergunning te verleenen om aan de haringvisscherij deel te nemen. Bij de aanvrage om ter haringvisscherij uittegaanmoet opgegeven worden de naam en bestemming van het schip, waarmede de reis zal worden ondernomen. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 15 April 1875. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat bij gelegenheid der groote veemarktop Maandag 19 April 1875 de gewone Maandagsche markt voor Vette Kalveren Schapen en Varkens zal worden gehouden op de gedempte Nieuwesloot, nabij de Kanaalkade. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 April 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter algemeene kennisdat gedurende dertig dagenop de secretarie dier gemeente voor een ieder ter inzage is ne dergelegd de opgaaf bevattende de uitkomsten der herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in deze gemeente, waarvan, in voldoening aan art. 17, 2e lid der wet van 22Julij 1873 (Staatsblad n°. 116) bij deze afkondiging geschiedt. Voorts dat de commissie voor de herziening op Dingsdag en Woensdag den 27 en 28 dezer, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, tea stadhuize zitting zal houden tot het geven van inlichtingen aan belanghebbenden. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 11 April 1875, A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien art. 4.0 en 42 der politieverordening op de gebouwen straten pleinen enz.; Gelet op hun besluit van 10 April 1875, dat van 13 April 1875 tot nadere aankondiging in deze gemeente geene honden mogen losioopeu dan voorzien van een behoorlijken muilband Overwegende, dat zich voortdurend in verschillende gemeenten gevallen van hondsdolheid voordoen en daaruit ongelukken voortvloeijen waardoor het zeer wenschelijk Brengen krachtig te handhaven. ter algemeene keu is dat besluit dat besluit op nieuw nis, onder herinnering dat honden, gevonden in overtreding met dat voorschrift opgevangen zullen worden en gedood kunnen worden wanneer zij niet binnen tweemaal 24 uren door den eigenaar tegen storting van de hoogste boete zijn opgevorderd zijnde de Commissaris van politie uitgenoodigd ten strengste dienovereenkomstig te bandelen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 17 April 1875. De Secretaris, De NUHOUT van der YEEN. De drie Keizers, die ons werelddeel tegenwoordig bezit hebben een verbond gesloten tot handhaving van den vrede; de Keizer van Oostenrijk bezoekt daarenboven den Koning van Italië te Yenetië, en het ministerieel orgaan tëWeenen verklaartdat het doel van dit bezoek geen ander isdan bevestiging van dat vrede-verbond door versterking van de vriendschapsbetrekkingen met Italië; ook de Duitsche Keizer was voornemens Victor Emmanuel een bezoek te brengen, en ziet wel op raad zijner geneesheerendie de verre reis en de verandering van klimaat voor den 78jarigen monarch niet zonder gevaar achten, van dat voornemen af, maar zendt, om alle andere uitleggingen van dit opgeven van zijn plan te voorkomenden Kroonprins in zijne plaatsen toch worden wij overstelpt met oorlogzuchtige berichten, veront rustende brieveu onheilspellende geruchten Geen minder blad dan liet ministerieel orgaan de Post te Berlijn heeft in dit koor van alarmisten den toon aangege ven. Frankrijk, beweert het, wil niet alleen den oorlog, maar wil dien zelfs zoo spoedig mogelijk. Mac-Mahon en de prinsen van Orleans wenschen niets liever dan daartoe binnen betrekkelijk korten tijd in staat te zijnwant de oorlog met Duitschland moet nog onder de tegenwoordige Nationale Vergadering gevoerd wordenbrengen eenmaal nieuwe verkiezingen e. n republikeinsche meerderheid in dat vertegenwoordigend lichaam, dan zal het waarschijnlijk tot den oorlog minder bereid zijn, en de oorlog moet tevens tot herstel voeren van liet Koningschap. Daarom wordt aan de organisatie van het leger gearbeid met een ijver en een spoeddie onverklaarbaar zouden zijnwanneer men alleen de verdediging des lands, en niet een aanvallenden oorlog beoogde. Maar zonder bondgenooten zou die oorlog toch zelfs voor Franschen wat al te onzinnig zijndaarom zoekt de Fransche regeering bondgenooten in Oostenrijk en Italië, en haar hoop om ze te vinden is niet ongegrond. De hoogere klassen in Italië zouden zich gaarne willen aanslui ten bij eiken bondgenoot tegen Duitschland. want in Duitschland's verzet tegen den Paus en de Roomsch-Ka- tholieke geestelijkheid zien zij een vijandige houding tegen Italië Italië is daarenboven eerzuchtighet zou zijn invloed willen doen gelden over geheel Europa, en daartoe zou het den Paus willen gebruiken lien het zou kunnen winnen door een strijd voor de Katholieke,Kerkin bond genootschap met de beide Katholieke groote mogendheden, Oostenrijk en Frankrijk. Wat Oostenrijk betreft, beweert de Post al verder, dat zal in goede verstandhouding met Duitsch land blijven, zoolang Andrassy eerste minister blijft; maar hoe lang zal deze slaatsman zich tegenover de kuiperijen der reactionaire en militaire partijen in de Oostenrijk-Hongaarsche Monarchie kunnen staande houden? Valt hij, en hoe spoedig kan dit gebeuren dan komen de onverzoenlijke vijanden van Pruisen aan het bewinddie weerwraak willen nemen over de nederlagen van 1866, en de oorlog breekt uit. Misschien slaagtFrankrijk opdit oogenblik nog wel niet in het vinden van de onmisbare bondgenooten, maar wat heden niet gelukt is morgen mogelijkdaarom „het is tijd dat de sla- penden worden wakker geschud." Bij deze beschouwingen van de Post sluit zieh getrouwe lijk aan een briefschrijver uit Weenen aan de K'ólnische Zei tang. Ook hij twijfelt niet aan de haast waarmee Frankrijk zieh tot den oorlog voorbereidten aan den toeleg om Italië en Oostenrijk te winnen. Volgens dezen schrijver zou het Vaticaan zich met Italië willen verzoenenals daardoor een verbond van de Katholieke mogendheden tegen het Protes- tantsche Pruisen kon worden tot stand gebracht. Italië zou niet ongenegen zijn om tot dien prijs den vrede te koopen met den H. Stoelen in Oostenrijk zouden de ultramonta- neu? de aristocraten en de militaire partij bereid zijn zieh te vereenigen op den grondslag van het gemeenschappelijk geloof en de vernedering van Pruisen. Alzoo zou Europa rijp zijn voor een algemeenen godsdienst oorlog Een staatsman behoort op alles acht te gevenop alles voorbereid te zijnook op de dingen die hij onwaarschijn lijk en voor het oogenblik zelfs onmogelijk acht. Dat het zou kunnen gebeurenis voor hem genoeg om er zijn aan dacht aan te schenken en de „gebeurlijkheid" nietuit het oog te verliezen. In dien zin verdienen ook het artikel van de Berlijnsche Post en de brief uit Weenen de aandacht der politieke mannen van Europa. Wat Frankrijk wenseht is geen geheimin Italië bestaat een partij die tot het bond genootschap zou willen medewerken en in Oostenrijk heeft Andrassy vele en machtige tegenstanders. Dat er alzoo ge wezen wordt op mogelijke gebeurtenissenop moge lijke omkeeringen in de politiek van sommige staten die den vrede in gevaar zouden brengenis niet alleen ver klaarbaar, maar zelfs prijselijk. Doch de wijze waarop dit geschiedt, kan zeer verschillend zijn. Eu dat een ministe rieel blad te Berlijn het deed op in het oog loopend veront rustende wijze en de alarmtrom roerde, als stond de vijand reeds aan de grenzendat is zeker zeer ongewoon en zeer opmerkelijk. Nog is Andrassy eerste minister van de O.os- tenrijksch-Hongaarsche Monarchie, nog zijn er geen voortee kenen van zijn aanstaanden valen toch schijnt men te Ber lijn ongerust over de ontmoeting van den Keizer van Oos tenrijk met Victor Emmanuel. Die achterdocht is. allerminst vereerend voor den Oostenrijkschen Keizer. Vreest men dat nu reeds een bondgenootschap met Italië wordt voorbereid in afwachting van den aanstaanden val van het tegenwoor dige Oostenrijk.sch-Hongaarsche ministerie Hecht men geenerlei waarde aan de verklaring, van officiëelè zijde door Oostenrijk gedaandat de samenkomst der beide Vorsten moet strekken om het vredeverbond, tusschen de drie Keizers gesloten, nog meer te versterken? Verdenkt men den Keizer van een geheimen toeleg omin strijd met die openlijke verklaring en achter den rug zijner ministers dat verbond te verbreken? Ongetwijfeld, het vertrouwen in de kracht der tractaten kan niet gezegd worden op een rotsgrond te rusten; maar zulk een wantrouwen gaat toch te ver. Het doet pijnlijk aan vermoedens van dien aard openlijk te hooren verkondigen. Die zich zoo wantrouwend jegens an dereu toont, zal moeilijk zelf vertrouwen inboezemen. Zulk een ongerustheid heeft veel van de onrust van een boos ge weten. Reden genoeg om de wijze waarop uit Berlijn op deze „gebeurlijkheden" is gewezen een wijze die van zoo groote achterdocht getuigt en geheel Europa in beroering brengt, voor een politieke fout te houden, waarmee d e Post en haar geestverwanten hun land geen dienst hebben bewezen. Dat de Post werkelijk een ministerieel blad ismaakte de fout zooveel te bedenkelijker. Thans weten wij, dat het blad voor eigen rekening heeft geredeneerden wij mogen het op zijn woord geloox enwant aan zulke onhandigheden pleegt, de Pruisische regeering zieh niet schuldig te mhken. Een politieke fout schijnt echter evenzeer de Pri ïiisehe nota aan de regeering van België. Pruisen heeft wel niet de onafhankelijkheid van België bedreigd en de vrijheid van drukjiers belaagd maar wat Pruisen van België verlangt is niettemin van dien aarddat dit kleine land ten genoegen van een vreemde mogendheid zijn vrijzinnige instellingen zou moeten wijzigen om er aau te voldoen. Dergerlijke verzueken van een groot en machtig rijk aan een kleinen staat hebben altijd een zeer bedenkelijke zijde; zij herinneren aan de Na- jioleontische suprematie. Het beginsel dat, Pruisen voorop zet is juist: geen staat mag gedoogen dat ziju onderdanen de binnenlandsche rust van een anderen staat verstoren en dat, zijn grondgebied de wapenplaats wordt voor aanslagen tegen de openbare orde in naburige rijken en tegen de vei ligheid zijner onderdanen. Maar kan daarvan sprake zijn Welke feiten heeft Pruisen aantewijzen dat het, strengere toepassing van de Belgische wetten vraagt, of, zijn die on voldoende nieuwe wettendie een herhaling van het ge beurde niet straffeloos zouden toelaten Herderlijke brieven van de jaren 1872 en 1873 een adres van de commissiën der oeuvres pontificates van December 1874, aan den bissclioj» van Paderborn (volgens de Belgische regeering het werk van bijzondere personen en niet van het genootschap) en den be kenden brief van Duchesnewaarin hij aanbiedt Bismarck te vermoorden. België zou dus de geestelijkheid niet vrij mogen laten om haar instemming uit te drukken met de houding der Pruisische bisschojipen o p e n 1 ij k de tande lingen van bijzondere personen moeten afkeuren en het te kennen geven van den wil tot een straf bare daad moeten straffen zonder dat, iets tot het plegen of zelfs maar tot het voorbereiden van die daad was geschied. Maar dan zou België de Pruisische politiek moeten volgen en zijn eigen instellingen moeten verloochenenwaarvan de Belgische re geering verklaartdat zij gedurende weldra een halve eeuw de proef hebben doorstaanen de onmisbare voorwaarden ziju geworden van het volksbestaan- - instellingen en be ginselen, waarvan ook wij Nederlanders een betere uitkomst verwachten dan van het -Pruisische stelsel. Wij verheugen ons daaromdat België zoo waardig op de Pruisische nota heeft geantwoord, en hopen van ganseher harte, dat Pruisen in dat antwoord zal "berusten en zal afzien van onderrich tingen en verzoeken aan andere staten, die gelukkig nergens bijval hebben gevonden. Pruisen heeft zijn betrekkingen tot de Kerk op zijne wijze geregeld er. wil de geschillen met de geestelijkheid op zijne wijze uitvechten. Pruisen moet zijn eigen toestand het beste kennen, en weten wat zijn plicht en roeping is. Wij Ne derlanders kunnen ons onthouden van een beslissend oordeel over Pruisische toestanden maar wij gelooven dat de Prui sische regeering op den verkeerden weg is. Hiervan zijn wij overtuigddat ons die politiek niet past. Ook hiervan, dat Pruisen geen recht heeft om van andere staten te vergen, dat zij zich naar zijne inzichten zullen voegen en zijne politiek ook op hun gebied zullen invoeren. W. v. d K. I)e Koning is den 16 op het Loo aangekomen. Bezoek der Kon. Familie te Amsterdam. Den 10 heeft de Koningin den Hortus en den Dierentuin, de Koning de bloemententoonstelling en met de prinsen het cenlraal bureau der brandweer en de hoofdwacht dier instellingin het voormalig Huiszittenkuis, hetwelk uit- en inwendig versierd was, bezocht. Bij het bezoek aan het centraal bureau werd alarm gemaakt, en spoedig kwamen stoom- en andere brandspuiten aansnellen en gaf het personeel op het stadshuisplein blijk van zijne bevredenheid. Prins Hendrik woonde de vergade ring van bet Aardrijkskundig Genootschap de kon. familie 's avonds de voorstelling in den stadsschouwburg (opvoering van het Zangersfeest), den volgenden morgen de godsdienst oefening in de Nieuwe Kerk bij. De Koning en de prinsen brachten nog een bezoek aan Natura artis magistra en Clau dius Civilis de Koningin aan de tentoonstelling in Arti, en den 12 keerde de kon. familie naar den Haag terug. De Koning heeft den burgemeester f 2000 voor de algemeene armen doen ter hand stellen. Verkiezingen. De gemeenteraad van E'.st heeft, ten gevolge van een adres van 7 ingezetenende namen van 27 personen van de kiezerslijsten verwijderd dieofschoon zij geen patentplichtig bedrijf uitoefenen als patentplichtig op de registers vermeld stonden en wier aanslag door meer- gegoeden voldaan werd. De Raad heeft besloten, een adres aan de 2». Kamer te richten waarin voorziening wordt ge vraagd tegen dergelijke frauduleuse vorming van kiezers. In eene den 13 te Uitgeest gehouden vergadering van afgevaardigden uit de liberale kiesvereenigingen in het hoofd kiesdistrict Haarlem tot oprichting eener centrale kiesver- eeniging is het programma met bijna alg. st. afgewezen maar het denkbeeld aangenomen eener meerdere samenwer king eu overleg bij de verkiezingenwaartoe vergaderingen van verschillende besturen zullen worden belegd. Staten-Generaal. De minister van binn. zaken heeft bij zijne memorie van antwoord over het wetsontwerp tot wijzi ging der kiestabel een gewijzigd ontwerp gevoegdgegrond op de bevolking van 31 Dec. 1874, welke 83 leden der 2" Kamer en dus 3 meer dan thans noodig maaktte vinden door Arasterdam en 9 buitengemeenten (het eerste ontwerp wilde er 16 toevoegen) 7 in plaats van 6 leden te doen kie zen en 2 nieuwe kiesdistricten te vormen, Bergen op Zoom en Groenlo. Benoemingen enz. Aan den luit.-genl. N. H. W. S. Whitton isop zijn verzoekeervol ontslag verleend als commandant van het leger in N. Indietot zijnen opvolger is benoemd de geul.-majoor G. P. de Aevedie tevens tot luit.-genl. bevorderd is. De prins v. Wied is tot grootkruis der orde van den Ned. Leeuw benoemd. Rijks-middelen hebben gedurende de 3 eerste maanden des jaars opgebracht 19.499.447, tegen f 19.992.663 in hetzelfde tijdvak van 1874. Het T', der raming bedraagt f 20.940.941. Tot hoogheemraad van den Hondsbossohe en Duinen tot Petten is benoemd de heer H. Mensonides. Belastingen. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 14 besloten tot invoering eener belasting op de honden. Onderwijs. Voor den landbouwcursus voor onderwijzers aan de 4 hoogere burgerscholen in Friesland zijn reeds niet minder dan 120 hoofd- en hulponderwijzers toegelaten, waar van de helft te Leeuwarden. Te Uitgeest is eene Fröbel-school opgericht en geopend met 60 leerlingen, terwijl van het onderricht in de vrouwelijke handwerken door 35 leerlingen wordt gebruik gemaakt. Kermis. Bij den gemeenteraad van Amsterdam is inge komen een adres, onderteekend, volgens het opschrift, door meer dan 10.000 personen tot behoud der kermis ook na 1875. Bouwwerken. De gemeenteraad van Haarlem heeft den 14, naar aanleiding van een nader schrijven van den mi nister van binn. zaken over de restauratie der Groote kerk, op voorstel van den voorzitter, met 12 tegen 11 st., beslo ten den minister, onder dankbetuiging voor de gedane me- dedeelingen, te berichten, dat de argumenten, in zijne missieve vervatreeds zijn overwogen bij het genomen besluiten dat de Raad alzoo in de missieve geene aanleiding heeft ge vonden om op het genomen besluit terug te komen. Gieten. De familie van wijlen den heer J. v. Heek den gever van het volkspark te Enschedeheeft uit zijne nalatenschap eene aanzienlijke som beschikbaar gesteld ter oprichting eener leesbibliotheek voor de leerlingen der fabriek- school aldaar. Wijlen mevr. de wed. mr. S. v. Walcheren v. Wadenoyen- Pigeaud, te Amersfoort, heeft aan de herv. diaconie aldaar 2000 gelegateerd en gelijk bedrag aan de herv. diaconie te Wadenoyen en aan die te Zwijndrecht. De Koning en de Groothertogin van Saksen-Weimar- Eisenaeh hebben elk f 1000 gegeven ten behoeve van de slachtoffers van den watersnood op Java. Te Enkhuizen is door de dames Snouck v. Loosen 25 a 30 mille beschikbaar gesteld tot den bouw van een nieuw dia conie-oude mannen- en vrouwenhuis der herv. gemeente, waar voor diaeenen eerstdaags een beroep op de lidmaten en ver dere ingezetenen dachten te doen. Misdrijven. Een klerk bij het agentschap der Gelder- sche Credietvereemging te Groningen, belg van geboorle heeft zich door middel van een valschen wissel in het bezit weten te stellen van f 8500, welke som door een huis te De venter is betaald; hij is daarna, met achterlating van vrouw en kinderen, gevlucht, maar te Liverpool, nog in het bezit van het geldgevangen genomen. Rechtszaken. Bij het postwezen te Beverwijk zijn on regelmatigheden ontdektwelke den minister van financiën aanleiding hebben gegeven, de zaak ia kaude» der justitie te stelle»,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1