No. 24. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. Z O N I) A (i 13 JUNI. ©fficiccl ®>cbeeltc Sffilcficlijfjochc Berichten. Duitscliianri. Relgie. Criuikrijk. Groot Itrillanje en Ierland. Rusland. Turkije. Oostenri j k- llon^ar f Je. Zwitserland. Etalie. L A A C A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f OQS, franco per post O ,H(t afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. SCHUTTER IJ. BURGEMEESTER en WETHOU DE LIS van ALKMAAR verwittigen de belanghebbende ingeschrevenen voor de Schut terij van dit jaar, dat de alpliabetisclie naamlijst van de per sonen, die aan de loting van dit jaar zullen deelnemen, voor een ieder ter visie ligt ter gemeente-secretarie, van heden tot den dag der lotingdes morgens van 9 tot 2 uur, ten einde een ieder in staat zoude zijnom ingeval liem op die lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan aan de Com missie van art. 11 bij de loting kennis te geven met uit- noodiging om op Donderdag 24 Junij e.k., namiddags ten zes ureop het Raadhuis dezer gemeente te verschijnen ten einde aldaar voor den dienst der Schutterij te loten en redenen van vrijstelling hebbendedie alsdan optegeeen alsmede om de bewijzen tot staving daarvanen bij de wet gevorderd, voor zooveelnoodig, uiterlijk binnen drie dagen na de loting overteleggen aan het Bestuur der Gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd AlkmaarA. MACLAINE PONT. 12 Junij 1875. De Secretaris NUHOUT VAN DEK VEEN. De houders van twee coupons van de geldleening der ge meente Alkmaar van 1872, verschenen 31 December 1874, worden verzocht die ten spoedigste bij den gemeente-ontvan ger ter betaling aantebieden. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, 16 Junij 1875 des namiddags ten 1 ure. Aamens den Voorzitter van den Baad NUHOUT van der VEEN. P O L I C I E. Ter terugbekoming aan het Commissariaat van Policie voor handen het navolgende gevondene alstirualt harken een muilkorfdrie manden met oud blik werk. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een stalen bril met doosje. De stad Lahr in Baden heeft eene prachtige villa met een daarbij behoorend uitgebreid parkhaar onlangs ver maakt door een schatrijk ingezetenden heer Jammin levenslang vruchtgebruik aangeboden aan prins Bismarckop liet berichtdat zijne geneeslieeren hem hadden geraden liet voor- en najaar in Zuid-Duitschland door te brengen en niet te Varzin. Den 7 heeft de prins zich naar Varzin begevenden 4 voor onbepaaldeu tijd verlof van den Keizer bekomen hebbende. Volgens de Kreuzzeitung bepalen zicli de veranderingen die in de organisatie van het drukpers-bureau bij bet, dep', van buit. zaken gebracht zijnhiertoedat het aan de met die afdeeling belasle personen verboden iszich nog langer in verbinding te stellen met schrijvers en berichtgevers van allerlei aardwaarop de chef niet in staat was toezicht te houden. Maar aan deze blijft voorbehouden, naar gelang der behoefte, bepaalden last tot het verstrekken van officieuse inlichtingen te geven. De inschrijving voor aandeelen in de Rijks-bank is reeds den 4 gesloten. Te Berlijn alleen is voor 200 miljoen inge schreven. Pruisen. Het Huis van Afgevaardigden beeft den 2 be raadslaagd over de van het Heerenhuis teruggekomen wet op het beheer der kerkelijke goederen van catliolieke ge meenten. Zij werd aangenomen in den vormwaarin de gedelegeerden van beide Huizen waren overeengekomen; de pastoors blijven uitgesloten van het voorzitterschap der ker keraden in hunne gemeenten, maar overigens hebben de Af gevaardigden de wijzigingen van het Heerenhuis goedgekeurd. Daar het centrum protesteerde tegen eene dadelijke eindstem ming, moest deze worden uitgesteld tot den 4, als wanneer de wet met groote meerderheid werd aangenomen. Vervolgens is ook de wet op de baptisten-gemeenten goedgekeurd, ook met medewerking der centrumspartij. Het Huis heeft den 7 de wet tot regeling van het beheer der provinciënovereenkomstig het door den Afgevaardigde Miguel voorgestelde compromisgoedgekeurd en haar den 8 bij eindstemming met 213 tegen 148 st. aangenomen. De heer Thiemeredacteur der Germaniais va n de be schuldiging wegens majesteitsschennis vrijgesproken, maar wegens beleediging vau prins Bismarck en opruiing tot on gehoorzaamheid aan de wetten van den Staatveroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. De Keizer is in den avond van den 5 naar Ems vertrok ken en aldaar den volgenden dag aangekomenaan de sla tion opgewacht wordende door den Keizer van Rusland en den Koning van Wurtemberg. Hij bracht onmiddelijk na zijne aankomst een bezoek aan de Koningin van Wurtemberg. In Posen zijn, wegens het weigeren van opheldering om trent den persoon, die den proost van Kahme te Kwilcz heeft geëxcommuniceerd, in hechtenis genomen de bekende prelaat Kozmian en de grondeigenaar v. Mankowskidie den onbekende een nacht in zijne woning heeft geherbergd en hem den volgenden dag in zijn eigen rijtuig naar Kwilcz liet breHgen. De minister van eeredienst heeft de uitbetaling van trac- tement aan eenige pastoors in de Rijnprovincie weder toe gestaan omdat deze eene schriftelijke verklaring van ge hoorzaamheid aan de staatswetten bij den opperpresident der provincie hebben ingediend. De keizerklok is te Keulen onderzocht en bevonden vol komen te voldoen aan de gestelde eiseben. De klank is in volkomen harmonie met de o"erige klokken van den dom en de toon D wordt zoo zuiver aangegeven dat het niet noo dig is, door afvijlen nog eenige verandering in de toonhoogte te brengen. De Keulsche Maunen-Zangvereeniging zal, op uitnoodiging van den Koning van Nederland, in Augustus eene kunstreis naar Nederland maken. Saksen. De Koning en de Koningin van Zweden zijn van Dresden naar Teplitzin Bokeme vertrokken waar de Koningin een tijdlang de baden zal gebruiken. De pauselijke Curie heeft zich vereeuigd met het voorstel der regeering om den heer Bernerteen gematigd mantot apostolisch vicaris voor het Koningrijk te benoemen. Saksen-Weimar. De Koning van Zweden is den 8 te Weimar aangekomen en den 10 van daar naar Lubeck ver trokken. Het. dagelijksch bestuur van S. Nieolaas heeft aan ver scheidene daa-bladen een brief gerichttot terechtwijzing der door hen gegeven voorstelling van den aldaar op 30 Mei plaats gehad hebbenden oploop. Yolgens dit stuk waren de als onschuldig mishandelden afgeschilderde brusselseke ple- zierreizigers met stokken gewapendliepen zij zwaaiende en o.a. de marseillaise zingende de straten door, floten zij, eene schel luidende, de deelnemers eener processie uit en is al- een op deze uittartingen eene vechtpartij gevolgd. De Senaat heeft den 2 van het ontwerp tot wijziging van het notarifele ressort art. 2 en daarmede het beginsel der wet, krachtens hetwelk de notaris zijn ambt uitoefent in het rechterlijk arrondissement zijner standplaatsmet 28 te gen 27 st. goedgekeurd. Den 3 hebben de slemmen over de wet zelve gestaakt (28 tegen 2S) en is zij dus verwor pen. De voorzitter, prins de Lignewas regelrecht uit Ba- rijs gekomen en de heer Dolezten spijt zijner ongesteld heid ter vergadering verschenen om aan de stemming deel te nemen. Den 4 zijn de begrooling voor openbare werken en het ontwerp tot regeling van de bevoegdheid der belgi- scke consuls buiten de christenheid met alg. st. goedgekeurd en is de vergadering geseheiden. Den 3 heelt de Kamer een wetsontwerp tot het verleenen van supplementaire credieten tot een bedrag van 6.400.000 fr., welke op 300.000 fr. nu al uitgegeven zijn, met 76 tegen 2 st. aangenomen. De heeren Demeur en Frére-Orhan had den de beide vorige dagen, naar aanleiding van dit ontwerp, liet financieel beleid van den minister Malou zeer bestreden. Eerstgenoemde zeidedab van de gevraagde credieten reeds 4 120.000 fr. in 1873 besteed was; dat de minister in April '74 een overschot van ruim 11 miljoen op de dienst van 1873 aangekondigd, maar het overschot slechts 6 miljoen bedragen had, en dat de dienst van 1874 waarschijnlijk met een te kort van bijna 3 miljoen zou sluiten. De. minister moest in zijn antwoord erkennen, dat de in 1874 gekoesterde ver wachtingen niet vervuld waren, door het niet normaal toe nemen der inkomsten. Bij de beraadslaging over eene aan vraag om een aantal andere credieten voor eene verbooging van de kleinere nmbtenaarsweddenvereeuigde zieh de mi nister lan binn. zaken met een amendement van den heer de Macar, om ketcrediet van 86000 fr., voor de verhooging der leeraarsbezoldiging aan de normaalscholen bestemdtot J 06.000 fr. te vermeerderen. Den 4 werd een amendement 'van den beer de Baetsstrekkende om 20000 fr., te verlee nen tot verbetering van bet lot der kantonnale inspecteurs van onderwijsmet 37 tegen 35 st. aangenomen. Den 7 beeft de minister van justitie het onlangs aange kondigde wetsontwerp ingediend waarbij aanbiedingen tot het begaan van misdaden strafbaar worden gesteld. Het werd, op aandrang van den minister, naar eene bijzondere commissie verwezen. Yolgens dit ontwerp zal al ivie zal hebben voorgesteld eene misdaad te plegenwaartegen de doodstraf of dwangarbeid bedreigd is, of aan zoodanige mis daad deel te nemen en al wie zoodanig aanbod zal hebben aangenomengestraft worden met eene gevangenschap van 3 maanden tot 5 jaren behoudens verzachtende omstandig heden. De schuldige zal tot verlies van burgerschapsrechten kunnen worden veroordeelden onder toezicht van policie gesteld kunnen worden voor den tijd van 5 tot 10 jaren. Enkele mondelinge aanbiedingen echter zullen alleen strafbaar zijn, indien zij in verband staan met giften of beloften. Aan de uitleveringswet zal eene beschikking ter zake van deze misdaden worden toegevoegd. Bij definitieve stemming over de geamendeerde artikelen van het voorstel tot het ver kenen van supplementaire credieten voor de verbooging dei- kleine ambtenaarsweddenwerd het amendement der heeren Bergé en de Baetsten gunste der kantonnale inspecteurs van het l.o., met 49 tegen 43 st. verworpenwaarna het wetsontwerp met alg. st. is aangenomen. De Moniteur van den 5 behelst eene circulaire van den minister van justitie aan de procureurs-generaal, waarin hij, de t.ooneelen van ongeregeldheid, die zich in verschillende plaatsen hebben voorgedaan, in herinnering brengende, aan beveelt dat alle wettelijke middelen zullen worden gebruikt om aan de botsingen een einde te makendat de noodige maatregelen zullen worden genomen om te zorgendat de schuldigen niet aan de waakzaamheid der overheden ontko men en dat de strafwetten streng zullen worden toegepast.. De circulaire zegt„Gij zult niet uit het oog verliezen, dat tooneelen van ongeregeldheid vaak worden uitgelokt door toesprakendoor aanplakbiljetten en bepaaldelijk door dag bladartikelen. Op die provocatiën zult gij gestadig het oog houdenen gij zult mij kennis geven van al de zoodanige, waarop de strafwetten zouden kunnen van toepassing zijn." De procureur-generaal te Brussel heeft de aandacht der offi cieren van justitie in zijn ressort op deze circulaire gevestigd en hun aangeschreven, al dezulken, die onlusten mochten aanstokenonmiddelijk te vervolgen en hem in kennis te stellen met alle geschriftenaanplakkingen of toespraken die in de termen der strafwet vallen. De heer Jules Simon heeft zijn pensioen gevrjagd als hoog leeraar in de wijsbegeerte aan de Sorbonne. De heer Charles graaf de Rémusat, lid der Fransehe Aca demie en der Academie van zedelijke en politieke weten schappen schrijver van ettelijke wijsgeerige werken minis ter tijdens Koning Bodewijk Philips en sedert 1871 onder den heer Thiers, laatstelijk Afgevaardigde voor Opper-Ga- ronne is den 6, in 78jarigen ouderdom te Parijs overleden. Den 8 heeft de begrafenis plaats gehad. De stoet bestond bestond uit 2000 personenwaaronder 500 Afgevaardigden leden der Eransche Academie, de ministers enz. Redevoe ringen werden uitgesproken door de beeren de Viel Castel, Bersot, Jules Simon en Gatien Arnoult. Het bij den gemeenteraad van Parijs ingediende budjet voor 1876 beloopt 306.988.965 fr. De plaatselijke invoer rechten worden geraamd op 113 miljoen fr. Nationale Vergadering. Den 2 is een begin gemaakt met de derde lezing van het voorstel tot invoering van bet cellulaire stelsel in de departementale gevangenissendat door den verslaggever der commissie, den heer Béranger, verdedigd en door den beer Rm. Bouchet bestreden werd. Den 3 is. verworpen een amendement van den beer Marcou, strekkende om den beschuldigden de keus te laten tusjehen eenzame en gemeenschappelijke opsluitingen om hunv bin nen de eerste 5 dagen na hunne keus nog verwisseling van beiden te vergunnen. Hij achtte het beter om de 80 mil joen voorde uitvoering van het wetsontwerp vereisebtte besteden aan het stichten en uil breiden van scholen daarbij de speelhuizen ten platten lande sluitende. Den 4- heeft de heer de Bourgoing aangedrongen op het beëindigen van de kwestie zijner verkiezing vóór den 24, en tevens op het ter zijner beschikking stellen van de daarop betrekking hebbende bescheiden. De heer Alb. Grêvy deelde hierop mededat het verslag ovèr deze zaak eerstdaags zou inkomenen merkte opdat zoowel de Vergadering als de heer de Bourgoing wisten aan wie de vertraging in dezen te wijten was. De heer de Bourgoing trok daarop zijne motie in. De heer Pavre wenschte de wet nopens het cellulaire gevangenissteisel te verdagen of te verwerpende heer Alb. Desjardins verdedigde het ontwerp namens de regeeringhet eerste art.werd met 497 tegen 116 st. aangenomen en vervolgens eenige anderegelijk den 5 de overigewaarna de wet in haar geheel met 470 tegen 117 st. werd goedgekeurd. De commissiebelast met het onderzoek der veririezing- de Bourgoing, in het dep', der Nièvreheeft den 6 met alg. st. op 1 na beslotentot het nietigverklaren dezer verkie zing te coneludeeren. Den 7 werden door den voorzitter eenige woorden van hulde gewijd aan de nagedachtenis van den heer de Rémusat. Bij de tweede lezing van het wetsontwerp betreffende de vrij heid van liet hooger onderwijs, verdedigde de bisschop Du- panloup het streven der catholieken tegen een z.i. onjuiste voorstelling in het verslag van den heer Laboulaye. Zij drongen op niets anders aan dan op het gemeene recht, op vrijheid voor allen. Art. 2 (art. 1 is reeds den 22 Deo. aangenomen), luidende: „Elk fransohman van 25 jaren, die niet volgens de bepalingen van art. 7 dezer wet hiervan uitgesloten is, de Vereenigingen, met het oog op het hooger onderwijs opgericht overeenkomstig art. 9 hierna volgende de departementen en de gemeenten zullen vrijelijk cursussen en inrichtingen voor hooger onderwijs kunnen openen, zonder eenige andere voorwaarden dan die, in de volgende artikelen voorgeschreven. Intusschen zullen voor het onderwijs in de medicijnen en de artsenijmengkunde bovendien de voor waarden vervuld moeten wordenvoor de uitoefening van het beroep van geneesheer of apotheker gesteld," werd goed gekeurd met een amendement van den heer Chesnelongom achter het woord „gemeenten" in de eerste zinsnede „dio- ceesen" te voegen, en. een van den heer Al/red Andréom achter „dioceesen" ook nog te voegen „de protestantsche en israölietische eonsistoriën." De minister van onderwijs ver klaarde hij de derde lezing te zullen voorstellen om op de genomen beslissing terug te komen, meenende dat de depar tementen en gemeenten niet genoemd moesten worden, dewijl bet hierbij om vrije en niet om openbare scholen te doen is, hoedanige departementen en gemeenten uitsluitend kunnen oprichten. De heer Laboulaye diende het verslag in over het wetsontwerp betreffende de verhouding der staatsmachten. Den 8 zijn de beide slotparagrafen van het tweede art., met. 414 tegen 222 st., in dezer voege goedgekeurd; „Af zonderlijke cursussen, welker openbaarheid niet beperkt wordt tot de regelmatig ingeschreven hoordersblijven onderworpen aan de wetsvoorschriften betreffende de openbare samenkom sten. Een reglement van openbaar bestuur schrijft de vormen en tijdsbepalingen voor omtrent de in de vorige paragraaf vereischte inschrijvingen." De heeren Pascal Duprat en La boulaye hadden vooraf de stemming van den vorigen dag afgekeurdwaardoor aan de dioceesentot dusver slechts administratieve afdeelingenop eens burgerlijke rechtsper soonlijkheid was toegekend. De minister IVallon had betoogd, dat de laatste paragrafendoor de commissie aan art. 2 toe gevoegd aan de daarin bedoelde cursussen het karakter van openbaarheid ontnamen nmar de heer Laboulaye had ze ver dedigd als een middel om het land te behoeden tegen de proefnemingen van lieden die van plaats tot plaats zouden trekken om hunne openbare cursussen te houden. Een additioneel artikel, door den heer de Pressensé voorgesteld, strekkende om voorlezingen over onderwerpen van godsdien- stigen aard te ontheffen van de bezwarende voorwaarden der wet op de openbare samenkomstenwerd met 385 tegen 214 st. verworpen; desgelijks een voorstel van den heer Brunet, om in Frankrijk en zijne koloniën ook den muzel mannen de bevoegdheid te geven tot het vrijelijk openen van cursussen én inrichtingen van hooger onderwijsbehoudens tijdelijk verzet van gouverneurs en prefectenonder hooger beroep bij de betrokken ipinisters. Aan den heer R eetwesleyaansch predikant te Owton- Ferrywas door den viear van het kerspel verbodenop bet graf zijner dochter een zerk te plaatsen waarin hij met het woord reverend [eerwaarde] werd aangeduiden de bis schop der diocees (Lincoln) had zich met deze zienswijze vereenigd. De aartsbisschop van Kantelberg verklaarde zich sterk ten gunste van den heer Keet, zonder dat zulks den viear of den bisschop tot andere gedachten bracht. Alzoo'verzocht de heer Keet eene formeele vergunning aan den kanselier der diocees den heer Phillimore maar ontving eene weigering „de titel van eerwaarde heette het sluit in zich dat Hijdie hem voert, in zekere mate den eerbied zijner mede mensehen verdient. Maar de predikant eener gemeente van dissenters [niet tot de Staatskerk behoorenden] kan hierop geene aanspraak maken, daar het bestaan van zijn ambt geene gunstige gevoelens dan op zijn hoogst liefderijke smart op wekken kan. Een wesleyaansch predikant is niets anders en geeft zich voor niet anders uit dan een scheurmaker en een aanvoerder van scheurmakers. Een opschrift van een grafsteen, vermeldendedat de begravene de dochter was van een wes leyaansch predikant, zou reeds in zich zelf onvoegzaam wezen; hierdoor zou de scheurmaking zijdelings in bescherming ge nomen wordenmaar in geen géval mag het grafschrift in houden dat een aanvoerder van scheurmakers een persoon kan wezen, die eerbied verdient." De Sultan van Zanzibar is den 9, 's morgens te 10 uren, te Gravesend aangekomen en door eene kleine stoomboot tot aan de brug van Westminster (te Londen) gebracht, alwaar bij te 2 uren des namiddags aan wal gekomen is en door den vice-minister van buitenl. zakeneene eere- waeht en zeer vele toeschouwers opgewacht werd. De beer Bourke heeft den Sultan een adres voorgelezen. In den avond heeft de minister van buit. zaken, graaf Derby, den Sultan bezocht. Lagerhuis. Den 8 is het wetsontwerp der regeering betreffende eene aflossing van staatsschuld in comité afge handeld een door den heer Gladstone voorgesteldde wet bestrijdend amendement is met 189 tegen 122 st. verworpen. KoLONlëN. Op de Fidsji-eilanden heersehen de mazelen in zoo hevige matedat reeds 50.000 inboorlingen daaraan bezweken zijn. De fabriekstad Morschanskdie omstreeks 10,000 inwo ners teltis voor het grootste gedeelte in de asch gelegd de schade is belangrijk, vooral door het verbranden van een aanzienlijken voorraad lijnzaad. Den 2 heeft het internationaal congres der telegrafie te Petersburg zijne werkzaamheden begonnenonder voorzit ting van den geheimraad v. Liidersdirecteur-generaal der russische telegrafen. Donau-Yorstendommen. De Kamer van Afgevaardigden heeft, ziob den 5 geconstituëerd en prins Demeter Ghika, den eandidaat der conservatievenmet 84 tegen 7 st. tot baren voorzitter benoemd. De inleidende onderhandelingen tusseben de beide regee ringen over de vernieuwing van het tol- en handelstractaat zijn, op het initiatief der hongaarschereeds begonnen. Oostenrijk. De aartshertog Albert is door den Keizer van Oostenrijk gekst, den Keizer van Rusland te Jugenheim, den Keizer van üuitschland te Ems en Keizerin Augusta te Coblenz te gaan begroeten. De regeering van Bern zal aan den Grooten Raad van dat, kanton een wetsontwerp indienenwaarbij straffen be dreigd worden tegen ommegangen en andere godsdienst plechtigheden buiten de aan de eeredienst gewijde localen tegen net voor eene op de openbare rust gevaarlijke wijze opflitsen tegen elkander van belijders van verschillende gods diensten tegen bet, afkeuren van de staatsinstellingen of de besluiten drr overheid door geestelijken bij de uitoefening hunner ambtsverrichtingen, en tegen het vervullen van geestelijke functiën door personen niet behoorende tot eene door den Staat erkende gezindte, indien die personen be hooren tot eene van staatswege verboden geestelijke orde of geplaatst zijn onder eene met door den Staat erkende bis schoppelijke jurisdictieen in dat geval weigereneene verklaring van volstrekte gehoorzaamheid aan de wetten en overheden van den Staat te onderteekenen. De regeering van Bern is bij de Bondsvergadering in hooger beroep gekomen van het besluit der Bonds-regeering van 31 Meiwaarbij zij gelast is binnen 2 maanden buiten werking te stellen haar besluit tot verbanning der weerspan nige catbolieke geestelijken in de Jura. Den 4 zijn op last van den kerkeraad de zegels der O.L.Y. kerk te Genève door de bevoegde macht afgenomen en is men tot het maken van een inventaris overgegaan. Toen de kerk seopend werdtrachtten 5 priesters binnen te drin- henwaarin zij door de policie verhinderd werden. Een hunner las daarop de menigte een protest voor en wilde dit, toen de met de ontzegeling belaste ambtenaar de kerk verlietaan hem overhandigen maar het werd niet aange nomen. De geestelijken moesten ten laatste met geweld van de trappen van het gebouw verwijderd wordendaar de policie de samenscholingen niet langer wilde dulden. Den 2 heeft de Kamer van Afgevaardigden goedgekeurd het wetsontwerp tot regeling van het notariaathet nota- riëel tarief, de definitieve begrootingen van onderwijs en marineen de veranderingendoor den Senaat in het wets ontwerp betreffende de recruleering gebracht. De met bet onderzoek van het voorstel van Garibaldi belaste commissie heeft zichbehoudens eenige wijzigingen van ondergeschikten aard, hiermede vereenigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1