mm Kiw. m s-m* m m n m. mmwMmmwwmw^wwwwwm en iff ÉWfffffWfififWi Bocfec-tan&otibigtug .Sjtaös-üHeuwïs. iiUtki- cu öcui'siu-richtcu C3 uf icn. Hl 40iurig<> JAN MULDER JS TRIJNTJE HOPMAN. 25gai*igc Et'lKtcreeniging «If C. KATER Cz. SslaHg»»" IflclitvereenigiHg M. GROOT «I 25jarige lAclitvereenigiiig ffe en m TM MET JE MUNTJEWERFF. Zuidscharwoude28 April 1875. 35jarige Dchtverceniging pj JOHANNES MEYNE g H CATIIARINA GROEN. P iiC? S.»jarige Iflehfvereeniging P. HART EN BERG en Sö2 N. SCHOEN. seS CORNELIS BAKKER Rz. VROUWTJE WITSMEER, 8 tehuisraizen eene winst behaald van bijna 5 ton. Na af trek van onkosten eu afschrijvingen kan aan de aandeelhouders 5 p. ct. uitbetaald worden, het eerste dividend dezer onder neming. De Maatschappij Java heeft met 21 uit- en thuisreizen netto verdiend f 224.020, waarvan na afschrijving op sche pen en gebouwen afzondering voor het reservefonds enz. 120.000 of 6 p.c. aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Militaire zaken. Den 24 is andermaal een op de at- chineezen veroverd stuk geschut met militaire plechtigheid van Arnhem overgebracht naar Bronbeek en aldaar in ontvang genomen. Met 1». Mei wordt het infanterie-garnizoen geheel verwij derd uit Woudrichem. Schutterij, liet collegie van B. en W. te Maastricht heeft met alg. si, uitgenomen die des burgemeesters, beslist, dat het dagelijksch bestuur de schutterij kan rekwireeren tot bijwoning der S. Servaasprocessie op 16 Mei a.s. De burgemeester meendedat alleen hij in geval van oproerige beweging, samenscholing enz. de hulp der schutterij mocht vorderen, maar Gedep. Staten van Limburg hebben het gevoelen der wethouders omhelsd en aan den Koning tegen de ver nietiging van het besluit geadviseerd. Onderwijs. De gemeenteraad van Rotterdam heeft den 22 met alg. st. op 1 naverworpen een voorstel van den heer Jacobsonom den toegang Tot, de scholen van middel baar onderwijs voor onvermogenden gemakkelijker te maken. De afdeeling Haarlem der Vereeniging voor Christ.-Nat. Schoolonderwijs heeft een huis aan de Barteljurisstraat in publieke veiling aangekocht voor 19300. De gemeenteraad van Sehagen heeft de jaarwedde van den hoofdonderwijzer verhoogd tot 900. Kerkelijke zaken. De oud-ca'holieke pastoor te Schie dam J. Heykamp is den 28 te Utrecht door den bisschop van Haarlem gewijd tot aartbisschop van Utrecht. De duitsehe oud-cath. bisschop Reinkens en prof. Reusch uit Bonn bevonden zich onder de tegenwoordigen. Aanbestedingen. Den 23, te Utrecht, het maken van een bomvrij wachthuis nabij Jutphaas, aan Boshouwers te Utrecht, voor 37990; te Middelburg, het onderhoud van bet kanaal door Walcheren van 1 Mei '75 tot 31 Deo. '76, aan G. Dekker te Sliedreohtvoor 125.400. Den 26, door B. en W. te 's Gravenhage, het maken der fundeeringen voor 2 gashoudex-s, minste inschr. M. L. v. II ijngaarden te Dordrechtvoor 33950. Den 27 te 's Gravenhagehet verbouwen van den wes telijken vleugel van en het maken van cellulaire wandel plaatsen enz. bij liet burgerlijk en militair huis van verzeke ring te Middelburgminste inschr. A. Loois, te Ylissingen, voor 22.287. Den 28, te Roermonde, bet bouwen eener kapel voor het gesticht „de Heibloem," minste inschr. Pollaerdte Maas- wiel, voor 30.800. Bouwwerken. De beer A. C. Rruseman te Haarlem noodigt. in de IJ. Ct. zijne medeburgers uit tot het onder teekenen van een adres aan den gemeenteraadstrekkende tot uitnoodiging om het aanbod van den minister van binn. zaken betreffende de restauratie der Groote Kerk nogmaals in overweging te willen nemen. Tooneel. De Koning heeft liet hötel Couteaux aan de Rue Ducaie te Brussel aangekocht. Daarin zal een oplei dingsschool voor zang enz. worden gevestigd ten behoeve van een zeker aantal leerlingendiehier te lande hunne voorbereidende muzikale studiën ten einde gebracht hebbende, zich voor het tooneel wenschen te bekwamen. De gemeenteraad van Breda heeft eene subsidie van f 500 en een gouden medalje van 150 toegekend voor den aldaar van October tot Maart a.s. te houden internationalen tooneel- wedstrijd. Gieten. Wijlen, mej. A. Loopuyt beeft, onder meerdere legaten, aan de herv. diaconie te Schiedam ÏOUOO en aan het herv. weeshuis aldaar f 6Ö00 gelegateerd. Wijlen de heer J. IV. Snijder te Amsterdam heeft aan het oude mannen- en vrouwenhuis der herv. diaconie aldaar vermaakt 9000, belast met vruchtgebruik. Eene te Arnhem gehouden loterij van voorwerpen van kunst en smaak, ten behoeve der verminkte strijders en dei- onverzorgd nagelaten betrekkingen van gesneuvelden in At- ehin, beeft, na aftrek der onkosten, 5670 opgebracht. Te Almelo hebben den 26 alle ambachtslieden het werk gestaaktwegens de weigering der bazen om hetzelfde loon, nis tot dusver verdiend werd, in hollandsch geld te betalen. Den volgenden dag is het werk hervat op de toezegging der bazendat zij hunne werkgevers' zouden bijeenroepen om ook van deze voortaan betaling der rekeningen in hol landsch geld te erlangen. Toen op de daartoe belegde ver gadering maar enkele personen versciienen, besloten de hazen aan het verlangen hunner werklieden te voldoen. Sterke drank. Prins Hendrik heeft aan Multapatior bericht gezondendat hij met welgevallen kennis heeft ge nomen van diens pogingen ter beteugeling der dronkenschap en tot bet. tegengaan van bet misbruik van sterken drank. Rechtszaken. Het bof van Utrecht heeft den 27 de Rijnspoorwegmaatschappij (appellante) veroordeeld om aan den heer Doude v. Troostwijk te Loenen f 10 te betalen voor eiken dag, dat de spoortrein het station Nieuwersluis voorbijstoomde. Rampen. Den 28 zijn te Leerbroek 2 leidekkersdoor het breken van een touw, van liet dak der kerk gevallen de een was onmiddelijk dood hij laat eene vrouw met 7 kinderen na de ander heeft beide beenen en een arm gebroken. Misdrijven. Te Baardwijk is de bejaarde hoofdonder wijzer in heelitenis genomen onder vermoeden van brandstich ting waardoor 2 perceelen zijn in de asch gelegd. Hij heeft echter alle schuld ontkend en is weder op vrije voeten gesteld. Staats-loterij. Door den minister van financiën is vastgesteld het plan voor de 288e. Staats-loterij welke zal bestaan uit 21000 loten10500 prijzen en 2 premiënen getrokken worden van 21 Juni tot 11 Sept., zullende de collectie geopend zijn van 24 Mei tot 5 Juni. Trekking der 5'. klasse, 2e. week, No. 16744 f 2000, No. 540, 779, 3009, 5426, 6039,6475,0539,11621,11879,16131. 16457. 17121. 19666, 20508 en 20519 f 1000. KoLONifN. De commissie voor de noodlijdenden te Blitar (Java) had den 4 Maart ruim f 20000 ontvangen. Voor den faselier Roghair, die in den oorlog tegen Atehin zijn gezicht verloren heeftis ruim 6000 bijeengebracht. Te Paramaribo heeft in den nacht van 31 Maart op 1 April een brand gewoed in een gouvernements-gebouw dienende tot magazijn voor bet departement der koloniale vaartuigen en als werkplaats van den koofdmacliinist en bet overige personeelwaardoor eene schade van 100,000 is veroorzaakt. Iiaringcarspel 2 Mei. Heden viert men in den polder Waarland een treffend en vrolijk feest, dewijl een paar min vermogende, eerbiedwaardige oudjes bun gouden huwelijks feest mogen vierendie door de zorg onzes onderwijzers en de gitten van eenige gegoede ingezetenen aangenaam verrast werden met, voor het gouden paar zoo noodige geschenken. De dankbare vreugde is dan ook algemeen terwijl uit aller Woningen weder?)» fli.uk de driekleur wappert. Wandelingen in Nederland met pen en potlood, door J. Craandijk er. P. A. Schipperus Eenigen tijd geleden maakten wij met ingenomenheid mel ding van de eerste aflevering van dit. fraaie werk. waarin over Beverwijk en Heemskerk gehandeld werd. Volgende afle veringen voerden ons naar Voorst, Woerden, lJsselstein Montfoort, lieerenveen Olterterp, Beetsterzwaag en Drach ten en thans verplaatst de 6e. ons alweder in ons gelieid Kenemerlandhet eerste gedeelte behelzende van een bezoek aan Heyloo, de Egmonden en Bergen. Waarschijnlijk heeft de gunstige roep, van de nijverheidsmannen van Juli a.p. over onze omstreken uitgegaan, de wandelaars bewogen, reeds nu hunne schreden op nieuw naar Noordholland te richtennaar dat deel 'twelk zoozeer afwijkt van het „ein deloos biljartlaken" en in natuurschoon met elk ander oord van ons vaderland kan wedijveren. Dat wij er ons over verheugen behoeven wij niet te verzekeren; maar niet minder verheugen wij er ons over, dat de schrijvende wandelaar nauwkeurig genoteerd en dat hij zich, zoo vaak hij van het heden terugblikte naar het verledene en hoeveel aanlei ding vond hij daartoe -niet, van betrouwbare bronnen bediend heeft. Aan zijne hand wandelen wij langs den straatweg naar. Heyloolangs den weg zoo verrukkelijk „dat minder begunstigde stedelingen dan de alkmaarders het. haast overdaad zouden noemen dat „de plantage" hun nog een tweede pad aanbiedt" [o, jaloersche er liggen nog meer en nog veel fraaier paadjes achter!]. Gelijk Heyloo hem Willebrord herinnert, zoo Nijenburg aan den schrijver der Camera obscura die op dit landgoed zoo veel stol' tot heerlijke verzen, de onderwerpen voor zijne geestige tafereel tjes ,,'s Winters buiten" vond. Langs de r. c. kerk en door het Vennewater voert hij ons verder naar Egmond- binnennaar den plek waar eens de beroemde abdij graf plaats onzer eerste gravenhare spitsen verhief. Ook het graf van den vader van Jacob Ie Maire in het kleine dorps kerkje wijst hij ons aanen het verwondert ons nietdat de naburige grafkelder der familie Tinne hem eene hulde doet brengen aan Alexandrine Time, de jongvrouw, die in onze eeuw niet minder deed dan genoemde zeevaarder in de 17e. eeuw. Maar wij zoudeu te uitvoerig worden als wij alles wilden aanstippen wat zijne aandacht wekt, en hij der mededeeling waardig acht. Bij de oude herberg van Egmond-binnen staakt hij het eerste gedeelte van zijnen wandeltocht en wij blijven er met hem toeven verlangend naar hetgeen hij ons verder wijzen en verhalen zal. Een fraaie plaatdie de wandeling reeds vooruit looptver- zelt, de Ge. aflevering; zij biedt ons een gezicht op Alkmaar van de duinen te Bergen gezieneene af bedding der kerk te Bergen en kleinere van liet overblijfsel van het, kasteel van Egmond en de Willebrordusput te Heyloo. Bij liet tweedegedeelte der wandeling zullen, naar wij vernemen, nog 2 platen met verschillende voorstellingen volgen. Wij stellen natuurlijk prijs op het onpartijdig oordeel van vreemdelingen over onze stad en hare omgeving; derhalve meenen wij te moeten mededeelendat de schrijver over onzen Houtwaarin hij zich later eens met de alkmaarders hoopt te vertreden, voor ditmaal opmerkt „dat het bosch noch door aanleg, noch door houtgewas bijzonder uitmunt, maar niettemin voor niet. verwende burgers van vele onzer steden een zeer gewenschte aanwinst zou zijn." Dat is in derdaad delfshavensch niet te laag gelaakt en niet te hoog geroemd. C. W. B. 25 Jacobus Wilhelmus, Z. van Hendrik Willem Hof meester en Catkarina Sehagen. 27 ElisabethD. van Arnold Hendrik Korlvinke en Maartje Nol. 29 n Jacomina MariaD. van Edward Bernard Gunning en Aagje Koning. OVERLEDEN. 23 Apr. Johan Daniel, L. van Johan Daniel Ebert en Ida Liesveldft w. 26 Susanna Kleijeclitgen. van Johannes van Opstal, 49 j.. wonende te 's Bosch. Johanna Maria D. van Josephus Petrus Sanders én Magdalena Weber, ruim 13 m. 27 Jacob Duijls62 j. 29 n Frederik Post, 86 j. 30 n TeunisZ. van Tennis Korn en Johanna Elisabeth Bruin, 18 j. en ruim 6 m. Uithoofde tan den Hemel aarlsdag, zal op Vrijdag avond tusscken 5% en 7% uren gelegenheid zijn tot aan giften voor huwelijken, Den 27 is aan het ministerievan justitie besteed: het bouwen van eene directeurswoning bij het huis van verbete ring en opvoeding voor jongens alhier; minste inschrijver was de heer C. J. Max, te Amsterdam voor 12.200. In de gehouden algemeene vergader,ng der afdeeling van het Ned. Schoolverbond, door een betrekkelijk groot aantal leden bijgewoondwerdnadat een overzicht, was gegeven van het „Verslag omtrent eene wettelijke regeling vau den leerplicht" aan de orde gesteid het voorstel om de afdeeling los te maken van het Verbond en onder een eigen programma zelfstandig werkzaam te doen zijn. Tot toelich ting werd aangevoerd, dat het Schoolverbonddoor zich in 1874 in beginsel voor leerplicht te verklaren, was afgeweken van zijn programmadat bevordering van het schoolbezoek zonder aanwending van dwang bedöelde. Op de vraag van eenige ledendat de beslissing over dit onderwerp zou ver daagd worden, dewijl zij met bovengenoemd „Verslag" groo- tendeels onbekend waren en de aanmerking van een ander lid dat het in deze vooral noodig was de motieven te kennen der veranderde zienswijze van het, Verbond en die van het in 1874 genomen besluit, werd besloten, den leden gelegenheid te geven de stukken betreffende een en ander (op aanvraag bij den Secretaris) t.e raadplegen, en de beslissing aan te houden. Het voorstel om in het loopende jaar weder een schoolfeest te houden vond algemeen bijval en aan liet bestuur werd overgelaten te bepalen op welke wijze dit feest zou aange legd worden. Over de vraag wat er gedaan zou kunnen worden om hetschoolbezoek tot minstens 12jarigen leeftijd te doen duren (waartegen hier ter stede zwaar gezondigd wordt) had slechts weinig discussie plaats; daar zij werd verdron gen door een, van een der leden uitgegaan en met algem. st. aangenomen voorstel om jaarlijks 2, 3 a 4 spaarbankboekjes van 25 naarmate daarvoor bijdragen zullen versohaft worden ter beschikking te stellen van den hoofdonder wijzer der armenschool, ten einde enkele jongelieden, die den vollen leertijd doorloopen hebben en voor welke een voort gezet onderwijs als zeer gewenscht wordt aangemerkt, eenige vergoeding te verschaffen voor de geldelijke verdiensten, die hun door het voortgezet schoolbezoek ontgaan. Te gelijk met de vrijwillige inschrijving voor het schoolfeest zal de gelegenheid gegeven worden, eene bijdrage voor evengenoemd doel te verleenen. BURGERLIJKE STAN D. ONDERTROUWD. 23 Apr. Dirk Pollte Alkmaar, en Neeltje de Vrieste Zaandam. 29 tt Jacob Dubbeld en Neeltje Tin, beiden alhier, eersteen, onl. te Zuid- en Noordsehermer. tierrit Ooijkaas en Geertje Stierman. Barend Bruin en Jacomijntje Oukes. Johannes Gerardus Swart en Jacoba Smak. Anthonie Arzboch en Maria Elisabeth Fiene. Jo hannes Zonneveldt en Johanna Maria Klasing. GETROUWD. 25 Apr. Pieter Kaaij en Maria Cornelia Batteljee, wed. Jan van Ralen. Johan Godfried Potgieser en Aagje Voorn. Petrus Gerardus Zwdn en Antje Cabri wed. Johannes Martinus Elburg. Jan Oudes en Aaltje Mietes. GEBOREN. 20 AprHendrica Antoinette Maria,D. van Johannes Pee- perkorn en Johanna Jacoba Erancisca Vlek. 24 Geert, Z. van Pieter Keizer en Wilhelmiua Jacoba Lemmcrsma. Willem, L. van Jan Siefken Janssen en Cornelia Clausing. George Frederik, Z. van Meijer en Antonia Jacoba Soharleman. Alkmaar 26 April. Aangevoerd 1 Koe 275, 342 vette Kalveren f 26 a 95, 19 nuchtere dito /4 a 11, 11 Scha pen /15 a 28, 136 vette Varkens 44 a 60 ct,s. per kiiogr. 30 April. Kleine kaas f 36, commissie 32 middelbare 31, laagske prijs li, aangevoerd 394 stapels, wegende 8 i G77 kilogr. Ter graanmarkt aangevoerd 507 hectoli ters, Tarwe 8,75 a 9,25, Rogge 7,75 a8,25, Gerst t 6,25 a 7,25, idem Cliev. 7,50 a 8, Haver/4,50 a 5,75, bruine Boonen 14 a 16, Kanariezaad J 53 a 54rood Mosterd zaad/ 16,50 a 16,75 Egwtengroene 14 a 16, grauwe 18 a 20. 1 Mei. Aangevoerd 6 Paarden 65 a 25010 Koeien f 135 a 195 47 uucht. Kalveren f 3,50 a 15, 1174 Schapen f 23 a 32, 706 Lammeren 5 a 10, 48 kleine Bokjes/0.30 a 0.90, 203 magere Varkens f 16 a 30, 337 Biggen f 6 all, 23 Geiten f 4 a 8, Boter per kop 72 J a 77 cent. Edam 24 April. Kleine Kaas 19 a 30,50, verkocht 21 stapels, wegende 3565 kilogr. 29 April. 383 Stukken Boter 1,10 a 1,15 per P„ Kippen eieren 2,75 a 4 per 100 stuks. Enkhuizen 28 April. Kleine kaas 35 aangevoerd 27 stapels, wegende 7334 kilogr. Haarlem 26 April. Roode Tarwe 8.80 a 9, Witte dito /8a 8,75, Rogge 7,50 a 7,70, Gerst 7,15 a 8, Haver f 5,10 a 5.6-2». 28 April. Aangevoeld 6 Koeien 100 a 193, 3 Pinken 60 a 80, 1 vei Kalf f 30, 23 uucht. Kalveren f 3 a 7, 109 Schapen f 17 a 25, 14 Biggen 12 a 30. Kleine kaas 16 a 31, verkocht 39 stapels, wegende 7'22 kilogr. Hoorn 29 April. Kleine Kaas 37, commissie 37 middelbare 36 aangevoerd 169 stapels, wegende 44406 kilogram. 1 Mei. 3 Tarwe f 9,5017 Gerst,/ 7, 7 Haver f 6.25, Boonen gele 15. paarden 9,25 op monster verkocht Mosterdzaad t 17,75, Karweizaad 23, 5 Paarden f 90 a 225, 50 Kalveren 6 a 15, 780 Schapen 17 a 30, S00 Lammeren/0 a 14, 35 Varkens 15 a 22, 325 Biggen 4,50 a 8, 55 Bokken 0,50 a 745 Geiten 0,80 a a 6,50 2400 koppen Boter /la 1,12 per kilogr., 30000 Kipeieren 2,30 a 2,50, 14000 Eendeneieren f 3,70 per 100 stuks. Krommenie 29 April. 473 koppen Boter 1,06 a 1,26} per kilogr Kippeneieren 2,50 a 2,75 per 100 stuks. Medemblik 28 April. Kleine kaas 33,50verkocht 58 stapels, Boter 1.10 p. P., Kipeieren 2,60Eenden dito 3,75 per 100. Purmeren.de 27 April. Aangevoerd 227 stapels Kaas, Boter 1,10 a 1,17%, 205 Runderen, 12 Paarden, 140 vette Kal veren 1 0,70 a 0,90 per kilogr., 151 nucht. dito 5 a 16, 35 vette Varkens 0,50 a 0,62 per kilogr.. 40 magere dito 12 a 18, 350 Biggen 5 a 7, 1085 Schapen en Lammeren, Kievits-eieren f 7 a 8, Kippen dito 2,70, Een den dito 3,80 per 100 stuks. Schiedam 29 April. Moutwijn t 14, Jenever 19.50. Zaandam 29 April. Kleine kaas f 34,50, verkocht 27 st. Londen 26 April. Aangevoerd 3300 Runderen 5,10, 29000 Schapen en Lamm. 6.2, 100 Kalveren 5.4, 100 Varkens 5.6. 29 April. Aangevoerd 700 Runderen 5.10, 14300 Schapen en Lammeren 6.4, 500 Kalveren 5,8, Varkens 5.10. Amsterdam 1 Mei. Nederl. C. N.Sch. dito dito dito dito Spanje, Obligat. dito Binnenl. Portugal 1853 Rusl. 1798-1816 Oblig.-leen. 1864 dito 1866 Aand.Z.Rs. 1864 dito dito 1866 Oostenr. Obl. inp. dito in Zilver Aandeelen 1854 dito 1860 dito 1861 Turk. Obl. 1865 Egypte 1868 2} pet, 3 e 4 e 3 f< 3 3 ft 5 5 ft 5 ft 5 H 5 ft 5 tt 5 e pet. 62, 74) 98 20} 17 49 101} 101 101 61} 64} 271 144} 41} 80} pet. N. Amerika 1882 dito 1885 Brazil. Obl. 1865 5 MexicoOhi. 1851 3 tt Maatsch.expl. Staats-sp. Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. Russ.Sp.Jelez" 5 n Aand. Ralt.-Spoorweg Illin.Cent.-Spw. Mts. Ct. v. Aand. Chicago N. WestCert. St. Paul&Paqifics Spoorw.Obl. 2»S. 7 pet. Union Pac.Iioofdl.6 Chicago Z.W. 7 Obl. L.G. Maxw. 7 tt St.Vincent.Br.7 tt Alt.Miss Ohio 7 96 99} 95} 105 257 232 134 46 A 18} 82} 74} 11 7} 48 Heden hadden wij het geluk, dat onze waarde Ouders en Behuwd ouders A. K O N .IJ N en Ca II AKER hunne vfjfïig jarige SOrhl vrrrenï- glSBSg mochten vieren. Wij zijn aan God dankbaar, dat Hij ons gegeven heeft, ons zoo lange jaren iu hun bezit te mogeu verheugen. M. GROOT. AlkmaarT. KONIJN 1 Mei 1875. G. IIENNEMAN. G. KOM.! N. ALGEMEENE BEWAARSCHOOL. Oudersdie hunne kinderen op - bovengenoemde school wenschen geplaatst te zien, vervoegen zich, voorzien van de inëntings- en geboortebewijzenin 't lokaal aan de Doelen straat, op Dinsdag 4 Mei e.k., 's avonds te 8 uren. J. van der KAAY, Secretaris. Door Gods goedheid genoten wij het voorrecht, dat onze Ouders JOH». DE GRAAEE en GEERTRUI DA FOCK.ENS hunne 4üjarige h u wel ijksVe reen i ging.mochten vieren. N. H OOI JE VA AR. AlkmaarJ. OOI JE VA AR, 26 April 1.87geb. de Graaff. c - Clri) Tan en cw> II ei to Hun dankbaar kind en hehuwdkind, A-/ "Sft 26 April 1875. 11. MULDER. JP» T. MULDERVisser, p.: en A. VAN O E N E N. Alkmaar'28 April 1875. van en T K O N IJ N. Schermeer'28 April 1875. van ARTE VAN TWUYVER Mz. Akersloot, 28 April 1875. Hunne dankbare kinderen. m 3oo^3a;C3oc^3o o ö?fe! A3 van 8696 Hunne dankbare kinderen, kilo Heer Hugo Waard, 28 April 1875. §lp oOcöOo^3oo€3óu^3óöC3ooC3^o^3oo^3ée€3oc>^c)oÖoo^3oov5ooC3od^3ooC3c Ondertrouwd D. POLL, van Alkmaar, en N. DE VRIES. Zaandam 23 April 1875. Ondertrouwd: C0RNELIS BURGARDUS GER URDUS ABBRING SLESKER en TRIJNTJE STAM, van Noordscharwoude. Zuidscharwoude30 April 1875. Getrouwd J. G. POTGIESER, van Hoorn, en A. VOORN, die tevens hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwe lijk ondervonden. Alkmaar25 April 1875. Getrouwd P. KAAY M. C. BATTELJEE, Wed. J. v. Ralen. Alkmaar25 April 1875. Getrouwd van Warmenhuizen, Kalcerdijk gem. Iiaringcarspel, '2 Mei 1875,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 2