No. 25. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 20 JUNI. (JDffictcel ©cbccltc. 2^!llci«clijk0cf*c fierichtcit Dufitiscliland. ISclgie. rruniii'ilSi.. Xncdon en Hoorwegen. Turkije. Wuiteni'ii k-lSonjsarOc. L K M A A C C Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f 0,S0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PROVINCIE NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag, den 1 Juli 1S75, des namiddags te half drie uren, zal aan het locaal van het provinciaal bestuur van Noordholland, te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed a. De uitvoering van eenige baggerwerken in het Noorder-Spaarne. b. Het herstellen van den toren der kerk van de Hervormde gemeente te Oosterend op T ex el, dienende tot verkenmerk voor zeevarenden. De aanbesteding van het sub h genoemde werk geschiedt namens en voor rekening der gemeente Texel. De bestekken zijn, tegen betaling van 10 cents per exem plaar, voor het sub a gemelde werken van 20 cents per exemplaar voor het sub b gemelde werk verkrijgbaar aan het locaal voornoemd en aan het bureau voor buitenlandsche pas poorten op den O.Z. Achterburgwal tegenover het Waleplein- t je, te Amsterdam. Die van het sub b genoemde werk daaren boven ter secretarie van de gemeente Tevel. Nadere inlichtingen zijn te bekomeu bij den Hoofdinge nieur van den Waterstaat te Haarlemen daarenboven voor het sub a genoemde werk bij" den Ingenieur van den Water staat J. J. Roelants en bij den Opzichter J. Keyzer, beiden te Amsterdam en voor het sub b genoemde werk bij den Ingenieur J. M. F. Wellan te Alkmaar en bij den Opzichter L. Koot te Niemoediep. De aanwijzing in loco van het sub b genoemde werk zal geschieden op Zaterdag vóór de besteding. SCHUTTER IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR verwittigen de belanghebbende ingeschrevenen voor de Schut terij van dit jaar, dat de alphabetische naamlijst van de per sonen, die aan de loting van dit jaar zullen deelnemen, voor een ieder ter visie ligt ter gemeente-secretarie van heden tot den dag der lotingdes morgens van 9 tot 2 uur, ten einde een ieder in staat zoude zijn omingeval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen, die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan aan de Com missie van art. 11 bij de loting kennis te geven; met uit- noodiging om op Donderdag 24 Junij e.k., namiddags ten zes ureop het Raadhuis dezer gemeente te verschijnen ten einde aldaar voor den dienst der Schutterij te loten en rede nen van vrijstelling hebbendedie alsdan optegevenalsmede om de bewijzen tot staving daarvan, en bij de wet gevorderd, voor zooveel noodig, uiterlijk binnen drie dagen na de loting overteleggen aan het Bestuur der Gemeente. Burgemeester en IVethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Jmij 1875. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat van af heden de honden binnen deze gemeente weder mogen losloopen. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 Junij 1875. De Secretaris NUHOUT van dee VEEN. De houders van twee coupons van de geldleening der ge meente Alkmaar van 1872, verschenen 31 December 1874, worden verzocht die ten spoedigste bij den gemeente-ont vanger ter betaling aantebieden. Jan Huhl, geb. te VelsenCornells Groos, geb. te Sehagen; Pieter Apeldoorn, geb. te Heer Hugo Waard; Andries On derstal, geb. te Wageningen; Jacob Smit, zeemilicien van de gemeente ZijpePieter Adrianus Blokdijk Willem Vis- scher, Pieter Groenland, van Egmond aan Zee; Johannes de Winter, zeemilicien van Alkmaar, worden verzocht zich ter gemeente-secretarie aantemelden. Sollicitanten naar de betrekking van 2". helpster bij het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan de openbare tusschenschool op f 40,jaarwedde, worden verzocht zich vóór 27 Junij a.s. schriftelijk aantemelden ter gemeente-se cretarie te Alkmaar. Sollicitanten naar de betrekking van 3e Hulponderwijzer aan de openbare burgerschool te Alkmaar, waar geen avond school wordt gehouden op 600,— jaarwedde worden daar de benoemde onderwijzer voor de op hem uitgebragte benoeming heeft bedanktuitgenoodigd zich onder overleg ging hunner stukken aantemelden bij het Gemeentebestuur, vóór 27 Junij 1875. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2". helft der maand Mei 1875. D. Paber, Aardswoud; Mej. IJ. van den Brink, J. van Oort, J. Tom, Mej. J. C. Mok, Amsterdam, Mej. C.Geur- senBloemendaalK. Bruin, Dirkshorn; J. D. den Hartog, Maastricht, W. Weber, Nieuwediep, A. Baeten, Oosterhout, W. Buys (niet vermeld). Van de Hulpkantoren Bergen: S. Holleberg, Alkmaar. BurgerbrugJ. Oostden Helder. Egmond aan Zee: P. NieuwerkerkArnhem. HeiloC. H. van OphemdeBrummen. SchoorldamB. van der Wal, Amsterdam. Briefkaart. Mej. C. M. van Straten, Rotterdam, Den 10 ,is in den Bondsraad namens de Hanse-steden voor gesteld om de rechtbanken van koophandel in wezen te houden. De Post verzekertdat aan de Rijkscommissie voor de wereldtentoonstelling te Philadelphia op voorstel van den Rijkskanselier, de beschikking zal gegeven worden overeene som van 500.000 mark. Bij bekendmaking van den Rijkskanselier is het slaan van gouden Rijksmunt voor rekening van particulieren, tegen een muntloon van 3 mark per pond lijn goud, toegestaan. De Koning van Zweden is den 11 van Travemünde naar zijn land teruggekeerd; de 3 groote gepantserde fregatten der duitsche vloot hebben het zweedsche eskader naar Alalmoe begeleid. De rechtsgeleerde commissie van den Bondsraad heeft den 14 de paragrafen van het ontwerp tot regeling der straf vordering goedgekeurd, volgens welke bij de vervolging van drukpersdelieten redacteuren, uitgevers en drukkers bevoegd zijn om het afleggen van getuigenis betreffende den persoon van den schrijver, den uitgever of den inzender te weigeren. Prins Bismarck heeft voor het aanbod van de stad Lahr, waarbij het aan deze vermaakte landgoed te zijner beschik king werd gesteld bedankt in eeneu brief, waarin hij ver klaart de stad eerlang te zullen bezoeken en met de woor den besluit: „Uw oogmerk, de bevordering zijner gezondheid, is door uwe aanbieding reeds in zoover bereikt, als aangename indrukken steeds voordeelig daarop werken." Pruisen. Het Huis van Afgevaardigden heeft den 10 een door de budjetcommissie en door den minister van koophandel aanbevolen wetsontwerp goedgekeurd waarbij de Staat de rente waarborgt van eene prioriteits-leening der spoorwegmaat schappij MunsterEnschede, tot eene hoogte van 2.100.000 mark. Mede is goedgekeurd de slotrekening over het dienst jaar 1872. Naar aanleiding van eene door hem bestreden opmerking des heeren Kardorfj betreffende de nSeehandlungu, welke volgens dezen voor de economische en politieke ont wikkeling des .lands nadeelig werkteheeft de minister van iinancieu verklaard niet te gelooven dat de regeering het stelsel van vrijen handelof liever het getemperde bescher mende stelsel, zou prijs geven om eene volledige bescherming in te voeren [Toejuichingen], De commissie voor het regle ment van orde heeft advies uitgebracht over het voorstel van den heer Sachsebetreffende het voorlezen van stukken in openbare zittingen van het Huis, en de aanneming ont raden dewijl de voorzitter reeds thans de macht heeft om het voorlezen van stukkenindien dit hem minder geschikt mocht voorkomenten allen tijde te verbieden. Het Huis heeft den 14 het wetsontwerp betreffende de administratieve rechtspraakmet de daarin door het Hee renhuis gemaakte veranderingen, op aandrang van den minis ter van binn. zaken goedgekeurd. Op eene interpellatie van den heer Schroder antwoordde de minister, dat hem niets bekend was van bestraffingen van ambtenarendie leden waren van de Mentser Catkolieken-vereenigingechter verklaarde hij dat de regeering het lidmaatschap onvereenigbaar achtte met staatsambtenzoodat aan ambtenaren de keus tussehen het lidmaatschap en hunne betrekking zou worden gesteld. De minister weigerde eenig antwoord te geven op eene inter pellatie van den heer Windthorstover de „inquisitoriale wijze", waarop men ten aanzien van een burgemeester te Bonn was te werk gegaan. Het Heerenhuis heeft den 11 de wet op het beheer der kerkelijke goederen van catholieke gemeenten in overeen stemming met het Huis van Afgevaardigden aangenomen na in eene vorige zitting de wet tot regeling van de rech ten der oud-catholieken op de kerkelijke goederen te heb ben goedgekeurd gelijk zij door het andere Huis was vast gesteld. De commissie van het Heerenhuis had in laatstge noemde wet nog eenige veranderingen gebracht willen zien, maar de regeering ontried de aanneming van deze voorstel len der commissieen de meerderheid van het Huis stemde met het gevoelen der regeering in. Den 12 heeft het Huis, na breedvoerige discussie, de provinciale wet en bloc aangenomen zooals zij door het Huis van Afgevaardigden gewijzigd wasevenzoo de wet tot het verleenen van subsidiën aan de provinciën. Den 14 is ook de wet tot intrekking van art. 15, 16 en 18 der constitutie bij tweede lezing goedgekeurd. Den 15 is de zitting van den Landdag gesloten. De prelaat v. Kozmiandoor den rechter te Posen onder vraagd over den geestelijkedie de excommunicatie van den proost Kick heeft uitgesproken heeft geantwoorddat hij den wereldlijken rechter niet bevoegd achtte om zich in zuiver kerkelijke kwestiën te mengenen daarom geene ver klaringen onder eede afleggen kon. De bisschop Forster is te Birnbaum wegens het uitspre ken van bedoelde excommunicatietot 2000 mark boete of 133 dagen gevangenisstraf veroordeeld. De domheer Kurowski is den 15 te Posen in hechtenis genomenten gevolge eener bij hem gehouden huiszoeking ter zake van het beheer der diocees door den geheimen delegaat. De behandeling van het rechtsgeding tegen graaf v. Arnim is den 15 voor het Kammergericht te Berlijn aangevangen en dit besloot de behandeling voort te zettenofschoon de graaf had doen weten dat hij door ziekte verhinderd was te verschijnen. Den 16 heeft het O. M. geconcludeerd tot schuldigverklaring aan het verduisteren van bescheiden en het terughouden van ambtshalve ontvangen zaken, en voorts veroordeeling tot 1 jaar gevangenisstraf geëischt. Na de pleidooien van de herren Dockhorn en Mmkel, werd de uit spraak op den 24 bepaald. Ook in de provincie Saksen hebben verscheidene catho lieke priesters de, door de wet betreffende de inhouding der staatstoelagen voorgeschreven, verklaring van gehoorzaamheid aan de landwetten bij den opperpresident afgelegd, en zullen bun derhalve de bedoelde toelagen weder worden uitgekeerd. Beiekbn. Bij kon. besluit is de Landdag ontbonden en zijn de verkiezingen voor den nieuwen uitgeschreven tegen 15 en 27 Juli. Wurtemberg, De Kamer van Afgevaardigden heeft den 10, met 70 tegen 8 st., het, ontwerp ter toepassing van de Rijks wet betreffende het burgerlijk huwelijk goedgekeurd. Hessen-Darmstadi. De aartshertog Albrecht is den 15 te Jugenheim aangekomen en door den Keizer van Rusland en de hessische prinsen ontvangen geworden. De rechtbank te Gent heeft den 12 uitspraak gedaan over de 3 eerste beschuldigden in de zaak der "ongeregeldheden den 17 Mei naar aanleiding van de bedevaart naar Oost- acker voorgevallen. De kunstschilder Verhuist iswegens het toebrengen van 21 stokslagenvan een slag aan een poücie-agent en het uiten van scheldwoorden tegen sommige pelgrimsveroordeeld tot 46 weken gevangenisstraf en 300 fr. boeteen de koopman Delin tot 8 dagen gevangenisstraf. De derde beschuldigde is vrijgesproken. In 1876 zal te Brussel, onder beschermheerschap des Ro llings en onder het voorzitterschap van den graaf v. Flaan- deren, eene, door de Kon. Reddingmaatschappij op touw gezetteinternationale tentoonstelling worden gehouden van alles wat betrekking heeft op het redden van menschenlevens, en in verband daarmede tevens een congres ter behandeling der daartoe behoo rende onderwerpen. Prins Karei, jongste zoon van den graaf v. Parijs, is den 8 onverwacht overleden. Het bekende lid der Nat. Vergadering Raoul Duval heeft zich laten schrappen als lid van het rechter centrum. De minister van binn. zaken heeft uit zijne betrekking ontslagen den reeds bij besluit van 8 Mei door den prefect der Gironde voor 2 maanden geschorsten maire van Porchè- resdie voortging de van hem uitgaande offieiëele stukken vau het keizerlijk zegel te voorzienen ook op andere, met zijn ambt onvereenig bare wijze, zich bij zijne offieiëele han delingen van de zinnebeelden der keizerlijke regeering bediende. In de wijnbouwende districten worden de allergunstigste verwachtingen gekoesterd omtrent den uitslag van den wijn oogst. In de buitengewone algemeene vergadering van het Cré dit-Hobilier, den 14 gehouden heeft de Raad van Admini stratie zijn ontslag genomen en is eene nieuwe administratie benoemd. In het verslag van commissarissen werd een ver lies van 13 miljoen geconstateerd, sedert de vergadering van 2 Maart door de Maatschappij geleden. Nationale Vebgadering. Blijkens het verslag der Com missie van Dertig over het wetsontwerp betreffende de ver houding der staatsmachtenheeft zij de verplichte samen- roeping der Kamer afhankelijk gemaakt van het verlangen, niet van de helftmaar van j. der ledenvoorgestelddat vredesverdragen niet van kracht zullen zijn alvorens hunne goedkeuring door de beide Kamersen dat oorlogsverkla ringen van de voorafgaande toestemming dier Kamers afhan kelijk zijn en een nieuw artikel ontworpen voorschrijvende, dat bij ^overlijden of ontslag van den President der republiek beide Kamers van rechtswege onmiddelijk zullen vergaderen (art. 7 der constitutie schrijft alleen aan de Kamers de da delijke verkiezing van een nieuwen President voor); is de Kamer ontbonden en nog door geen nieuwe vervangendan moet de Senaat hiertoe bijeenkomendie dan echter niet meer dan waarnemend optreedt en geenszins als wetgever handelen kan. Bij schrijven van den 12 aan den voorzitter hebben de hee ren Calmon en de Pressensé hun voorstel om de nog te be handelen zaken zoodanig te regelendat nog vóór de vaeantie de 3 organieke wetten betreffende de constitutie en de begroo ting voor 1876 zouden kunnen worden afgedaan, ingetrokken, en zulks ten gevolge van een tot hen gericht verzoek van de bu reaux der 3 groepen van de linkerzijde. De commissie voor het initiatief zou den 14 haar verslag over dit voorste 1conclu- deerende tot het niet in overweging nemeningediend hebben. Den 9 zijn aangenomen art. 3 en 4 van het wetsontwerp bereffende de vrijheid van hooger onderwijs, alsmede de eerste paragraaf van art. 5. De tweede paragraaf, bepalende, dat vrije faculteitenvan departementen of gemeenten uit gaande den naam zullen kunnen aannemen van departemen tale of gemeentelijke faculteitenstuitte op ernstigen tegen stand van den minister W,allon, die baar geschrapt wenschte te zien, ten blijke van de bereidwilligheid der Vergadering om bij de derde lezing de departementen en gemeenten uit te zonderen van de zedelijke lichamen,, die krachtens art. 2 vrije faculteiten zouden kunnen oprichten. Bij stemming hierover bleek hetdat het vereischte aantal leden niet aan wezig was. Een additioneele bepalingdoor heer Bouis- son voorgesteld strekkende om voor faculteiten van medi cijnen het bezit van localen ten behoeve der ontleedkundige en elinische studiënplantentuinenlaboratoria enz. ten vereischte te stellenwas op verlangen van den heer Labou- laye naar de commissie ter overweging verwezen. Den 10 is de slotparagraaf van art. 5 aangenomen. Van art. 6, bepalendedat de vrije cursussen en inrichtingen voor hooger onderwijs ten allen tijde toegankelijk zijn voor gedelegeerden van den minister van onderwijs, werd de bedoeling door den verslaggever der commissie en vervol gens in een additioneel artikel van den heer Chesnelong ver klaard te zijn, het weren van alles wat met de zedelijkheid, de constitutie of de wetten in strijd mocht zijn. Na aan neming van eenige volgende artikelen kwam aan de orde art. 11, bepalende dat de inrichtingen van hooger onderwijs en de vereenigingenkrachtens deze wet tot stand geko men op verzoek tot inrichtingen van algemeenen nutte kunnen verklaard wordenbehoudens advies van den Hoo- gen Raad van Openbaar Onderwijs, waarna zij onder bezwa- renden titel eigendommen kunnen verwervenovereenkom sten kunnen aangaangiften en legaten kunnen ontvangen. Een amendement van den heer Guichardstrekkende om ook te haren opzichte de bestaande wetsbepalingen in dezen te handhaven, werd verworpen; desgelijks met 379 tegen 81 st. een ander van den heer de Belcastelstrekkende om elke vrije universiteitevenveel leerstoelen tellende als de staats universiteit welke er het minste bezitna een bestaan van 5 jaren van rechtswege aanspraak te geven op de bedoelde verklaring. De heer de Belcastel ontkende geenszins dat hetgeen hij ook zeer wenschelijk achttezoodanige bepaling der Kerk ten goede zou komenmaar hij betoogdedat deze er geenszins uitsluitend voordeel uit trekken zou. De heer Paul Jozon meende, dat het eene ongehoorde nieuwig heid zou wezenaan zedelijke lichamen van rechtswege burgerlijke rechtspersoonlijkheid te gevenaldus zou z. i. eene deur geopend worden om zonder eenige beperking of voorwaarde den jezuieten ualatenschappen in handen te spe len enz. Den 11 is de heer HulinAfgevaardigde voor Indre en Loire, wegens een faillissement, vervallen verklaard van zijn mandaat. Bn. de Vinois diende een voorstel in tot het be noemen eener commissie van 15 leden, om te overwegen wat er behoorde gedaan te worden met het overschot van het paleis der Tuileriën; de minister Caillaux verklaarde, dat dit overschot te bouwvallig was om nog lang bewaard te blijven. De heeq, Savary diende een tweede verslag in der commissie, belast met het onderzoek naar de verkiezing van den heer de Bourgoing. Vervolgens werden in tweede lezing eenige artikelen aangenomen der wet betreffende de vrijheid van het hooger onderwijs. Over art. 13 (nu 12), bepalende, dat onder zekere voorwaarden de vrije universiteiten bij de wet, op advies van den Hoogen Raad van Onderwijshet recht kunnen erlangen om graden toe te kennenvoerde het woord de heer Jules Ferry, die dit recht uitsluitend voor den Staat eisehte. Den 12 werd de additioneele bepaling van heer Bouisson tot art. 5 overeenkomstig de' lezing der commissie aangeno men en trad msgr. Dupadoup in eene uitvoerige wederleg ging van den heer Ferry. Den 14 heeft msgr. Dupanloup zijne rede voortgezet, met opsomming van godloochenende stellingenaan de parijsche universiteit verdedigd en aanhalingen uit geschriften van professoren aan die universiteitten betooge der wensehe- ijjkheid van een vrijchristelijk hooger onderwijs. Hij drong aan op de aanneming van een amendement van den heer Paris, waarbij het recht tot het verleenen van graden wel aan den Staat voorbehoudenmaar door dezen overgedragen werd aan gemengde jury's van Staats-professoren en hoog leeraren van vrije universiteiten. De minister IVallon keurde dit denkbeeld beter dan dat der commissiewelke het recht ook wel aan vrije universiteiten wilde latenmaar voor die instellingen zulke hooge eischen steldedat zij eerst na ver loop van geruimen tijd zich van dit recht zouden kunnen bedienen. De heer de VAriège Arnaudvoorstander der vrijheid van onderwijsverwierp niettemin„in naam der algemeene belangen van het groote nationale gezin", alle beperking van het uitsluitend recht van den Staat ten aan zien der graden. Nadat den 15 de heeren ïaboulayeJules Simon en Ches nelong breedvoerige redevoeringen hadden gehoudenom achtereenvolgens het stelsel der oommissiedat van den heer Ferry en dat van den heer Paris te verdedigen, is het amendement van den heer Ferry met 359 tegen 306 st. ver worpen. De afdeelingen hebben hare voorzitters en secre tarissen verkozen; van de eersten behooren 10 tot de rech terzijde en het rechtereentrum5 tot de linkerzijde en het linkercentrum. De noorweegsche Kamers hebben een crediet van ƒ60000 toegestaan voor eene expeditiedie bestemd is om den zee bodem te onderzoeken tussehen IJsland, Faroër, Spitsbergen en het Jan Mayen-eiland. Deze onderzoeking zal plaats hebben door peilingen zooals diewelke door de Challenger verricht zijn. Donau-Vorstendommen. Bij gelegenheid der inspectie, welke Yorst Karei over de rouinaansche vloot te Giurgewo hieldwerd hij door den turkschen bassa uitgenoodigd om het garnizoen van llustschuk te komen bezichtigen. De Vorst nam deze onderscheiding aan, en werd te llustschuk met de meeste uitnoodiging ontvangen. Bij de terugreis naar Bu charest geraakte de treinwaarin de Vorst zich bevond tussehen Eilaret en Cotrooeni in botsing met een anderen trein, waardoor de Vorst, alsmede eenige heeren van zijn gevolg, eenige lichte, niet gevaarlijke kneuzingen bekwamen. Oostenrijk. De Landdag van Dalmatie is den 8 gesloten. In de laatste zitting hebben de italiaansche Afgevaardigden onder protest de vergaderzaal verlatenomdat een hunner in de straten der stad door de slavische bevolking beleedigd waszonder dat de overheid iets tot zijne bescherming had gedaan of willen doen. Het Landesgericht (dus niet het Hof van gezworenen) te Weenen heeft den 15 Jozef Wiesinger, den voorgewenden ontwerper van een aanslag tegen het leven van prins Bis marck [aan het voornemen daartoe heeft het O. M. geen geloof gehecht], vrijgesproken van de hem telastgelegde po ging tot bedriegelijke oplichting. De Keizer heeft den 14 eene deputatie ontvangen van den Landdag van het thans 100 jaren met Oostenrijk ver- eenigde Bukowina, welke hem tot een bezoek van dat gewest kwam uitnoodigen. Z. M. gaf zijn voornemen te kennen om in het volgende jaar derwaarts te gaan maar kon het thans niet doen zonder overschrijding der civiele lijst. Hongarije enz. Het bisschoppelijke blad Jelenkór bestrijdt het verlangen van het ultramontaansche orgaan Magyar Allans, dat ter zake der verkiezingen eene zelfstandige catholieke partij zal worden gevormd. Het eerstgenoemde meent, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1