No. 22. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZON DAG 30 M E I. KRACliïmEEflDEIIING DOOR AANEENSLUITING DE VERZWAKKING DOOR VERSPLINTERING? (Officieel (AcbccÜc v. H. ijfisrfic ïSccicïttcu. ISuïïsehlaml. Keigie. Denemarken. Griekenland. Turk ||e. Dinnenland. M A A A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f «9,05, franco per post f O, S O afzonderlijke nommers 5 Cents. Sneven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bekenddat de Minister van Binnenlandsche Zaken bij brief van 15 Mei 1875 te kennen heeft gegeven, dat aan het onderzoek van de verlofgangers der militie te land dit jaar niet behoeven te worden onderworpen de milicien- verlofgangersdie in den loop van dit jaar in werkelijke dienst moeten worden opgeroepen tot deelneming aan her- halings- en andere militaire oefeningendat dientengevolge de zich hier bevindende verlofgangers der militie te land die niet aan die oefeningen moeten deeluemen zich op Dingsdag 8 Junij aanstaandedes voormiddags ten 10 ure, moeten laten vinden vóór het Raadhuis, om aldaar door of van wege den Militie-Commissaris te worden on derzocht gekleed in uniform en voorzien van al de door hen van het korps inedegebragte kleeding- en equi- pementstukken, benevens zakboekje en verlofpas. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 26 Mei 1875. Be Secretaris. NUHOUT van der VEEN. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier van het Patentregt over het 4e. kwartaal der dienst 1874/75No. 6, op den 24 Mei 1875, door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle -geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., gen 2(5 Mei 1875. A. MACLAINE PONT. O L I C I Onbeheerd op het Waarin den 15 dezer bevonden: tvee schapen. Losloopende, zonder gemuilband te zijn, aangehouden eenige honden. De eigenaars of de daarop rechtheobenden worden verzocht zich ten spoedigste fittp te melden aan het bureau van policie. POSTERIJEN. De correspondentie voor AtchinPadang en Bataviate verzenden per stoomschepen BROMO en HOLLAND, be- hooren respectievelijk den 4 en 8 Juni a.s., uiterlijk te 9 uren 's avonds, ter post bezorgd te zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2". helft der maand April 1875. Dekker, JKuypersM. L. van BreemenAmsterdam j B. SmitD. SimonsSchagenH. HagenauStroobos M. de Groot, Utrecht; wed. Loken Zn., IJsseldijk; Lan- denberg, Zuidscharwoude. Van de Hulpkantoren Schermerhorn S. ModelHaarlemmermeer. Warmenhuizen H. Bakhuis Rooseboom's Gravenhage. Briefkaart. P. van TwiskAmsterdam. Dat „bet betere altijd de vijand zou zijn van het goede" is een van die vele loopers waarmede slechts gemakzucht zich aan 't bestaande vastklampt, al moest ter wille van het „bestaande tamelijke" zelfs het „beste en mogelijke" worden prijsgegeven. Van ganscher harte mag worden gehoopt, dat de meerderheid van het 130-tai wakkere inwoners dezer stad, diedoor hun toetreden tot het Schoolverbond getoond hebben hart te hebben voor dit gewichtig algemeen belang, morgen (maandag) avond zal willen doen blijken van dien veel mannelijker zindie zelfs het zeer uitnemende durlt opofferen, waar slechts de zekerheid bestaat, dat daardoor iets beters kan -neen z a 1 verkregen worden. Ieder bewoner van Alkmaar kent het Schoolverbond. Zelfs hun die er geen lid van zijn kon noch zijn bestaan noch zijn doelnoch zijn goede werking verborgen blijven. Daarvoor hebben zijn flinke afdeelingsbestuurders hier ter stede gezorgd door de prettige feesten die ze der school jeugd in de jongstverloopen jaren' bereidden. Maar zelfs voor die degelijke instelling is een go-ahead, een out- wikkeling tot iets betersdermate gewenseht, dat haar eigen hoofdbestuur dit niet alleen gevoeld heeft, maar zelfs uit gesproken. Want, naast haar bestaat een andere vaderlandsche Ver eeniging die „TOT bevordering van het volksonder wijs IN Nederland," een plant van frieschen bodem, maar die sedert eenige jaren getoond heeft ook in andere provin- cieën te kunneu tieren, en nog onlangs in Alkmaar mede ■wortels zocht te slaan. Dat is toen niet gelukt. Minder omdat de deugdelijk heid barer zaak niet erkend werd dan wel omdat er vrees bestond datzoo ook van haar hier eene afdeeling werd ge vestigd dit het Schoolverbond zou kunnen schaden. Maar had op dien oogenhlik de vrees voor „verzwakking door versplintering" zeer dcugdelijken grond van bestaan thands is het blad omgekeerd, en wordt de gelegenheid aan geboden tot „krachtvermeerdering door aaneensluiting." Immers; had de Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs eener ruimer programma dan het School verbond, dit laatste zelf, althands zijn hoofdbestuur, heeft leeren inzienen inziend den betamenden moed gehad te erkennen, dat, het, om zijn eigenlijk doel te be reiken, dit, ruimer programma tot het zijne moet maken, en diensvolgens, van zijn atdeelingen, verzocht: „g e m a c h- „tigd t,e worden om met het hoofdbestuur „der Nederlandsche Vereeniging Volkson- „d er w ij sin overleg te treden, teneinde de „samensmelting van het N. Schoolverbond „en genoemde Vereeniging tot stand „te brengen." Het hoofdbestuur nu van Volksonderwijs koestert geen anderen wensch; en^r is geen profetische gave van noode om mei zekerheid te voorspellen, dat de leden dezer veree niging zieh daarmede als één man zullen vereenigen. 'Zouden sommige afdeelingeu van het Schoolverbond meer particularistisch zijn Ik weet dat,, naar enkeier bewering, daarvoor goede reden zon kunnen wezen. Maar ik weet ook dat ze er n i e t is. Want die reden moet hierin bestaan „dat Volksonder wijs leerplicht wil."En.leerplicht is dwang, „en... de Nederlander is afkeerig van dwang, en.... „wij willen gewetensvrijheid, enwij verkiezen niet „dat, op zijn pruisisch, onze kinderen „met den sterken arm „der gensdarmerie" naar de school zullen worden gedre- „ven en Laat ons ademhalen eer we aan al de verdere bezwaren koinen. Of lieverze niet behandelen. Want- Volksonderwijs" wil den leerplicht niet. Althands niet, dadelijk. Althands niet als een onrijpe vrucht. Alt hands niet alvorens de zaak goed is voorbereid. En: dit wil „h e t Schoolverbondook. Men leze zelf! Volksonderwijs schrijft in zijn Gronübepalingen (art. I d.) zich, met en benevens drie andere zaken, genoemd onder de letters a, J en c, ten doel te stellen„grondig „onderzoeknaar- en zoo m ogel ij k opheffing van de bezwaren tegen epntussckcnkomst van de regeering om het onderwijs alge meen en verplichtend te maken. Onderzoek. Grondig onderzoek. Opheffing van bezwaren. Zoo mogelijk. Dat klinkt dan toch nog wel eenigszins anders als een dolle argonautentocht om de roode avondwolken met de hand te grijpen, of een zucht tot Napoleontisch-Bismarckiaansohe oplegging van ongewilde toestanden. En wat drijft nu het hoofdbestuur van 't Schoolverbond tot zijn wensch P Wat, het dienaangaande mededeelt in zijn brief van beschrijving kan, om zijne lengte en uitvoerigheid, niet geheel worden over genomen, maar komt in hoofdzaak hierop neder: „Reeds bij onze „oprichting openbaarde zich een groot verschil van meening „omtrent de wijze waarop zulk een verbond zijn taak had op „te vatten. Er werd, van onderscheiden zijden, met nadruk „op aangedrongen dat het zich niet alleen, van den „aanvang af, de invoering van den leer plicht ten doel zou stellen, maar ook de ver betering van de wet op het lager onderwijs enz.De „meerderheid echter achtte het d e s t ij d s niet geraden tot „zulke ingrijpende maatregelen over te gaanInmid dels zijn de omstandigheden niet weinig veranderd enz." Daarna volcht dan de verklaring dat „de reden schijnt weggenomen waarom twee vereenigingen „ah het S. ep V., die, al mogen zij omtrent den aart der „aan te wenden middelen nog eenigszins versehil- „lentoch in den grond der zaak hetzelfde bedoelennog „langer afgezonderd naast elkander zouden blijven voort bestaan." Duidelijker kan het toch wel niet En dat dit ook niet enkel d u i d e-1 ij k maar tevens waar isblijkt overvloedig wanneer men de volgende be palingen der beide lichamen naast elkander plaatst Schoolverbond "Volksonderwijs stelt zich ten doel Art. 1 a. bescherming en verdediging der beginselen van de wet op het lager onderwijs van 1857; b. verbetering van bet volkson derwijs, en verheffing van de on derwijzers door betere opleiding Art. 1, 2 en voldoende jaarwedden allerwege in ons vaderland een c. bet vestigen eener volksover- voldoend schoolbezoek te bevor- tuiging van de onmisbaarheid derenvan opvoeding en onderwijs en toetreding tot het verbond sluit het nadeel van schoolverzuim, in dat men de verplichting op zich neemt persoonlijk mede te wer ken om de bedoelingen van het V. te helpen bereiken art. 3 c. d. bet inroepen van de hulp en medewerking van het schooltoe zicht, en van allen die ge acht worden invloed te kannen oefenen op de ver schillende klassen der maat schappij het ondersteunen van maatregelen die door an deren tot bestrijding van het schoolverzuim geno men worden. Waar aldus bedoelingen, meeningen en eigenlijk ook keus van middelen samenvloeiendaar wordt zich verzetten tegen een vereeniging dezer beide instellingen „versplinteren van kracht." Waarde zetterdoe toch goed uitkomen dat hier niet „Schoolplicht" staatmaar „Leerplicht." De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. d. grondig onderzoek naar- en zoo mogelijk opheffing van de be zwaren tegen een tu9Schenkomst van de regeering om het onder wijs algemeen en verplichtend te maken. En dit Komt uitsluitend den vijanden van ons volksonderwijs ten goede. Wie hier invloed hebben mogen toezien dat de gemeene zaak geen schade lijde Nog iets Wat zou er wel 't gevolg van zijn wanneer afdeeling A en B van het Schoolverbond en afdeeling P en Q van Volksonderwijs baar toestemming tot de samensmelting weigerden F Hoogstwaarschijnlijk: dat de zaak toch tot stand kwam; en A, B, P en Q,, plaatselijke vereenigin- gen werdenmet een eigen programma. Maar hoven dit is weinig gevaarlijkers te denken! Men verliest dan de kracht die er in gelegen is tot een groot lichaam te belmorenen houdt eenvoudig eenige dubbeltjens in de afdeelingskas, die haar toch niet baten, maar, veree- nigd met die van andere nfdeelingen een hoofdbestuur vaak m staat stellen op een gegeven oogenblik iets flinks en noo- digs voor de zaak zelve te doen. Wij Hollanders weten anders wel dat veel kleintjens een grooten maken. Doch dat dubbeltj ensargument is eigenlijk al evenzeer zelfs der vermelding onwaardig, als de meening dat: „Alkmaar „welbeschouwd noch Volksonderwijsvereeniging noch School- „verbond zou noodig hebben omdat hier geen rechtstreeks „schoolverzuim van beteekenis bestaat." Alsof Alkmaar geen deel van Nederland wasAlsof Alkmaar geen inwoners ontving ook uit plaatsen waar wèl' schoolverzuim bestaat, en juist van dien stand waarin dat, kwaad bedenkelijkst is! Alsof men, als 's nabuurs woning in brand staat, met blusschen kon wachten tot de vlam het eigen huis had aangegrepen „Niemand voor zich Allen voor allen 't Is te hopen dat ons volk er ook in de eerstvolgende dagen aan denken zal. Ook bij de stembus mag wel op die groote en ge wichtige zaak van het onderwijs worden gelet, Wie het wel met het vaderland meent heffe die leus aan, juist nu ze door de tegenpartij niet gebruikt zal worden. Het ministeerie Heemskerk is een laveerend ministeerie. Het zit op den uitkijk. En wee 't neutrale onderwijs, wee Nederland, als de stembus het, leger versterkt der mannen die de restitutie in het, hart hebben, al gebiedt voor den oogenblik de loop der dingen den mond het zwijgen De A ordd. Allgem. Zeitung ontkent, het bestaan eener cir culaire handelende over de fransche wet op de kaders, welke prins Bismarck volgens sommige couranten aan de duitsche gezanten in het buitenland ter vertrouwelijke mededeeling aan de regeeringen zou gezonden hebben. De Reichsanzei- ger verklaart eveneens alle geruchten omtrent dergelijke circulaires of instructiën voor ongegrond. Bij den Bondsraad is een voorstel van Weimar ingekomen tot verlaging van de zoogenaamde matriculaire bijdragen die vooral voor de thuringsche groep der kleine Staten zeer drukkend zijn. De Rijks-kanselier heeft bekend gemaakt, dat er eene inschrijving van aandeelen in de Rijksbank zal worden ge opend, ten bedrage van 3000 mark ieder, op 4 en 5 Juni. De inschrijvingsprijs zal 3900 mark bedragen waarvan 30 p.c. terstond moet gestort worden. Pruisen. De Koning van Saksen is den 18 te Berlijn aangekomen om den Keizer een bezoek te brengen. De Keizer ontving zijnen gast aan de station en begaf zich den 19 met hem naar Potsdamom de oefeningen der aldaar in garnizoen liggende brigade bjj te wonen. Bij besluit van den minister van eeredienst zijn de bepa lingen afgeschaftdie aan de hoogeschool te Breslau tot dusver niet-christenen verhinderden om het doctoraat in de rechten te verwerven. Te "Bonn is onder het voorzitterschap van bisschop Reinkens de tweede oud-catholieke synode gehouden. Er is besloten, dat alle burgerlijk gesloten huwelijken kerkelijk ingezegend kunnen worden, behalve van personen die van vroegereecht- genooten gescheiden zijn of die den christelijken doop niet ontvangen hebben. Voorstellen van sommige gemeenten, om in de voorschriften omtrent den ongehuwden staat der pries ters verandering te brengenzijn, overeenkomstig het advies der synodale commissieter zijde gelegd. Het Heerenhuis heeft den 21 het ontwerp betreffende het beheer der kerkelijke goederen van catholieke gemeenten in tweede lezing aangenomen. Het heeft de door het Huis van Afgevaardigden geschrapte bepaling, volgens welke de pastoor eener gemeente rechtens voorzitter van het kerkelijk bestuur zou zijnweder in het ontwerp gebracht en daaruit verwij derd het amendement van den Afgevaardigde Wehrenpfemig 't welk ten doel had om te belettendat geestelijkenwier inkomen wegens verzet tegen de wetten van den Staat werd ingehoudenuit de inkomsten der gemeenten ondersteuning zouden ontvangen. Het Huis heeft den 20 bij eerste en den 22, met 68 tegen 25 st., bij tweede lezing de intrekking van het 15', 16® en 18® artikel der constitutie goedgekeurd. Met 64 tegen 16 st. was een voorstel van den heer Senffi-Pilsachs, strekkende om de zaak in handen eener commissie te stellen verworpen. De kloosterwet is den 22 bij eerste, den 25 bij tweede lezing en vervolgens met 66 tegen 24 st. bij eindstemming onveranderd aangenomen. De sileziscke schoolbeweging heeft zieh gaandeweg tot Dantzig uitgestrekt. Terwijl in Silezie uitgestrooid was, dat de kinderen oud-catholiek moesten worden werd in andere plaatsen verhaald dat schoolkinderen aan Rusland verkocht werden en dat de onderwijzers 2 tb.-per stuk ontvingen. Ten gevolge van dit praatje werden vele kinderen te huis gehouden of door de ouders met geweld uit de school gehaald. Beieren. De voormalige Koningin van Griekenland Amalia, geboren prinses van Oldenburg, sedert 1867 weduwe van Koning Ottois den 20 te Bamberg, alwaar zij woonachtig was in 56jarigen ouderdom overleden. Hessen. De prinses v. Battenberggemalin van prins Alexander, jongsten broeder van den Groothertog, is, omdat zij zich niet met het leerstuk der pauselijke onfeilbaarheid kon vereenigenvan de catholieke tot de evangelische Kerk overgegaan. Mecklenburg-Schwerin. Namens de liberale partij is een adres aan den Bondsraad gezondenwaarin met ver wijzing naar den onvruchtbaren afloop der beraadslagingen van den Landdag over eene wijziging der constitutie, de goedkeuring verzocht wordt_ van het besluit van deu Rijks dag strekkende tot aanvulling der Rijks-constitutie met de bepaling, dat in eiken Staat, des Rijks eene door de bevol- king gekozen Vertegenwoordiging moet bestaan, welker toe stemming voor elke landswet en voor de vaststelling van het budjet noodig is. Den 22 hebben een aantal studenten te Brussel, met andere uit Luik en Gent vereenigdeen fakkeloptocht gehouden en voor de ministeriën vijandige kreten aangeheven. Den 23, 's morgens vroegtogen zij 300 sterknaar Woluwe-S. Lambertwerwaarts eene bedevaart aangekondigdmaar voorzichtigheidshalve weder afgesteld was. Onder" weg bra ken zij eene kleine kapel open namen daaruit een Maria- beeldje mede en kwamen met dit geroofde en eenige te Wo- luwe vermeesterde pauselijke vlaggen, te 11 uren in de stad terug, waar zij hunne manifestatiën voor de ministeriën her haalden. Tegen den middag werd eene processie, welke naar de kerk de la Ckapelle trokdoor eene groote volksmenigte op het S. Jansplein opgewacht en met gefluit en gejouw begroet,, met liet gevolg, dat de vechtpartijen van Luik en Gent zich herhaaldenen dat de policie een 20tal personen in hechtenis nam. De rechtbank van eerste instantie te Luik heeft deu 21 overeenkomstig het requisitoir van het O. M„ niet ontvan kelijk verklaring uitgesproken in de rechtsvervolging tegen Duchesne. De minister van buit. zaken heeft den 25 in den Senaat de met Duitschland gewisselde nota's ter tafel gebracht; de Senaat heeft beslist, dat zij niet zouden worden voorgele zen. De minister heeft er bijgevoegd dat den 22 aan den duitschen gezant de stukken betreffende de instructie der ■mak-Duchesne met daarbij beboorende toelichtingen zijn ter hand gestelden dat de Senaat de geheimhouding der re geering voor het oogenblik billijken zalwelke spoedig niet meer noodig zal zijn. De Senaat ging met alg. st., onder volkomen goedkeuring der door de regeering gegeven inlich tingen en zich vereenigende met de motie der Kamer, over tot de orde van den dag. In de Kamer van Afgevaardigden heeft de minister Malou den 25 verklaard, omtrent de zaak- Duchesne te hopen, dat het, Kabinet van Berljjn er van overtuigd zal zijndat de instructie der zaak met de grootste zorg is behandeld. Hij heeft voorts aangekondigd dat een ontwerp zal worden ingediend, volgens hetwelk ieder, die aanbiedt een aanslag van ernstigen aard tegen een of ander persoon te begaan, met strenge eorreetioneele straf wordt bedreigd. De Rijksdag heeft den 15 de begrooting overeenkomstig liet rapport zijner commissie aangenomen. Het geheele mi nisterie heeft zijn ontslag gevraagd, hetwelk door den Ko ning is verleend. Op IJsland is door hevige vuleanisehe uitbarstingen een groot gedeelte van de vruchtbaarste en rijkste streek des eilands met 3 tot 6 duim aseh bedekt, zoodat de grond in de eerstvolgende jaren slechts weinig voedsel voor het vee zal opleveren. Omstreeks 200 boerenplaatsen, met 1000 runderen, 24000 schapen en 1000 paarden zijn door die ramp getroffen. De Koning en de Koningin van Zweden zijn, op hunne reis naar Berlijn, den 25 te Kopenhagen aangekomen en door de koninglijke familie, alsmede het geheele ministerie, ont vangen. Het ministerie is weder veranderd. Het vorige, tegen welks ongrondwettige wijze van handelen zieh van alle zijden stemmen verhieven, is vervangen door een kabinet van de uiterste linkerzijde van het Parlement, daar de Koning zich, met voorbijgang van het gros der parlementaire oppositie, tot den beer Trikoepis, vroeger gezant te Londen en minister van buit. zakengewend en diens voorwaarden ontbinding der Kamer, volkomen vrije verkiezingengeheele vrijheid van handelen op administratief gebied en in de eerste plaats heffing der belastingen bij kon. besluit, aangenomen had. Zoowel de heer Trikoepis als zijn ambtgenoot, Lombardos werden tot dus ver als persoonlijke tegenstanders des Konings beschouwd en bezitten als partij weinig aanhangers. Roumanie. De regeering heeft besloten tot het aanleg gen eener haven aan de Zwarte-zeegeschikt voor 150 vaartuigen van middelbare grootte en aansluitende aan het spoorwegnet. Tot nog toe bestaat de gemeenschap met de zee slechts door den Donau. Verkiezingen. Op de lijsten der verkiesbaren tot leden der 1®. Kamer komen als de hoogst aangeslagenen in de verschillende provinciën de volgende personen voor: Drenthe A. W. JL estra v. liolthe f 1026 Groningen W. A. Scholten f 2356, Noordbrabant dr. J. A. Ram f 2620, Zeeland mr. C. v. d. Lek dé Clercq 4082, Noordholland JJ. Korthals f 4597Limburg P. D. Regout f 4667 Utrecht mr. WJ. Royaards v. d. Ham f 4876, Gelderland mr. W. bn. v. Pallandt v. Waardenburg en heerijen f 6145, Eriesland jr. mr. P. B. J. Vegelin v. Claerbergen f 8874, Overijsel mr. JD. C. bn. v. Heeckeren v. Wassenaer f 15975 Zuidholland prins Fre- derik f 17100.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1