No. 26. Zevenënzeventigste Jaargang. '3875. ZONDAG 27 JUNI. ©ffïciëcl (üikbccltc. SSückclijksche ficcicfttctt. Duitschland. IBelgie. Frankryk. tiro«( itrittanje e» Bcrïanti. AL M SC T Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prys per kwartaal O,OS, franco per post f 0,*i0, afzonderlijke nommers 5> Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PROVINCIE NOORDHOLLAND. A ANBGSIGniM G. Op Donderdag, den I Juli 1875, des n'amiddags te half drie urenzal aan liet locaal van het provinciaal bestuur van Noordholland, te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed a. De uitvoering van eenige baggerwerken in het Noorder-Spaarne. b. Het herstellen van den toren der kerk van de Hervormde gemeente te Oosterend op Texel, dienende tot verkenmerk voor zeevarenden. De aanbesteding van het sub h genoemde werk geschiedt namens en voor rekening der gemeente Texel. De bestekken zijn, tegen betaling van 10 cents per exem plaar, voor het sub a gemelde werken van 20 cents per exemplaar voor het sub b gemelde werk verkrijgbaar aan het locaal voornoemd en aan het bureau voor buitenlandsohe pas poorten op den O.Z. Achterburgwal tegenover het Waleplein- tje, te Amsterdam. Die van het sub b genoemde werk daaren boven ter secretarie van de gemeente Texel. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofdinge nieur van den Waterstaat te Haarlem, en daarenboven voor het sub a genoemde werk bij den Ingenieur van den Water staat J. J. Roelants en by den Opzichter J. Reyzer, beiden te Amsterdamen voor het sub b genoemde werk bij den Ingenieur J. M. F. Wellan te Alkmaar en bij den Opzichter L. Koot te Nieuwediep. De aanwijzing in loco van het sub b genoemde werk zal geschieden op Zaterdag vóór de besteding. KENNISGEVING. Het IIOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente dat het voljaarsch kohier voor de belasting op het Personeel, dienst 1875/76, op 21 Junij 1875, door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noord holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter in vordering is overgegeven. v Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn... 22 Junij 1875. J. G. A. VERHOEPE, 1». B. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat overeenkomstig art. 17 der Wet van 14 September 1866 (Staatsblad n°. 138), door hen is herzien en vastgesteld de lijstbevattende de namen der inwoners, die in aanmerking komen voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud van militairen en paardenwelke 'lijst is aangeplakt en ter inzage voor een ieder nedergelegd ter gemeente-secretarie gedurende 14 dagen na heden. Bezwaren tegen die lijst kunnen bij hen schriftelijk worden ingediend binnen eene maand na heden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar. J. G. A. VERHOEEE 1°. B. 22 Junij 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR maakt bekenddat ter secretarie dier gemeente voor de daarop regthebbenden ter beschikking is eene som van f 32,80zijnde na aftrek der kosten van voeding, benevens die van zegel en registratie enz., de opbrengst van twee in het openbaar verkochte schapen, die op de markt van 15 Mei j.l„ zonder bekende eigenaars waren achtergelaten. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 19 Junij 1875. A. MACLAINE PONT. P O L I C I E. Onbeheerd op straat gevonden een stapel kleine kazen; de navolgende voorwerpen kunnen terug bekomen worden aan het Commissariaat van Policie,als: een leesboekje, een bloekkor alen armband met goud slotjeeen schaapeen lameen met eenig geld, een hbs sleutels, een ceintuur. Het door den Bondsraad ingestelde onderzoek omtrent de vraagof de voortbrengelen van kunst-industrie evenzeer tegen onbevoegde nabootsing behooren beschermd te worden a^s, ('ie der beeldende kunst, tot een toestemmend resultaat geleid hebbendeis den 4 besloten de Rijks-kanselarij met het ontwerpen der gewenschte wetsbepalingen te belasten. Pruisen. Niet alleen de deken Kleespies, voorheen can- didaat voor den bisschoppelijken zetel van Eulda, maar na genoeg alle pastoors en kapellaaus in het door Beieren aan Pruisen afgestane Rhön-district hebben verklaardzich aan de staatswetten te onderwerpen. Te Kosten, in Posenzijn den 15 vier nonnen gevangen gezetomdat zij weigerden voor het gerecht te verklaren of zy door zendelingen of door een inwoner der stad waren overgehaald om de kerk te verlaten wanneer een niet tot de aanhangers van den aartsbisschop Ledochowski be- hoorend geestelijke den kansel betrad; of de abdis haar niet gezegd had, wat haar in zoodanig geval te doen stond; en wat zij zeiven met elkander in dezen hadden afgesproken. De minister van eeredienst is den 18 te Trier aangeko men en op schitterende wijze door de burgerij ontvangen geworden. Den 19 is te zijner eere een feestmaaltijd gege ven, waaraan vele burgers en ook 2 hooggeplaatste catko- lieke geestelijken hebben deelgenomen. De minister heeft bovendien velerlei blijken van hoogachting ontvangen. Den 21 verliet hij de stad weder. Aartshertog Albrecht van Oostenrijk is den 20 te Ems aangekomen en aldaar aan de station door den Keizer ont vangen. Beiden begaven zich vervolgens naar het „Kurhaus." Den 18 is de 200,te verjaardag van den slag bij Fehrbel- lin waarin de Keurvorst Friedrich Wilhelm de zweden ver sloeg aldaar feestelijk gevierd. De kroonprins woonde, met den minister van oorlog en andere aanzienlijke personen eerst de inwijding bij der vergroote kerk te Hakenberg en legde daarna op het slagveld den eersten steen van een op zijn initiatief op te richten gedenkteeken. Na aan een dejeuner te hebben deelgenomen, keerde de prins naar Berlijn terug. De policie te Berlijn heeft de opvoering van het zooge naamde Passionsspiel in het Belle-AUiance-Théatre verboden, omdat wat onder de eenvoudige catholieke bevolking van Oberammergau gepast en nuttig is, voor een gemengd schouw burgpubliek minder raadzaam geoordeeld wordt. Den 21 zijn te Rheine ten gevolge van ultramontaansche demonstrationongeregeldheden voorgevallenwaarbij de burgemeester Sprickmam, die de wet wilde doen eerbiedigen, door 5 messteken zwaar verwond werd. In Hessen-Nassau blijven nog 2900 personen, vrouwenon kinderen medegerekend in 45 kerspelen en 72 plaatsen de zoogenoemde „wederspannige predikanten" aanhangendie weigeren het door de regeering aangestelde consistorie te erkennen. Van dit getal behooren 1100 tot, de luthersche gemeente Dreikausenin Opper-Hessen. De geheele pro- testantsche bevolking der provincie bedraagt 600,000 zielen. De regeering heeft alle processiën uit Nederland naar Ke velaar verboden. Elzas-Lotharingen. De Lands-Commissie is den 17 te Straatsburg door den opperpresident geopenddie daarbij als zijne meening uitsprakdat de invloed der Commissie op de toekomst van Elzas-Lotkaringen grooter en weldadi ger zou zijnnaarmate men de belangen van die provincie vaster verbonden beschouwde met die van het Duitsehe Rijk. Door het oudste lid, de heer Flurer, vau Saar-Union werd den opperpresident voor zijne toespraak dank gezegd en de hoop uitgesprokendat het land binnen een niet al te lang tijdsverloop zich zelf zou mogen besturen. Yan de 30 leden waren er 29 opgekomendie den beer Schlumberger, uit Gebweiler, tot voorzitter kozen. Omtrent het verslagdoor den heer Thonissen uit naam der commissie bij de Kamer ingediend, ten aanzien van het wetsontwerp tot strafbaarstelling van afgewezen aanbiedingen om misdaden te bedrijven, wordt het volgende gemeld: Stelt het ontwerp het aanbod of voorstel strafbaar om een misdrijf te plegenwaarop de doodstrafdwangarbeid of gevangenis staat, de commissie wil de woorden „of gevan genis" geschrapt zien. Wat. het louter mondelinge aanbod of voorstel betreft, laat zij het ontwerp onveranderd; een amendement om zoodanig aanbod buiten aanmerking te laten, werd met 6 tegen 1 st. verworpen. Den 22 heeft de minister van buit. zaken in de Kamer eenen brief van den duitschen gezant voorgelezenin ant woord op de nota der regeering van 23 Meiwaarin ge zegd wordtdat prins Bismarck met erkentelijkheid de mededeeling ontvangen heeft aangaande de zorgvuldige na- sporiugen betreffende den aanslag van Duchesnebenevens de kennisgeving dat de regeering de strafwetgeving zal aan vullen. De Keizer is over een en ander ten hoogste vol daan en belooft zich van de gelijktijdige behandeling der zaak in het duitsehe Wetg. Lichaam een heilzamen invloed op liet openhaar geweten. Voorts wordt in den brief de hoop uitgedruktdat eene vernieuwde inmenging van bel- gische onderdanen in de binnenlandscke moeilijkheden van Duitschland verhinderd zal worden in denzelfden verzoenen den geestwaarvan de belgische regeering in de zaak van Duchesne een zoo dankenswaardig blijk heeft gegeven. Na deze mededeeling werden de algemeene beraadslagingen ge opend over het wetsontwerp betreffende aanbiedingen tot het plegen van misdrijven. De verslaggever der commissiede heer Thonissen, en de minister van justitie verdedigden het tegen de bedenkingen van verschillende sprekerso. a. met een beroep op denop het gebied van het strafrecht ver maarden gent.scken hoogleeraar Hausvolgens wien een voorstel tot het plegen van een misdrijf reeds eene uitwen dige daad en hiermede het begin van uitvoering uitmaakt, zonder hetwelk er geene strafbare poging is. Den 16, op den 200'" verjaardag van de verschijning aan Marie Alacoqueis door msgr. Guibert de eerste steen ge legd aan de kerk van het H. Hart op den Montruartre te Parijs in tegenwoordigheid van den pauselijken nuueius, den bisschop van Orleans en een groot aantal andere prelaten, de hertogen v. Nemours en v. Alengoneen aantal leden der Nat. Vergadering enz. De mis werd vooraf gevierd in de S. Petruskerkvanwaar de stoet zich met militaire muziek en banieren naar het terrein begaf. Bij depeche van kardinaal Antonelli werd de pauselijke zegen over de geestelijkheid uit gesproken. Een geweldige plasregen kwam de plechtigheid verstoren. .Den 18 hebben te Lyon op nieuw huiszoekingen en ar- restatiën plaats gehad wegens deelneming aan een geheim genootschap. Er zijn 18 a 20 personen in hechtenis geno men waaronder de redacteur van Ie Petit Lyomais. Het Journal Officiel herinnert, met het oog op zekere op stellen in Paris Journal en te Soir, den eerbied, dien de druk pers aan de besluiten der Nat. Vergadering verschuldigd is. De rechtbank te Parijs heeft wegens het vervaardigen van spiritistische photographiën op welkenevens iemands por tret, ook eene afbeelding van den geest van een aange wezen overleden persoon geleverd werdveroordeeldde een tot 1 jaar gevangenisstraf en 500 fr. boete, de ander tot 6 maanden en 300 fr. Ter terechtzitting waren alle kunstmiddelen aanwezig, waarvan de bedriegers zich voor hun werk bedienden. De bonapartistische leden der Nat. Vergadering Haentjens, T,evert en Gavini hebben, bij schrijven aan den ministerö«- faureaangedrongen op mededeeling van de verslagen der provinciale procureurs-generaalindertijd door den minister Tailhand uitgenoodigd om nasporingen te doen omtrent de vertakkingen van het vaste bonapartistische comité te Parijs, welks bestaan naar aanleiding der verkiezing des heeren de Bourgoing in de Kamer ter sprake kwam. De minister heeft geantwoord, dat die verslagen aan zijn departement niet te vinden zijnmaar dat by per telegram aan de procureurs generaal om afschriften hunner minuten gevraagd heeft. De maarschalk-Presidentals scheidsrechter geroepen in een sedert 1826 tusschen Engeland en Portugal aanhangig geschil over den eigendom der Delagoa-baaiop Africa's zuidoostkustheeft ten gunste van laatstgenoemde mogend heid uitspraak gedaan. De sroep-Lavergne heeft zich nagenoeg eenstemmig ver klaard voor arrondissementsgewijze verkiezing der leden van de aanstaande Kamer, onder voorbehoud van zich met eene eventuëele schikking te vereenigen. De bureaux der 3 groepen van de linkerzijde hebben in eene gehouden bijeenkomst be sloten voor verkiezing bij departementen te stemmen. Het rechtereentrum heeft den 21 met alg. st. besloten, om, mocht een voorstel worden gedaan tot het spoedeischend verklaren van het wetsontwerp tot regeling van de verhouding der staatsmachten, daartegen te stemmenen voorts tegenover de wijzigingen, door.de Commissie van Dertig aanbevolen, de artikelen te verdedigen gelijk die door de regeering waren ingediend. De bonapartistische Soir, de orleanistische Echo Universel en de gematigde republikeinsche Courrier de France protes teeren eenstemmig tegen de rede, den 22 door genl. du Tempte in de Nat. Vergadering gehouden. Nationale Vergadering. Den 16 is, bij de voortzet ting der behandeling van het wetsontwerp op de vrijheid van hooger onderwijs, verworpen het voorstel van den heer Raoul Duval, om het toekennen der graden aan den minister van onderwijs op te dragenkrachtens een getuigschrift van bekwaamheid, uitgereikt door eene jury, en met hooger be roep op den H. Raad vau O. Onderwijs bij weigering des ministers. Daarentegen werd aangenomen een door den heer Laboulaye bestreden en door den minister aangeprezen amen dement van den heer Pans, art. 13 en 14 omvattende en bepalendedat de leerlingen der vrye faculteiten zich tot het verkrijgen der graden kunnen aanmelden zoowel bij de staats-faculteiten als bij eene bijzondere jury, bestaande uit staats-professoren en hoogleeraren der vrije faculteitenvan het doctors-diploma voorzien. Beiden zouden in gelijke ge tale zitting hebben en voor elke zitting door den minister worden aangewezen, die tevens den voorzitter zou benoemen. Het eerste gedeelte werd met 358 tegen 321, het tweede met 353 tegen 300 st. goedgekeurd. Den 17 is de tweede lezing van het wetsontwerp betref fende de vrijheid van het hooger onderwijs ten einde gebracht en is met 381 tegen 250 st. tot de derde lezing besloten. Aangenomen is nog, met 358 tegen 283 st. een door den heer Alfred Giraud voorgestelde, door den heer Laboulaye bestre den additioneele bepalingvoorschrijvendedat alle pro-fes soren op eene aanklacht van den prefect, den rechter of het O. M., wegens slecht gedragonzedelijkheid of ernstige wanordelijkheid, voor den academischen raad kunnen terecht staan, met of zonder openbaarheid vermaand en zelfs tijdelijk of voor altijd in hnnne betrekking geschorst kunnen worden. Den 18 heeft de heer de Lor geril den minister van jus titie geïnterpelleerd over hetdoor middel van den heer Foucher de Careil, in handen komen van den heer de Choi- seul (tot voor eenige dagen verslaggever der commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven van den adml. de Keriégu, in Cötes du Nord verkozen) van zekere vertrouwelijke stuk ken tijdens die verkiezing gewisseld tusschen den minister van justitie Tailhand en den proc.-genl. aan het Hof ie Ren- nes, de Kerbertin. De minister Dufaure antwoorddedat hij zelt die stukken aan den heer de Choiseul geweigerd had, en dat hij den procureur der republiek had verzocht om een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop die stukken uit de bureaux van het ministerie hunnen weg hadden kunnen vinden naar den heer Foucher de Careil. De heer de Choi seul die naar aanleiding dezer zaak zijn ontslag genomen had als rapporteur der commissieverdedigde zich wegens het door hem van de stukken gemaakt gebruik, en de heer Tailhand verklaarde duidelijkeondubbelzinnige ophelderin gen te zullen gevenwanneer het debat over de verkiezing zou worden geopend. Den 19 heeft de heer Laboulayeuit naam der Commissie van Dertig, voorgesteld, het ontwerp der organieke wet op de verhouding der staatsmachten tegen den 21 aan de orde te stellenwaartoe werd besloten. Op eene vraag van den heer de Gavardieof het waar wasdat in de ontworpen drukperswet een artikel was opgenomen waarbij elke wensch naar herziening der constitutiein een d'agblad uitgespro ken als misdrijf werd aangemerktantwoordde de minister van justitiedat de regeering nog geenerlei ontwerp had ingediend en dat de lezingen van zoodanig ontwerp door sommige dagbladen gegevenbepalingen betroffendoor eene commissie aanbevolenmaar door de regeering nog niet overwogen. Den 21 is met 540 tegen 13 st. aan den minister van lf.ndbouw en koophandel een crediet van 600.000 fr. ver leend ten behoeve der deelneming door Frankrijk aan de tentoonstelling te Philadelphia. Het ontwerp betreffende verscheidene registratierechten werd met 247 tegen 197 st. goedgekeurd. Daarna werden de algemeene beraadslagingen geopend over het ontwerp betreffende de verhouding der staatsmachtenwaaraan ditmaal slechts door de heeren Louis Blanc en Madier de Montjau werd deelgenomen. Beiden lieten zich op gelijken traut, mer groote felheid tegen het ontwerp uit, in hoofdzaak betoogende, dat, vooral door de uitgebreide bevoegdheiddaarin aan het Uitvoerend Gezag toegekendeen vermomd Koningschap voor de republiek in de plaats gesteld, van deze zelve eigenlijk niet meer dan de naam overgelaten werd. Den 22 heeft de president-minister Buffet de regeering verde digd tegen de aanmerkingen van den heer Madier de Montjau, die haar programma en het handhaven van het oude personeel der prefecten hevig afgekeurd had. Het programma van 12 Maart zou niet gewijzigd en in den geest waarin het ontworpen was uitgevoerd worden, zoolang het ministerie staande bleef; het aangerande ambtenaarspersoneel verdiende het vertrouwen der regeering en zou met, nadruk door haar gesteund wor den. Verder verdedigde hij de nieuwe constitutie tegen de aanvallen van genoemden spreker en van den heer Blanc. De heer Laboulaye verdedigde het aanhangige wetsontwerp en betoogde dat men persoonlijke neigingen en afgetrokken stelsels behoort op te offeren aan het belang des vaderlands. De legitimistische genl. du Temple deed daarop eene reeks van zeer heftige uitvallen over de republiek, de nieuwe con stitutie „het overhaastewanstaltige voortbrengsel eener samenzwering"den minister Buffet en den maarschalk Mac-Mahon, die „tot hoofd van het uitvoerend gezag door de Koningsgezinden uit vrees voor de republiek verkozen en aangesteld, zieh door de republikeinen tot President der republiek heeft laten benoemen." Was de Keizer te Sedan schuldigde generaal was het nog meer, die, „over 80000 man bevel voerende, aan hen verplicht was te blijven en, werd hij gekwetst weggevoerd, zieh had moeten laten terug brengen om in hun midden te sterven." Graaf Rampon protesteerde in naam van het leger, en den spreker, die reeds 2 malen tot de orde geroepen waswerd op voorstel van den voorzitter door de vergadering het woord ontnomen. Vervolgens werd besloten, dat tot de tweede lezing van het wetsontwerp zou worden overgegaan. Op verlangen van den minister Caülaux werd het ontwerp tot het van algemeen nut verklaren van zekere spoorwegen en tot het verleenen der concessie ervan aan de maatschappij voor de lijnen van Parijs naar Lyon en de Middellandsche-zee spoedeischend verklaard. De Sultan van Zanzibar heeft den 17 het muzeüm te Brighton bezochtalwaar hijde aldaar tentoongestelde Livingstoniana ziendede handen ophief en zeideLiving stone was een goed man." Naar Londen teruggekeerd, ont ving hij eene deputatie van het Centraal-Africaansche Zen delinggenootschap, met den bisschop van Londen aan het hoofddie hem een adres van dankbetuiging voor zijne be gunstiging der evangelie-prediking in Zanzibar heeft over handigd. In het schriftelijk antwoord der deputatie over handigd gewaagde de Sultan met lof van het werk der zendinghetwelk hij voornamelijk noodig achtte voor de afgodendienaars en negers, meer dan voor de mohammedanen en arabieren. Denzelfden dag bezocht hij den hertog en de hertogin v. Edinburgh en de receptie van lady Derbyen ontviDg hij bezoeken van den hertog v. Richmond, lord-pre sident van den Geheimen Raaden den graaf v. Carnarvon, minister van koloniën. Den 18 heeft hij eene deputatie van de Anti-Slavery- Society, die hem een adres van dankbetuiging kwam aan biedenten gehoore ontvangen, en den 19 het Crystal-Pa lace bezochtalwaar te zijner eere een prachtig concert en vuurwerk gegeven is. Den 21 heeft hijvergezeld door door zijn gevolg, bene vens door sir Bartle Frere en den engelschen consul te Zanzibar, dr. Kirk, op Windsor een bezoek gebracht aan de Koningin die hem in de vestibule ontving en zich eeu kwartuur met hem in de witte zaal onderhield. Denzelfden dag bezocht hij ook den hertog v. Cambridge. In de City van Londen heeft den 18 veel grooter gerust heid geheerseht dan op de vorige dagenen is het aantal faillissementen slechts met één vermeerderdn.l. de heeren N. Alexander, Zoon 8f Comp., agenten en handelaren op Britsch-Indie. Te Dublin is den 18 's avonds brand ontstaan in eeu moutpakhuis in het oudste en dichtst bevolkte gedeelte der stad. Het vuur deelde zich spoedig mede aan de aangren zende pakhuizen van den heer Lawrence Malonewaarin de voornaamste kooplieden hunne mout borgen; voor eene waarde van 54000 van dit artikel ging te loor en bet brandende vocht vloeide verscheidene straten af en stak een aantal hui zen in brand. Wijl het onmogelijk was de brandspuit te gebruiken, gelaste de mayor de militaire macht om de straten op te brekenten einde den brandenden stroom te stuiten. Vele lieden gingen zieh aan het vochtdat zij in hunne hoeden of schoenen opvingen of uit de goten opliktente buiten2 hunner met het gevolgdat zij sedert in ligt hos pitaal bezweken zijn. In het geheel zijn 34 huizen door de vlammen vernield. In de steenkolenmijnen van Dean Forest hebben de arbei ders ten gevolge van eene vermindering van het loon met 10 p.c., het werk gestaakt, maar het tijdelijk weder hervat. De Koningin van Nederland, incognito reizende olider den naam van gravin v. Buren, is den 22 's morgens, aan boord van de Valk, te Woolwich aangekomen. H. M. werd op het eenigszins versierde havenhoofd o. a. door den ne- derlandschen gezant, en door de bemanning van de Valk, gelijk door de op de werven samengestroomde menigte, hartelijk toegejuicht. Naar Londen gereden, stapte zjj aan Olaridges-hötel af en bracht zij spoedig een bezoek aan den prins en de prinses v. Walesdat terstond daarna door een tegenbezoek beantwoord werd. Ook ontving zij bezoeken vau prins en prinses Christiaan v. Sleeswijk-Holstein en van den hertog en de hertogin v. Teek. De ex-Koning van Na pels, de aartsbisschop van Kantelberg en echtgenoot en een groot aantal andere aanzienlijke personen schreven hunne na men in het hoek van de bezoekers der Koningin in. Lagerhuis. Den 16 is met 371 tegen 86 st. het voor stel verworpen om tot de tweede lezing over te gaan van het jaarlijksche wetsontwerp van sir Wilfrid, Lamon, strek-;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1