urn fel en fel GRAS-ën ZAADVE1LÏNGÈN, van AFBRAAK, Openbare Verknoping 2 V (jzel-water m o I e n s Mr. A. J. HAARSELHORST, TE KOOP, voor/" 2000,- BOTER-BERiCHT. IHenstbode 9 C. W. Bunnell's Universeel Zuiverings-Zout TEER-CAPSULES DE GUYOT Publieke Verkoopingdoor sterfgeval. Alir. N!o©&9 TE KOOP: Él SCHILDERS. Voor het opvullen van Holle Tanden Anatherin-Mondwater Anatherin-Tandpasta, I»r a Plantaardig Tandpoeder. Obtse culten. SOparige BietatvereenigiHg F T U Y N 1. Hei hardmaken van den Groe nenweg. II. Ongeveer 500 IS. &Iootwerk. PUBLIUkE fEHkilOS^ÏlïtT van 3 V 7.c I-wa tei*in «lens. 2. Een S&ocg>ci, Mcgikcn, Bloots enz, ill den Bergerhout MTIONNEELE BEHANDELING Depothouders te Alkmaar dt firma J. J- SCHUT ZOON. Schiedam 17 Juni. Moutwijn t 12,25, Jenever f 17,25. Zaandam 17 Juni. Kleine kaas f 32,50, verkocht 39 st, Londen 14 Juni. Aangevoerd 3600 Runderen 6,2, 27000 Schapen en Lamm. 6,10, 200 Kalveren 6, 100 Varkens 5.4. 17 Juni. Aangevoerd 900 Runderen 6,2, 1400 Schapeu en Lammeren 7, 900 Kalveren 5.8, Varkens 5.4. van en M. NOLI S. Sc/iermeer, Hunne dankbare <]em. Z. en N.Schermeer, Kinderen 19 Juni 1875. K. TUYN. G. TUYN - Keizer. Ondertrouwd: N1COLAA8 VAN DER VOORT en ANTONIA GES1NA DE VISSER. Alkmaar17 Juni '75. Receptie Lombardsteeg, 27 Juni. De gewone jaarlijksche fM8*aSVC!*|taolltIllg en X «Th 19ring van te Aker sloot, zal plaats hebben op Donderdag, den 24 Juni 1375 vóór den middag te 10 uren, in de herberg van JOHs. )FORRER aldaar, ten overstaan van den te Alkmaar bevestigden Notaris W. F. G. L GOUWE. -.O'S, -tOt» «TssÏtJ oÖüèÖoöOooC3oo€3ooOp^oOooOcb€3ao^ooOo o£3o o€3ooOoo^3o OndertrouwdCy) K. BLOM Dz., van St. Maarten, üöo T. BORST Ad., van Oudkarspel. (33) Warmenhuizen 18 Juni 1875. ^>5/ [/)ouOoof3ö 5?3/o£9oo6.9o'F3otOo/Acio A)o A)JoStc Y5cotLQoÖcid3oa€3o Bevallen van een Meisje P. BUIS BLOM. Bergen16 Juni 1875. Heden ontsliep, zacht en kalm 11a eene langdu rige ongesteldheid, mijne geliefde Echtgenoot JO HANNA VAN DEN BRINK, in den krachtigen leeftijd van bijna 34 jaren. Wat ik en hare kin deren in baar verliezen kunnen zij beseffen die haar in haar werkzaam leven gekend hebben. Alkmaar, 14 Juni 1875. A. BRUIN. Eenige kennisgeving. Ons Kindje GERARDUS NICOLAAS overleed heden in den leeftijd van ruim 9 maanden. AlkmaarG. H. MEYROOS Gz. 18 Juni 1875. R. MEYROOS— v d. Poll. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstellingbij gelegenheid van hunne 25jarige echtvereeniging ondervonden. A VENNIK. Limmen, 9 Juni 1875. M. PLOEGER. Voor de vele blijken van deelneming, ondervon den bij de ziekte en het overlijden van zijne ge liefde Echtgenootbetuigt de ondergeteekende, ook namens zijne kinderen zijn oprechten dank. Alkmaar, Juni 1875. C. BECK. te weten Op Maandag, 21 Juni 1875, des voormiddags te 11 uren, fjirasveiling te lleilo. Op Maandag, 28 Juni 1875, des voormiddags te 11 uren, Zaad- en Cirasveiling te Limmen; en op Dinsdag, den 6 Juli 1875, des voormiddags te 11 uren, Zaadveiling te lleilo. Zoodanig als in het breede bij biljetten is en zal worden omschreven. Dijkgraaf en Heemraden van den Bergermeer zullen bij enkele inschrijving aanbesteden Het bestek ligt ter inzage ten kantore van den Penningmeester Mr. A. P. DE LANGE, te Alk maar, alwaar de inschrijvingsbiljetten vóór 26 Juni moeten zijn ingeleverd. BergermeerK. SWAAN, Dijkgraaf. 5 Juni 1875 S. C. S. HOLLAN D, Secretaris. op de Plaats bewoond door den heer K. SCHOONE {vroeger den heer P. RUS), in den Schermeer aan den Stompen toren Woensdag 23 Juni 1875, voor middags 10 uren. Notaris VAN DER TANG. De gewone jaarlijksche Verpachting van (lirasgewas en te veld Maande Vrachten en Vcrhtaring van Sdtgroen, te Bergenzal plaats hebben op Woensdag, den 23 Juni 1875, vóór den middag te 11 uren, in het logement de Rustende Jager aldaar, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris >V. F. G. L. GOUWE. Het BESTUUR van het Waterschap de STARN- MEER en KAMERHOP is voornemens, op Don derdag, den 24 Juni 1875, des middags te 12 uren, in het 11 eerenhuis te Spijkerboor, gelegen aan het Groot Noordhollandsch Kanaalin het openbaar te verkoopen voor AFIiRAAftL welke door oprichting van een stoomgemaal niet meer benoodigd zijn. De voorwaarden van verkoop liggen ter lezing bij den Opzichter van het Waterschap G KEUKEN, te Spijkerboor, bij wien ook nadere inlichtingen te bekomen, zijn. Ilel Bestuur van het Waterschap de Starnmser en Kamerhop Slarnmeer, J. VENNIK, Dijkgraaf. 20 Mei 1875. J. W. BEK, Secretaris. Notaris te Obdam zal, op Woensdag, 30 Junia.s., des voormiddags te 10 urenin de herberg van P. FOK te Hensbroek, publiek verkoopen jjfÊSU. Een EBtiig waarin van ouds eene wel- S» beklante bakkerij wordt uitgeoefend tevens - ingericht tot boerderij, met lief en ÜSoom- gaaed en drie perceelen uitmuntend Wei- en XIocMubhI gelegen te Hensbroeksectie A, Nis. 348 en 388, en in sectie B, Nis. 229, 230 en 257, te zarrrn groot 2 H. 27 A. Sj E11 op Woensdag, 7 Juli 1875, des 'M-' voormiddags 10 uren, ten sterfbuize van éi«r' r« wijlen JAN HAGENAAR Sr., teHensbroek, Eenig Gevend Vee, BBwerengereed- sehappen en iluisi'itad en Snboedei. Alles breeder bij biljetten omschreven. Informatiën ten kantore van den Notaris in deze. Op Donderdag, 1 Juli 1875, voor- middags 11 urenin de herberg de Roo'de Leeuw, op de Marktplaats, te Schagenvan Eene kapitale Hoeren woning en Gail- derigen, in bet westdeel van den Anna Pau- lownapolder, aan en ten zuidwesten van den weg, kadaster sectie K, No. 1091 A 1094, groot 16 bunders, 5 roeden, 70 ellen, met de daarop staande Veldgewassen zijnde 4 bunders Cheva- lier-Gerst4 bunders Zomerrogge, 8 bunders Aardappelen. Dadelijk te aanvaarden. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris PIL HULST, te Zuidscharwoude. Notaris te Winkel, zal, op Dinsdag, 6 Juli 1875, des morgens 10 urenin de herberg het Wapen van de Wieringerwaard, toebehoorende aan den Heer A. Heijn, te Wieringerwaard, PUBLIEK VERKOOPEN: 3 Stocrcnpllaatsen met Erven, Hij- gclimmcrten en diverse perceelen allerbest Wei- en Bouwland, allen gelegen aan den Barsingerweg in de gemeente Wieringerwaard, kadastraal aldaar bekend in sectie C, Nos. 267, 268, 195, 194, 193, 197, 198, 199,269,190,191,192, 144, 145, 146, 147, en sectie B, Nos. 151, 152, 153, 154, 155, 143, 142, 141 en 140, ter geza menlijke grootte van 27 hectaren 2 aren 40 cen tiaren, en toebehoorende tot de nalatenschappen van de te Wieringerwaard overleden Echtelieden COR- NEL1S BUTTER en IMMETJE STINS. Breeder bij biljetten omschreven. Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan HENDRIK BURGERING in leven koop- maö en landbouwer, gewoond hebbende te Bergen en aldaar den 1 Juni 1875 overleden, en zijne weduwe- TRIJNTJE KWAKS, aldaar woonachtig, gelieve daarvan ten spoedigste opgaaf te doen ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZ, aan de Breedstraat te Alkmaar. eene geheel nieuwe ËLucoillttitilC, van 8 Pdkr., met vertikale ketel en horizontale cylinder, volgens de nieuwste constructies vervaardigd en zeer soliede bewerkt. De machine is voorzien van voorwarmer en voedingpomp. De voornaamste afmetingen zijn middellijn cylinder 0.225, slagleDgte 0.51. Reflectanten gelievm zich te adresseeren aan de Uitgevers dezer Courant, onder No. 10. 1. Een welbetimmerd, best burger XVoaniiuiiS, aan den Koningsweg; 3. 1 en V& «tiling en beste lXBocMllin, gele gen vooraan in de Korenlaan. De kooper kan 2/3 van de koopsom als le hy potheek op het door hem te koopen perceel ver krijgen. Te bevragen bij den eigenaar Jb, TEE LING, aan den Koningsweg. een licreden ESSnk met Wagen en Tui gen. Te bevragen bij P. STAÜEGAARD, op het Woud, gemeente Bergen. De ondergeteekende berichtdat hij ruim is voor zien van puike WeMphautaehe Ham menMuispcs iiuukvleeich, SSou- ingnevette gee'ookte Kalm 50 ets. het onsversche i%'<H&r<iBioi!an«Jselie E4b|ïcï- eren 3^ cent per stuk idem versche i4ki|iefi C9*en groot van stuk 3 cents per stuk en 4 voor 11 cents, geknokte Gieren 3^ cent per stuk, J. SMIT. Schoutenstraat. Die iets te vorderen hebben van den boedel van Mej. A. VAN DUIN wed. laatst van P. POVER, eerder van P. OOTJERS, te Noordscharwoude over leden, of in 't bezit zijn van borgstellingen te haren lastegelieven bet op te geven aan den Notaris PH. HULST, te Zuidscharwoude, vóór of op den 15 Juli 1875. Puike fijne Grasboter, Leidsche 90 cents de 5 ons, per 20 of' 40 Pd. minder, idem eerste soort Kauiper en Zwolsche Boter 80 cents de _5 ons, idem Deventer, eerste soort, 70 cents de 5 ons, en versche puike Boter 60, 55 en 50 cents de 5 onsworden per en vaatjes tegen vermin derde prijzen afgeleverd op 30 dagen credietof contant J °/o korting; voor deugd wordt ingestaan. UEd. dv. dienaar, J. SMIT, Schoutenstraat. Wordt gevraagd, om terstond in dienst te tre den, een Scliiidei'skneclitbij W. A. VAN BOMMEL, te Broek op Langedijk. is er geen werkzamer en beter middel dan bet Tand-Plombeersel van den K. K. Hoftaudarts Dr. J. G. POPP, te Weenen, Stadt Bogner- gasse No. 2, dat een ieder zelf zeer gemakke lijk en zonder pijn in den hollen tand kan aan brengen, dat zich dan vast met de tandoverblijf- selen en het tandvleeseh verbindt, den tand voor verder bederf behoedt en de pijn stilt. van Dr. J. G. POPP, K. K. Hof tandarts te Weenen, Stadt BognerstraatNo. 2, in fine on A f S.i-i is het voortreffelijkste middel voor rheumatische tandpijnen voor ontstekingen en gezwellen van het tandvleeseh; het lost den aanwezigen tandsteen op en belet de nieuwe vorming ervan het maakt de los geworden tanden weder vast en versterkt het tandvleeseh; en terwijl het de tanden en het tandvleeseh van alle schadelijke bestanddeelen bevrijdtverschaft het de mondholte eene aan gename frischheid en verdrijft den slechten reuk reeds kort na gebruik. van Dr. J. G. POPP, K K. Ho/tandarts te Weenen. Dit middel bewaart de frischheid en reinheid van den adem, buitendien dient het nog om de tanden eene blinkend witte kleur te verschaffen, om het bederf ervan te voorkomen en om het tand vleeseh te versterken. Het reinigt de tanden zoodanigdat door een dagelijksch gebruik niet alleen de gewoon lijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt, maar ook het glazuur der tanden wordt daardoor hoe langer hoe witter. Verkrijgbaar in de onderstaande depóts te Alkmaar bij A. C. Vaessen, hoek Huigbrouwersteeg, en J. Brongers Gz., Verdronkenoord; te Hoorn bij J. Pet en J. JOoifevaar, Kapper; te Zaandam bij H. G. van Aken, Verkoophuiste Enkhuizen bij J. Spanjaardtte Haarlem bij J. P. Karthaus, Verkoophuis; te Edam bij Jan Lal; te Purmerende bij P. J. de Wolff Wz.; te Nieuwediep bij WPerhoeve Bruinvis; te Hoogkarspel bij P. de Wit; te Medemblik bij J. Brost; te Schagen bij J. L. Munter; te Amsterdam bij F. v. Windheim Co., Verkoophuis. Al degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aau wijlen Mevrouw Wed. Mr J. VAN DER DRIFT, worden beleefd ver zocht mij daarvan opgaaf te doen. P. A. VAN DER DRIFT. J ufl'rouw J POST, aan de Langestraat vraagt, tegen 1 Augustus, eene die met de wasch kan omgaantegen goed loon. Mijnheer De heer J. SNIJDER, hier ter plaatse, kwam bij mij en sprak over zijne echtgenoote, welke sedert geruimen tijd alle gebruik van voedsel bijna onmogelijk was daar het steeds werd gevolgd door braking. Ik gaf hem den raad uw G. W. BULLRICltS Kiaivcrings lont zijne echtgenoote tos te dienen en hij nam dien aan. Reeds na verloop van 3 dagen kwam Z.Ed. mij danken voor dien kostelijken raad daar zijne echtgenoote met smaak, zonder eenige nadeelige gevolgen, weder begon te eten, en sedert dien tijd heeft zich, op eene uitzondering na, hare kwaal niet herhaald. Dit is bijna een half jaar geleden en de door haar gebruikte hoeveelheid bedraagt nog geene 90 cents. Leeuwarden. S. P. POSTMA. alleen echt en onvervalscht verkrijgbaar in verzegelde pakjes van kilo a 25, 5 kilo A 48 en van kilo A 90 Cents, te Alkmaar bij W. J. BakkerApoth. Amsterdam,))/. ClébanfyC*. (Heiligeweg). HoogkarspelP. de Wit. Hoorn, C. Schuit Jnz. N.Diep, W. V. Bruinvis. lïijp, Wed. 1). de Vos. VERWAARLOOSD!, VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHITES. TEERING. DOOR DE Apotheker te Pariji Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. liet dagelijksche gebruik der teer is zeer aantebevelen <i voor herstellenden en zwakke personen. Het is tevens een zeer goed praeservatief voor eene menigte ziekten, <l vooral in tijden dat Epidemien heerschen. (Annuairede tliérapeutique du professeur Bouchardat.) a De teer zegt Mr M. A. Cazenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag en longteering. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimuleerenden invloed heeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teerde organen der spijsverteering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. Dictionnaire de médecine du docteur Faere.) a De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op cn o. bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharren van de blaas en lon- <l gen. d (Traité de Pharmacie du professeur Soubeiran.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig jn de volgende gevallen GRONCHITES ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KE'ILPLJNEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen koopen van namaaksel te hoeden moet men vooral letten op 't witte etiquettewaarop de j tekst met zwarte letters is afgedrukt en de ondertee- kening van GUYOT ilt*drie kleuren IHer teijenover bevindt zich het fac - simile der t handteekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 3