No. 19. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 9 M E I. MlSW (Officieel (^cbccHc De verhouding tusschen Kerk en Slaal in Nederland en in Pruisen. W. v. d, K. •Zclcfcclijfcsdie öcHchtcn. Duïtsclilaml. Xwctlcn en Xoorwegcn. Spanje. Binnenland. A A CHE A N T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avoud te 7 uren. Prjjs per kwartaal f franco per post O, SO afzonderlijke nommers Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOOff. AriaA De Advertentiën kosten van 1-^-5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. INSCHRIJVING. S C II U T T E H IJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien de bestaande wettelijke bepalingen omtrent de Schutterijen. Roepen bij dezeten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven op Alle manspersonen, ingezetenen dezer gemeente, op 1". Ja nuari; 1875 hun 25»te jaar ingetreden, en alzoo de geborenen van het jaar 1850alsmede hen dieofschoon in andere gemeenten ingeschreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen, en op 1 Januarij 1.1. hun 34,te jaar nog niet hebben voleindigd en alzoo de gebore nen van de jaren 1849 tot en met 1841 do vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijnom als ingezetenen te worden beschouwd benevens de gepasporteerde militairendie zich tot dus verre niet voor de Schutterij hebben laten inschrijven. Zij maken tevens de ingezetenen bekend Dat de inschrijving zal beginnen 15 Mei aanstaande, en geheel moet zijn afgeloopen 1 Junij daaraanvolgende, wor dende in een der vertrekken van het Raadhuis alhier voor de inschrijving gevaceerd, op Dingsdag en Donder dag van iedere weekvan des voormiddags 11 t ot des namiddags 2 ure. Dat een iegelijkzonder onderscheid of hij mogt ver ineenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uit,- geslotenen te behoorenverpligt is zich voor de Schutterij ie doen inschrijven. Dat zij die in meer dan eene gemeente hun verblijf hou den of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot, de inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die ver schillende gemeenten alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in de gemeente, alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeenten, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn bun verblijf fe houden. En dat eindelijk zij, die bevonden worden zich niet voor 1 Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur worden ingeschreven en in eene geldboete verwezen, terwijl z-ij daarenboven zonder loting bij de Schutterij worden ingelijfdindien het blijkt, dat er bij de verzuimde inschrij ving geeue redenen tot, uitsluiting ot vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder inge zeten dezer gemeente, dien het aangaat, zich ten behoorlijke tijde tot de inschrijving aantemeldenten einde de straf, wegens nalatigheid vastgesteldte voorkomen. Burgemeester en R ethouders voornoemd, AlkmaarA. MACLAINE PONT. 8 Mei 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend ziju, verzonden gedurende de H helft der maand April 1875. A. E. Wittenberg. Mej. M. M. de Wit, J. van Dijk, Wed. C. Brix, A. Hes, R. Bakker, Amsterdam; Kaatje Kigt, DoesborghTjebbes, GorinchemHeeres, Hensbroek; Wed. Koch, Ouderkerk; C. Kraakman, Petten; Trijntje Kramer, Zwaag. Van de Hulpkantoren TleerhugowaardJb. Nan, den Hout. Middenbeemster: Engelien TolVoorschoten. Reeds vóór twee jarenbij gelegenheid van de indiening der eerste wetsontwerpenwaarmee Pruisen zijn maatregelen ten opzichte van de beide landskerken meer bepaaldelijk met het oog op de Roomsch-Katholieke Kerk, is begonnen, is in dit biad gewezen op het belangrijk verschil van zienswijze omtrent de plaats die in den Staat aan de Kerk moet worden toegekend tusschen de mannen der wetenschap en der praktijk in Duitschland en in Nederland. Het kan niet overbodig geacht worden, tot verklaring van hetgeen thans in Pruisen ten opzichte van kerk en kloosters geschiedtdit onderscheid tusschen liet in Pruisen en het in Nederland door len Staat ingenomen standpunt nog eens nader uiteen te zetten. Onze grondwet kent niet anders dan kerkgenootschappen en maakt tusschen het een en het ander geen verschil. De bepalingen van haar zesde hoofdstukdat, tot, opschrift draagt „Van den Godsdienst," komen hierop neder: ieder is vrij in de belijdenis zijner godsdienstige meeningen, mits hij niet komt tot feitelijke overtreding van de strafwet; er bestaat bij ons geen Staatskerkevenmin hebben wij erkende en niet, erkende genootschappenmaar alle verschil tusschen de onderscheidene kerkgenootschappen is opgeheven; aan alle kerkgenootschappen wordt g e 1 ij k e bescher ming verleend het lidmaatschap van eenig kerkgenootschap geeft geen bijzondere burgerlijke of burgerschapsregtennoch voorrang bij de benoeming tot beambten, waardigheden of bedieningen; binnen gebouwen en besloten plaatsen is alle openbare godsdienstoefening vrijdaar buiten is zij alleen geoorloofd voor zoover zij tot nog toe was toegelaten de bestaande traotemeutenpensioenen enz. blijven verze kerd aan de kerkgenootschappen of de leeraars die ze thans genieten en nieuwe of ruimere tractementen kuunen worden toegestaan de briefwisseling met de hoofden der kerkgenootschappen is vrij. Vrijheid, gelijkheid en zelfstandigheid van alle kerkge nootschappen ziedaar de korte zin dezer grondwetsbepalingen. Nergens is eenigerlei band tusschen den Staat en de kerkge nootschappen (een Kebk kent onze grondwet niet) blijven bestaan. Dat de tractementen, pensioenen en andere inkom sten van de gezindheden of de leeraars op den bestaanden voet gewaarborgd zijn en zelfs verhoogd en vermeerderd kunnen worden, steunt op de meening, dat op den Staat oen geldelijke schuld rust ten behoeve van de kerkgenoot schappen of dat althans de billijkheid zekere schadeloosstel ling vordert wegens vroegere handelingen van den Staat met betrekking tot de kerkelijke goederen. Of dat gevoelen juist of onjuist is, doet niets terzake; het is door den grondwet gever aangenomenen daarop rusten de geldelijke verplich tingen die door onze grondwet aan den Staat zijn opgelegd. Het is de betrekking tusschen den schuldenaar en den schuld- eischer, als tusschen twee personen, waarvan de een zich jegens den ander verbonden heeft, tot uitkeering eener altijd durende rente. Wil men die betrekking een financiëelen band noemen, daartegen bestaat geen bezwaar; maar zeer zeker is het geen l and die kan beletten te verklaren, dat in ons land Staal en Kerk zijn gescheiden. De verplichting tot, uitkeering van tractementen enz., die de Staat op zich heeft genomenlaat de kerkgenootschappen geheel vrij en plaatst ze niet onder voogdij of toezicht van den Staatzij blijven alleen, als alle andere vereenigimren en genootschappen en alle bijzondere personen, onderworpen aan de algemeene wetten van den Staat en aan de noodige maatregelen ter verzekering van de openbare orde en rust. Het beginsel van scheiding van Staat en Kerkin de grondwet opgenomenis in onze gewone wetten niet minder streng toegepast. Het onderwijs in den godsdienst wordt overgelaten aan de kerkgenootschappenen de Staat bepaalt zich tot de zorgdat de zedelijke beginselenwaar van door kerk en huisgezin de zaden worden gestrooidin de openbare school eeu zuiveren dampkring vinden, waarin zij zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen en door geen vij andelijke en schadelijke invloeden worden onderdrukt. Ook de armenzorg wordt, aan de kerkelijke en de bijzonders wel dadigheid overgelaten, en alleen wanneer deze in ge breke blijven, treedt het burgerlijk bestuur ondersteunend op in gevallen van volstrekte onvermijdelijkheid. Werd vroe ger met milde hand uit de gemeentekas subsidie geschonken aan kerkelijke instellingen van weldadigheid, de armenwet van 1854 heeft daaraan een einde willen maken, niet door eens klaps alle subsidie te verbieden van dergelijke radicale maatregelen heeft onze wetgeving in 't belang der maat schappij zich steeds verre gehouden maar door het toestaan tvan elke subsidie te doen voorafgaan door een opzettelijk onderzoek, of de instelling die geldelijke ondersteuning vraagt, haar onmogelijk kan ontberenen of zijvan wie overeen komstig den aard der instelling bijdragen kunnen worden verwachtinderdaad op billijke wijze hebben bijgedragen. Of de gemeentebesturen dat onderzoek altijd even ernstig opnemenen zich rekenschap geven van de verklaring die zij moeten afleggen en werkelijk afleggen omtrent de vol strekte noodzakelijkheid der subsidie het behoorlijk bijdragen door hen van wie dit mag worden verwacht, en de wijze waarop de instelling aan haar verplichtingen voldoet, dat is een andere vraagmaar de wet is streng genoegzij ver maant de Gedeputeerde Staten der provinciën uitdrukkelijk, toe te zien op de „volstrekte onvermijdelijkheid" der subsi- diën die de gemeenteraden toestaan en spoort hen aan tot het nemen van „alle maatregelenwaartoe zij bevoegd zijn, om de vermindering er van te bevorderen." Eindelijkom toch maar de scheiding zoo scherp mogelijk te maken en als ware alle aanraking met de Kerk te voorkomenzijn bijna alle openbare betrekkingen voor de geestelijken en bedienaren van den godsdienst geslotenen weert de wet ben uit de Stat en-Generaalde Provinciale Staten en de Gemeenteraden. In Nederland verricht de Staat zijn werk geheel alleen door eigen ambtenarenburgerlijke besturen en burgerlijke oommissiën van toezichtadvies of beheer. Aan geen kerk genootschap, aan geen geestelijke is het toezicht over het onderwijs toevertrouwdgeen godsdienstig of zedekundig onderwijs wordt in de openbare school door geestelijke of leek in dienst van den Staat, voor rekening, op last of op< verzoek van den Staat gegeven. Dat deel van de opvoeding wordt aan de ouders zeivenaan het huisgezin, aan de vrije vereeniging der burgersaan de kerkgenootschappen over- g e 1 a fe n. Alleen de schoollokalen worden beschikbaar gesteld. De Staat beeft zijn eigen burgerlijken stand zijn eigen burgerlijk huwelijken vraagt ook in deze zaken geen hulp van de kerkgenootschappen. Hij heeft zich in alle op zichten losgemaakt van de Kerkvraagt nergens haar hulp, draagt haar geen enkel deel of onderdeel van den openbaren dienst op. Ziedaar wel l'état athéede godsdienstloozede aan Kerk en godsdienst vijandige StaatZoo heeft men den Staat gelijk hij in het bovenstaande is geschetst en gelijk bij hier te lande inderdaad bestaataltijd gescholden, en zoo zal men ook nu voortgaan hem zwart en verdacht te maken. Toch is en blijft die beschuldiging volkomen ongegrond. Er ligt in dat standpunt niets vijandigs. Dat een instelling verklaart, dat de zorg voor de eene of andere zaak niet tot baar werk kring, zelfs niet tot baar bevoegdheid behoort, kan nooit bewijzen, dat zij die zaak tegenwerkt of gering schat. Wat meer is, onze wetten kunnen niet gezegd worden de kerk genootschappen te negeeren; zij regelen de algemeene belangen nietals of er geen kerkgenootschappen bestondenals of die althans niet in aanmerking kwamen en er op hun werk niet gerekend moest worden. Integendeelzij laten plaats voor de kerkgenootschappeneerbiedigen hun terrein gaan uit van de onderstellingdat zij hun taak naar behooren vervullen. Overlaten is bier de stereotiepe uitdrukking. De Staat laat over aan de kerkgenootschappen wat niet tot zijn werkkring behoort, maar door deze als hunne taak is aanvaard. Hij laat hen in de vervulling van die taak vol komen vrijen verricht even vrijeven zelfstandig zijn eigen werkzoo als hij begrijpt, dat dit gedaan behoort te worden ten meesten nutte van land en volk. Geheel anders is de toestand in Pruisen. De Rordd. Allgem. Zeitung meldt, dat, ten bewijze, dat Duitschland bevredigd is door de op 28 April te Guetaria aan de vlag gegeven voldoeningwaardoor aan de zaak der Gustav een einde gekomen isde duitsche oorlogschepen Albatross en Augusta uit de spaansche wateren zijn terug geroepen. De Nautilus alleen zal voorloopig aldaar blijven. Pruisen. De minister van koophandel heeft de direotiën der op Staatskosten geëxploiteerd wordende mijnen aangeschreven, de loonen zoo te regelendat de werklieden een prikkel hebben om beter werk te leveren, en tevens de beste werk lieden bet meeste loon verdienen. De opbrengst der mijnen was minder gewordennaarmate de loonen in de laatste jaren waren verhoogd. Den 28 heeftovereenkomstig het voorstel van den op- perpresident van Silezie, liet proces tot afzetting van dr. F'órster. als bisschop van Breslaubij het gerechtshof voor kerkelijke aangelegenheden een aanvang genomen. Bij het Heerethuis is een wetsontwerp aanhangig, strek kende tot het verleenen van rechtspersoonlijkheid aan de baptisten-gemeenten hetwelk door de rechtsgeleerde com missie van het Huis ter aanneming wordt aanbevolenook omdat hetzelfde voorrecht onlangs aan de gemeenten der mennonieten verleend is. De baptisten tellen in Duitschland 74 gemeenten met omstreeks 15000 lidmaten, die ongeveer 45.000 thaler ten behoeve van hunne Kerk jaarlijks bijdragen. De bekende hoogleeraar in liet staatsrecht te Göttingen en vertegenwoordiger der universiteit in het Heereuhuisprof. v. Zacharia, is den 29 April, in den ouderdom van 69jaren, overleden. De wijbisschop Cyhichowski is den 1 Mei door de polieie over de grenzen der provincie Posen gebracht. De geestelijke Goebel uit Szoldry is, als verdacht van in de kerk te Kwilcz den ban tegen den proost Kick uit Klilime te hebben uit gesproken, gevankelijk naar Posen overgebracht. Den 1 Mei is bij het Huis van Afgevaardigden ingeko men een wetsontwerpwaarbij alle geestelijke orden en de daarmede gelijkstaande congregatiën der catholieke Kerk alsmede de vestiging barer nederzettingenin Pruisen ver boden worden. De bestaande mogen geene nieuwe leden opnemen en moeten binnen 6 maanden ontbonden worden. Yoor diewelke zich aan het onderwijs wijdenkan de termijn van ontbinding tot 4 jaren verlengd worden. Die orden welke zich uitsluitend aan de ziekenverpleging wijden, blijven bestaan, maar kunnen ten allen tijde bij kon. besluit ontbonden wordende ministers van binn. zaken en van eeredienst, kunnen haar het opnemen van nieuwe leden toestaan. De nederzettingen, die bestaan blijven, zijn aan het toezicht van den Staat onderworpen. Het vermogen van den ont- bondene wordt niet geconfisqueerd, maar voorloopig van Staats wege onder bet toezicht der Rekenkamer beheerdde leden der ombonden nederzettingen worden uit de opbrengst van dat vermogen onderhouden. Eene wet zal later omtrent de bestemming der overige gelden beslissen. De memorie van toelichting wijst op de belangrijke toeneming der orden en congegraliën (in 1855'telden zij 834 in 1873 8795 leden), op hare onderwerping aan buitenlandschete Rome of in Prankrijk gevestigdehoofdenop hare organisatie en op haren invloed op de catholieke bevolkingen betoogtdat zij bij de tegen den Staat steeds vijandiger houding der hoogere geestelijkheidhet grootste gevaar opleveren. De wet op het "beheer der kerkelijke goederen van catholieke gemeenten werd bij derde lezing onveranderd aangenomen met 238 tegen 82 st. Den 3 heeft het Huis een aanvang gemaakt met de tweede lezing der wet van den heer Petribetreffende de rechten der oud-catholieken op de kerkelijke goederen. De voor steller verdedigde haar tegen de woordvoerders van het centrumde beeren Reichensperger en Schorlemer-Alst. In de industriëele kringen te Berlijn is een adres aan den Keizer in omloophoudende liet verzoek om toestemming tot het houden eener nationale nijverheids-tentoonstelling aldaar in 1878. De Keizer is den 2 uit Wiesbaden te Berlijn terugge komen. Nu de aartsbisschop van Posen Ledochoioski niet meer door de regeering erkend wordtverschijnt hij in de te Rome uitgegeven wordende olHciëele opgaaf van alle Kerkvorsten voor de eerste maal als primaat van Polen, en zijn hem vol gens die opgaaf onderworpenbehalve de pruisische bis schoppen van CulmErmeland en Breslaualle prelaten van Polen, Litthauwen, Zuid- en West-Rusland enGalicie. WrURTEMBERG. Pastoor Schvarz te Ellwangen is tot pau selijk huisprelaat benoemdnadat de bisschop van Rotten burg Uefelegeweigerd lia.d hem in rang te verhoogen omdat hij een van de hevigste leden der ultramontaansche paitij in Wurtemberg is. Het noorweegsche Storthing heeft den 1 Mei al de voor stellen tot invoering van een hetzij verplicht of facultatief of wel naar gelang van verschil van geloof der echtgenooten verschillend burgerlijk huwelijk verworpen. De regeering heeft besloten, depots in te stellen ten behoeve der carlistische soldatendie in onderwer ping wensehen te komen, er. om er hun onderhoud en werk te verschaffen. De eerste inrichting van dien aard is te Va lencia gevestigd. Generaals en hoofdofficieren ontvangen de helft van het inkomenaan den rangwelke zij in het carlistische leger bekleeddenverbonden. Een gedeelte van de carlistische troepen isvolgens een bericht uit Biaritz aan de navarreesche grenzen in opstand gekomenonder het roepen om vrede en de handhaving der fueros. Zij hebben den genl. Aguirredie hiertoe be reid was, aan hun hoofd geplaatst. Volgens den correspondent der Indépendance heeft Cabrera aan Koning Alfonso een slechte dienst bewezendaar de krijgsverrichtingen 6 weken stil gestaan en de carlisten tijd gehad hebben om hunne liniën van Estella nog meer te ver sterken, terwijl don Carlos met zijne bataljons ongehinderd van Estella naar Durango, van Durango naar Valmaseda heeft kunnen trekken. Tegenover deze nadeelen zijn om streeks 150 officieren en eenige honderden soldaten bij de militaire overheid in onderwerping gekomen, wat de officieren betreft meerendeels zulke die aan den opstand weinig of geen deel hebben genomen. Staten-Generaal. 2'. Kamer.* De beeren Kappeyne Tak, de Roo en Mackay hebben in hunne memorie van ant woord over hun spoorwegvoorstel nog opgenomen den aan leg van spoorwegen van Delfzijl naar Heerenveenvan Assen naar W inschoten en van Amersfoort langs Rbenen naar den spoorweg van Tiel naar Eist. De minister van binn. zaken heeft in zijne memorie van antwoord op het voorloopig verslag nopens de wets voordracht tegen hondsdolheidwaarbij het dragen van muilkorven op den openbaren weg voortdurend wordt voorgeschrevenin zoover aan de gemaakte bezwaren toegegevendat de muil korf niet wordt opgelegd aan hondendie aan een stevig touw of ketting worden vastgehouden. Bij de Kamer is een wetsontwerp ingekomen tot afstand van wegen en waterleidingen van de vestinggronden te Coevorden. Den 3 is met 41 tegen 12 st. aangenomen het wetsont werp tot wijziging van art. 302 van het Wetb. van Kooph. in dien zindat bij bet sluiten eener levensverzekering niet meer op straf van nietigheid het opnemen van een bepaalden tijd in de polis wordt vereischt. Den 4 is de beraadslaging aangevangen over het ontwerp tot regeling van het toezicht op de fabriekenwaarvan den 5 reeds eenige hoofdbeginselen met groote meerderheid zijn aangenomen. Spoorwegen. Den 2, 's avondsheeft op de station te Maastrichtdoor den verkeerden stand van een wissel, een, daar de machinisten het gevaar tijdig bemerkten, niet hevige botsing tusschen 2 treinen plaats gehad, ten gevolge waarvan 2 of 3 reizigers en een paar spoorwegbeambten lichte kneu zingen bekwamen. Vischteelt. Door de zorg der Overijselsche Vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaartzijn in het bin nenmeer de Koekoek 5000 jongezeer gunstig ontwikkelde meerforellenafkomstig van het Kon. Zoöl. Genootschap te Amsterdamte water gelaten. De Stoomvaartmaatschappij „Nederland" heeft be sloten voor hoogstens 500.000 deel te nemen in den aan leg van droogdokken te Nieuwediep of Amsterdam, aange zien het droogdok te Nieuwediep, tot nog toe door de re geering ter beschikking der Maatschappij gesteldniet lan ger kan worden gebruikt. Schutterij. De minister van binn. zaken heeft zich ver- eenigd met de zienswijze van den burgemeester van Maas tricht, in zake het assisteeren der schutterij bij het houden van processiën, en de intrekking aangeraden van het door de wethouders genomen en door Ged. Staten van Limburg on dersteund besluit tot oproeping der schutterij voor de aan staande S. Servaasprocessie. De roeping der schutterij is geene andere dan de handhaving der orde en alleen de bur gemeester is bevoegdin geval van stoornis der ordede schutterij te rekwireeren. De wethouders willen nu de op roeping baseeren op art. 45 der schutterijwet hetwelk de oproeping toestaat wanneer zij door het plaatselijk bestuur volstrekt, noodig wordt geacht, maarbehoudens de goed keuring van den gouverneur der provincie. Thorbecke-Monument. Den 30 is op het graf van Thor- becke, op de begraafplaats te 's Gravenhage, in tegenwoor digheid van zijn zoon mr. IPThorbeckevan eenige leden der monument-commissie en andere belangstellenden, een wit marmeren zerk ontbloot. Daarna is, in het bijzijn der com missie, in de ijzergieterij der beeren L. J. Enthoven Sf Cie., het standbeeld gegoten. Onderwijs. De gemeenteraad van Schoonhoven beeft den 29 besloten aan de commissie tot oprichting eener nieuwe bewaarschool gratis in eigendom aftestaan een stuk gemeen tegrond en voorts te verleenen een jaarlijksch subsidie van f 500waarvoor 80 mingegoede kinderen kosteloos kunnen schoolgaan. Ter gelegenheid der plechtige viering van het 50jarig ju bileum van den onderwijzer Jde Koning, op 1 Meiin de kerk der doopsgezinde gemeente te Haarlemwerd aan elk der tegenwoordige onderwijzers een schrijven van den ker- keraad dier gemeente ter hand gesteldde kennisgeving van tractementsverkooging behelzende. Aan den jubilaris ver eerde dezelfde kerkeraad een marmeren pendule. Een lOOtal hoogleeraren en predikanten der moderne rich ting hebben een adres bij de 2«. Kamer ingediend, waarbij verzocht wordtde aanhangige wet op het hooger onderwijs te verwerpen of zoo te wijzigendat1°. aan alle lands- universiteiten het bestaande theologisch onderwijs uitgebreid, immers meer in overeenstemming met de hedendaagsche eischen der godsdienstwetenschap gebracht en dientengevolge meer algemeen bruikbaar gemaakt worde2°. behoudens het geen de kerkgenootschappenop grond van verkregen rech ten mochten kunnen eischengeheel gebroken worde met het stelsel van subsidiëering van kerkelijke scholen feitelijk aan de zorg en het toezicht van den Staat onttrokken. Kerkelijke zaken. De Paus heeftop bet hem gedane verzoek om de verkiezing van den heer Heykump tot (oud- eatholiek) aartsbisschop van Utrecht te bekrachtigen, den 31 Maart een schijven gericht aan de r. o. bisschoppen en catho lieke van Nederlandwaarin hij de gemelde verkiezing nietig en van onwaarde verklaartden benoemde, op straf van ex communicatie door de daad zelve, gelast zich te onthouden van alle daden, welke tot de bisschoppelijke jurisdictie be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1